U, de petitionaris

Nieuws

Vanaf nu wel bepaalde petities over de NPO

Het beleid van petities.nl is sinds het begin in 2005 om geen petities toe te staan aan organisaties die niet 'petitionabel' zijn, zoals uitvoeringsorganisaties van overheidsbeleid.

Zo moet een petitie over toestanden met rijbewijzen bij het CBR niet naar het CBR maar naar de minister die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is van het CBR. De Tweede Kamer ontvangt de petitie en stelt er een vraag over aan de minister en die grijpt in. Zo hoort het te gaan.

De publieke omroep hoort ook in de categorie van uitvoeringsorganisaties. Die houden zich aan de Mediawet waarin allerlei taken en verplichtingen staan. Vanaf nu staan we wel bepaalde petities toe over het beleid van de NPO.

Petities over het veranderen van de Mediawet zijn voor Den Haag en konden altijd al.

Door die Mediawet hebben de politici in Den Haag geen rechtstreekse invloed op de publieke omroep, ze kunnen alleen de kaders veranderen. Wat het NPO-bestuur precies daarbinnen doet is aan de NPO. Sinds de omroepverenigingen programma's leveren aan de NPO is er geen (democratische) input meer over de programmering, het is de NPO die bepaalt wat er uitgezonden wordt, niet de omroep.

Die Mediawet lijkt op hoe het met de kunst gaat. De politiek heeft geen rechtstreekse invloed op de kunst, er zitten organisaties tussen die geld verdelen op basis van allerlei door Den Haag vastgestelde kaders. Zo blijft de politiek buiten smaak-kwesties.

Ook op petities.nl staan we geen petities toe over wat wel of niet goede, slechte, populaire, ongewenste, kwetsende, noodzakelijke of smakeloze programmatitels zijn. Daar houden we wel aan vast.

Maar petities die gaan over het beleid van de NPO staan we voortaan wel toe. De Tweede Kamer kan de minister daar dan vragen over stellen. Ook al zal de minister antwoorden dat het toegestaan is binnen de huidige Mediawet, het kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Mediawet uiteindelijk aangepast wordt. In theorie kan zelfs de NPO erop reageren, maar verwacht daar niets van. De organisatie is niet petitionabel en heeft tot nu toe nooit gehoor gegeven aan een petitie.

Omroepverenigingen zijn en waren altijd al petitionabel vanuit de leden. Zoals elke vereniging tijdens de algemene ledenvergadering petities gericht aan het bestuur zal moeten behandelen. Maar zoals gezegd doen omroepverenigingen er weinig meer toe.

16-05-2021

crowdfunding beroep bij ABRvS: doneren kan via ING-betaalverzoek Stichting BO1018

Voor de crowdfunding ter financiering van ons beroep en deskundigen-advies daartoe bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State staat opnieuw een ING betaalverzoek actief, waar u, als u wilt, doneren op de bankrekening van de Stichting Buurtorganisatie 1018, die als 'bank' fungeert bij de crowdfunding:

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=hC7ZuKXkZqQ3sufQXKjZYEFa3C5GHToA

Doet u een liever donatie via een eigen overboeking, maakt u dit dan s.v.p. over naar bankrekening NL65 INGB 0006526271 ten name van Buurtorganisatie 1018 onder vermelding van 'crowdfunding Hoogte Kadijk'.

+Lees meer...

Hartelijk dank voor uw hulp!

Wat zijn biologische wapens / agentia?

Ik heb meer uitgezocht over de link tussen ziektekiemen uit de intensieve veeteelt enerzijds, en biologische wapens anderzijds. Want een wapen, daar zit toch agressie achter?

Inderdaad maakt het internationale verdrag tegen biologische wapens een verschil tussen biologische agentia en wapens; biologische agentia zijn de ziektekiemen in hoeveelheden die in mens, dier of plant zorgen voor ziekte en/of dood. En die worden door dit verdrag verboden, ongeacht wat een mens ermee zou willen doen.

+Lees meer...

Het verbod gaat over de ontwikkeling (inclusief evolutie), de productie (inclusief vermeerdering in een dier), het in voorraad hebben en verwerven van biologische agentia. De enige situatie waarin zulks is toegestaan is als er een expliciet verdedigend, profylactisch of ander vreedzaam doel achter steekt. Dat is niet het geval met ziektekiemen uit de intensieve veeteelt (er is geen doel voor de ziektekiemen, en het hele proces is onmogelijk als vreedzaam te verdedigen -- daarvoor veroorzaakt het te veel ophef).

De manier waarop het verdrag dit verbiedt is door van elk ondertekenend land (en dat zijn praktisch alle) te verlangen dat ze in hun jurisdictie alles doen wat nodig is om deze zaken te verbieden en verhinderen. Nederland heeft maar een deel van het internationale verdrag tegen biologische wapens omgezet in een uitvoeringswet. Dat betekent dat onze overheid nog niet alle verplichtingen heeft doorgevoerd die bij de uitvoering van dit verdrag horen. Ik vermoed dat dit in veel meer landen speelt.

5 Weken geleden heb ik LNV verzocht de wetgeving uit te breiden om aan het internationale verdrag te voldoen. Daarmee wil ik ze uitlokken een afwijzende beslissing te nemen, vermoedelijk onderbouwd met de redenatie achter de uitvoeringswet. Die zegt namelijk dat het wel goed genoeg is zonder vergunningenstelsel. Dat heeft alleen wel tot gevolg gehad dat in veehouderijen dingen gebeuren die microbiologen, door hun grondige kennis van zaken, nooit buiten een hermetisch afgesloten lab zouden doen. De losse gang van zaken in de Nederlandse uitvoeringswet is ontstaan rond 1980, toen infectieziektes praktisch uitgebannen waren, en dus geen (politieke) reden tot zorg gaven. Nu is die situatie heel anders.

De ziektekiemen uit intensieve veelteelt zijn pas later ontstaan, en je kunt ze gestaag zien stijgen als je in CBS statline de infectiedoden sinds 1980 in een grafiek laat tekenen. Ga je tot 1900 terug dan kun je ook zien hoe dit probleem eerst dankzij hygiëne en antibiotica enorm zijn teruggebracht, wat de relaxte houding in 1980 begrijpelijk maakt. De laatste 40 jaar verliezen we echter stelselmatig terrein, en dat komt bijna alleen door onze onnatuurlijke omgang met dieren.

Ziektekiemen en hun evolutie in intensieve veeteelt vallen glashelder onder de definitie van biologische agentia, maar worden niet verboden, laat staan verhinderd, onder de uitvoeringswet in Nederland. Dit betekent dat op elke afwijzende beslissing op mijn LNV-verzoek sowieso redenatiefouten kunnen worden gevonden die een vervolg als bezwaarprocedure kunnen voeden. De redenatiefouten zullen zitten in de omzetting van het internationale verdrag naar de Nederlandse uitvoeringswet. De discussie loopt dan waarschijnlijk uit op een juridische kwestie (welke regels gaan voor?) en wordt vroeg of laat doorgezet naar een beroepsprocedure bij de bestuursrechter. Een rechter doet uitspraken op grond van de logica van wetten en jurisprudentie, waarbij ruimte voor interpretatie door een rechter wordt gewogen op grond van maatschappelijke ontwikkelingen, ook als die een huidige werkwijze torpederen. Een rechter zal, binnen de grenzen van de wet, altijd naar redelijkheid besluiten. De partijen (in dit geval burgers, bedrijven en de overheid) hebben het daar maar mee te doen, want de rechter bepaalt de balans tussen de verschillende belangen.

Het interessante is dat bijna elk land hetzelfde verdrag heeft ondertekend, en dat daarin voorzieningen zijn getroffen waarmee landen elkaar kunnen wijzen op tekortkomingen in de naleving. Ofwel, dit kan het begin zijn van een heel andere omgang met dieren over de hele wereld. Een verandering die achteraf bezien logisch zal lijken, maar wel van mensen verlangt om andere gewoontes te ontwikkelen. Niet 21 maaltijden met vlees en kaas per week, bijvoorbeeld. Smakelijke alternatieven zat, maar het was nooit nodig hierover na te denken. Nou ja, het moet er toch eens van komen denk ik, de tegendruk is zo groot dat het linksom of rechtsom zal barsten. Minder mensen of minder consumptie per persoon, dat zijn ongeveer de opties die we hebben. Conserveren van wat we nu doen is onmogelijk, want we verbruiken veel meer dan wat de Aarde ons kan leven, en Nederland zit ook nog eens ver boven het wereldgemiddelde.

We zien wel vaker dat de overheid op rechtszaken aanstuurt. Ik vind dat enigszins ondankbaar, maar ik snap wel dat een ambtenaar andere prioriteiten toekent aan de uit te voeren regels. Daarin zijn opvattingen van een burger ondergeschikt aan politieke besluiten en wetten, en die zijn weer ondergeschikt aan uitspraken van een rechter. Het idee van een bestuursrechter is dat de verhoudingen ten gunste van burgers kunnen worden bijgesteld in gevallen waarin dat redelijk is. Dat is de trias politica in vol ornaat.

Uiteindelijk zijn het wel de politici die wetten opstellen om te voldoen aan de algemene eisen die een rechter oplegt. Dat voorkomt dat de rechter absolute macht krijgt, en zo blijft de macht in balans. Ik heb in mijn verzoek aan LNV suggesties gedaan voor een oplossing die voor iedereen beter uitpakt, zowel voor burgers (betere gezondheid, goedkopere plantaardige voeding doordat het inefficiënte pad via dieren terugloopt) als voor boeren (kleinschaliger, minder productie tegen een hogere marktprijs, daardoor meer zekerheid van voortbestaan en minder risico op verplichte ruimingen). Ik heb als haalbaarheidstoets een aanzet gemaakt voor een vergunningenstelsel dat stabiele processen zoals yoghurt en bierbrouwen vergunningsvrij houdt, maar dat dingen die nu problemen veroorzaken aan een vergunningsplicht onderwerpt, en de noodzaak om verantwoording af te kunnen leggen op basis van methodes van bewezen veiligheid, lettend op dingen als schaal, intensiteit en vaccinatiebeleid. Het zal me niet verbazen als alles soepeler werkt naarmate het dichter bij natuurlijke principes blijft, maar het kan best dat onderzoek manieren vindt om veilig intensief te werken. Overigens wil ook LNV op termijn kleinere duurzame cycli voor alle resources, of het nou stikstof, mest of water betreft. Ze noemt in haar toekomstvisie Permacultuur en Agroforestry als voorbeelden. De toegevoegde waarde van strakkere naleving van het verdragen tegen biologische wapens introduceert nieuwe spelregels met een bijbehorende marktwerking, en de hogere bedrijfszekerheid voor boeren lijkt me alleen maar gunstig bijdragen aan zo'n toekomstplan.

De taak voor de overheid zal zijn om die nieuwe spelregels op te stellen. Dat kan enerzijds van politici gevraagd worden via petities, en anderzijds kunnen randvoorwaarden worden gesteld vanuit het bestuursrecht. Ik denk dat die routes elkaar versterken.

25-09-2022 | Petitie Beperk vaccinatie tot mensen

Een toekomst voor ons verleden!

Om deze campagne mogelijk te maken, maar ook onze zoektocht naar een permanente locatie te kunnen financieren inclusief een eventuele verhuizing zijn we ook een crowdfundingsactie gestart. U kunt ons steunen met uw gift zodat wij door kunnen met het Fort Museum Venlo.

+Lees meer...

Een museum dat de geschiedenis van het kazernekwartier in relatie tot zijn omgeving (Venlo, Blerick etc.) vertelt aan de hand van archeologie, cultuur- en natuurhistorie.

Ga naar onze crowdfunrdingspagina:

https://gofund.me/84f304d5

Bijeenkomst gemeente locatieonderzoek camperplaatsen op 27 september

Kom met ze allen en laat je stem horen dat wij geen camperplaats bij de nagouw willen. https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=29223&mNwc=1&mArc=0

Waar en Wanneer? De bijeenkomst op dinsdag 27 september in Buurtcentrum De Bovenkruier aan de Drielse Wetering 49 te Zaandam.

19.00 uur-19.30 uur Inloop 19.30 uur-19.45 uur Plenaire presentatie 19.45 uur-20.45 uur Gesprek bij posters voor elke locatie 20.45 uur-21.00 uur Afsluiting.

Haarlem in 2023/2024

Aan de 7 wethouders in deze regio is de petitie aangeboden en de gemeente Haarlem gaat vaktherapie in 2023 en 2024 jaar contracteren als een pilot.

De andere gemeenten volgen het vormgeven van deze pilot met belangstelling.

.

RECHTBANK Felle kritiek op handelwijze gemeentes rond woningbouwplan Crailo

Zie artikel in Gooi-en Eemlander van 24-09-2022

Steun de Stichting Natuur en Landschap het Gooi, elk bedrag is welkom! U kunt ons steunen op: NL81 INGB 0008 9442 90, t.n.v. Stg Natuur en Landschap het Gooi te Bussum..

Na eerste oproep nu ook petitie om asielzoekerscentrum Crailo te heropenen

Zie NH nieuws via deze link.

Steun de Stichting Natuur en Landschap het Gooi, elk bedrag is welkom! U kunt ons steunen op: NL81 INGB 0008 9442 90, t.n.v. Stg Natuur en Landschap het Gooi te Bussum..

Brug volledig nagekeken; toch weer storingen

De afgelopen weken heeft de Provincie Noord-Holland dagelijks een storingsmonteur bij de Leimuiderbrug gehad en ging de brug minder vaak open voor scheepvaart. Ondertussen zijn alle systemen nagekeken en opnieuw afgesteld en begin deze week heeft de provincie laten weten geen nieuwe storingen te verwachten.

+Lees meer...

Inmiddels zijn ook de storingmonteurs weggehaald. Woensdagochtend tijdens de spits was het echter toch weer raak en stonden auto's een half uur te wachten voor een brug die niet wilde sluiten.

De komende tijd zal de brug misschien minder vaak open gaan omdat het watersportseizoen voorbij is en zullen er wellicht minder vaak storingen zijn, maar iedereen weet dat dat tijdelijk is tot het weer mooi weer wordt.

Wij blijven er dan ook bij dat tijdens bedientijden een brugwachter of storingsmonteur aanwezig moet zijn om te zorgen voor een vlottere doorstroming en dat er plannen gemaakt moet worden voor een definitieve oplossing zoals een tunnel of aquaduct.

24-09-2022 | Petitie Bouw een Leimuidertunnel