U, de petitionaris
20210716 090544

Geef de Sonse Bergen natuur in Son en Breugel een stem!

724 ondertekeningen

Gezien de kaalslag en de ravage waarin de natuur van het Sonse bos is veranderd (het bos bij de wijken 't Harde Ven en het Zand) en inwoners van Son en Breugel geen enkele stem hebben gehad over het beheer, maken wij ons ernstige zorgen over het volgende bos op de planning: het Sonse Bergen bos.

Petitie

Wij

inwoners van Son en Breugel

 

constateren

 • Dat de Sonse Bergen niet alleen een uniek stukje bosnatuur is voor Nederlandse begrippen, maar dat dit ook lokaal gezien, beleef erfgoed is dat door inwoners gevoeld wordt als het eigenaarschap van een achtertuin. In het filmpje De geschiedenis van het Sonse Bergen bos wordt dit o.a. toegelicht.
 • Dat er geen overleg heeft plaatsgevonden met inwoners/omwonenden en werkzaamheden in het kader van onderhoud niet zijn afgestemd.
 • Dat participatie door inwoners bij het beheerplan als voorwaarde gesteld is door de voltallige gemeenteraad, maar dat Bosgroep Zuid participatie ziet als "betrekken van inwoners tijdens de uitvoering". Wij als inwoners willen betrokken worden bij het ontwikkelen van het plan zelf. Het gaat om onze omgeving die wij gezamenlijk willen scheppen en waar wij verantwoordelijkheid voor willen dragen.
 • Dat natuur en haar schoonheid beleven een bewezen positief effect heeft op ons welzijn en onze gezondheid, maar dat deze heilzame werking verdwijnt wanneer een kaalslag hier een ravage van maakt. Van onze bossen genieten als een geliefde omgeving waar wij graag in wandelen en tot rust komen, blijft helemaal niets meer over zoals nu in het Sonse bos.
 • Dat er ook beheermethoden zijn die minder rigoureus te werk gaan en maatschappelijke functies als welzijn en beleving meenemen. Samenwerken met alle belanghebbenden vormt daarom de basis van dit beheer. En niet, zoals nu gedaan wordt, een plan uitvoeren dat alleen door de zienswijze van een beheerder opgesteld is zonder dat eerst onderzocht is wat de belangrijkste waarden van de bossen zijn voor ons inwoners. Voorbeelden van ander beheer zijn Natuurvolgend bosbeheer en ARK Natuurontwikkeling. ARK werkt o.a. in Wolfswinkel, een gebied dat aan het Sonse Bergen bos grenst.

 

en verzoeken

 • Dat de werkzaamheden in het Sonse Bergen bos worden uitgesteld. Hierdoor kan er een klankbordgroep, een adviesgroep of een 'groene tafel' in het leven geroepen worden waardoor de stem van belanghebbende inwoners als input serieus genomen wordt door de Bosgroep. Begin 2020 en begin 2021 zijn alle dode bomen op valafstand van de paden verwijderd uit het Sonse Bergen bos, dus grootschalig onderhoud is voor de veiligheid op korte termijn niet nodig.
 • Dat bosbeheer van het Sonse Bergen bos door betrokken inwoners als aanvullende mogelijkheid besproken kan worden met de gemeente, door bijvoorbeeld de adoptie van deze natuur of het onderhoud laten verzorgen door een vereniging van inwoners. Het adopteren of beheren van groen door inwoners wordt door de gemeente al mogelijk gemaakt binnen de bebouwde kom.
 • Dat er in het Sonse Bergen bos geen hout geoogst wordt, niet gedund wordt en niet met machines gewerkt wordt. De huidige beheermethode brengt teveel schade toe, waardoor het Sonse Bergen bos niet alleen haar idyllische karakter en de al lang bestaande beleving verliest, ook het ondergrondse schimmelnetwerk wordt hierdoor beschadigd waardoor bomen (een groot deel van) hun voedseltoevoer verliezen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Son en Breugel 
Petitieloket:
Einddatum:
27-02-2022 
Petitionaris:
Yolanda Warmoeskerken 
Organisatie:
Natuurbelang Son en Breugel 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Geen gehoor vinden

Voorafgaand aan de raadsvergadering afgelopen donderdagavond 23 december 2021, heeft Natuurbelang Son en Breugel de door u getekende petitie ingediend. Op dat moment hadden 657 mensen deze ondertekend, waarvan 537 inwoners uit Son en Breugel.

+Lees meer...

Daarnaast is de contra-expertise van Jaap Kuper en Eef Arnolds ingediend met de titel: De bossen van Son en Breugel - Een bezinning op het beheer. Ook is het historisch pareltje van Jan Bleeker, een in eigen beheer uitgegeven boekje over het beheer en de natuur van de Sonse Bergen, digitaal aangeboden.

Ook de 3e motie die de VVD samen met VOORU! en Dorpsbelang die avond indiende om pas op de plaats te maken met de op handen zijnde werkzaamheden in de unieke natuur van de Sonse Bergen, om eerst ons inwoners te betrekken, om de tijd hiervoor te nemen, om ook de door ons aangeleverde contra-expertise van Jaap Kuper en Eef Arnolds te lezen, vond wederom geen gehoor bij Dorpsvisie, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA. Zij kwamen zelfs met een eigen motie, waarin zij concluderen dat de "onrust" die onder inwoners ontstaan is, voortkomt uit een tekort aan informatie en dat dit beleid beter aan ons uitgelegd moet worden, want blijkbaar snappen wij als bezorgde inwoners het allemaal nog niet zo goed.

De eerder genoemde fracties snappen dus niet dat het juíst de informatie is geweest die voor de onrust heeft gezorgd, evenals het niet betrokken worden, evenals het zien van het ingrijpende en vernielende resultaat van de werkwijze van Bosgroep Zuid in het Sonse bos. Omdat de ambtenaren en de Bosgroep hier niet voldoende tijd voor zouden hebben of dit niet goed/voldoende gedaan zou kunnen worden, zullen nu mogelijk extern ingehuurde mensen uitleg gaan verzorgen.

Hiermee wordt de vraag van ons inwoners weer niet gehonoreerd om betrokken te worden bij onze eigen leefomgeving. Want we moeten weer naar de gemeente en de Bosgroep gaan luisteren. En dat terwijl er geen enkel moment is geweest waarin er naar inwoners geluisterd is, of waarin inwoners bij dit beleid en de uitvoer ervan betrokken zijn geweest. Onze vraag is en blijft om naar de eigen inwoners te luisteren. Dat houdt in dat de gemeente met ons in gesprek gaat en onderzoekt waar mogelijkheden liggen om tegemoet te komen aan zorgen en bezwaren die leven, en die worden onderbouwd door de contra-expertise.

De contra-expertise hebben wij laten maken juist omdat we het gemeentelijk beleid begrijpen en om aan te tonen dat het ook anders kan. Misschien dat er extern mensen ingehuurd kunnen worden om een aantal principes van participatie mogelijk te maken, in plaats om het gemeentelijk beleid uit te leggen.

Voorbeelden van participatie:

 • Sluit aan bij wat leeft bij mensen; praat over wat we samen belangrijk vinden in plaats van over de regels van de gemeente.

 • Zet de samenleving centraal en de gemeente als deel daarvan.

 • Geef zowel voor- als tegenstanders de ruimte; het gesprek met tegenstanders kan andere creatieve oplossingen doen ontstaan.

 • Creëer samenspraak; plannen die op basis van een uitwisseling aan argumenten ontstaan of aangescherpt worden, zijn vaak het breedst gedragen.

 • Heb vertrouwen; participatie werkt alleen op basis van vertrouwen in elkaars goede intenties.

Heeft iedereen binnen het gemeentebestuur vertrouwen in de goede intenties van bezorgde inwoners? Weet men dat samenwerken altijd veel meer vertrouwen kweekt dan koste wat kost de eigen ideeën doorduwen? Wat het punt vertrouwen betreft aangaande de goede intenties van een aantal van onze volksvertegenwoordigers; dat wordt, wanneer ik voor mijzelf als initiatiefnemer en inwoner spreek, aardig op de proef gesteld door de keuzes die tot nu toe gemaakt zijn.

De werkzaamheden in het Sonse Bergen bos starten na Oud op Nieuw. Hoop doet leven, dus wij blijven hopen dat ons verzoek om betrokken te worden, wordt gehonoreerd. Dat er geen 'eigen politiek' bedreven wordt, maar dat er bereidheid is om naar iets dat 'samen' heet te streven, een samenleving zijn, dat er naar de zorg en bezwaren van inwoners geluisterd wordt, en dat deze meegewogen en meegenomen worden nu dit nog kan aangaande de Sonse Bergen natuur.

De door u ondertekende petitie blijft, evenals de eerdere petitie voor het behoud van de bomen en bossen in Son en Breugel, voor ondertekening open staan op de site van petities.nl omdat nog altijd niet voldaan is aan de verzoeken die hierin worden gedaan. Mocht u de andere petitie niet kennen, dit is de link Behoud de kostbare waarden van bomen en bossen in Son en Breugel

Wilt u de contra-expertise van Jaap Kuper en Eef Arnolds ontvangen en/of de geschiedenis van De Sonse Bergen door Jan Bleeker, stuur dan een mail naar: natuurbelangsonenbreugel@gmail.com

Heel hartelijk dank voor uw natuurbelang namens de bomen en de bossen van Son en Breugel.

27-12-2021

Twee petities

Op 31 augustus 2021 is de petitie 'Behoud de kostbare waarden van bomen en bossen in Son en Breugel' gestart. Toen waren de werkzaamheden in de bossen nog niet begonnen.

+Lees meer...

Inmiddels is duidelijk hoe groot de kaalslag is, waardoor er van onze bossen als een geliefde omgeving om in tot rust te komen en van te genieten niets overblijft.

Het volgende bos op de planning is het Sonse Bergen bos. Omdat inwoner participatie niet uitgenodigd wordt aangaande de bossen en om toch op te kunnen komen voor dat wat waarde voor ons inwoners heeft als het gaat om onze (directe) omgeving, is deze nieuwe petitie gestart en hebben bezorgde inwoners zich verenigt onder de naam Natuurbelang Son en Breugel. Voor vragen, informatie of aansluiten bij Natuurbelang Son en Breugel: natuurbelangsonenbreugel@gmail.com

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over deze petitie, dan kan dat via de nieuwsberichten die hier onder het kopje 'Nieuws' geplaatst worden of via Facebook

Aan het verzoek in de eerste petitie, om een contra-expertise uit te laten voeren aangaande het huidige beheer, is nog niet voldaan. Dit kan nog veranderen wanneer de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gehouden zijn. Daarom blijft de andere petitie ook open staan voor ondertekening.

05-12-2021