U, de petitionaris

Nieuws

Extraparlementair kabinet nu

De petitionaris van de petitie Extraparlementair kabinet nu vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie was opgezet bij de vorige formatie, maar is nog steeds geldig..."

https://extraparlementairnu.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

02-12-2023

Wijziging: Steun het burgerinitiatief vanaf nu via: vertrouwenterug.nl

Steun het burgerinitiatief vanaf nu via vertrouwenterug.nl.

Update bezwaarschrift en melden van geluidshinder

Het bezwaarschrift tegen de “Tijdelijke aanwijzing” is pas zaterdag 3 februari (na een dwangsom procedure onzerzijds) beantwoord en “Kennelijk niet ontvankelijk verklaard”. Men neemt het daarmee niet verder in behandeling daar het geen “schriftelijk besluit” zou zijn! Het “definitieve” aanwijzingsbesluit, welke nu in voorbereiding is zal dan ook nu onze focus krijgen.

+Lees meer...

Hoe de gemeente omgaat met de belangen van petitieondertekenaars blijkt uit het gegeven dat de burgemeester 1 dag voor de (aangekondigde) petitieoverhandiging al een vergunning aan de Carnavalsvereniging heeft afgegeven (Geen probleem natuurlijk, wij zijn niet tegen Carnaval alleen niet op deze plek!).

Geconstateerd moet worden dat vele potentiële bezoekers van het carnaval niet blij zijn met de aanwijzing van het terrein bij de watertoren. Ook binnen de carnavalsvereniging zelf zijn veel tegengeluiden te horen, maar de gemeente gaf geen andere keuze meer: De gemeente wil koste wat kost bewijzen dat dit wel op deze locatie kan zelfs zonder akoestisch onderzoek. Dit alles eveneens zonder enige participatie en/of draagkracht van omwonenden. Inmiddels heeft B&W -kennelijk nog zonder verleende omgevingsvergunning- 4000m2 vervuilde grond laten storten en “walst” letterlijk door; de tenten staan er al en de weerstand groeit.

Geluid: Ondanks dat het evenemententerrein binnen de kern Zaltbommel ligt -en naast o.a. drie kinderrijke woonwijken- geeft de vergunning aan dat de carnavalsvereniging vijf dagen lang tot 01.00 uur in de nacht muziek mogen produceren tot 85Db-C gemeten op de gevel en 50Db-A binnen (in de woning). Ondanks deze vergunningseis kan toch onduldbare geluidsoverlast ontstaan en kunnen omwonenden geluidsoverlast ervaren.

Melding Indien u overlast ondervindt, kunt u dit melden bij de Politie (0900-8844) en/of de gemeente (140418, geluidsband zonder reactie). Beter is het te mailen naar: info@zaltbommel.nl of op de gemeente website een melding te doen, ga naar: “Melding doen Zaltbommel”. Wilt u direct iemand spreken met verzoek tot handhaving, belt u dan naar de Milieudienst Gelderland: 026-3771800 (24/7 bereikbaar) en/of meldt uw klacht bij info@odrivierenland.nl. Indien u een email verstuurt, naar welke instantie dan ook, stuurt u dan ook een afschrift / CC naar de petitie commissie: geluidshinder@yahoo.com Op deze manier kan het comité deels een overzicht verkrijgen van het aantal meldingen, hetgeen later van juridisch belang kan zijn. U kunt dit elke dag doen dat u overlast ondervindt.

Hoe verder Inmiddels hebben we kennis genomen van een drietal bezwaarschriften tegen de (geluidsoverlast) m.b.t. de vergunning van het Carnaval en twee handhavingsverzoeken m.b.t. het bestemmingsplan. De eerste geluidsoverlast klacht gedurende de opbouw is al gemeld, alsmede sluiten meer mensen aan om actief bij te dragen aan het stoppen van deze aanwijzing. Dat er nog meer bezwaarschriften komen ligt voor de hand, een logisch gevolg i.v.m. de rust in de woonwijken en een geschiktere plek voor evenementen.

Indien u een mail stuur naar willemantonluwe@yahoo.com kunnen we u ook via de mail op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Natuurlijk kunt u ook hier regelmatig onze updates volgen. De petitie commissie.

Met wie bieden we de petitie over het recht op een betaalrekening morgen aan?

Morgen, op 6 februari 2024, 13.30 biedt stichting Human Rights in Finance.EU namens ruim 14.700 individuele ondertekenaars een petitie aan de Tweede Kamer aan over het recht op een betaalrekening/betaaldiensten en de noodzaak minder intensieve witwasmonitoring te doen. Maar we doen dat niet alleen, want mensenrechten in het financieel verkeer raken iedereen!

De organisaties die met HRIF.EU de petitie onderschrijven en zullen aanbieden zijn achtereenvolgens de Stichting Privacy First, Stichting Donateursbelangen, Vereniging Partin (Particulier Initiatief, ook wel bekend van de brandbrieven over de bankrekeningproblematiek aan Kaag), de stichting Goed (Grenzeloos onder één Dak), de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden, de Stichting Nederlanders buiten Nederland, de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland en de Nederlandse Accidental American Group.

Deze brede steun toont het belang van de petitie.

+Lees meer...

In dit bijna cash-loze tijdperk dat aanbreekt, is het hard nodig is om de meest fundamentele kenmerken van contant geld ook digitaal te behouden. Want wil je in deze digitale tijd je mensenrechten uitoefenen: je recht op huisvesting, je recht op zorg, je recht op onderwijs, je recht op vrije beroepskeuze en je recht op vrijheid van ondernemen, dan gaat je dat met contant geld niet meer lukken.

Personen en organisaties moeten dus wel een bankrekening hebben (of als organisatie: digitale kassadiensten kunnen verkrijgen) om te betalen en te ontvangen en je mensenrechten te realiseren. Het is een randvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Want welke school laat zich nog betalen met cash? Welke zorginstelling doet dat? Welke huisbaas? Welke notaris? Het kunnen uitoefenen van je mensenrechten vergt simpelweg toegang tot bank/betaaldiensten. Dat is een randvoorwaarde.

In de digitale omgeving moeten we dus de belangrijkste mensenrechtelijke kenmerken van contant geld zien te beschermen. De fundamentele mensenrechten die feitelijk óók door contant geld gewaarborgd worden zijn: - eenvoud, bereik en beschikbaarheid: contant geld werkt zonder stroom en is altijd en voor iedereen te gebruiken, - inclusiviteit: iedereen van jong tot oud kan contant geld gebruiken zonder eerst daarvoor examens of vragenlijsten van een instelling te hoeven doorlopen en aan allerlei voorwaarden te voldoen, - non-discriminatie: het doet er niet toe welke nationaliteit je hebt, welke etniciteit, welke beroep of in welke bedrijfstak je zit of waar je je toevallig bevindt, de betaling kan gewoon doorgaan zonder openlijk, verborgen of geautomatiseerd onderscheid op zogenaamde 'risico-kenmerken' - anonimiteit: er worden geen betaalgegevens geregistreerd tijdens de betaling, - afwezigheid van massa-surveillance: er is geen geautomatiseerde of digitale manier om elke betaling met contant geld te registreren en monitoren en beoordelen op risico-factoren.

Naast het recht op een betaalrekening is ook belangrijk dat we de andere mensenrechtelijke kenmerken goed in het oog houden. Want de realiteit van dit moment is dat het betalingsverkeer in Nederland uitgemond is in een massasurveillance van klanten en overmatige eisen rond witwasmonitoring. Klanten worden daarbij om de haverklap lastig gevallen omdat we in Nederland consequent veel te veel doen en veel meer dan de Europese wetgever wil.

Alleen al in 2022 doen we met ruim 1,89 miljoen meldingen ongebruikelijke transacties, één melding op de negen Nederlanders ! Dat is in internationaal verband bizar hoog en hoort, als we hetzelfde doen als buitenlanden zo ongeveer op 33.000 meldingen verdachte transacties per jaar te liggen. En zo kunnen we als HRIF.EU nog veel meer voorbeelden uit de praktijk geven.

HRIF.EU bepleit een fundamenteel andere en aanvullende kijkwijze op het economisch transactieverkeer. Een kijkwijze waarin, juist vanwege de mensenrechten, het recht op betalingsverkeer en uitvoering van betaaldiensten categorisch in de wet is vastgelegd. Want iedereen heeft het recht om ongestoord digitaal te kunnen gaan betalen en ontvangen voor huis, zorg, opleiding, beroep en zonder dat zijn/haar financieel briefgeheim daarbij geschonden wordt!

Moment van aanbieden bekend

Beste ondertekenaar,

Inmiddels is de datum dat we de petitie mogen aanbieden aan de commissie defensie van de tweede kamer bekend.

13 februari zal de petitie worden aangeboden om 13:45.

Mocht u dit bericht lezen, maar geen ondertekenaar zijn. Dit is nog steeds mogelijk en zinvol tot deze datum!.

EUROPESE UNIE TIJD VOOR AFBRAAK

Nu blijkt dat de verschillen in de Europese unie steeds groter worden met betrekking op regelgeving lijkt het einde van deze criminelen organisatie in zicht. Steeds meer landen en bewoners gaan inzien dat samenwerking niet goed gaat.

+Lees meer...

Ook de onderlinge prijsverschillen van voedsel en brandstof zijn enorm groot. En dat geeft één scheef beeld van de concurrentie positie binnen Europa. Ook moeten alle subsidies stoppen in Europa. Ieder land zorgt eerst voor eigen voorzieningen. Nu wordt er veel getransporteerd door heel de wereld en dat kost veel geld.

03-02-2024 | Petitie Uit de Europese Unie

Fietspad Schouwweg-noord in het nieuws

Hierbij twee artikelen (één artikel uit het Leidsch Dagblad, één uit De Wassenaarse Krant) naar aanleiding van onze petitie voor het behoud van het fietspad van de Schouwweg.

Ook bijgevoegd is de notitie die door ons naar het college van B&W en de raadsleden is gestuurd waarin wij op 8 januari 2024 geprobeerd hebben om op een zo neutraal mogelijke manier de kenmerken van de Schouweg te categoriseren.

Binnenkort spreken wij met de gemeente en de verschillende belanghebbende. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij danken u nogmaals voor uw steun.

.

Gemeente Zaltbommel negeert omwonenden en organisatoren plus ODR wetgeving!

Helaas tot op dit ogenblik hult de gemeente zich in een absoluut stilzwijgen, er is nog geen enkele reactie gekomen op het bezwaarschrift van November of petitie, de termijn is al verstreken, een dwangsombevel is afgegeven wegens in gebreke blijven (te late reactie) en inmiddels zijn er een drietal nieuwe bezwaarschriften bij ons bekend ter bescherming van omwonenden tegen geluidsoverlast i.v.m. de verleende evenementen vergunning.

+Lees meer...

Dit terwijl de omgevingsvergunning (ODR) voor het verharden van het terrein nog niet eens is verstrekt! De werkzaamheden al zijn uitgevoerd -met vervuilde grond- en er inmiddels twee tenten staan. De petitie ondertekenaars zijn niet tegen carnaval, dat standpunt blijft, echter nog steeds tegen de locatie, -net als de carnavalsvereniging - en de optelsom van evenementen, 8 a 11 nieuwe Padel-banen bovenop de al bestaande geluidshinder van de sportvelden. De strijd gaat ondertussen juridisch door om volgende uitbreiding van evenementen te voorkomen. Het eerste evenement duurt 5 dagen vanaf 8 Februari tot 01.00 s'nachts (Deze normen wijken af van evenementen beleid binnen de stad Zaltbommel!) en de organisator dient zelf te meten en te rapporteren. Dat er geluidsoverschrijdingen zullen zijn is helaas dan ook te verwachten.
Mocht u in de Waluwe, Bomela, Tijningen en of vogelbuurt wonen, en helaas overlast ervaren (bijvoorbeeld meer dan 85DB-C aan de gevel) of anderszins, dan kunt u dit melden bij de lokale politie, de gemeente, de milieudienst of de ODR. De carnavalsvereniging kreeg niet een gewenste andere, meer geschiktere locatie aangeboden, de gemeente durft de discussie met omwonenden niet aan en negeert deze volledig, gaan gewoon door met hun anti participatie beleid en despotische besluitvorming, ongeacht de consequenties voor omwonenden.
Dit wordt dus zeker vervolgt, dit is niet het einde maar slechts het begin van de strijd tegen een onrechtvaardig genomen besluit en gemeentelijke bestuurlijke dwaling.

ONRUST BIJ BOEREN NEEMT TOE

De Europese unie begrijpt nog steeds niet dat het produceren van voedsel binnen één bepaalde grens van levensbelang is voor heel veel landen en boeren in Europa. Nu er één oorlog gaande is in Europa zou je verwachten dat de politiek en politici in het Europese parlement deze boeren zouden bij staan.

+Lees meer...

Maar helaas is dit anders. Er wordt vergadert over stikstof. Natuurbeheer en hoe de wolf beschermd moet worden in landen waar dat helemaal niet mogelijk is. Kortom de Europese unie en grondwet zijn niet in staat om normaal te kunnen ondernemen en te leven binnen hun onzinnig en het wanbeleid wat er al 22 jaar gevoerd wordt. Het is tijd voor verandering en dan zal deze toren van Brussel afgebroken moeten worden

02-02-2024 | Petitie Uit de Europese Unie