U, de petitionaris

Manifest sociale woningbouw Utrecht

2 ondertekeningen

Van alle huurders betaalt 51% teveel huur (volgens de NIBUD-norm). Steeds meer mensen komen in de problemen. Dit komt doordat de huren zeer sterk stijgen. In Utrecht is de stijging het sterkst. HSWB wil dat deze huurstijging stopt. Teken ons manifest en geef aan dat ook voor jou een grens bereikt is.

Petitie

Wij

HSWB en Bundeling

 

constateren dat:

MANIFEST SOCIALE WONINGBOUW IN UTRECHT

Uit diverse onderzoeken, ook die van de gemeente Utrecht, blijkt dat de hoeveelheid sociale woningbouw in Utrecht in sneltreinvaart afneemt. Vooral de categorie woningen met een huur tot € 596, waar veel mensen van afhankelijk zijn, dreigt uitgehold te worden. Het aantal huisuitzettingen vanwege huurachterstand neemt onrustbarend toe.

De kwaliteit van de woningvoorraad is ook in gevaar. Renovaties dreigen niet door te gaan, omdat de huurders de gevraagde huurverhoging niet kunnen betalen. Groot onderhoudsprojecten worden uitgesteld door gebrek aan financiële middelen van de corporaties.

De belangrijkste oorzaken van dit alles zijn genoegzaam bekend. Na de verzelfstandiging van de corporaties is het langzaam maar zeker de verkeerde kant opgegaan, uiteindelijk resulterend in financieel wanbeleid bij corporaties waar de hele sector voor op moet draaien en een door het Rijk opgelegde verhuurdersheffing. Er is zelfs onduidelijkheid over wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor de betaalbaarheid en bereikbaarheid van sociale huurwoningen. Het Rijk en de corporaties wijzen naar elkaar en de gemeente staat hulpeloos aan de kant.

Wie uiteindelijk de rekening moet betalen? De huurder, met bovengenoemde gevolgen als resultaat.

 

en verzoeken

Het is de hoogste tijd om het tij te keren. Daartoe moeten er in Utrecht snel maatregelen getroffen worden.

Onderstaande huurders- en belangenorganisaties hebben daartoe dit manifest opgesteld en verwachten van de Utrechtse gemeente en woningcorporaties dat zij hen steunen de daarin genoemde maatregelen en acties te verwezenlijken.

  1. Afspraken kernvoorraad Er moeten tussen de gemeente, huurdersorganisaties en corporaties concrete afspraken worden gemaakt over het aantal benodigde woningen in Utrecht met een huurprijs onder de aftoppingsgrens en een huurprijs tot de liberalisatiegrens en de verdeling van deze woningen per buurt.

  2. Afspraken energie Om de hoge energielasten tegen te gaan moeten er stedelijke afspraken komen over de aantallen woningen die in Utrecht de komende jaren omgebouwd worden tot energiezuinige woningen. Daarbij moet de betaalbaarheid voor de huurder bij deze ingrepen gegarandeerd worden. Daarnaast moeten er afspraken komen die ervoor moeten zorgen dat deze woningen betaalbaar blijven.

  3. De Utrechtse woonlasten- en inkomensontwikkeling Er moet een onderzoek gedaan worden naar de ontwikkelingen in Utrecht van de woonlasten en de inkomens. Dit moet gekoppeld worden aan een Utrechtse discussie over wat wij hier aanvaardbare woonlasten vinden voor de diverse inkomensgroepen en de hoeveelheid woningen die voor hen benodigd zijn (zie 1.)

  4. Individuele hulp Voor mensen die buiten hun schuld in acute betalingsproblemen zijn geraakt of dreigen te geraken, moet gezocht worden naar mogelijk noodmaatregelen en het bieden van nieuw perspectief.

  5. Zeggenschap huurders De gemeente en corporaties dienen ervoor te zorgen dat er voldoende faciliteiten aanwezig zijn om de zeggenschap van huurders en de informatievoorziening op stedelijk niveau goed te kunnen organiseren. Betrek huurders actief door meer medezeggenschap in buurt en straat. Ondersteun financieel als huurders hiervoor veel uren moeten maken.

  6. Ondersteun bewoners juridisch en bescherm huurrechten In de novelle van minister Blok worden meer mogelijkheden geboden om het huurrecht af te breken. Graag willen we dat er weer rust komt in wijken en buurten. Breek sociale cohesie niet af door flexibele huurcontracten, maar geeft bewoners juist recht op hun plek in de stad. Ga dus als gemeente achter je bewoners staan en geef op verzoek juridische bijstand als huurders in hun recht worden aangetast.

  7. Verhuurdersheffing Het verzet van de gemeente en de corporaties tegen de verhuurdersheffing is nihil geweest. Nu deze heffing een feit is, moeten zij bij de evaluatie negatief adviseren en samen met de bewonersorganisaties er alles aan doen om te bewerkstelligen dat deze gelden niet rechtstreeks naar de staatskas vloeien, maar aangewend kunnen worden voor het verbeteren van de Utrechtse woningvoorraad.

  8. Stop gentrificatie (verkoop en hoge huur in binnenstad en omgeving) Om het proces van gentrificatie te stoppen, moet er in de gemeente Utrecht aandacht komen voor de verkoop en dure verhuur van woningen in en rond de binnenstad. Wil Utrecht de sociale woningbouw alleen nog in de periferie van de stad?

  9. Geeft buurten weer terug aan bewoners en onderzoek zelfbeheer De regie van buurten is door de vergroting van corporaties verder van de burger komen af te staan. Er kan veel meer binding ontstaan door complexen lokaal te beheren, te onderhouden en te renoveren met behulp van bewoners zelf. Geef hiervoor als gemeente en corporaties ruimte. De medezeggenschap van huurders ten aanzien van huurbeleid per complex moet in de organisatiestructuur geborgd worden, door actief in te zetten op bewonersorganisaties per complex en dit financieel te ondersteunen.

  10. Kijk uit met flexibele huurcontracten Maak alleen gebruik van flexibele huurcontracten als hierover overeenstemming is met de bewonersorganisatie in het betreffende complex.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Utrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
03-02-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Michel Post 
Organisatie:
HSWB en Bundeling 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen