U, de petitionaris

Nieuws

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

De petitionaris van de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Heb jij als vrijwilliger ook last van teveel regels en wetten?

De overheid strooit met wetten en regels alsof het snoepgoed is. Neem nou die UBO-registratie, die kan toch nooit voor vrijwilligers bedoeld zijn? Ben je het hier mee eens? Onderteken de petitie."

https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

21.05.2022

Ook Greenpeace eist stilleggen Borssele!

Ook Greenpeace is zich gaan mengen in de discussie Borssele en eisen onmiddelijke stillegging. Eerder heeft Greenpeace al actiegevoerd direct bij (en op!) de kerncentrale in Borssele. Greenpeace toonde hiermee in 2005 al aan dat kerncentrale Borssele niet goed is beveiligd. Wellicht dat er ditmaal weer zo'n actie plaats zal vinden? Of zoals de burgerdemonstratie in 1979, ook bij kerncentrale Borssele, na het ongeval met de kerncentrale in Harrisburg (Amerika). Lees en bekijk dit: Greenpeace: centrale Borssele moet per direct dicht! En ook: Greenpeace blog kerncentrales filmpje Greenpeace actie 2005 Borssele Burgerprotest Borssele 1979 (filmpje)   (alle rechten voorbehouden aan de bronnen en makers van het materiaal).

Rondje om de kerk is te duur volgens NS

Het Rondje om de kerk zou te duur zijn volgens NS. Vandaag in de Volkskrant. Een FNV-er vreest dat een voorstel om het rondje om de kerk weer in te voeren, enkel oude wonden zou openrijten. "Alleen al het noemen van het rondje om de kerk roept heftige emoties op onder spoormensen.

+Lees meer...

Daar moet je niet meer aan willen beginnen."

NS weigert 'rondje om de kerk' in te voeren

Overhandigen petitie uitgesteld ivm installeren nieuwe Tweede Kamer

In verband met het installeren van de nieuwe Tweede Kamer en de Vaste Kamercommissie voor Defensie, is het op dit moment nog niet mogelijk om een petitie te overhandigen. We zullen binnenkort de nieuwe voorzitter benaderen, bespreken of de commissie de petitie in ontvangst wil nemen en op welk moment dat het beste gelegen komt. Blijf dus tekenen!Hoe meer handtekeningen,hoe krachtiger ons signaal! Roep al je vrienden op om te tekenen op www.nederlandsteuntdefensie.nl en te liken op www.facebook.com/nederlandsteuntdefensie.  .

Ruim 1.000 likes op onze facebookpagina

In een kleine twee weken tijd hebben we ruim 1.000 likes op onze facebookpagina www.facebook.com/nederlandsteuntdefensie. De twee polls die we hebben geplaatst, trekken de meeste kijkers (en stemmers).Maar ook de andere berichten worden goed gelezen. Doordat we een combinatie maken van post en daaraan gerelateerde advertenties, hebben we een groot bereik.

+Lees meer...

De vele likes zorgen ervoor dat we nog meer mensen bereiken, via de tijdlijn van vrienden van onze vrienden. Onze campagnefilm op www.nederlandsteuntdefensie.nl is ruim 6.000 keer bekeken.De website zelf is ruim 9.500 keer bekeken door unieke bezoekers.De persconferentie in Nieuwspoort heeft op 4 september 2012 ruim honderd berichten en uitzendingen in de media opgeleverd.  

Petitie ter behandeling ingediend!

Laatste nieuws: de petitie is ingediend bij het betreffende loket van de gemeente Alkmaar.   Verder kreeg ik vandaag dit e-mail bericht:   Van: "Natasja Kuilboer-de Moel" <nkuilboer@alkmaar.nl>Datum: 24 september 2012 11:24:23 GMT+02:00Onderwerp: schademelding   Geachte mevrouw Vermeij,   Hierbij kunnen wij u meedelen dat de schade inmiddels is gemeld bij de verzekeraar. De verzekeraar zal de schademelding in behandeling nemen.   Verder geeft u in uw mail aan dat er meerdere schades in uw straat hebben plaatsgevonden. Dit hebben wij doorgegeven aan de collega's van de afdeling stadswerk. Wij kunnen u meedelen dat het probleem bekend is en dat het volop hun aandacht heeft om verbeteringen toe te passen aan de wagens en aan de aanbiedplaatsen. Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.   Met vriendelijke groet,   Mw.

+Lees meer...

N. Kuilboer medewerkster Risicobeheer & Verzekeringen Gemeente Alkmaar T (072) 5488248 www.alkmaar.nl Aanwezig op ma-, di- en do (oneven week).

Reportage over bandenbedrijven, Lucky bamboo en tijgermuggen

Het platform Stop invasieve exoten heeft een videoreportage laten maken over de al jaren voortdurende invoer van tijgermuggen in Nederland. Deze gevaarlijke exotische mug komt het land in via de import van Lucky bambooplantjes  en gebruikte banden.  De reportage is via YouTube te zien. De tijgermug (Aedes albopictus) kan meer dan 20 virusziekten en parasieten overdragen, zoals knokkelkoorts ofwel dengue, gele koorts, encefalitis (hersenontsteking) en Chikungunya.

+Lees meer...

Deze ziekten kunnen voor zowel mensen als dieren (waaronder paarden en honden) een dodelijke afloop hebben. Al sinds 2005 is bekend dat de muggen in Nederland komen met de import van Lucky bambooplantjes uit China. En sinds 2009 weet men dat niet alleen de tijgermug, maar ook de gele koortsmug (Aedes aegypti) en de Amerikaanse rotspoelmug (Aedes atropalpus) meeliften met gebruikte banden die in Nederland worden ingevoerd. Ook deze soorten kunnen ziekten verspreiden: de gele koortsmug verspreidt tevens dengue en wordt daar ook wel denguemug genoemd, en de Amerikaanse rotspoelmug kan verschillende vormen van encefalitis overdragen. Toch mogen de importeurs hun besmette waar gewoon blijven importeren en treedt de overheid daar niet tegen op. Reden voor het platform Stop invasieve exoten om een videoreportage te laten maken met als titel “De tijgermug op de loer in Nederland”. Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “Het is nu nog niet te laat, maar er moet wel snel een eind komen aan de import van deze gevaarlijke exotische muggen. Want zodra ze de kans krijgen zich te vestigen kunnen ze overlast, ziekte en dood gaan verspreiden. In Italië heeft men dit inmiddels aan den lijve ondervonden.” In de reportage vertelt medisch entomoloog Bart Knols over deze mug, waarom het zo’n irritant en riskant insect is, waarom de import van de muggen gestopt moet worden en hoe dat zou kunnen. Verder komen de importbedrijven van gebruikte banden in beeld, waar al sinds 2009 (vrijwel) elk jaar tijgermuggen, gele koortsmuggen of Amerikaanse rotspoelmuggen zijn gevonden. Het ministerie van Volksgezondheid en de VACO (bandenbranche) verklaren dat zij net begonnen zijn met een verkenning van mogelijke preventieve maatregelen. Maar of dat ooit zal leiden tot bindende voorschriften waarmee voorkomen wordt dat de muggen binnenkomen, dat kan men nu nog niet zeggen. Wie na het zien van de reportage  in actie wil komen tegen de import van tijgermuggen, kan de petitie tekenen op http://petities.nl/petitie/stop-de-tijgermug-nu Voor de videoreportage: klik hier

platform Stop invasieve exoten
22.09.2012 | Petitie Stop de tijgermug NU!

petitie aangeboden aan de gemeenteraad

Toelichting bij het aanbieden van de ondersteunende verklaringen bij het verzoek om handhaving van de inzamelcontainers voor huishoudelijk plasticafval nabij de supermarkten in Doesburg. Raadscommissie VROM, 20 september 2012.    Voorzitter, dames en heren raadsleden, Op 17 juli hebben wij ons tot de gemeenteraad gericht met het verzoek nog eens goed naar de praktische consequenties van het nieuw in te voeren systeem van afvalinzameling te kijken en om in elk geval de inzamelcontainers voor plasticafval nabij de supermarkten te handhaven. Ons werd gemeld dat onze brief in de raadsvergadering van 27 september en in de commissie VROM daaraan voorafgaand op 20 september behandeld zou worden. Onze brief ontbreekt echter op de raadsagenda van 27 september en in de lijst van ingekomen stukken voor die vergadering! Twee raadsfracties hebben uit zichzelf in enige vorm contact met ons opgenomen.

+Lees meer...

Om u allen goed te informeren over de achtergronden van ons verzoek is het dus nodig van het spreekrecht in de commissievergadering gebruik te maken. We werden uitgenodigd voor de informatieavond voor de raadsleden en wijkraden op 19 september over soortgelijke systemen van afvalinzameling elders. Heel veel dank voor die uitnodiging. Een van ons had de mogelijkheid aanwezig te zijn. De informatie vanuit Woudrichem was zeer verhelderend. Daar was vooraf energie gestoken in informatie en communicatie met de burgers. Zo had het hier verleden jaar ook moeten gebeuren, voorafgaand aan het maken van keuzes die achter elke Doesburgse voordeur ingrijpende gevolgen hebben. In de gemeente Westervoort start nu het traject om tot een nieuw inzamelsysteem te komen. Daar is de eerste stap een uitgebreide evaluatie van het huidge systeem, aan de hand van gebruikerservaringen en een onderzoek naar de voorkeuren bij de bevolking. Zo kan het dus ook: oriëntatie moet vooraf gaan aan het maken van keuzes. Ook in Doesburg zou dat gebruikelijk moeten zijn.  Wij constateren dat naar de praktische gevolgen van het gekozen systeem voor de Doesburgse huishoudens onvoldoende is gekeken. Als die gevolgen waren onderzocht bij alle alternatieven of varianten waaruit gekozen kon worden, was er vast iets anders uit gekomen. Het enige criterium lijkt de eis te zijn geweest van “kostenneutraal voor de burger”. Een vreemde eis en oncontroleerbaar, zolang de tarieven nog niet zijn vastgesteld. Het streven van de gemeente om afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden tegen zo laag mogelijk kosten voor de burger is beslist lovenswaardig. Maar aan de leefbaarheid binnenshuis wordt blijkbaar voorbijgegaan. Het bewaren van plasticafval gedurende lange tijd heeft ook zo zijn negatieve kanten, nog los van de ruimte die het inneemt. De -eerder als goed voorbeeld genoemde gemeente Westervoort- is na enige tijd ervaring overgegaan tot het verhogen van de inzamelfrequentie van plasticafval aan huis van éénmaal per vier weken naar éénmaal per twee weken (jan. 2011). Naar de uitvoerbaarheid voor BM is goed gekeken, maar de uitvoerbaarheid voor ruim 5100 Doesburgse huishoudens lijkt van ondergeschikt belang. Het lijkt erop dat het belang van het bedrijf berkelmilieu vóór dat van de burgers gaat. Het moet toch zo zijn dat BM er is voor de inwoners (in dit geval van Doesburg) en niet andersom! Voorlichting en communicatie hadden centraal moeten staan vanaf het eerste begin van het proces. Nu lijkt voorlichting het sluitstuk en bovendien is de informatie zelfs gisteren, op 19 september, nog niet eenduidig en consistent,. Dit kan het vertrouwen van de inwoners in hun overheid en de door haar ingehuurde dienstverleners niet vergroten. Wel roept het veel ergernis en onrust op.   Burgers kregen een “infokalender container kunststof verpakkingen”: de bak wordt bezorgd, zonder dat je hem hebt besteld. Bij UPC kon je het pak tenminste nog retour afzender doen! De uiterste afmelddatum is vandaag, 20 september, terwijl de gemeenteraad pas op 27 september beslist over ons verzoek om de plasticcontainers nabij de supermarkten te handhaven. Voor veel mensen is die beslissing van belang bij hun keuze de aangeboden bak wel of niet te aanvaarden. Het lijkt alsof de communicatie tussen de gemeente en BM ook niet optimaal is. Nergens in de infokalender is te lezen of en onder welke voorwaarden je op je keuze kunt terugkomen. Wie de plasticcontainer accepteert, zit van eind september tot eind van het jaar in ieder geval met twee containers, waarvoor lang niet iedereen plaats heeft. Velen zal dit overkomen omdat ze verzuimd hebben zich af te melden.  De huidige gebruikers van city-bins krijgen gratis (hoe lang gratis?) zakken uitgereikt waarin zij op gezette tijden hun plasticafval aan de straat kunnen zetten. Een dergelijk systeem voor de hele gemeente zou een kleine ondernemer aan een boterham kunnen helpen en de stad een ronde met een grote vuilnisauto besparen of de mogelijkheid geven het gft- en restafval om de week op te halen. Is er niet gedacht om -zoals in Woudrichem gebeurt- het plasticafval in de hele gemeente in zakken op te halen, om een optimale afvalscheiding te stimuleren? Bovendien is bij een gesloten container, die niet doorzichtig is, moeilijk te beoordelen of het afval echt goed gescheiden is. Is gedacht aan een overgangsperiode, waarin de verzamelpunten bij de supermarkten blijven, zodat bij de evaluatie kan blijken of op sommige plaatsen het handhaven hiervan zinvol is?  Na de informatieavond op 11 juli over de mogelijk locaties van de ondergrondse containers hebben wij onze vragen over het nieuwe inzamelsysteem op een rij gezet. We hebben geconcludeerd dat de besluiten reeds waren genomen. Omdat tot dan toe geen behoorlijke informatie naar de inwoners was gegaan, hebben we onze brief geschreven en de publiciteit gezocht. Die publiciteit leverde ons veel -soms onthutsende- informatie op. De al gemaakte opmerking over gebrekkige informatie en communicatie is mede daarop gebaseerd. Wij kregen een aantal individuele kwesties gemeld. De wijze waarop vooral de gemeente vragen afhandelde was niet altijd even correct. Er werd met weinig empathie gereageerd. Ook kregen we uit verschillende plaatsen, waar de burgers het systeem met veel containers aan huis al kennen, hartverwarmende ondersteunende reacties.  Ons verzoek is ruim zevenhonderd keer ondersteund. De internetpetitie haalde bijna zeshonderd ondertekeningen en op papier kwamen ruim 130 handtekeningen binnen. De wijkraad “De Ooi” bood ons de handtekeninglijsten aan die deze wijkraad in januari bij de gemeente heeft ingediend als protest van ruim vijfhonderd huishoudens tegen het drie-container-systeem. De gemeente heeft daarop tot nu toe totaal niet gereageerd. Deze wijkraad heeft onze brief en de internetpetitie ook actief onder de aandacht van de bewoners gebracht.  Wij menen dat ons verzoek overtuigend gesteund is door veel inwoners van Doesburg en we doen dan ook een sterk beroep op de gemeenteraad om aan ons verzoek tegemoet te komen: stel u eens voor, wat dit alles in huishoudens teweeg gaat brengen, neem de bezwaren van de burgers serieus en handhaaf in elk geval de inzamelcontainers voor huishoudelijk plasticafval nabij de supermarkten.  Edwin Hagedoorn  Lo Cohen

20.09.2012 | Petitie Afval Doesburg anders

symposium over de thuisbevalling 25 september

Onze voorzitter spreekt ook in een van de panels die dag. Hopelijk is het symposium een goede aanleiding voor de pers om weer eens aandacht te besteden aan het grote goed dat een thuisbevalling is voor veel ouders. Voor meer informatie zie de website van de verloskunde academie Maastricht: http://www.av-m.nl/avm/symposia-amp-congressen. .

19.09.2012 | Petitie Baas over eigen bevalling