U, de petitionaris
Raad van state   paleis kneuterdijk

Bescherm de burger met een Constitutioneel Hof

210 ondertekeningen

Petitie voor het beter beschermen van de grondrechten van de burger tegen onwettelijk en willekeurig handelen van de overheid.

Petitie

Wij

Wij, de burgers van Nederland, vragen respect voor de grondrechten vervat in de Grondwet.

 

constateren dat:

  • Het is fundamenteel onjuist dat de wetgever -de Tweede Kamer- de rechter is over het eigen handelen.
  • Dit druist fundamenteel in tegen de scheiding der machten.
  • De instelling van een Constitutioneel Hof in Nederland is dringend gezien de conclusies van de parlementaire commissie kinderopvangtoeslag in het rapport ‘Ongekend Onrecht’.
  • Immers, het gehele systeem - de gehele Trias Politica - heeft over langere tijd gefaald.
  • Een structurele correctie van het systeem is noodzakelijk.
  • Wil Nederland zich een volwaardige democratische rechtsstaat willen noemen dan dient het voor de burger mogelijk te worden naar een onafhankelijke rechter te stappen als zijn grondrechten door wetgeving of handelen van de overheid worden aangetast.

 

en verzoeken

een voorstel aan te nemen tot wijziging van artikel 120 van de Grondwet.

Het antwoord

Er komt een Constitutioneel Hof

Het lijkt er op dat de regering een Constitutioneel Hof gaat invoeren, het akkoord stelt:

'Meer zeggenschap van burgers door een ander kiesstelsel en versterking van grondrechten door een constitutioneel hof.'

Het doel is dus bereikt en de petitie wordt gesloten.

Met dank aan alle ondertekenaars!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
(in)formateur 
Petitieloket:
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Sybren Singelsma 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Goed nieuws van de Tweede Kamer, resolutie aangenomen voor grondwettelijke toetsing

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 28 362 Nr. 47 Reikwijdte van artikel 68 Grondwet MOTIE VAN HET LID KUIK C.S. Voorgesteld 29 april 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de kinderopvangtoeslagaffaire meerdere weeffouten in het Nederlandse politieke en bestuurlijke systeem heeft blootgelegd; overwegende dat als gevolg hiervan de rechten en de bescherming van Nederlandse burgers in het gedrang zijn gekomen; overwegende dat dit heeft geleid tot een breuk van vertrouwen tussen overheid en burger en dat dit vertrouwen tussen overheid en burger hersteld moet worden; overwegende dat, anders dan in de meeste andere rechtsstaten, Neder- landse rechters wetten die door de Kamer zijn aangenomen niet kunnen toetsen aan de Nederlandse Grondwet, terwijl daarin de belangrijkste fundamentele rechten van de burger zijn vastgelegd; verzoekt de regering, binnen een jaar wetsvoorstellen in te dienen om artikel 120 van de Grondwet te schrappen en om een kaderwet toezicht in te dienen die onafhankelijkheid van toezichthouders borgt; verzoekt de (nieuwe) regering de uitwerking van grondwettelijke toetsing ter hand te nemen; verzoekt de nieuwe regering, binnen een jaar de concrete voorstellen voor een nieuw sociaal contract aan de Kamer te doen toekomen, en gaat over tot de orde van de dag..

20-05-2021

Rechtsvergelijkend onderzoek constitutionele toetsing

Dit rapport doet verslag van een kort vergelijkend onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden, naar de organisatie en de werking van constitutionele toetsing van formele wetten in een zestal Europese landen (België, Duitsland, Frankrijk, de Scandinavische landen en dan met name Denemarken, Noorwegen en Zweden) en Sint Maarten. Doel van het onderzoek is om uit de ervaringen met constitutionele toetsing in landen die, onder erkenning ook van onderlinge verschillen, op politiek, socio-juridisch, cultureel, en economisch vlak op Nederland lijken, lessen te trekken over de invloed van de inrichting van constitutionele toetsing op de praktijk van toetsing en op de constitutionele verhoudingen.

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/rechtsvergelijkend-onderzoek-constitutionele-toetsing.

13-05-2021

De actualiteit

De recente ontwikkelingen hebben nog maar eens over duidelijk gemaakt dat het de Nederlandse democratie ontbreekt aan een aantal heldere basis regels. Een Constitutioneel Hof is onmisbaar om orde te scheppen en te bepalen welke partijen wel grondwettelijk zijn en welke niet..

03-04-2021