U, de petitionaris

Nieuws

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen. Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Er bestaat ook een petitie om te voorkomen dat het instrument zelf moeiljker wordt.. Aanbevolen.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

16-02-2019

Petities.nl op Democratiefestival in Nijmegen met workshop op 30 augustus 2019

Vrijdag 30 augustus 2019 om 15:15 in de 'Zeg het zelf'-tent op het Democratiefestival in Nijmegen kunt u gratis een workshop 'start een petitie' meemaken.

De tickets voor het festival zijn democratisch geprijsd: gratis. Voor de workshop is niet te reserveren.

+Lees meer...

Kom eerder dan anderen is het advies.

Sinds 2005 hebben wij ongeveer 14.000 petities binnen zien komen. We vertellen u in de workshop wat we geleerd hebben over effectieve petities. Graag nemen we aarzelingen bij u weg!

Aan de hand van petities op de site en ideeën uit de zaal leert u hoe u het best uw petitie kan formuleren.

We zien graag 100 deelnemers de tent weer verlaten die dan allemaal minstens een mooie petitie weten op te stellen.

Als u op het festivalterrein iemand met een wit t-shirt met het Petities.nl-logo ziet lopen dan kunt u met die persoon uw petitie ook bespreken.

Bestel uw gratis tickets alvast.

30-07-2019

Overhandigd aan wethouder op 29 juli 2019

De petitie is op maandag 29 juli 2019 aangeboden aan de wethouder van Winterswijk. Volg de plaatselijke (week)kranten voor de reactie erop.

Heeft Maastricht Aachen Airport nog wel bestaansrecht?

Maastricht Aachen Airport - geeft in toenemende mate ernstige geluidsoverlast in vrijwel geheel Zuid- Limburg - veroorzaakt gestoorde nachtrust in de vroege ochtend en late avond. - produceert steeds meer uitstoot van CO2, stikstof, ultrafjnstof en kerosine in het - toch al zwaar vervuilde - milieu - geeft stank en geurhinder - neemt in verhouding veel kostbare en schaarse ruimte in beslag die veel beter benut kan worden - tast de luchtkwaliteit aan - en daarmee het leefklimaat - die na Rijnmond toch al de slechtste is van Nederland - levert gezondheidsschade op, maar ook hogere geneeskundige kosten - vermindert mogelijk de levensverwachting van omwonenden - tast de landschappelijke waarden, rust en stilte aan - tast de typische voedselarme kalkrijke natuurwaarden aan - tast de biodiversiteit aan en sluit niet aan bij een doeltreffend klimaatbeleid - verjaagt toeristen en bedreigt zo direct de werkgelegenheid in de toeristische sector - geeft slechts beperkte werkgelegenheid (in een vervuilende sector) die zo vervangen kan worden (er zijn immers 18.000 vacatures in Limburg (31-12- 2018) - werkt geldvlucht in de hand (geld wordt besteed in het buitenland en er komt weinig voor terug) - is verlieslatend en wordt met overheidsgeld overeind gehouden, geld dat beter besteed kan worden aan innovatieve projekten gericht op een duurzame toekomst - veroorzaakt verlaging van de huizenprijzen in de omgeving van het vliegveld - telt 8 operationele vliegvelden in een straal van ong. 100 km - kan alleen groeien vanwege indirect gesubsidieerde tickets (geen accijns op kerosine, geen omzetbelasting op tickets, gratis parkeerplaatsen, subsidie van de Provincie: ruim € 9.000.000,- per jaar) - omdat de Provincie eigenaar is van MAA laat zij het economische rendement van haar eigen investeringen prevaleren boven het welzijn van de bewoners en is zij als belanghebbende in het overleg over MAA per defnitie bevooroordeeld en dus niet objectief Kortom: MAA heeft geen bestaansrecht..

Petitie aangeboden aan Minister Koolmees

Op woensdag 10 juli 2019 ontving Minister Koolmees aanjager Roos Wouters samen met Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de petitie Nee tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP in ontvangst te nemen.

Koolmees legde Roos en Hans uit hoe het zo gekomen was dat een verplichte AOV voor zzp’ers in het pensioenakkoord beland was en dat er, ondanks hun bezwaar, helaas niets meer aan te doen is. Wel nodigde hij de Werkvereniging en ONL uit om aan te schuiven bij de andere partijen die gevraagd zijn om invulling aan deze verplichte AOV te geven.

+Lees meer...

‘Als jullie hier liever een basisverzekering voor alle werkenden van willen maken, dan kunnen jullie dat inbrengen,’ alsdus Koolmees.

Hierop lieten Roos en Hans de minister in een geanimeerd gesprek weten dat zij het Ministerie van SZW graag ideeën aandragen en ook bereid zijn om met hen te onderhandelen over mogelijke oplossingen. Maar dat zij niet bereid zijn om aan te schuiven bij de onderhandelingen met de traditionele vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en ondernemers, ook wel ‘de polder’ genoemd.

‘Deze partijen zijn zo druk bezig met het verdedigen van eerder behaalde verworvenheden, dat ze niet goed meer in staat zijn om vorm te geven aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. En al begrijpen wij heel goed dat werkgeversorganisaties als VNO-NCW en werknemersorganisaties als FNV tegengestelde deelbelangen hebben die ze verdedigen omdat het moeilijk aan hun achterban valt uit te leggen wanneer ze op de eerder gemaakte beloften terugkomen. Toch vraagt de arbeidsmarkt op dit moment om zulke grote hervormingen dat de nadruk nu op de gedeelde belangen van alle werkenden moet komen te liggen,’ aldus Roos.

De Werkvereniging en ONL geloven dan ook dat dit vraagt om een alternatieve onderhandelingstafel waar politiek en andere arbeidsmarktpartijen aan kunnen schuiven om, ongehinderd door eerder gemaakte ‘polder beloftes’, invulling te geven aan die toekomstgerichte arbeidsmarkt.

De minister liet verbaasd weten dat, wanneer we niet bereid zijn om aan te schuiven bij de traditionele polderpartijen, onze ideeën dan ook niet gehoord worden. Daarop drukte Roos de minister op het hart dat burgers tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op politieke partijen stemmen en niet op FNV, MKB-Nederland of VNO-NCW. ‘Het is toch de taak van een minister om de algemene belangen van de burger te vertegenwoordigen? Wanneer de huidige polderpartijen al decennia niet meer instaat blijken om moeilijke knopen door te hakken of om tot compromissen te komen die ook tot uitvoerbaar beleid leiden, dan is het toch de verantwoordelijkheid van de minister van SZW om hier verandering in aan te brengen? Natuurlijk heb je als minister mandaat nodig voor het maken van beleid, maar het is toch ook aan de minister om te beslissen welke partijen je het mandaat geeft om tot een constructieve en uitvoerbare invulling van arbeidsmarktbeleid te komen?’

De minister leek blij verrast door onze ambitieuze vastberadenheid en liet weten dat we onze plannen direct naar hem kunnen mailen. Nu maar hopen dat hij net zo vastberaden en ongeduldig is als wij.

Agenda Radscommissie

Het onderwerp wordt over een maand of misschien 2, 3 dat is even afwachten, gebracht voor de raadscommissie voor goedkeuring door het college. Dan is er een inspraak moment.

+Lees meer...

We houden het in de gaten

Gevolgen fraude en corruptie

Corruptie en fraude bedreigen de integriteit van de markt, verstoren het publieke vertrouwen, vergroten inkomens- en welvaartsverschillen, ondermijnen de rechtsstaat en kosten de samenleving veel geld. Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties verstoort eerlijke concurrentie, leidt tot verlies van transparantie en verhoogt de kosten.

+Lees meer...

Daarom dienen corruptie, omkoping en fraude in de publieke én private sector te worden aangepakt.

De VN Anti-corruptiedag

De VN heeft 9 december uitgeroepen tot internationale Anti-corruptiedag. Op die dag vond in 2004 de bekrachtiging van de VN Anti-corruptie Conventie (UNCAC) plaats in New York.

+Lees meer...

Het is dus niet toevallig dat de slotconferentie van de Week van de Integriteit rond deze dag valt. Meer informatie over deze VN-campagne en het campagnemateriaal, zie www.anticorruptionday.org.

Gedragscode Integriteit Rijk

De Gedragscode Integriteit Rijk is in 2017 geactualiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De code beschrijft het kader dat rijksbreed geldt en als basismodel kan worden gehanteerd voor de organisatiespecifieke codes.

+Lees meer...

Het geeft, naast een minimumnormering, ook algemene handvatten over hoe het Rijk omgaat met integriteit, welke waarden en uitgangspunten het Rijk hanteert en welke rollen medewerkers, vertrouwenspersonen, leidinggevenden en het top-management hierin vervullen. Binnenkort komt de gedragscode ook in het Engels beschikbaar.