U, de petitionaris
2016 01 06 13.38.58

Initiatiefproject "Wereldvredesbond van Oases der Menselijkheid"

2 ondertekeningen

Dit vredesinitiatief met "De Tuin der hemelse vreugden" van Jeroen Bosch als boegbeeld werd door de petitionaris op Driekoningen 6 januari j.l. voor het Paleis op de Dam als Nieuwjaarstoespraak in de vorm van een Open brief aan o.a. koning Willem-Alexander en koningin Máxima aangekondigd (zie afb.).

Petitie

Wij

Mensen van goede wil zijn ervan bewust dat er dringend behoefte is aan nieuwe vredesinitiatieven.

 

constateren dat:

In 2014 werd U een petitie aangeboden om van Uw bevoorrecht gebruik te maken om de Staten-Generaal een wetsvoorstel in te dienen om een nieuwe Ridderorde van het Woord in te stellen ten einde de huidige, onrechtvaardige wereldeconomie om te vormen op basis van Rudolf Steiners cursus "Wereldeconomie". Intussen ligt de in 2015 verder onderbouwde petitie bij de Kanselarij der Nederlandse Orden, zonder dat er enig inhoudelijke reactie is gekomen.

 

en verzoeken

Uwe majesteit om t.g.v. de door U op 12 februari te openen Jeroen Bosch tentoonstelling in het Noord-Brabantse museum in gaan op de aan U op 5 januari j.l. opgestuurde Open brief onder de titel "Wereldvredesbond van Oases der Menselijkheid" waarin een verdere onderbouwing is gegeven van de petitie aan U om als aanvulling op de Militaire Willems-Orde een Willehalm Ridderorde van het Woord in te stellen ter verwezenlijking van een Wereldvredesbond.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Twee petities aan Koning Willem-Alexander opnieuw geformuleerd

De eerste, op 12 januari opgestelde petitie aan onze monarch over het initiatiefproject "Wereldvredesbond van Oases der Menselijkheid" en de kort daarna opgestelde tweede petite "De Tuin der Hemelse Vreugden van Jeroen Bosch moet echt terug naar Nederland!" zijn nu beter op elkaar afgestemd en met een diepere, christelijk-hermetische onderbouwing voorzien. Tevens is de eerste petitie nu geïllustreerd met een foto van de petitionaris en een toehoorster bij het uitspreken op 6 januari, Driekoningen bij de Kerstboom voor het Koninklijk paleis op de Dam van zijn Nieuwjaarstoespraak 2016 onder de titel "Wereldvredesbond", en twee dagen daarna in de bibliotheek van het Willehalm Instituut te Amsterdam, een toespraak die nu ook in twee delen op YouTube te zien is.

+Lees meer...

De toevoeging van het woord "echt" in de tweede petitie heeft te maken met het feit dat er weliswaar een reproductie op ware grootte van dit drieluik in het Jeroen Bosch Art Center te bewonderen is, en tevens aan een reconstructie ervan wordt gewerkt door de expert in oude schilderstechnieken Henk Groenendaal in het Zwanenbroerdershuis in Den Bosch, maar dat het echte drieluik niet te zien zal zijn in de door de Spaanse koning Filip IV en onze koning Willem-Alexander op 12 februari te openen Jeroen Bosch tentoonstelling in het Noord-Brabantse museum; immers het Prado museum in Madrid weigerde hun pronkstuk voor deze gelegenheid uit te lenen. Waren zij wellicht bang dat dit drieluik, dat door hertog Alva aan het begin van de 80-jarige oorlog uit het Brusselse paleis van de naar Duitsland gevluchte Willem van Oranje verwijderd werd en dus eigenlijk als roofkunst moet worden beschouwd, nooit meer terug zou keren?

17-01-2016

College op de Dam - Twee petities aan koning Willem-Alexander

Onder bovengenoemde titel is op YouTube een opname te zien van de tweede, korte aflevering op 13 januari jl. van het op 6 januari jl.

+Lees meer...

begonnen Wereldvredescollege op de Dam alwaar petitionaris Robert Jan Kelder namens de Willehalm stichting twee petities aan koning Willem-Alexander heeft voorgelezen. De eerste petitie luidt: "De tuin der Hemelse vreugde" van Jeroen Bosch moet terug naar Nederland!; de tweede "Wereldvredesbond van Oases der menselijkheid". Deze tweede aflevering werd kort gehouden vanwege de regen; hopelijk is er voor de volgende aflevering op woensdagmiddag 20 januari tussen 1 en 2 uur een wat heldere hemel. De link naar de film is: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=aumnj5AqySA&feature=vm

14-01-2016

College op de Dam over de petitie "Wereldvredesbond" aan Koning Willem-Alexnder

De eerste “aflevering" van het College op de Dam, zoals broer Johannes het noemde, vond plaats, zoals aangekondigd, op Driekoningen, woensdagmiddag 6 januari 2016 voor het Paleis op de steenkoude Dam bij de Kerstboom, toen aldaar onder een spandoek van “De tuin der hemelse vreugde” de indiener van twee moties aan Koning Willem-Alexander, te weten Robert Jan Kelder namens de Willehalm Ridderorde van het Woord (m/v – i.o.) een Nieuwjaarsboodschap onder de titel “Wereldvredesbond van Oases der Menselijkheid” voorlas in de vorm van een Open brief aan Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima, Wethouder Mart van de Poel, De Kanselarij van Nederlandse Orden, De Hoge Raad van Adel en het denkende deel van de natie, een redevoering die tevens een vrije bijdrage was aan de viering van het Bosch-500 jaar. In deze doorwrochte, literair onderbouwde Open brief wordt de ontstaansgeschiedenis van de zojuist op Petitities.nl geplaatste, ondertekenbare petitie aan onze monarch beschreven en onderbouwd met historische en andere geesteswetenschappelijke overwegingen en wordt hem gevraagd om met zijn openingswoorden op 12 februari as. bij de grootste Jeroen-Bosch tentoonstelling ooit in het Noord-Brabantse Museum te Den Bosch, dus om op die plek en tijd in te gaan op de hoofdvraag die onze monarch in de Nieuwjaarsboodschap werd gesteld, namelijk om zijn grondwettelijk bevoorrecht waar te nemen die hem als enige in ons Koninkrijk in staat stelt een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal in te dienen om een nieuwe Ridderorde in te stellen: een Ridderorde van het Woord onder de naam Willehalm, de Frankische Willem van Oranje, 9de eeuwse stichter van het Oranjehuis, schutspatroon van de riddermonniken, beschermheer van het Keltische graalschristendom en de titel en hoofdfiguur van het gelijknamige heldicht van Wolfram von Eschenbach.

+Lees meer...

Dit zou echter geen totaal nieuwe ridderorde moeten zijn, omdat het als een historisch onderbouwde aanvulling op de reeds bestaande Militaire Willem-Orde beschouwd en ingericht kan worden; immers Ridders van het Zwaard in de traditie van Koning Arthur en Ridders van het Woord in dienst van Parzival, dienen als militairen en geestelijke leidsmannen nauw met elkaar samen te werken en op te trekken.

Deze door de Gemeente Amsterdam als manifestatie gekwalificeerde College op de Dam zal nu op de volgende woensdag, d.w.z. 13 januari op dezelfde locatie (zonder de Kerstboom) voortgezet worden. Aldaar zal de vandaag 11 januari op internet geplaatste petitie aan Koning Willem-Alexander “Wereldvredesbond van Oases der Menselijkheid” i.v.m. het initiatiefproject van de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) voorgelezen en toegelicht worden. Verder zullen er plannen gemaakt dan wel gesmeden kunnen worden over de vormgeving van en deelname aan de sociaalkunstzinnige actie op 12 februari as. in Den Bosch met als mogelijke hoogtepunt een erkenning van koning Willem-Alexander dat zijn hoogste, waarlijk koninklijke bijdrage aan de viering van het Bosch-500 jaar het zou zijn om zich, samen met zijn geliefde koningin-gemaal Máxima, als de nieuwe, potentiële beschermheer en beschermvrouwe van een nieuwe Ridderorde van het Woord (m/v) te onthullen en dat na rijp overleg als wetsvoorstel aan de Staten-Generaal in te dienen.

12-01-2016