You, the petitioner

Updates

Petitie sluit met 2103 handtekeningen

Op vrijdag 20 mei is de petitie gesloten met in totaal (online en op papier) 2103 handtekeningen. Hierover is een bericht uitgegaan naar de media.

+Read more...

Burgemeester en wethouders zijn ook op de hoogte gebracht, evenals de lokale politieke partijen die in de komende tijd beslissen over de bezuinigingen. Er is een dringende oproep gedaan om het hertenkamp te behouden en buiten de voorgenomen bezuinigingen te houden. De groene locatie, het prachtige hertenkamp, de vele gebruikers ervan en de rust in combinatie met de begraafplaats aan de Varenlaan maken duidelijk dat we hier binnen Ermelo met een unieke locatie te maken hebben, waar de Ermelose overheid garant voor moet blijven staan.

2011-05-22 | Petition Hertenkamp Ermelo moet blijven!

Uw hulp nodig: benader anderen!

Er zijn meer dan 200.000 uitkeringsgerechtigde en om die te kunnen bereiken hebben wij uw hulp nodig. Maakt u gebruik van sociale media of werkt u in de media, het zal erg fijn zijn dat dit meer bekendheid krijgt.

+Read more...

Want hoe meer petities, hoe groter de kans dat het uitstel word afgeblazen of de extra dagen vergoed worden. Bij voorbaat dank! 

2011-05-20 | Petition verwijderen

‘Ik weet je te vinden….dag en nacht.’

 http://petities.nl/petitie/stop-stalken http://feeds.nps.nl/hollanddocradio Wat is de impact van een stalker op het slachtoffer? Zijn het psychopaten in spé of zijn het controlefreaks die uiteindelijk de controle over zichzelf verliezen? Documentairemaker René Oomen reconstrueert het huiveringwekkende verhaal van Lucienne en stelt zichzelf de vraag of we in de psyche van een stalker kunnen kijken om deze ernstige vorm van belaging af te stoppen. Eén op de vier vrouwen krijgt in Nederland te maken met stalking (hoewel ook mannen slachtoffer kunnen worden). Dat varieert van nachtelijke telefoontjes tot het ontvangen van begrafeniskransen en kogels, "maar ik heb ook wel een verhaal van iemand gehoord die een brandend kruis in haar tuin aantrof", zegt onderzoek-ster Suzan van der Aa van de Universiteit Tilburg, die ook aan het woord komt in de documentaire.

+Read more...

"De meeste stalkers bedienen zich van hetzelfde scala aan mid-delen; voortdurend aanbellen, telefoneren, sms?en en achtervolgen. Maar doordat stalken vaak hand in hand gaat met huiselijk geweld heeft het een enorme impact op het slachtoffer." Door de opkomst van de sociale media, zoals facebook en twitter, is daar het digi-tale stalken bijgekomen. *********     René Oomen (Breda 1956) maakt inmiddels bijna 25 jaar culturele radioprogramma’s voor StadsRadio Breda. Hij is eindredacteur en presentator bij het kunst & cultuurpro-gramma GrensGeluiden. In die hoedanigheid maakte hij de afgelopen decennia diverse radiodocumentaires waarvan verschillende producties werden bekroond in RTV festi-vals van de OLON (Organisatie Lokale Omroepen Nederland). Vanaf 1999 werkt hij enkele jaren als freelancer voor de Humanistische Omroep en maakt daar specials en documentaires voor de programma?s „Spektakel? en „Dinsdag Desmet?. Ook levert hij regelmatig een bijdrage voor Het Radioverhaal, een rubriek van één kwartier waarin geëxperimenteerd mag worden met het medium. Zijn eerste documentaire voor Holland Doc Radio (NTR/VPRO) ‘Het Jaar van Leon’ werd in 2009 genomineerd voor de Prix Europa in Berlijn (categorie radiodocumentai-re). De documentaire is een egodocument over een klasgenootje van de maker die in 1966 verongelukte bij een viaduct in aanbouw (in die tijd werd de zuidelijke rondweg in Breda werd aangelegd). Maker en getuigen vertellen over de stilte na het ongeluk, in een tijd waarin de katholie-ke moraal het dagelijks leven nog bepaalde     De radiodocumentaire ’Ik weet je te vinden..dag en nacht’ wordt uitgezonden op zondag 29 mei om 21.00 uur, Radio 1 in het programma Holland Doc Radio. Over René Oomen: ‘Ik weet je te vinden….dag en nacht.’ Ik maak jullie graag attent op mijn 5e documentaire voor Holland Doc Radio en de NTR. Wie mijn vorige productie ‘Het Briefje’ gehoord heeft, zal merken dat ‘Ik weet je te vinden..’ ongeveer in dezelfde sfeer zit; mijn aandacht voor hoofdrolspe-lers in een slachtofferrol is, overigens niet opzettelijk, een rode draad in mijn werk aan het worden (‘Het Briefje’, uitzenddatum 10-10-2010, is nog terug te horen via www.hollanddoc.nl). Nog voordat er ook maar één letter was opgenomen wist ik dat de muziek van de Noorse trompettist/componist Nils Petter Molvaer (CD re-vision) de themamuziek zou worden. Het past precies in de beklemmende sfeer van het verhaal van de hoofdpersoon en wat de andere personages vertellen. Na een relatie van zestien jaar valt Lucienne als een blok voor een nieuwe liefde. Hij is stoer, knap en charmant en overlaadt haar met bloemen en lieve sms’jes. Lucienne krijgt de aandacht die ze al die tijd gemist heeft. Maar na drie weken bekruipt haar het gevoel dat zijn liefde nogal afwijkend is. De nieuwe romance is het begin van een jarenlange nachtmerrie. Haar nieuwe vriend ontpopt zich als een obsessieve stalker. Lucienne raakt verstrikt in een relatie waarin ze gecontroleerd wordt en op allerlei mogelijke manieren mishandeld. Nachtenlang aanbellen bij haar flat, haar auto met ba-mi besmeurd, gevaarlijke achtervolgingen in de auto, bedreigingen en fysiek geweld…totdat het uiteindelijk escaleert.

http://petities.nl/petitie/stop-stalken
2011-05-29 | Petition Stop Stalken

Petitie klopt niet volgens Groen Links/ PvDA

Petitie ‘Stop de bouw Gemeentekantoor’: ’t klinkt goed, maar ‘t klopt nietMarian van der Linden uit Leersum en Anne van Doorn uit Doornzijn uit onvrede met de gang van zaken een actie begonnen omde bouw van het Gemeentekantoor alsnog tegen te houden.Omdat veel van de argumenten en kreten logisch en sympathiekogen (‘bescherm onze portemonnee’, ‘behoed de burger en hunkinderen voor een financiële ramp’, ‘een op hol geslagenHeuvelrugtrein dendert door’, ‘geen geld voor Tafeltje-Dek-je en sport, wel voor de duurstehuisvesting van ambtenaren in heel Nederland’) zal er vast veel belangstelling bestaan voor deactie.Stevige discussie geweest in onze achterbanOok in onze achterban is er steeds discussie gevoerd over de eisen voor een adequaatonderkomen voor ambtenaren aan de ene kant en de vrees voor megalomane plannen aan deandere kant. In ‘Sociaal en Groen’ van 9 oktober 2010 heeft Joost Scheltinga, lid van desteunfractie GroenLinks/PvdA, en specialist op het terrein van overheidsfinanciën, uitgebreid devraagtekens die door onze leden werden gezet bij de plannen voor het nieuwegemeentekantoor, voorzien van kanttekeningen en een antwoord.

+Read more...

Samengevat: Ja , het is eenduur plan, maar het is bovenal een duurzaam plan. Ja, het is een flinke investering, maar weverwachten een veel efficiënter energieverbruik, een forse daling van de steeds verderoplopende onderhoudskosten van de oude gebouwen én een sterke daling van kosten van hetinterne verkeer tussen verschillende locaties.3FractieDe fractie heeft niet op een achternamiddag ingestemd met de voorstellen, maar heeft er, óókmet geïnteresseerde leden van onze partijen, veel tijd en aandacht aan besteed. De discussieging niet in de laatste plaats over nut en noodzaak van een parkeergarage onder het kantoor enover de omvang van het gebouw. Het eerste levert een bijdrage aan de landschappelijke,groene uitstraling; over het tweede was de fractie van meet af aan duidelijk: mocht het gebouwte groot worden, dan kan een deel afgeschermd en verhuurd worden. Leegstand inkantorenland doet zich voor in grootschalige kantoorwijken in de steden, niet of nauwelijks in dedorpen in Midden-Nederland.Ook de discussie over het wijzigen of aanpassen van de plannen is tijdens decampagneperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen uitgebreid aan de orde geweest. In juni2010 zei Hans Waaldijk, fractievoorzitter, daarover in ‘Sociaal en Groen’: “Als we de plannenwillen aanpassen, dan moeten we alle aanbestedingen opnieuw uitbrengen. En de bedrijvenwaaraan een werk is gegund moeten schadeloos gesteld worden. Wij zien dit liever als eengoed voorbeeld: de overheid investeert, ondanks de crisis, in de economie.”Reactie B&WDe fractie verwijst op dit moment vooral naar de uitgebreide reactie diehet college van B&W heeft gegeven op de aangekondigde petitie.Kern van de boodschap: veel van de vooronderstellingen van deprotestactie zijn niet juist of niet geheel juist. Er nu al van uitgaan dat de bouw € 27 miljoen zalkosten, terwijl de gemeente de kosten berekent op € 25 miljoen is zo’n voorbeeld. Er van uitgaan dat de gemeente kosten per definitie overschrijft, verwerpt het college ook. Eerder al werdhet argument aangedragen dat bv het Cultuurhuis in Doorn goedkoper is gebouw dat begroot.BezorgdHet college van B&W toont zich vooral bezorgd over het feit dat de ondertekening van de petitieop dit moment gebeurt op basis van onjuiste of onvolledige informatie en dat het advies vanstopzetting alleen maar leidt tot lastenverzwaring voor de inwoners.De volledige tekst van de reactie van het college staat op www.gemeenteutrechtseheuvelrug.nl Uit Sociaal en Groen nr.4 mei 2011

Bericht Nieuwsbode over aanbieden petitie

Ruim 5.000 inwoners tegen gemeentekantoor Burgemeester Naafs heeftde petitie tegen de bouw vanhet gemeentekantoor in ontvangstgenomen.Op het moment van deaanbieding hadden 5296mensen hun handtekeninggezet.Maandag overhandigdende initiatiefnemers, Marianvan der Linden en Annevan Doorn, de petitie aanburgemeester Naafs. hetaantal handtekeningen kannog stijgen.

+Read more...

De actie looptnamelijk door tot het momentdat de gemeenteraadformeel bevestigt dat de petitiein behandeling wordtgenomen. Dan vindt de bekendmakingplaats van hetaantal handtekeningen dat opdat moment is gezet.Bij de aanbieding gingen deinitiatiefnemers nader in op deachtergrond van de petitie ende reactie die de gemeente totnu toe heeft gegeven. Zo warenzij verbaasd over de initiatievenvan de gemeente om de burgerservan te overtuigen om de petitieniet te ondertekenen, ondermeer door te stellen dat de initiatiefnemerszich zouden baserenop onvolledige, onjuiste enachterhaalde informatie. Verderonderkennen zij dat de petitieweliswaar aan de late kant is,maar dat door feiten en omstandighedendie pas later optafel zijn gekomen de burgerszich voor een voldongen feit geplaatstzagen. Ondersteunddoor de grote hoeveelheidhandtekeningen roepen zede gemeente op haar standpuntte overwegen in hetlicht van de ontwikkelingenin de vastgoedmarkt, de fi -nanciële situatie van de gemeenteen de rapporten overde verkeersveiligheid.In een reactie op de aanbiedingvan de petitie nodigdeburgemeester Naafs de initiatiefnemersuit voor eenoverleg op korte termijn.Deze uitnodiging werd aanvaard.Na afl oop brengenbeide partijen de uitkomstvan dit overleg in de openbaarheid.(Marianne Leenderse

Persbericht CDA

    Utrechtse Heuvelrug   PERSBERICHT   BURGERPARTICIPATIE IN OPTIMA FORMA   De fractie van het CDA Utrechtse Heuvelrug is blij met de betrokkenheid die burgers tonen bij belangrijke onderwerpen waarover de raad een beslissing neemt, zoals de nieuwbouw van het gemeentekantoor. De fractie is zeer tevreden met de raadsbrede afspraak om de dialoog met de initiatiefnemers van de petitie tegen nieuwbouw van het gemeentekantoor aan te gaan.

+Read more...

´Het CDA gaat ervan uit dat we in gezamenlijkheid, en in alle openheid, de argumenten voor en tegen de bouw van dit nieuwe gemeentekantoor kunnen bespreken. Het CDA is niet voor niets de initiatiefnemer van de motie burgerparticipatie die dit voorjaar door de raad is aangenomen´, aldus fractievoorzitter Henk Veldhuizen. ´Het CDA vindt de petitie meer dan de moeite waard om over met de inwoners van gedachten te wisselen. Deze discussie past overigens ook prima bij ons lang uitgesproken verlangen tot het voeren van de kerntakendiscussie. Want zoals het spreekwoord zegt´Zuinigheid met vlijt, bouwt huizen als kastelen!´     Voor informatie: Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug Henk Veldhuizen Tel: 06-13169555  

U kunt nog steeds ondertekenen!

20 mei stopt de mogelijkheid de petitie te ondertekenen.

Speciale gespreksavond leden VVD 23 mei 2011

Uitnodiging voor een gespreksavond betreffende het gemeentehuis Utrechtse Heuvelrug

Het is de fractie en het bestuur van de VVD niet ontgaan dat de geplande bouw van het nieuwe gemeentehuis van de Utrechtse Heuvelrug de gemoederen behoorlijk bezig houdt. Uit reacties van leden, o.a.

+Read more...

op de laatste uitleg van de fractie, is gebleken dat een gedeelte van de achterban de mening is toegedaan dat er niet genoeg rekening is gehouden met hun visie. De VVD fractie en bestuur hechten grote waarde aan de standpunten van haar achterban en heeft om deze reden een gespreksavond georganiseerd op maandag 23 mei. Op deze avond is het de bedoeling, onder leiding van Hans van Zetten, oud bestuursvoorzitter van de gemeente Leersum, de achterban in de gelegenheid te stellen hun visie te laten horen en vragen te stellen aan de leden van de fractie en de aanwezige wethouders. Het bestuur nodigt hierbij haar leden uit voor deze gespreksavond, de hoop uitsprekend op een grote opkomst zodat we een breed debat kunnen voeren over dit thema. De avond zal, in de vorm van een politiek café,  plaatsvinden in het complex van de  tennis academy van Bogstra en Kempers op de mariniersweg 3 te Doorn. Aanvang 20:30 uur. Met vriendelijke groet, Edward Lind, Voorzitter VVD afdeling Utrechtse Heuvelrug