U, de petitionaris

PROP-vol

182 ondertekeningen

Wij hebben een dringend verzoek aan het Bovenschools Management van de Propschool (zie link 1) gedaan tot het nemen van concrete maatregelen om op korte termijn de groepsgrootte terug te brengen naar een acceptabel nivo.

In tegenspraak met de Nieuwsbrief van de Propschool van donderdag 16 september 2010 zijn wij van mening dat er wel degelijk concrete mogelijkheden tot verbetering zijn die op korte termijn kunnen worden doorgevoerd.

Ons doel is te voorkomen dat leerlingen en leerkrachten van de Propschool de dupe worden van veel te grote groepen.

De petitie is begin 2011 ingediend (in uitgeprinte vorm) en we hebben zelfs behoorlijk resultaat geboekt (klassengrootte is van 38 naar 25 leerlingen gegaan).

Comité PROP-vol

Petitie

Wij

Ouders van leerlingen van de Propschool (Lochem).

 

constateren

Op de Propschool is sprake van een extreme situatie als het gaat om de groepsgrootte. Slechts 0,2% van alle basisscholen in Nederland kent groepen van 35 of meer leerlingen ! (zie link 2, tabellen op pagina 25).

De huidige groepen 3 en 4 bevatten respectievelijk 37 en 34 leerlingen. Naar verwachting zal groep 3 ook in de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013 meer dan 35 leerlingen per groep hebben.

Deze situatie is zeer onwenselijk omdat uit onderzoek is gebleken dat dit leidt tot een significante verlaging van de prestaties van de leerlingen en een te zware belasting van de leerkrachten (zie link 3).

Conclusie: de kinderen aan de Propschool in de groepen 1,2,3 en 4 worden beperkt in hun mogelijkheden om zich te kunnen ontwikkelen door de te grote groepen.

 

en verzoeken

Wij verzoeken het Bovenschoolse Management van de Propschool tot het op korte termijn nemen van onderstaande twee concrete maatregelen:

Maatregel 1: Het Bovenschoolse Management stelt per omgaande een volledige extra formatieplaats beschikbaar zodat een extra groep kan worden gevormd. Tevens wordt, indien nodig, gezorgd voor extra tijdelijke huisvesting in de directe nabijheid van de school.

Toelichting bij maatregel 1:

Wij constateren dat er sprake is van een grote onevenredigheid bij het verdelen van de beschikbare formatieplaatsen tussen de OPOL-scholen. Wij vragen daarom aan het Bovenschoolse Management om per direct een extra, volledige formatieplaats aan de Propschool toe te wijzen. De voor het volgende schooljaar aangekondigde extra formatie (lees 0.5 fte !) is voor dit moment geen oplossing, aangezien het probleem zich nu voordoet.
Het in de Nieuwsbrief aangehaalde argument dat ‘volgens een afgesproken systematiek middelen van het ministerie binnenkomen’ doet naar onze mening hier niets aan af. Ons is namelijk gebleken dat vrijwel alle basisscholen in Nederland in staat zijn met dezelfde toegekende middelen van de overheid, groepen te formeren van een acceptabele en onderwijskundig verantwoorde omvang. Wij zouden dan ook graag willen weten wat deze ‘afgesproken systematiek’ concreet inhoudt.

Maatregel 2: Het Bovenschoolse Management neemt een standpunt in m.b.t. de maximale groepsgrootte per groep (bijvoorbeeld 30 leerlingen) waarbij de kwaliteit van het onderwijs centraal staat.

Bovengenoemde maatregelen op korte termijn laten uiteraard onverlet de behoefte aan een structurele oplossing voor de huisvestingsproblematiek zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief.

Wij zijn het Bovenschools Management erkentelijk voor hun inhoudelijke reactie op korte termijn.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Geschiedenis

Ondertekeningen