U, de petitionaris
Output i4aayo

Afslag A9 Heiloo? Nee!

962 ondertekeningen

Het onderwerp 'afslag A9 bij Heiloo' houdt de gemoederen al decennia bezig.

 • Tot op heden zijn nut en noodzaak van deze afslag niet aangetoond.

 • Wel is inmiddels duidelijk uit verkeersonderzoeken gebleken dat de dorpskern van Heiloo vanwege de afslag een forse verkeerstoename te verwerken krijgt. De Stationsweg moet 28% meer verkeer verwerken! De Kanaalweg ruim 64%! De gemeente moet daarom allerlei aanvullende verkeersmaatregel nemen, zoals nieuwe rotondes aanleggen, eenrichtingsverkeer instellen en zelfs wegen afsluiten voor doorgaand verkeer.

 • Wat dit allemaal kost? Nog steeds hebben de gemeenteraad en de inwoners van Heiloo geen inzage gekregen in de totale kosten van de afslag en alle daarvoor noodzakelijke verkeersmaatregelen.

 • Ook het effect op de luchtkwaliteit en de veiligheid is niet bekend. Er zijn diverse onderzoeken door bewonersgroepen en een second opinion door de gemeenteraad aangevraagd. De onderzoeken moeten nog worden opgestart. De second opinion loopt nog.

 • Grote delen van ecologisch beschermd en cultuurhistorisch waardevol landschap in het Heilooer en Limmer Die worden voor de afslag opgeofferd.

 • Desondanks, en zelfs nadat de meerderheid van de gemeenteraad zich hiertegen heeft uitgesproken, heeft het college het Voorontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 begin juli 2016 ter inzage gelegd. Zodat het college geen vertraging oploopt in de besprekingen met de Provincie, het Hoogheemraadschap en anderen. Zodat ook de onteigeningsprocedures geen vertraging oplopen!

 • Uw stem is een signaal aan de gemeente en de Provincie! Uw stem doet er toe!

 • Het is onverantwoord om tientallen miljoenen euro's uit te geven voor een afslag A9 op nog geen 4 kilometer afstand van een bestaande afslag. Temeer omdat er steeds grotere vraagtekens te zetten zijn bij de financiële haalbaarheid van de afslag.

 • Zo gaan er miljoenen euro's naar nog meer asfalt. Miljoenen euro's die ook zouden kunnen worden besteed aan een sociaal, groen en leefbaar Heiloo.

 • Wij vinden de aanleg van de afslag A9 bij Heiloo op grond van voorgaande onverantwoord.

Vindt u dit ook? Tekent u dan deze petitie!

Petitie

Wij

zijn een groep samenwerkende organisaties op gebied van natuur, cultuur, sport, politiek en maatschappelijk leven in Heiloo

 

constateren dat:

dat:

 • nut en noodzaak van deze afslag niet zijn aangetoond. Met de toenemende vergrijzing en dus krimp van de beroepsbevolking, de huidige flexibele arbeidstijden, het thuiswerken en internet winkelen alsmede de hierdoor veranderende automobiliteit, zullen nut en noodzaak van de afslag in de toekomst nog verder afnemen.

 • de totale kosten te laag zijn ingeschat. Gepland was €33 miljoen, er is al een overschrijding van €7,2 miljoen.

 • de totale opbrengsten te hoog zijn ingeschat. Een deel van de kosten wordt betaald uit woningverkopen in Zandzoom en Zuiderloo. Gepland waren 2400 woningen, er worden nog maar 1815 woningen gebouwd én later dan gepland. Een ander deel van de kosten wordt betaald uit het bedrijventerrein Boekelermeer. Dit staat grotendeels leeg; er is een overschot van ruim 700 ha. aan bedrijfsterreinen in de regio.

 • de afslag op zich zelf veel meer verkeer door Heiloo en Limmen veroorzaakt. Op de Stationsweg Heiloo dreigt een verkeersinfarct bij meer en spoorboekloos treinverkeer.

 • er tal van aanpassingen aan wegen, kruispunten en een spoortunnel noodzakelijk zijn om deze verkeerstoename te kunnen verwerken. De kosten daarvan zijn niet meegerekend in €33 miljoen en kunnen oplopen tot €20 miljoen.

 • er een groot deel van het ecologisch en cultuurhistorisch zeer waardevolle en beschermde Heilooer Die gebied oost van de A9 wordt opgeofferd. Dit voor de oostelijke op/afrit van de A9 in de vorm van een geheel nieuwe 80km weg.

 • het Groenfonds voor natuurcompensatie, gevormd uit €2917 per verkochte woning, €1,7 miljoen minder groot wordt dan is gepland.

 • er geen onderzoek is gedaan naar de effecten op CO2, fijnstof, geluid- en lichthinder

 • de afslag A9 en alles wat hiervoor nodig is, een enorme claim legt op de financiën en het ambtenarenapparaat van de gemeente Heiloo.

 • deze financiën en personele capaciteit dus niet ingezet worden voor jeugd- en ouderenzorg, welzijn, cultuur, sport, gemeentegroen, natuur en alles wat Heiloo nu juist zo´n mooie en fijne leefomgeving maakt.

 • de deelnemende gemeentes nu al grote moeite hebben om hun begroting sluitend te krijgen en daarvoor bezuinigen op zorg, welzijn, sport, cultuur, groen enzovoorts.

 

en verzoeken

het college van B&W van Heiloo om GEEN groen licht te geven voor de afslag A9 bij Heiloo.

 • Ten eerste achten wij het onverantwoord om onomkeerbare en onherstelbare stappen te zetten, zolang nut en noodzaak van deze afslag niet zijn vastgesteld en zolang de totale kosten en (milieu)effecten van deze afslag nog niet volledig bekend zijn.

 • Ten tweede achten wij het onverantwoord om tientallen miljoenen euro's uit te geven aan een afslag in deze tijd van grote uitdagingen en bezuinigingen op gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport, gemeentegroen en natuur.

Houdt Heiloo sociaal, groen en leefbaar!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Heiloo 
Petitieloket:
Einddatum:
31-12-2023 
Petitionaris:
Stichting Heilloze Weg 
Organisatie:
Stichting Heilloze Weg 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Aansluiting A9 bij Heiloo blijft een Heilloze Weg

Ondanks de dikke streep die de Raad van State heeft gezet door de bestemmingsplannen voor de Afslag A9 (2019) , de woningbouw in Zandzoom (2021) en de reconstructie Vennewatersweg (2022), zet de huidige Heiloo2000, VVD en D66 coalitie deze heilloze plannen door. Voor de VVD was en is de aanleg van de afslag en de bouw in Zandzoom zelfs een harde eis voor deelname aan deze coalitie.

Door de politiek wordt zelfs geen pas op de plaats gemaakt.

+Lees meer...

Helaas! De oorlog in Oekraïne, de enorme inflatie, de gestegen rente, de krapte op de arbeidsmarkt, de problemen met de levering van materialen en grondstoffen en de gestegen energiekosten ten spijt. De huidige coalitie weigert domweg om ook maar na te denken over een scenario B!

De kosten van de Aansluiting A9, in 2014 nog begroot op 27,8 miljoen euro, worden nu geraamd op ruim 60 miljoen euro. Meer dan het dubbele! Daarvan is overigens tot nu 14 miljoen uitgegeven, waarvan ruim ruim 6 miljoen aan eventueel weer te verkopen grond. Van de resterende 8 miljoen komt ongeveer een kwart, oftewel maximaal 3 miljoen, voor rekening van Heiloo. De rest betalen de Provincie, Alkmaar en Castricum.

Wij vinden dat Heiloo moet afzien van deze Aansluiting A9. Wij vinden dat Heiloo die paar miljoen verlies moet nemen en zich niet moet storten in een financieel niet te overzien debacle. Bovenal hechten wij aan de landschappelijke waarden van Heiloo, zowel het unieke Heilooer Die-gebied als de groene ring om Heiloo die doorloopt via de Zandzoom.
Wij zijn niet tegen woningbouw, mits op beperkte schaal en betaalbaar.

Wij zijn wel tegen de aantasting van het Heilooer Die-gebied voor een afslag die alleen maar betaald kan worden uit het vol bouwen van de Zandzoom met dure woningen voor de overloop van Amsterdam. Wij zijn ook tegen deze afslag omdat deze leidt tot minstens 25% meer verkeer door de dorpskern en de daaruit voortkomende dreiging van een ringweg west om Heiloo om die extra verkeersdruk op te vangen.

Deelt u onze mening? Steun ons door deze petitie te tekenen en onder de aandacht te brengen van anderen. U kunt ons ook steunen met een financiële bijdrage, voor de kosten die wij maken voor juridisch advies, communicatie en diverse andere activiteiten. Bij deze hartelijk voor uw steun!

Stichting Heilloze Weg heillozeweg@gmail.com KvK: 62696777 Bank: IBAN NL40 INGB 0006 8377 03

20-08-2022

Heilloze Weg Nieuwsbrief 2016-2 30 oktober 2016

OVEREENKOMST NIEUWE STRANDWAL - GAT VAN €28 MILJOEN

Heiloo door Aansluiting A9 op rand van financiële afgrond

Op 12 maart 2014, net één week voor de gemeenteraadsverkiezingen, tekende het college van Heiloo de Overeenkomst Nieuwe Strandwal; de ONS. Zonder de gemeenteraad daarin vooraf inzage te geven, heeft het college medio 2016 de Realisatieovereenkomst Aansluiting A9 getekend.

+Lees meer...

Tegen het besluit van de gemeenteraad in heeft het college het Voorontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 in procedure gebracht. In tegenstelling tot haar toezegging, om op 14 september 2016 te komen met een Reactienota op de Zienswijzen van inwoners op dit Voo ontwerp, komt het college pas op 23 november met deze Reactienota naar buiten. Nota bene op dezelfde dag waarop ook het Ontwerp Bestemmingsplan in de Commissie Openbare ruimte op de agenda staat!

Hieruit blijkt duidelijk dat het college van Heiloo zich weinig aantrekt van democratische regels met als smoes dat er “geen vertraging mag optreden”. Inmiddels zijn de kosten voor de Aansluiting A9 gestegen. In de begroting Aansluiting A9 waren de volgende kosten niet meegenomen : kosten Rijkswaterstaat en BTW (circa € 5 miljoen), kosten Reconstructie Kanaalweg (€2,8 miljoen), kosten voor een apart aan te leggen fietsbrug (€1,2 miljoen) en de aanpassing van het onderliggend wegennet (€ ?? miljoen).

Inmiddels is in regioverband besloten om tweederde, circa 60 hectare, van het bedrijventerrein Boekelermeer Alkmaar uit de markt te halen vanwege gebrek aan belangstelling. Dit op advies van de STEC Groep uit 2014 (zie tabel). Dezelfde STEC Groep adviseerde in 2014 ook Heiloo om de helft van de Boekelermeer Heiloo, ruim 6 hectare, uit de markt te halen. Het college negeert dit advies “omdat er van de Aansluiting A9 een positief effect verwacht wordt”. De Boekelermeer Alkmaar heeft al jaren een aansluiting op de A9; wat is daar het positieve effect?

Inmiddels heeft de Raad van State het bouwplan voor De Linde/Zuiderloo afgekeurd. Inmiddels is ook duidelijk dat Heiloo op alle projecten, waaruit Heiloo de €8,5 miljoen voor de Aansluiting A9 exclusief fietsbrug en Kanaalweg volgens de Overeenkomst Nieuwe Strandwal zou moeten financieren, verlies lijdt:

• Boekelermeer: verlies circa €4 miljoen • Zuiderlol: verlies circa €5 miljoen (en meer na bouwstop op last van Raad van State!) • Zandzoom: verlies geschat op ruim €10 miljoen

Opgeteld een Overeenkomst Nieuwe Strandwal-gat van minstens €28 miljoen!

En nog steeds heeft het college geen duidelijkheid gegeven over:

• de totale kosten van de Aansluiting A9 en aanverwante kosten, • welke kosten hiervan in de ONS zijn inbegrepen en welke niet, • de kosten van grondverwerving en dreigende onteigening, nu vrijwillige verkaveling is mislukt, • de te nemen verkeersmaatregelen en de kosten er van; er is nog steeds geen actueel Verkeersplan, • de effecten van de aansluiting op het leefmilieu in de dorpskern, • waar en wanneer de 16 hectare natuurcompensatie plaats vindt, • de risico’s die Heiloo loopt, bijvoorbeeld uit hoofde van contracten met diverse private partijen

En wat doet het college? Het college verhoogt haar verliesvoorziening van €9,2 naar €9,5 miljoen, teert nog verder in op de gemeentelijke reserves die inmiddels al geslonken zijn tot onder de €10 miljoen (2010: nog ruim €27 miljoen!) en verhoogt de gemeentelijke belastingen. Op de vraag wat het college vindt van deze miljoenenverliezen is het antwoord “geen commentaar” (Alkmaarse Courant 7 oktober 2016).

WAT WIL HEILLOZE WEG?

Bezinning, herberekening en heroverweging van de Aansluiting A9

Al in 2005 stelt Hooijmaijers dat het huidige tracé “de beste optie is”. Zonder gedegen onderzoek en ver voor de officiële Variant-keuze in 2010. Een dubieuze Variant-keuze die luidde dat er voor andere varianten “onvoldoende draagvlak” was. Draagvlak van wie? Wie beoordeelde dat? Waren de inwoners van Heiloo daarbij betrokken? De cruciale vraag voor nu is, of de overwegingen, onderzoeken en andere fundamenten voor het huidige tracé nog steeds geldig zijn. Waarom niet een tracé met aansluiting op de Kanaalweg westelijk van de A9? Waarom niet een noordelijker tracé met uitkoop van de golfbaan én vergroting van het Oosterbos? Waarom niet de oostelijke Aansluiting met parallelweg naar de Boekelermeer helemaal schrappen en eerst de Middenweg vanuit Boekelermeer Alkmaar door trekken? Dat zou miljoenen euro’s schelen en de redding zijn van het unieke Heillozer Die.

Wat vindt u?

Heilloze Weg wil graag een transparante discussie over de Aansluiting A9 waarbij alle relevante informatie boven water komt, desnoods via een juridische procedure. Heilloze Weg wil een gezond financieel beleid; geen infrastructurele maatregelen waarvan de gevolgen niet helder zijn en geen verdere uitholling van de gemeentelijke reserves. Heilloze Weg wil hierover een serieuze maatschappelijke discussie, NIET een discussie die door het college van Heiloo georkestreerd is!

STEUN HEILLOZE WEG

Zienswijzen indienen op Ontwerp Bestemmingsplan A9!

Na behandeling in de Commissie Openbare Ruimte op 23 november, wordt het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 ter inzage gelegd. Iedereen kan reageren op het Ontwerp.
U kunt Heilloze Weg steunen door uw reactie in de vorm van een Zienswijze in te dienen. Wilt u actief meewerken aan ons initiatief, u bent van harte welkom in ons team! Voor meer informatie, mail ons!

Een financiële bijdrage?

Een financiële bijdrage in de kosten die wij maken voor juridisch advies, communicatie en diverse andere activiteiten stellen wij enorm op prijs. We danken u alvast hartelijk voor uw steun!

heillozeweg@gmail.com KvK: 62696777 Bank: IBAN NL40 INGB 0006 8377 03

03-11-2016