U, de petitionaris

Leef je geloof

38 ondertekeningen

“Ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van hun onderdanen willen heersen en hun het recht op vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen”.

…Willem van Oranje.

Ruim vier eeuwen geleden kwam vader des vaderlands Willem van Oranje op voor de gewetensvrijheid van zijn onderdanen. De tijd hierna op enkele momenten na kenmerkte zich in een vrije samenleving waarin tolerantie en respect voor andersdenkenden centraal stond en de vrijheid van geloof en religie gewaarborgd was. Door internationale dynamiek en gebeurtenissen van de afgelopen jaren dreigen deze verworvenheden helaas beperkt te worden. Wij zijn van mening dat het inperken van rechten van minderheden uiteindelijk ook zal leiden tot het aantasten van rechten van andere groepen in deze samenleving. Daarom is het in ieders belang voor deze deugdelijkheden op te komen en deze petitie te ondertekenen.

Petitie

Wij

Nederlandse staatsburgers.

 

constateren dat:

een anti -religieuze houding in de Nederlandse samenleving en een toenemende onverdraagzaamheid jegens religieuze minderenheden in Nederland. Wij maken ons zorgen over het recht van deze groepen om hun geloof vrij te belijden en de bijhorende cultuur en rituelen in de praktijk toe te passen.

 

en verzoeken

De Nederlandse overheid om‘artikel 6 van de grondwet’, te bewaken en met verve te verdedigen, zodat onheil uit het verleden ons bespaard zal blijven!

Artikel 6: 1 . Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet; 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
30-11-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Laila Chabab 
Organisatie:
Stichting jeugd- en jongerenwerk Holland Rijnland 

Geschiedenis

Ondertekeningen