U, de petitionaris
Koeien en hert

Behoud natuurgebied Swalmdal en zijn begrazers

646 ondertekeningen

De gemeente Roermond is voornemens de huidige inrichting van dit stukje authentiek natuurgebied te veranderen om meer biodiversiteit te krijgen. Echter hiervoor moeten de begrazers, de galloway's en daarmee ook het damhert, wijken en zal het aanzicht van het Swalmdal veranderen. De bevolking is niet gekend/geïnformeerd omtrent deze plannen.

Petitie

Wij

De inwoners van Swalmen, bezoekers en aanwonenden.

 

constateren

  • dat het unieke karakter van het gebied in gevaar is
  • dat de aantrekkelijkheid voor de wandelaars / Pieterpad in het geding is
  • dat de Galloway's moeten verdwijnen
  • dat het damhert zich zonder deze koeien niet kan handhaven en niet verplaatst kan worden
  • dat het damhert en de koeien inmiddels als van ons voelt
  • dat de vervuilde grond achter Grindbank/Meander ongeschikt is voor biodiversiteit, en door periodieke begrazing van schapen ongewenste begroeiing weer zal terugkomen

 

en verzoeken

Dat per direct de voorbereidingen om het beoogde alternatieve beheersplan te realiseren stopgezet worden en eventuele reeds genomen acties ongedaan worden gemaakt.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Roermond 
Petitieloket:
Einddatum:
21-12-2020 
Petitionaris:
Mirjam Kruip 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Damhert en runderen blijven in natuurgebied 'het Kerkebroek'

Persbericht gemeente Roermond

Damhert en runderen blijven in natuurgebied ‘het Kerkebroek’

Op verzoek van de bewoners blijven een damhert en de twee Galloway runderen in het natuurgebied ‘het Kerkebroek’. De gemeente wil het gebied anders beheren, en daarin hadden de dieren oorspronkelijk geen plek meer.

+Lees meer...

Vanuit het natuurbelang en verbetering van de biodiversiteit is er voor gekozen dat de natuur in dit gebied zich optimaal moet kunnen ontwikkelen en de drie grazers verhinderen dat. Inwoners van Swalmen hechtten echter grote waarde aan de dieren in het gebied en boden een door velen ondertekende petitie voor behoud van de dieren, aan wethouder Evers aan.

Gezamenlijke oplossing De gemeente is vervolgens met de bewoners in overleg gegaan en heeft onderzocht of de verschillende belangen konden worden verenigd. Dat leidde tot een gezamenlijke oplossing die tegemoet komt aan het natuurbelang en de wens om de dieren daar te behouden. Daarmee heeft de betrokkenheid van onze inwoners geleid tot een natuurontwikkeling die kan rekenen op draagvlak bij de omgeving en de vele wandelaars die het gebied rijk is.

Overgangssituatie Met de inwoners is afgesproken dat in het Kerkebroek met een overgangssituatie gewerkt wordt. Het huidige beheer met twee Galloway runderen en het damhert blijft zoals het is, omdat inwoners het welzijn van het damhert heel belangrijk vinden en ook waarde hechten aan het beeld van grote grazers in het gebied. Door op andere zaken te sturen, zoals de graasdruk, wil de gemeente tijdens de overgangssituatie meer voldoen aan de natuurdoeltypen van het gebied. Wanneer het damhert uit het gebied wegtrekt of een natuurlijke dood sterft, dan stopt de overgangssituatie en zullen ook de runderen uit het gebied verdwijnen. Het beoogde natuurbeheer van het gebied wordt dan doorgevoerd. Hierdoor zal nog beter voldaan worden aan de provinciale natuurdoeltypen met als doel de natuurlijke kenmerken die bij het gebied verder te ontwikkelen. Zo zorgen we er samen voor dat we werken aan een verbetering van de biodiversiteit en aan de toegankelijkheid van mooie natuur in de directe nabijheid.

Eindconclusie petitie vermeld op facebookgroep Zjwamer nuutjs

Nu de gemeente Roermond hun uiteindelijke standpunt heeft gepubliceerd, kunnen wij ook de uitslag bekendmaken.

Het damhert en de 2 Galloway runderen BLIJVEN in het natuurgebied “het Kerkebroek”.

In december startte de petitie, en in no time werd deze door bijna 700 betrokken inwoners, gesteund en ondertekend . Hierna volgden diverse overlegmomenten met de gemeente Roermond, te noemen wethouder Evers, diverse afgevaardigden van de gemeente, leden van de Dorpsraad en Milieu en Heemkundevereniging, de vorige beheerder en de huidige beheerder van het gebied, Kathy Nijnens en ondergetekenden. Vanaf het eerste moment , kregen wij het gevoel dat iedereen bereid was te zoeken naar een gezamenlijke oplossing, die tot ieders tevredenheid zou leiden. En nu, een ½ jaar later, kan het tromgeroffel los. Aan de roep van de inwoners, voor behoud van het damhert en de Galloway runderen, is gehoor gegeven.

ZE MOGEN BLIJVEN.

Wij willen de gemeente Roermond en alle betrokkenen dan ook heel erg bedanken voor deze oplossing en het feit dat er gehoor is gegeven aan de wens van de inwoners. Maar vooral ook al diegene die de petitie ondertekend hebben, en begaan waren en zijn met dit mooie stukje natuur en zijn begrazers. Zonder jullie was het niet gelukt om de voorgenomen plannen van de Gemeente te veranderen.

Wat de toekomstplannen voor het natuurgebied zijn, kunt u lezen in de uitleg van de gemeente . Voorlopig blijven de dieren bij elkaar, en kunnen de inwoners en wandelaars hopen wij nog lang van deze bijzondere ‘vriendschap’ genieten.

Met dank, Marc Hendrikx en Mirjam Kruip

30-06-2021

Overleg met Gemeente

Update petitie: Behoud natuurgebied Swalmdal en zijn begrazers

Beste mensen,

Gisteren hebben we, samen met andere afvaardigingen van de Dorpsraad en de MHVS, overleg gehad met de Gemeente Roermond omtrent de plannen t.a.v. de nieuwe herinrichting van het natuurgebied “de Beet”.

+Lees meer...

Het gesprek verliep volgens alle betrokkenen op een positieve en constructieve manier. De Gemeente werd vertegenwoordigd door wethouder dhr. R. Evers alsmede kennis inhoudelijke personen.

De gemeente heeft uitgelegd dat het Swalmdal onderdeel is van het Natura-2000-gebied en de veranderingen voortvloeien uit verplichtingen ten gevolge van de voor dit gebied geldende regelgeving. Dit heeft tot gevolg dat er o.m. andere beheermaatregelen voor het gebied gelden opdat de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Daar de gemeente hier invulling aan dient te geven, is er geen overleg geweest met omwonende/gebruikers van het gebied.

Wij hebben vooraf aan het overleg de Natura -2000 nota van de provincie bestudeerd maar kunnen voor ‘de Beet’ geen specifieke regelgeving/richtlijnen vinden. De Gemeente heeft toegezegd de gerelateerde stukken waaruit blijkt dat er wel dwingende redenen zijn om een en ander te veranderen te overleggen.

De Gemeente wil met het nieuwe beheer de natuurlijke kenmerken en ontwikkelingen van het gebied meer tot uiting te laten komen. Op verzoek van de vergadering zoekt de Gemeente verder uit of en hoe we tot een lange termijn oplossing kunnen komen waarbij alle partijen gebaat zijn. Ons streven is erop gericht dat er creatief gezocht gaat worden naar alternatieven waarbij de runderen en het hertje eventueel ter plaatse kunnen blijven en hun symbiose niet verstoord wordt. Dát is, naast het in stand houden van de huidige natuurbeleving, de grootste zorg van de omwonenden en ondertekenaars van de petitie. Door hierin mee te gaan wordt er recht gedaan aan het behoud van het draagvlak door de inwoners van Swalmen, aan het natuurbeleid .

In januari vindt er een vervolg overleg plaats waar de resultaten van dit onderzoek worden besproken.

Wij houden jullie hiervan verder op de hoogte. Marc Hendrikx en Mirjam Kruip

17-12-2020

Stand van zaken behoud natuurgebied Swalmdal en zijn begrazers

De petitie werd massaal ondertekend en gedeeld. Dat de bevolking van Swalmen en andere belangstellenden de petitie een warm hart toedragen blijkt wel uit het gegeven dat, binnen 24 u bijna 400 handtekeningen geplaatst zijn. Momenteel staat de teller op 496. Wij zijn heel blij met jullie steun.

Dit burgerinitiatief heeft veel stof doen opwaaien bij de gemeente Roermond. Daarom hebben zij besloten om a.s.

+Lees meer...

woensdag een overleg te regelen met de verantwoordelijke wethouder, leden van de Dorpsraad en van de Milieu en Heemkunde Vereniging en ondergetekenden.

Over het verloop van dit gesprek houden wij jullie op de hoogte.

Bedankt voor ieders inzet, Marc Hendrikx en Mirjam Kruip

12-12-2020