U, de petitionaris
Stopmestfabriek landhorst 340

Geen megamestfabriek tussen Landhorst en Venhorst

1.117 ondertekeningen

Mest Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE) wil tussen Landhorst (gemeente Sint Anthonis) en Venhorst (gemeente Boekel) een megamestfabriek bouwen met een capaciteit van circa 500.000 ton per jaar. Inwoners in omliggende dorpen vrezen toename stank- en verkeeroverlast en risico’s volksgezondheid.

Petitie

Wij

verontruste inwoners van de gemeenten Sint-Anthonis, Boekel en inwoners van omliggende dorpen,

 

constateren

dat er plannen zijn voor de bouw van een megamestfabriek aan de Quayweg tussen Landhorst en Venhorst met een capaciteit van circa 500.000 ton mest per jaar. Uit de aanvraag blijkt dat het gaat om een ‘industriële activiteit’, terwijl de beoogde locatie volgens het bestemmingsplan een ‘agrarische bestemming’ heeft. Wij, omwonenden, maken ons grote zorgen dat een mestverwerker van deze omvang zal leiden tot toename van de stankoverlast en aantasting van onze leefomgeving en welzijn. Mede omdat het vrachtverkeer fors zal toenemen: ruim 30.000 transportbewegingen per jaar (mogelijk ook ’s avonds en ‘s nachts), waaronder 100.000 liter zwavelzuur per week. Ook is er geen enkele garantie dat de waardedaling van onze huizen zal worden gecompenseerd.

Tevens wijzen wij op de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid ten gevolge van deze mestfabriek. Zo bevat de aangevoerde mest (resistente) bacteriën en antibiotica. Uit de verstrekte informatie blijkt verder dat in deze mestfabriek circa 5 miljoen liter zwavelzuur per jaar gebruikt gaat worden. Dit betekent dat deze installatie aangemerkt dient te worden als ‘chemische fabriek’ met overeenkomstige eisen rond calamiteiten. Dit past niet in een landelijke omgeving en is strijdig met het bestemmingsplan.

Aanzuigende werking Ook maken wij ons ook grote zorgen over de aanzuigende werking die uitgaat van mestfabrieken. Dit zal leiden tot verdere schaalvergroting en veeverdichting in de regio. In dit verband wijzen we op het voornemen van staatssecretaris Dijksma om de dierproductierechten in 2017 of 2018 af te schaffen onder de voorwaarde dat er voldoende mestverwerking is gerealiseerd. Aldus worden mestfabrieken een vliegwiel voor verdere uitbreiding van de veestapel.

Wij, inwoners van Landhorst, Venhorst en dorpen in de omgeving, zijn daarom allerminst overtuigd dat mestfabrieken leiden tot een échte oplossing voor het enorme mestoverschot. Sterker nog: we achten de kans zeer reëel dat mestverwerking in onze regio zal leiden tot nóg meer dieren, nóg meer mest en nóg meer risico’s voor milieu, leefomgeving en volksgezondheid. Om die reden vinden wij de bouw van deze megamestfabriek op korte afstand van onze woonkernen onacceptabel, en

 

en verzoeken

de volksvertegenwoordigers van gemeente Sint Anthonis en provincie Brabant om de vele zorgen die er leven onder de inwoners van Landhorst, Venhorst en omgeving serieus te nemen. Wij roepen het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad van Sint Anthonis daarom op om een ‘verklaring van groot bezwaar’ af te geven aan de provincie Brabant en verdere medewerking aan de plannen voor deze mestfabriek stop te zetten.

Het huidige bestemmingsplan biedt daarvoor, aangevuld met onze bezwaren, voldoende aanknopingspunten. Tot slot roepen we de gemeenteraden van Sint Anthonis én Boekel en de leden van Provinciale Staten op om tussentijds geen onomkeerbare stappen te zetten of te laten zetten door GS en/of gemeente inzake deze mestfabriek die achteraf kunnen leiden tot onherstelbare schade aan onze leefomgeving.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Sint Anthonis 
Petitieloket:
Einddatum:
23-04-2015 
Status:
In behandeling 
Organisatie:
Stop mestfabriek Landhorst 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Tussenstand: ruim 1.150 handtekeningen tégen megamestfabriek

DEN BOSCH – Vereniging Behoud Leefbaarheid Landhorst-Venhorst heeft vrijdag 6 maart op symbolische wijze ruim 1.150 handtekeningen aangeboden aan gedeputeerde Yves de Boer van de provincie Noord-Brabant. Daarmee onderstrepen de ondertekenaars hun zorgen tegen de komst van een megamestfabriek van 500.000 ton tussen Landhorst en Venhorst. Om hun bezwaren kracht bij te zetten, zijn de inwoners van beide dorpen in februari gestart met een petitie op internet.

+Lees meer...

Ook zijn er gedrukte formulieren verspreid. Hierin geven zij aan zich grote zorgen te maken over de gevolgen, zoals toename van stankoverlast, aantasting van hun leefomgeving, waardedaling van hun huizen en vooral de risico’s voor de volksgezondheid, zoals de infectiedruk van omliggende veehouderijen en het vrijkomen van (resistente) bacteriën en antibiotica in de aangevoerde mest. Megamestfabriek onacceptabel Ook zijn de inwoners bezorgd over de forse stijging van het aantal zware vrachtwagens (ruim 30.000 transportbewegingen per jaar, mogelijk ook ’s avonds en ‘s nachts) en het transport van circa 100.000 liter zwavelzuur per week. Volgens opgave van MACE (opdrachtgever van de mestfabriek) zou er 5 miljoen liter zwavelzuur per jaar nodig zijn om de installatie draaiende te houden. De bewoners vinden de komst van deze megamestfabriek ‘onacceptabel’, mede gelet op de aanzuigende werking. Ze vrezen dat dit uiteindelijk zal leiden tot verdere schaalvergroting van de veehouderij en veeverdichting in de regio. Geen oplossing mestoverschot “Wij, inwoners van Landhorst, Venhorst en dorpen in de omgeving, zijn daarom allerminst overtuigd dat mestfabrieken leiden tot een échte oplossing voor het enorme mestoverschot. Sterker nog: we achten de kans zeer reëel dat mestverwerking in onze regio zal leiden tot nóg meer dieren, nóg meer mest en nóg meer risico’s voor milieu, leefomgeving en volksgezondheid”, aldus woordvoerder Giel Dekkers. Volgens de vereniging dient het provinciebestuur de bezwaren van de inwoners serieus te nemen en geen medewerking te verlenen aan dit plan en evenmin stappen te zetten die onomkeerbaar zijn of kunnen leiden tot onherstelbare schade. De bewoners wijzen tevens op dat een installatie van deze omvang aangemerkt dient te worden als ‘chemische fabriek’ met overeenkomstige veiligheidseisen in geval er calamiteiten optreden. Die voorzieningen ontbreken in een landelijke omgeving als Landhorst / Venhorst. Verklaring van groot bezwaarDe petitie die de bewoners hebben aangeboden aan de provincie is een tussenstand. Ze zijn van plan door te gaan met hun campagne. Die is hierna vooral ook gericht op de gemeente Sint Anthonis, omdat die nog een verklaring van ‘geen bezwaar’ moet afgeven aan de provincie. De bewoners wijzen er op dat een mestfabriek tussen Landhorst en Venhorst in strijd is met het bestemmingsplan en dat de gemeente Sint Anthonis daar niet aan mee mag werken en juist een ‘verklaring van groot bezwaar’ moet afgeven. Vereniging Behoud Leefbaarheid Landhorst-Venhorst        

www.stopmestfabriek.nl
06-03-2015

Toespraak vereniging Behoud Leefbaarheid Landhorst-Venhorst

onderstaande toespraak is gehouden op 6 maart 2015 tijdens het aanbieden van de tussenstand van de petitie door de bewoners van Landhorst en Venhorst aan gedeputeerde Yves de Boer van de provincie Brabant. Geachte gedeputeerde, statenleden en overige belangstellenden, Namens de vereniging Behoud Leefbaarheid Landhorst-Venhorst mag ik U hier onze petitie tegen de komst van Europa’s grootste mestfabriek tussen onze dorpen aanbieden. Ruim 1100 mensen zijn met ons van mening dat een fabriek die 500.000 ton verschillende mestsoorten en 5 miljoen liter zwavelzuur per jaar gaat verwerken, niet thuis hoort in ons buitengebied waar een agrarische bestemming op rust. Uit tal van onderzoeken blijkt dat juist het mengen van die verschillende mestsoorten enorme gezondheidsrisico’s voor mens en dier met zich meebrengen. Tel daar de uitstoot van fijnstof, de stankoverlast, de vele transportbewegingen en de enorme hoeveelheden energie bij die voor het proces nodig zijn en onze bezwaren zijn duidelijk. Uiteraard zullen de initiatiefnemers met talloze rapporten zwaaien die aan zullen tonen dat het allemaal wel mee zal vallen.

+Lees meer...

Hoe kan het dan toch dat nog nergens het verwerken van mest probleemloos verloopt en omwonenden enorme overlast ondervinden? Als ik denk aan Aquapurga, Ferm-O-Feed, Cleanergy, de Volkelseweg in Mill en alle andere niet of niet goed werkende installaties die er nu zijn en er nog bij dreigen te komen, dan begin ik me toch zorgen te maken over hetgeen in dit huis wordt besproken en beslist! U, als bestuurders, heeft toch de plicht zorg te dragen voor alle inwoners van de provincie? Waarom lijkt  het er dan steeds weer op dat, met alleen maar economische motieven, voorrang gegeven wordt aan één kleine groep? U dient bij Uw besluiten niet alleen van hun belangen uit te gaan. Als er al zoveel vraagtekens bij deze fabriek gezet kunnen worden en we van de initiatiefnemer geen enkele 100% garantie kunnen krijgen, ja er zelfs een “schamele” half miljoen opzij gezet wordt voor eventuele calamiteiten, dan zal bij U als bestuurders toch ten alle tijden op de eerste plaats de gezondheid, het welzijn en het welbevinden van de bewoners moeten komen. U ZULT BIJ DE BESLISSING UIT MOETEN GAAN VAN HET VOORZORGSPRINCIPE EN HIERBIJ MOGEN ZEKER GEEN ONOMKEERBARE BESLUITEN WORDEN GENOMEN! Dit betekent ons inziens niets anders dan: GEEN MESTFABRIEK VAN DIE OMVANG OP DIE PLEK! Laat de sector eerst maar eens op de reeds bestaande locaties bewijzen dat zij zonder overlast en problemen kunnen werken, voordat er opnieuw tientallen vergunningen, lees vrijbrieven voor overlast, worden afgegeven. Laat de sector eerst maar eens iets doen aan het probleem zelf, namelijk teveel mest  doordat te hoge vee-concentraties op  hiertoe aangewezen gebieden worden geconcentreerd. Laat de sector eerst maar eens tot een ander inzicht komen en maatregelen treffen zodat ze ons, burgers, onze lucht, onze bodem en ons drinkwater niet verder gigantische belasten en vervuilen, puur en alleen om het economische gewin. U, als bestuurder, zult, zoals het woord al zegt, moeten sturen. Dat wil zeggen vooraf verantwoorde beslissingen nemen en duidelijke kaders stellen. Maar ook dient U het lef te hebben in te grijpen waar dat nodig is. Dat het hieraan de laatste jaren behoorlijk heeft geschort is door iedereen die door de Peelregio rijdt zelf waar te nemen: overal gigantische megastallen, overal stank, een vervuild milieu en een toename van de spanningen tussen de boeren en de burgers. En het bouwen gaat nog steeds door! EN VERVOLGENS GAAN WE OOK NOG EENS OVERAL MESTVERWERKERS NEERZETTEN! Wij, de verontruste inwoners van Landhorst en Venhorst en wijde omgeving zijn hierheen gekomen om een duidelijk NEE tegen deze ontwikkelingen te laten horen. Als er al mest verwerkt moet worden, doe het dan op een geschikt industrieterrein, maar NIET tussen onze dorpen. Als Uw persoonlijk geweten op de vraag: Zou ik zoiets in mijn directe omgeving willen hebben?  “Nee” zou antwoorden, waarom moeten wij er dan mee opgezadeld worden? En mocht Uw antwoord op die vraag “Ja” zijn, zet hem er dan neer en ervaar aan den lijve wat duizenden dagelijks ervaren moeten, omdat wel is gebleken dat genomen beslissingen in het verleden, geen garantie voor het heden en de toekomst bleken te zijn. Met dank voor uw aandacht vertrouwen we op een zorgvuldig verantwoorde en tevens gewetensvolle besluitvorming. Nogmaals dank.

06-03-2015

Partij voor de Dieren wil bouwstop mestfabrieken Venhorst en Odiliapeel

Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft donderdag gepleit voor een landelijke bouwstop voor mestvergisters en mestverwerkers. De partij verwijst onder meer naar de plannen voor mestfabrieken langs de N264 bij Odiliapeel en in het buitengebied tussen Venhorst en Landhorst..

28-02-2015