U, de petitionaris
Raad van state   paleis kneuterdijk

Bescherm de burger met een Constitutioneel Hof

210 ondertekeningen

Petitie voor het beter beschermen van de grondrechten van de burger tegen onwettelijk en willekeurig handelen van de overheid.

Petitie

Wij

Wij, de burgers van Nederland, vragen respect voor de grondrechten vervat in de Grondwet.

 

constateren dat:

  • Het is fundamenteel onjuist dat de wetgever -de Tweede Kamer- de rechter is over het eigen handelen.
  • Dit druist fundamenteel in tegen de scheiding der machten.
  • De instelling van een Constitutioneel Hof in Nederland is dringend gezien de conclusies van de parlementaire commissie kinderopvangtoeslag in het rapport ‘Ongekend Onrecht’.
  • Immers, het gehele systeem - de gehele Trias Politica - heeft over langere tijd gefaald.
  • Een structurele correctie van het systeem is noodzakelijk.
  • Wil Nederland zich een volwaardige democratische rechtsstaat willen noemen dan dient het voor de burger mogelijk te worden naar een onafhankelijke rechter te stappen als zijn grondrechten door wetgeving of handelen van de overheid worden aangetast.

 

en verzoeken

een voorstel aan te nemen tot wijziging van artikel 120 van de Grondwet.

Het antwoord

Er komt een Constitutioneel Hof

Het lijkt er op dat de regering een Constitutioneel Hof gaat invoeren, het akkoord stelt:

'Meer zeggenschap van burgers door een ander kiesstelsel en versterking van grondrechten door een constitutioneel hof.'

Het doel is dus bereikt en de petitie wordt gesloten.

Met dank aan alle ondertekenaars!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
(in)formateur 
Petitieloket:
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Sybren Singelsma 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Reactie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van BZK heeft bij monde van directeur J. Schipper-Spanninga op de petitie gereageerd namens de Minister.

+Lees meer...

De essentiële paragraaf is de volgende:

Overigens is uw suggestie om constitutionele toetsing op te dragen aan een
daarvoor op te richten constitutioneel hof, zoals de Staatscommissie parlementair stelsel adv iseerde, slechts een mogelijkheid uit meerdere . Het is oak mogelijk een of meer bestaande rechtscolleges daarmee te belasten. Steeds blijft daarbij de vraag wie de aangewezen instantie moet zijn om bij de uitleg en de toepassing van de Grondwet het laatste woord te hebben:

de voor het leven benoemde onafhankelijke recht er die oordeelt over de rechtmatigheid en geen verantwoording aflegt, of een democratisch gekozen volks vertegenwoordiging die alle maatschappelijke, sociaal-economische en politieke belangen afweegt en op grand daarvan een beslissing neemt.

Nog even los van de twijfel die wordt gezaaid over de kwaliteit van de rechterlijke macht is het laatste stuk van de paragraaf tekenend: Niet de wetgever dient zich te houden aan de Grondwet en niet de waan van de dag, maar de wetgever dient de grondwet te interpreten volgens de waan van de dag.

Als er een iemand de noodzaak van een Constitutioneel Hof duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel directeur J. Schipper-Spanninga namens de Minister van Binnenlandse Zaken.

01-03-2021

Maart 2021 Uit de verkiezingsprogramma's: Volt

De oprichting van een Constitutioneel Hof

Volt is voor de vorming van een Constitutioneel Hof, een gerechtshof dat onze wetten toetst aan onze Grondwet en dus ook aan onze grondrechten. Een dergelijk hof biedt bescherming van onze democratie op langere termijn, omdat het een drempel opwerpt tegen wetten die al te snel of als gevolg van heftige, maatschappelijke emoties tot stand komen.

+Lees meer...

Zo biedt het Constitutioneel Hof ook een noodzakelijke versterking van onze rechtsstaat. Het huidige Artikel 120 van de Grondwet, dat bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet, moet daartoe worden aangepast.

07-02-2021

Hoe werkt het ook al weer

Een burgerinitiatief is in de Nederlandse politiek een voorstel dat een kiesgerechtigde, met ondersteuning van 40.000 handtekeningen, kan indienen om een bepaald onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen. Indien het voorstel aan de vereisten voldoet, komt het onderwerp op de Kameragenda.

Een burgerinitiatief moet betrekking hebben op het instellen, wijzigen of afschaffen van een wettelijke regeling of op ander regeringsbeleid.

+Lees meer...

Het voorstel mag niet in strijd zijn met de Grondwet en de goede zeden. Begrotingen en belastingen zijn uitgesloten van het burgerinitiatief.

Een burgerinitiatief kan worden gezien als een vorm van petitierecht. In het geval van een petitie heeft de burger recht op een antwoord.[bron?] Een petitie heeft geen formele status en is daarom heel vrijblijvend.[1] Bij een burgerinitiatief kan een burger een onderwerp op de politieke agenda zetten en verplicht de burger de Kamer het onderwerp te behandelen.

22-01-2021