U, de petitionaris
Kb

Open de Boulevard en het fietspad in het Kralingse Bos nu

1.653 ondertekeningen

Een groot deel van de oostkant van het Kralingse bos is voor zes weken afgesloten voor de vele gewone Rotterdammers die er vaak komen. Nu blijkt dat zelfs de Boulevard en het fietspad t/m 30 augustus ook zijn afgesloten. Midden in de vakantieperiode! Geef het Stadsbos terug aan de stad!

Petitie

Wij

De gebruikers van het Kralingse Bos: wandelaars, recreanten, fietsers, sporters en de dieren

 

constateren

  • dat de afsluiting van de wandelboulevard, het aangrenzende recreatie grasveld en het veelgebruikte fietspad voor maar liefst 6 weken, midden in de zomer, buiten proportie is.
  • Dat de vergunning voor dit evenement pas op 15 juli is verleend, zodat een effectieve bezwaarprocedure niet meer mogelijk is.
  • Dat het extra festivalterrein niet noodzakelijk is voor het evenement en alleen maar zorgt voor nog meer overlast in het Kralingse Bos.

 

en verzoeken

dat de boulevard met naastgelegen recreatie grasveld (zeer populair in de zomermaand augustus) en het fietspad (een druk gebruikte verbindingsweg tussen het Centrum en Prins Alexander en omgeving en het enige verlichte fietspad in het bos) per direct worden ontsloten en openbaar toegankelijk zijn.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Rotterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
09-09-2019 
Petitionaris:
Berend Dikkers 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Meer doen? Teken bezwaar aan!

Omdat de vergunning pas op 15 juli is gepubliceerd, kunt u nog een bezwaarschrift indienen tot 26 augustus. Dan wordt er in ieder geval een signaal afgegeven.

+Lees meer...

Vergeet niet om uw naam, adres, tel.nr en handtekening te vermelden en een kopie mee te sturen van de beschikking ( nr 4): https://zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?q=keyword=%22evenementenvergunning%22%20%20AND%20dc.facet_creator%20=%20%22Rotterdam%22%20sortby%20available/descending&zv=evenementenvergunning&pg=10&svel=Publicatiedatum&svol=Aflopend&sf=po%7cRotterdam

Indien gewenst kunt u gebruik maken van onderstaande tekst ( en vindt u de argumenten tegen deze vergunning): Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders T.a.v.: Algemene Bezwaarschriftencommissie Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam

BEZWAARSCHRIFT inzake vergunning FEI European Championships Jumping, Dressage & Para-Dressage 2019, georganiseerd door CHIO Rotterdam Uw kenmerk: ev.H.0411421.2019

Betreft: Verlening evenementenvergunning t.b.v. festival aan de Kralingseweg 120 en de Plaszoom te Rotterdam Kralingen. Periode: 15-07-2019 t/m 08-09-2019. Nr. 174407

Rotterdam, 03-08-2019

Geacht college, Bij deze wilde ik bezwaar aantekenen tegen de evenementenvergunning die is verstrekt t.b.v. het festival FEI European Championships Jumping, Dressage & Para-Dressage 2019 in het Kralingse Bos. De vergunning is verleend op 10 juli en gepubliceerd in Gemeenteblad nr. 174407 op 15 juli 2019. Ook op 15 juli startten de opbouwwerkzaamheden van het festival. Dat betekent dat de periode van zes weken waarin men als belanghebbende bezwaar kan maken, zich voltrekt tijdens de opbouw en uitvoering van het festival. Ik ben van mening dat het college hierdoor het belang van de organisator zwaarder heeft laten wegen dan dat van de belanghebbenden. Door zo kort voor de start van het evenement een vergunning af te geven is het voor de belanghebbenden niet meer mogelijk een effectieve bezwaarprocedure te doorlopen. Ook is er voor het college geen mogelijkheid meer om haar eerdere beslissing te heroverwegen op basis van de aangevoerde argumenten door belanghebbenden. Hierdoor is de rechtsbescherming van burgers in het gedrang gekomen.

Op deze gang van zaken is het volgende citaat uit het Gemeenteblad 189573 m.b.t. de Twaalfde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 van toepassing:

“...Kleinere evenementen zijn al vergunningvrij. Deze vergunning ziet derhalve op grotere evenementen. Daarbij is een lex silencio positivo niet wenselijk, gezien de impact die een groot evenement kan hebben, met name op de openbare orde. Ook vragen vele aspecten van een groot evenement, zoals brandveiligheid, geluid, aanvoer, afvoer en parkeren van bezoekers, om maatwerk dat alleen een inhoudelijke vergunningsbeschikking kan bieden. Er zijn derhalve verschillende dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde, openbare veiligheid en milieu om van een lex silencio positivo af te zien. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard....”

En deze late verlening heeft nog andere gevolgen. Het document bevat enkele onzorgvuldigheden. APV Criterium: deugdelijkheid van het plan Bijlagen VI planning EK 2019,VII Overzicht parkeerverboden en afsluitingen en VIII Bewonersbrief ontbreken in de publicatie van de vergunning.
Bijlage I, punt 7.: ik citeer: ” Dit betekent dat op 25 juni vóór 13.00 uur niet versterkt omgeroepen mag worden of enige versterkte muziek weergegeven mag worden. Dit lijkt op knip en plakwerk uit een eerdere vergunning, daar het CHIO meestal in juni plaatsvindt.

Bijlage II, laatste alinea: ik citeer: “ Alle aanwezige constructies ( podia, tribunes, tenten 25m2 etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. U dient de stukken van alle tijdelijke bouwwerken uiterlijk vier weken voorafgaand aan de opbouw van het evenement aan te leveren ter goedkeuring.” Aangezien de bouwwerkzaamheden op 15 juli zijn begonnen, 5 dagen na verlening van de vergunning, kon aan deze eis natuurlijk geen gevolg worden gegeven. Er is dus begonnen met bouwen, voordat de constructies waren goedgekeurd.

APV Criterium: praktische uitvoerbaarheid van het plan Een aantal zaken, genoemd in de vergunning lijken praktisch niet haalbaar of zijn niet of nauwelijks te handhaven, een paar voorbeelden: Ik citeer: “ organisatie dient er op toe te zien dat er ter hoogte van de entree Hospitality aan de Plaszoom doorloop mogelijk blijft”. Nu al is te zien dat deze smalle doorgang, bij gebruik door duizenden mensen, voor rijen gaat zorgen. Dat was vorige keren ook al zo.

Bij Verkeer en Parkeren: Ik citeer: “Overig verkeer (-fietsers) en voetgangers mogen geen hinder van de activiteiten ondervinden.” Door de afsluiting van de boulevard en het daaraan grenzende fietspad is er al sprake van hinder voor wandelaars, fietsers en recreanten. Wanneer in de pauzes van de wedstrijden duizenden mensen over de smalle brug naar het festivalterrein moeten lopen, ontstaan er zeker opstoppingen, waar fietsers en voetgangers hinder van ondervinden.

Ik citeer: “ Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben. Dit om spoorvorming op de grasvelden te voorkomen.” Deze spoorvorming heeft inmiddels al in ruime mate plaatsgevonden.

Ik citeer: “ Bij horecavoorzieningen op grasvakken moet gebruik worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen”. Het gras zal maar liefst anderhalve maand afgedekt zijn. Het evenement zelf duurt al 7 dagen. Ik citeer: “ Als er grote concentraties mensen verwacht worden, moet het gras met loopplanken beschermd worden.” Zie commentaar hierboven, de loopplanken worden echt niet pas op de eerste ochtend van het festival neergelegd.

Bij Kralingse Bos: Ik citeer: ”Alle bomen op het festivalterrein moeten worden voorzien van boombescherming”. Dit is uiteraard onuitvoerbaar in een bos en is dus ook niet gerealiseerd.
Ik citeer: “Er mag niet met voertuigen over de randen van de paden gereden worden”. Reeds geconstateerd dat dit al wel is gebeurd op diverse locaties.

Uit eerdere ervaring weten we dat na het CHO evenement het gras is verdwenen en dat er een modderpoel achterblijft. Dat wordt dan wel weer netjes ingezaaid, maar het duurt minstens enkele maanden voor er een grasmat is waar recreanten weer gebruik van kunnen maken.

Dieren kunnen geen bewaarschrift indienen. Maar ondervinden wel geluids- en lichtoverlast. APV Criterium: locatieprofiel Er is geen locatieprofiel voor Kralingse Bos Oost, waar het evenement plaatsvindt. Feitelijk is dit deel van het bos dan ook geen evenementen of festival locatie.

Uit: Locatieprofiel Kralingse Bos West: “Het bos kent bijzondere flora als orchideeën, maar ook vele zangvogelsoorten, roofvogels en vleermuizen. De hoogste natuurwaarden worden aangetroffen in de meer bosrijke delen en randen met dichter bosplantsoen. Rondom de open grasvelden aan de westzijde wordt in de dichter begroeide delen gefoerageerd (ca. Mei t/m september) door verschillende soorten vleermuizen. Roofvogels als de sperwer, buizerd en havik broeden verspreid over het park. De effecten van een evenement, zoals licht en geluid, op de bosrijke delen dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. Nadere voorwaarden worden bepaald op grond van maatwerkadvies.” Dit zou dan zeker ook moeten gelden voor het Oostelijke deel. Hierover staat echter niets vermeld in de vergunning.

Conclusies: De vergunning is te laat verleend, waardoor effectief bezwaar maken niet mogelijk is. Dit is in strijd met de 12e wijziging van de APV Rotterdam 2012. De vergunning ( en/ of het plan) vertonen onzorgvuldigheden, die kunnen leiden tot onveilige situaties en/ of een gebrek aan handhaving en controle. De praktische uitvoerbaarheid van de eisen in de vergunning, is niet haalbaar.

De locatie kent geen locatieprofiel, de op- en afbouw periode van het evenement is vele malen langer dan de streeftijd van 10 dagen. De duur van de afsluitingen van met name de openbare gebieden, zoals de boulevard en het fietspad, is buitenproportioneel lang.

Daarom stel ik dat de boulevard met naastgelegen recreatie grasveld ( zeer populair in de zomermaand augustus) en het fietspad ( een druk gebruikte verbindingsweg tussen het Centrum en Prins Alexander en omgeving en het enige verlichte fietspad in het bos) per direct worden ontsloten en openbaar toegankelijk zijn. Het festivalterrein dat hier nu wordt gebouwd moet naar een andere locatie ( b.v. de golfbaan?) Op dit terrein wordt de te verwachten geluidsoverlast geproduceerd en er komen foodtrucks en kinderactiviteiten die niet noodzakelijk zijn m.b.t. het oorspronkelijke evenement, namelijk wedstrijden met paarden. Het is buiten alle proporties om een openbaar natuur- en recreatiegebied, dat door veel mensen wordt gebruikt voor een zo lange periode af te sluiten t.b.v. een commercieel feest, dat 7 dagen duurt, maar dat meer dan anderhalve maand voor afsluiting zorgt.

04-08-2019