U, de petitionaris

Nieuws

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen. Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Er bestaat ook een petitie om te voorkomen dat het instrument zelf moeiljker wordt.. Aanbevolen.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

16-02-2019

Ingesproken in de Gemeenteraad van 4 maart j.l.

Dit bericht is tevens te vinden op:

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Documenten/Ingekomen-stukken/2021/3/pagina_2

Maar kijkt u gerust ook naar de stukken van de andere insprekers.

De tekst:

Geachte raadsleden, Geachte wethouder,

Wethouder van Beurden doet u een raadsvoorstel (L263786) waarover u, de gemeenteraad, op 18 maart a.s.

+Lees meer...

gaat stemmen. Het raadsvoorstel betreft de RES+ ambitie van Leusden om in 2040 voor 100 % energie neutraal te zijn. Dit zou betekenen een ambitie om 0,35 TWH op te wekken op het grondgebied van Leusden. Vooralsnog met de inzet van 8 windmolens van 200 meter hoog en 200 voetbalvelden aan zonnepanelen.

Gemeenteraad: Wat is de noodzaak dat Leusden landelijk voorop gaat lopen? U springt verder dan uw polsstok lang is. Wij, als betrokken en meedenkende burgers, willen u behoeden dat u in deze een nat pak haalt.

Hierbij voor nu de focus op de volgende onderwerpen: • RES+ ambitie Leusden: Is deze getoetst bij de burger? • Routekaart: Is de routekaart getoetst bij de burger? • Heeft u aan de burgers visueel duidelijk gemaakt met artist impressions dan wel maquettes hoe 200 meter hoge windmolens eruit zien als ze daadwerkelijk in het Leusdense landschap staan? • Is er een MER rapportage voor de RES regio Amersfoort respectievelijk Leusden? • Is er onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van windmolens? • Is er onderzoek gedaan naar ambities en bouwplannen voor windmolens in buurgemeenten/ regio’s aangrenzend aan het grondgebied van de gemeente Leusden? • Is er onderzoek gedaan naar ervaringen met windmolens en zonneweides in andere regio’s? • Is er onderzoek gedaan naar de kosten en de impact op het landschap voor de benodigde infrastructuur (kabels/buizen/ onderstations etc. ) ? • Is er een kosten en baten analyse opgesteld? • Is er met betrekking tot de RES (+) ambitie in het financiële beleid van Leusden rekening gehouden met tekorten in overige deelgebieden zoals het sociaal domein? • Kunt u uitsluiten dat subsidiestromen en de baten niet naar de grote windmolenbouwers en energie coöperaties gaan? • Kunt u garanderen dat Leusden gevrijwaard blijft van grondspeculaties in het buitengebied met betrekking tot dit dossier? • Kunt u garanderen dat er geen bomen worden gekapt?

Gemeenteraadsleden, u kunt bovengestelde vragen niet met JA beantwoorden.

Beste gemeenteraadsleden, bent u op de hoogte van het volgende?

• De “Beleidsadviseur energietransitie en thematrekker” van de gemeente Leusden is tevens woordvoerder van de links activistische groepering Extinction Rebellion (Leusderkrant 29-9-2020). Citaat ”We zullen echt alles op alles moeten zetten om de klimaatcrisis aan te pakken” Gemeenteraadsleden stelt u zich voor: Deze meneer heeft onderzoeksbureau Moventem namens de gemeente de opdracht gegeven voor de vorig jaar gehouden enquête. Gemeenteraad: Was de input hiervoor gekleurd of objectief? Gemeenteraad: Bent u en wordt u objectief geïnformeerd in het energie transitie dossier? (zie het citaat). Gemeenteraad: Bent u objectief geïnformeerd inzake de uitkomsten van de enquête? Hoe betrouwbaar is deze enquête? • Leusden ligt in het radarverstoringsgebied van de militaire radar Soesterberg. • Wetenschappelijk bewezen is dat infrasoon geluid, geproduceerd door windmolens substantiële gezondheidsklachten veroorzaakt waaronder slaapverstoring, hoofdpijn, en problemen met het evenwichtsorgaan. • De 10 H regel voor de masthoogte geldt. Concreet als een windmolen een masthoogte heeft van 100 meter dan moet deze op een afstand staan van minimaal 1000 meter vanaf de bebouwde omgeving. • Als zonnepanelen sneuvelen als gevolg van hevige hagelbuien wordt de grond blijvend onbruikbaar.

Gemeenteraadsleden: In het coalitieakkoord 2018 is te lezen dat Leusden een mooie groene zelfstandige gemeente is met een solide financieel beleid. Gemeenteraadsleden: Hoe kunt u verklaren dat u in het Coalitie Uitvoeringsplan 2018 spreekt over samenlevingsakkoorden met de samenleving terwijl de burger niet van de inhoud en consequenties van de RES (+) ambitie op de hoogte is?

Gemeenteraadsleden: Er is geen draagvlak voor uw plannen bij de burgers. Dit tonen wij aan met de petitie “Geen windmolens in Leusden en omgeving”. In het najaar van 2020 hebben wij de petitie overhandigd aan de burgermeester. De petitie is nog steeds gaande en het aantal ondertekenaars groeit gestaag. Wethouder van Beurden toont daarentegen gedragenheid bij de bevolking voor zijn plannen aan middels een uiterst discutabele enquête.

Gemeenteraadsleden, de burger is ongerust, boos, bezorgd, bang en krijgt niet de juiste aandacht. Gevoelsmatig wordt er met de RES (+) een konijn uit de hoge hoed getoverd. Windmolens en zonneweides worden “door de strot” van de Leusdenaar geduwd. Let wel: in meer dan 60 gemeenten (bron AD) zijn gemeenteraden teruggefloten zodra de impact van een windmolen op land visueel gemaakt wordt.

Wij zijn zeker niet tegen verduurzaming van onze samenleving, integendeel. Wij kijken liever naar realistisch en haalbare verduurzamingsconcepten. Wij Leusdenaren willen niet op Mars wonen maar in ons mooie, groene Leusden. Gemeenteraadsleden, het hebben van ambities is prijzenswaardig echter de RES (+) ambities zijn onhaalbaar, onbetaalbaar, onwenselijk en niet realistisch.

Gemeenteraad, wij hopen dat u als door ons gekozen volksvertegenwoordiging op grond van dit betoog inziet dat het onmogelijk is om een droog pak te houden indien u instemt met de het raadsvoorstel (L263786) van wethouder Van Beurden.

Met vriendelijke groet, Ko Nieuwenhuijse Betrokken inwoner, woordvoerder en petitionaris belangengroep “Geen windmolens in Leusden en Omgeving”.

Uitstel is geen afstel

Deze petitie wordt aangeboden aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven. Om tot een 'daadkrachtige' besluit te komen op 1 juli voor grootschalige woningbouw op de Biezenkampen..

09-03-2021 contact tussen school en politie en overleg gemeente-school-petitiehouder

In verband met Corona en wisselende rollen binnen de gemeente is er wat vertraging ontstaan in het proces, maar alsnog kunnen er twee nieuwe ontwikkelingen gemeld worden:

  1. In December is er contact geweest tussen de school en politie over de veiligheid rondom de school.
+Lees meer...

De politie heeft de situatie uitgebreid met de school doorgenomen. De school verwacht hier nog terugkoppeling over.

  1. Vandaag heeft er een vervolgoverleg plaats gevonden tussen de gemeente, de school en de petitiehouder om de situatie in detail te bespreken, en alvast opties maar ook beperkingen te bespreken.

Het volgende is afgesproken:

  1. de gemeente contact opneemt met de politie voor terugkoppeling

  2. de gemeente intern gaat overleggen wat er wel/niet mogelijk is en met een aantal voorstellen komt

  3. er een vervolgafspraak op locatie komt in de eerste week van April

Wordt vervolgd…

Wederom dodelijk ongeval

Bij een verkeersongeval in Lieren (gemeente Apeldoorn) is dinsdagochtend een 32-jarige automobilist uit Raalte om het leven (...) lees verder.

Het is gelukt!

Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat deze petitie op deze site is komen te staan en er is inmiddels het een en ander veranderd op het terrein. Er is een haag geplaatst, het terrein is vergroot, er zijn wat banken verplaatst en er is nu een plek voor picknicktafels gekomen. Verder waren er 3 bomen aangeplant waarvan er 2 dood zijn gegaan.

+Lees meer...

Deze worden dit voorjaar opnieuw aangeplant.

Mede dankzij de vele ondertekeningen konden we laten zien dat er belangstelling is voor dit veld.

Het nieuwe project waar we ons nu mee bezig gaan houden is het maken van een "speeltuin" voor de honden.

Hiervoor moet er een stuk groen door een groep mensen geadopteerd worden. het gaat dan om het kleine puntje groen naast het losloopterrein (op de kaart dus het kleine puntje in de bocht en niet het deel waar het ingetekend staat.)

Hiervoor is het initiatief bij de wijkbeheerder van Zwolle-zuid gelegd en deze kunt u terug vinden op mijnwijk.zwolle.nl

Het zou ontzettend gaaf zijn als we daar veel reacties en ondersteuningshartjes krijgen!.

Up date 09-03-2021

Gisteravond was er wederom een persconferentie. Met geen woord is er gesproken over de binnensport.

+Lees meer...

Daarom is het heel belangrijk dat we ons blijven laten horen. De KNGU is ondertussen een campagne gestart. Deze is hier te vinden: https://dutchgymnastics.nl/sporters/openen-binnensport De regionale en nationale media hebben ondertussen ook items en artikelen hieraan gewijd. Heb jij wat te zeggen? Plaats het dan vooral op sociale media of zoek de pers.

Let's make some noise! We can do this safe.

Verkiezingen als superspreading event

De onwil van het kabinet om de verkiezingen uit te stellen, steekt schril af bij het gemak waarmee het met noodmaatregelen als een avondklok en lockdown de maatschappij beperkingen oplegt en blijft opleggen. Waarom deze beperkingen niet ook voor het kabinet zelf moeten gelden bij het organiseren van verkiezingen is onduidelijk.

De wijze waarop in tijden van crises de democratische waarden en persoonlijke vrijheden worden bewaakt, is een maatstaf voor de stand van de rechtsstaat.

+Lees meer...

Het kabinet lijkt hier met twee maten te meten. Waarom in het geval van verkiezingen wel een proportionaliteitstoets, en bij de overige minstens even ingrijpende inbreuken niet?

Als het kabinet vasthoudt aan het laten doorgaan van verkiezingen, en de gesignaleerde risico’s (besmettingen) doen zich daadwerkelijk voor, dan zal het ook aan de lat moeten staan voor de gevolgen daarvan. Het kabinet is daarvoor dan aansprakelijk omdat het (ook) als positieve verplichting heeft de volksgezondheid te waarborgen.

Het organiseren van verkiezingen – met mogelijk besmettingsrisico – kan zo worden gekwalificeerd als onrechtmatige daad van de staat. Bij elke besmetting bij dit superspreading event zal het bovendien niet moeilijk zijn het causale verband aan te tonen.

Gelet op het evidente belang van de bescherming van de volksgezondheid, zoals dat door het kabinet als argument wordt gebruikt om specifieke grondrechten vergaand te beperken, valt op dat het kabinet bij de uitoefening van een aantal grondrechten doelbewust een andere keuze maakt (kiesrecht, vrijheid van godsdienst en demonstratievrijheid). Dit terwijl onbeperkte uitoefening van deze grondrechten eveneens kan raken aan de volksgezondheid en een inmenging in deze rechten onder omstandigheden uitdrukkelijk (juridisch) mogelijk is of zelfs geboden is.

Deze keuze en het verschil in benadering met andere grondrechten is opmerkelijk. Een uitstel van de verkiezingen vanwege de gesignaleerde risico’s is juridisch gezien mogelijk en wellicht geboden. Dit uitstel doet geen afbreuk aan de vrijheid van het kiesrecht omdat die blijft bestaan. De inmenging stelt alleen redelijke grenzen aan de wijze waarop dit grondrecht wordt uitgeoefend.

Het onverkort door laten gaan van de verkiezingen verdraagt zich kortweg niet met de volledige beperking van grondrechten door avondklok en lockdown.

Door Frank van Ardenne: de auteur is advocaat bij Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten. Dit artikel verscheen in NRC Handelsblad van 8 maart 2021.

09-03-2021 | Petitie Uitstel voor de verkiezingen

Oproep gaat allen demonstreren tegen de door bedrog goedgekeurde boomkap in Arnhem/Oosterbeek.

Beste mensen, Er vind helaas een schandalige criminele bomenkap in Arnhem/Oosterbeek plaats. Het gaat om het prachtige gebied Mariëndaal waar een heel perceel bos is verdwenen.

+Lees meer...

Helaas wordt er rondom Arnhem en Ede zoveel meer weggekapt met een door bedrog verkregen goedkeuring door de Gemeente, dat melden de klokkenluiders. De criminele gang van zaken moet echt stoppen. De gemeenteraad laat wegens belangenverstrengeling de bomen voor het innen van enorme bedragen aan SDK subsidie verstoken in kankerverwekkende stoffen uitstotende biomassacentrales, daardoor worden steeds meer mensen, jongeren en ouderen ziek en steeds meer mensen overlijden agv longkanker of een andere door luchtvervuiling veroorzaakte ziekte zoals COPD. De Gemeenteraad is bedrogen wegens fraude met de metingen. Bomen worden verstookt voor de subsidie, De schade aan de bodem door monsterachtige bosbouwmachines is enorm en de biodiversiteit word door de kap ook helemaal kapot gemaakt . De groen linkse en rutte jetten leugen bordjes met kletsverhalen over een ‘diverser bos’ of meer ‘bio-diversiteit’ moeten per direct weggehaald worden want dat is valse propaganda. Het plaatsen van de leugen borden en reclame voor vvd d66 en groen links dient per wet verboden te worden omdat deze partijen zich schuldig maken aan ecocide terrorisme en misdaden tegen de mensheid. Vrijwel Iedereen is vreselijk boos op ruttes kartel en groen links. Het gebied is van het Gelders Landschap.

Oproep : gaat allen demonstreren tegen de criminele gang van zaken en eis het oneervol ontslag van de betreffende bedriegers van vvd d66 en groen links etc die de massa boomkap en andere vreselijke schendingen en zelfs kinderbruiden/pedofilie hebben goedgekeurd zoals ook de zeer schadelijke corona lóck door LEUGENS EN BEDROG!

KOM IN ACTIE RED NEDERLAND RED DE NATUUR

Bron Massale bomenkap bij Arnhem/Oosterbeek/ Landelijk Meldpunt Bomenkap