U, de petitionaris

Nieuws

donderdag 8 augustus 2019 19:30 uur informatiebijeenkomst / Donnerstag 8. August 2019 19:30 Uhr Informationsveranstaltung

Geachte dames en heren, Sehr geehrte Damen und Herren,

Op donderdag 8 augustus 2019 19.30 uur wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis, Voorstraat 31, Wissenkerke, over de "Repowering Jacobahaven". Wie tegen dit project is, moet van de gelegenheid gebruik maken om persoonlijk bezwaar aan te tekenen. Wij zullen ook ter plaatse zijn!

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke met onderwerp = het ontwerpbestemmingsplan planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkJacobahv-ON01

Die Gemeinde veranstaltet am Donnerstag, 8. August 2019 um 19:30 Uhr eine Informationsveranstaltung zum "Repowering Jacobahaven". Jeder, der gegen dieses Projekt ist, sollte die Gelegenheit nutzen und seine Einwände dort persönlich vorbringen. Wir werden auch vor Ort sein!

Wichtig ist auch, dass Sie bei der Gemeinde bis spätestens zum 14.08.2019 eine schriftliche Beschwerde einreichen. Die Adresse lautet: an het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke, Nederland mit Betreff (Wichtig!) = het ontwerpbestemmingsplan planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkJacobahv-ON01 (Fax: +31 113 377 300). Bitte auf Niederländisch einreichen (- auf Deutsch verfassen und z.B. mit deepl.comübersetzen).

De belangrijkste informatie over het project uit de toepassing Dit zijn alle citaten uit de documenten die door e-connection zijn voorgelegd / Opmerkingen & aanvullingen zijn ophet Website "red het Banjaardstrand" blauw gemarkeerd!

Die wichtigsten Informationen zu dem Projekt aus dem Antrag (Dies sind alles Zitate aus den eingereichten Dokumenten von e-connection / Kommentare & Ergänzungen sind auf der Website "Rettet den Banjaardstrand" blau gekennzeichnet)

De bouwkosten (windturbines en civiele werkzaamheden) worden op dit moment geschat op circa € 8.811.000,-

Die Baukosten (Windkraftanlagen und Tiefbauarbeiten) werden derzeit auf ca. 8.811.000 € geschätzt.

Bestemmingsplan Citaat „verordening ruimte provincie Zeeland" (augustus 2012!) - Bestemmingsplan Noord-Beveland = augustus 2013! "Art. 2.4 In dit artikel worden regels gegeven voor windturbines. Die mogen worden geplaatst binnen op kaart 3 aangegeven locaties. De kaart bevat overigens geen exacte begrenzing van de locaties. Er zijn slechts 'stippen' op de kaart aangegeven. Gemeenten mogen de locaties zelf in hun bestemmingsplannen begrenzen. Het beleidsdoel is hoge windturbines alleen toe te laten binnen begrensde locaties en niet overal in het landelijk gebied (aantasting landschap door verspreide ontwikkeling voorkomen). Kleinere turbines (tot 20 meter hoog) mogen gemeenten ook elders toelaten.“

In de regels van de provincie wordt uitdrukkelijk verwezen naar de mogelijkheid voor de gemeente om haar activiteiten individueel vorm te geven. Het besluit van de provincie dateert van augustus 2012 - het bestemmingsplan van de gemeente werd in augustus 2013 opgesteld. Het is dan ook oneerlijk waarom er nu een ontheffing zou moeten worden verleend!

In het Bestemmingsplan is zelfs de ashoogte beperkt tot maximaal 82 meter! - Bron: "Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Regels" "16.2 Bouwregels De gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels: a. de ashoogte van windturbines bedraagt maximaal 82 meter; b. de bouwhoogte van overige voorzieningen bedraagt maximaal 3 meter; c. de capaciteit per windturbine bedraagt maximaal 3 MegaWatt, met dien verstande dat de gezamenlijke capaciteit per windpark maximaal 14,9 MegaWatt bedraagt."

Daarom moet er een uitzondering worden gemaakt - wij verdedigen ons hiertegen!

Bestemmingsplan / Flächennutzungsplan Zitat " verordening ruimte provincie Zeeland" (August 2012!) - Bebauungsplan Noord-Beveland = August 2013! "Art. 2.4 In diesem Artikel werden Regeln für Windkraftanlagen gegeben. Diese können in folgenden Bereichen platziert werden: auf der Karte 3 angegebene Standorte. Die Karte enthält keine genaue Grenze der Standorte. Es gibt nur "Punkte" auf der Karte. Die Gemeinden dürfen die Standorte selbst in ihren Bebauungsplänen bestimmen. Das politische Ziel ist es, nur die Nutzung hoher Windturbinen durch die Betreiber zuzulassen innerhalb enger Grenzen und nicht überall im ländlichen Raum (Landschaftsschäden durch verstreute Standorte). (z.B. durch weitreichende Entwicklung). Kleinere Turbinen (bis zu 20 Meter hoch) können die Gemeinden auch anderswo erlauben."

Die Bestimmungen der Provinz verweisen ausdrücklich auf die individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Gemeinde. Der Beschluss der Provinz stammt vom August 2012 - der Flächennutzungsplan der Gemeinde wurde im August 2013 erstellt. Wieso dann jetzt eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden soll, ist unredlich!

Im Bestemingplan (entspricht dem deutschen Flächennutzungsplan) wird sogar die Masthöhe auf maximal 82 Meter begrenzt! - Quelle: "Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Regels":

"16.2 Bauvorschriften Für die Gebäude und Anlagen müssen folgende Regeln eingehalten werden: a. Die maximale Masthöhe von Windkraftanlagen beträgt 82 Meter; b. Die maximale Bauhöhe anderer Einrichtungen beträgt 3 Meter; c. die maximale Leistung pro Windturbine beträgt 3 MegaWatt, mit der Maßgabe, dass die kombinierte Kapazität pro Windpark 14,9 Megawatt nicht übersteigt."

Daher muss eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden – gegen diese wehren wir uns!

Geluid / Lärm geluidsbelasting in de nieuwe situatie Die Lärmkarte der neuen Turbinen

Cumulatieve geluidsbelasting na realisatie van de nieuwe windturbines (Lcum) In het MER is onderzocht wat de verandering wordt van het akoestische klimaat in het plangebied als gevolg van de nieuwe windturbineopstelling. Dit is gedaan door aan de hand van de methode Miedema alle relevante geluidsbronnen bij elkaar op te tellen en te vergelijken met de nieuwe situatie, zie figuur 5.2. Op basis van de methode Miedema wordt het huidige akoestische klimaat als zeer slecht beoordeeld. De nieuwe windturbines brengen daar qua geluidsbelasting geen verandering in.

Kumulative Lärmbelastung nach dem Bau der neuen Windkraftanlagen (Lcum) Das MER untersuchte die Veränderung des akustischen Klimas im Planungsgebiet als Folge der neuen Aufstellung der Windturbinen. Dies geschah durch die Verwendung der Miedema-Methode, um alle relevanten Lärmquellen zu addieren und mit der neuen Situation zu vergleichen, siehe Bild 5.2. Basierend auf der Miedema-Methode wird das aktuelle akustische Klima als sehr schlecht bewertet. Daran ändern die neuen Windkraftanlagen nichts in Bezug auf den Geräuschpegel. geluidscontouren cumulatatieve geluidsbelasting

De geluidsbelasting van recreatiewoningen in het park de Banjaard en de camping Anna Friso is eveneens hoog. Recreatiewoningen en campings hoeven echter formeel niet aan geluidsnormen getoetst te worden. Gezien de hoge belasting beveelt de Commissie aan te onderzoeken of hier (toch) verbeteringen mogelijk zijn. Deze informatie kan dan nog een rol spelen bij afwegingen over dit deelproject.

Auch die Lärmpegel der Ferienhäuser im Banjaard-Park und auf dem Campingplatz Anna Friso sind hoch. Freizeithäuser und Campingplätze müssen jedoch nicht formell nach Lärmstandards geprüft werden. Angesichts des hohen Belastungniveaus empfiehlt die Kommission zu prüfen, ob in diesem Bereich Verbesserungen vorgenommen werden können oder nicht. Diese Informationen könnten dann bei der Betrachtung dieses Teilprojekts eine Rolle spielen.

Slagschaduw / Schlagschatten

Bij de normstelling ten aanzien van schaduwwerking wordt aangesloten bij de Activiteitenregeling. In de Activiteitenregeling is voorgeschreven dat een windturbine moet zijn voorzien van een automatische stilstandvoorziening indien de afstand tussen de windturbine(s) en woningen of andere slagschaduwgevoelige objecten minder dan 12x de rotordiameter bedraagt en indien de gemiddelde schaduw meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten valt op een raam van een gevoelig object. Dit is vertaald in een toetswaarde voor de maximale schaduwduur van 6 uur per jaar. Een dergelijke norm kan met een contour in een kaartbeeld worden weergegeven. De mate van slagschaduwhinder wordt in de Activiteitenregeling voorts enkel genormeerd voor geluidsgevoelige objecten. Recreatiewoningen, kampeerterreinen en de delen van het plangebied die in gebruik zijn voor de teelt van zeewier zijn geen geluidsgevoelige objecten.

Die Normen für Schattenwirkungen sind an die Aktivitätsverordnung angepasst. Die Aktivitätsverordnung schreibt vor, dass eine Windturbine mit einer automatischen Abschaltvorrichtung ausgestattet sein muss, wenn der Abstand zwischen der(n) Windturbine(n) und Häusern oder anderen Gegenständen, die empfindlich auf Schlagschatten reagieren, weniger als das Zwölffache des Rotordurchmessers beträgt und wenn der durchschnittliche Schatten mehr als 20 Minuten lang für mehr als 17 Tage pro Jahr auf ein Fenster eines empfindlichen Objekts fällt. Dies wird in einen Testwert für die maximale Schattendauer von 6 Stunden pro Jahr umgesetzt. Ein solcher Standard kann durch eine Kontur in einem Kartenbild dargestellt werden. Der Grad der Schlagschattenbelästigung ist nur für geräuschempfindliche Objekte in der Aktivitätskontrolle normiert. Ferienhäuser, Campingplätze und die für den Algenanbau genutzten Teile des Plangebietes sind keine lärmsensiblen Objekte.

slagschaduw in de nieuwe situatie Schlagschatten in der neuen Situation – die gelbe Linie gibt die Grenze vor, in deren Schlagschatten von mehr als 6 Stunden auftreten kann

Slagschaduw / Schlagschatten Het aantal slagschaduwuren in de nieuwe situatie is hoger dan in de bestaande situatie. Bij de uiteindelijke selectie van het nieuwe turbinetype moet een nieuwe stilstandsregeling bepaald worden.

Die Anzahl der Schlagschattenstunden in der neuen Situation ist höher als in der bestehenden Situation. Bei der Endauswahl des neuen Turbinentyps muss eine neue Stillstandsregelung festgelegt werden.

Natuurgebieden / Naturschutzgebiete Het project bevindt zich tussen twee beschermde natuurgebieden (Voordelta en Ooster-schelde). Uit het MER blijkt dat het project negatieve effecten heeft op beschermde soorten zoals meeuwen, steltlopers, vleermuizen en zeehonden. Ook is aangegeven dat sommige in-formatie over de gevolgen voor de natuur nog ontbreekt, zoals over vogel- en vleermuisaan-tallen. Maatregelen om effecten te beperken, zoals tijdelijk stilzetten van turbines, zijn vol-gens het MER vanwege kennisleemtes in ieder geval (voorlopig) nog nodig om slachtoffers onder vleermuizen te beperken. ...Uit voorzorg wordt daarom voorlopig ge-werkt met een stilstandvoorziening in de periode januari – augustus

Das Projekt liegt zwischen zwei Naturschutzgebieten (Voordelta und Oosterschelde). Die MER zeigt, dass das Projekt negative Auswirkungen auf geschützte Arten wie Möwen, Watvögel, Fledermäuse und Robben hat. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass einige Informationen über die Folgen für die Natur noch fehlen, wie z.B. über Vogel- und Fledermauszahlen. Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen, wie z.B. die vorübergehende Abschaltung von Turbinen, sind nach der MER aufgrund von Wissenslücken zur Begrenzung der Opferzahlen bei Fledermäusen ohnehin (vorerst) noch erforderlich. ...Vorsichtshalber werden daher im Zeitraum Januar - August vorsorglich Stillstandseinrichtungen eingesetzt

**resultaat / Fazit: Door extra stilstandstijden voor de bescherming van de natuur (vleermuizen, etc.) en om te beschermen tegen nog meer schaduwen, wordt de efficiëntie van de installatie echter verminderd! Zonder subsidies geloven wij niet dat de investering economisch verantwoord is.

Daarom is de locatie niet geschikt volgens de beschikbare feiten.

Durch zusätzliche Stillstandzeiten zum Schutz der Natur (Fledermäuse, etc.) und zum Schutz vor noch mehr Schlagschatten, verringern aber die Effizienz der Anlage! Ohne Subventionen ist die Anlage unserer Einschätzung nach nicht wirtschaftlich.

Somit ist der Standort nach den vorliegenden Fakten ungeeignet.**

Bewaar het Banjaardstrand bij ons en dien een schriftelijke zienswijze in! Bitte retten Sie gemeinsam mit uns den Banjaardstrand und reichen Sie eine schriftliche Beschwerde auf niederländisch (z.B. übersetzt durch ein Online-Übersetzer wie deepl.com) ein!

Hartelijk dank! Anke Urban / Petitionaries - Initiatief "Red het Banjaardstrand"

Vielen Dank! Anke Urban / Petitionaries - Initiative "Rettet den Banjaardstrand"

1500!!!

Op vrijdagavond 19:45 bereikten wij 1500 ondertekeningen! Brisilda Taco uit Tirana ondertekende als 1500ste. Albanië doet flink mee aan de petitie.

+Lees meer...

Op naar de 2000!

15.11.2019 | Petitie Non-stop Tirana met Transavia

EenVandaag 27-07-2019 Makkelijkere inzage in medisch dossier 'kan veel leed voorkomen'

Makkelijkere inzage in medisch dossier 'kan veel leed voorkomen'

27-07-2019 07:50 Binnenland

Auteur: Henriette van Rijsingen

Makkelijkere inzage in medisch dossier 'kan veel leed voorkomen' Inzage medisch dossier

Bron: ANP Het medisch beroepsgeheim staat ter discussie. Het is bedoeld om patiënten te beschermen, maar dat heeft ook een keerzijde.

+Lees meer...

Door er minder rigide mee om te gaan, kunnen misdrijven worden voorkomen en sneller worden opgelost.

De vraag is wat er zwaarder moet wegen: het recht op privacy, of de veiligheid van de samenleving. Bij bekende verdachten als Thijs H. en Michael P. ontstaat er meteen discussie over. En er is nu een petitie gestart om wetgeving rondom het medisch beroepsgeheim aan te passen.

LEES OOK Nabestaande trekt ten strijde tegen medisch beroepsgeheim: 'Oplossing moord is belangrijker dan privacy cliënt' Van cruciaal belang "Voor wettig en overtuigend bewijs ontbreekt soms nog een stuk. En dat kan dan net in de medische dossiers liggen. Hiermee kan veel leed worden voorkomen." Dat zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. Alleen al om die reden is de bond er voorstander van dat inzage makkelijker wordt. De voorzitter noemt het zelfs van cruciaal belang voor de waarheidsvinding en opsporing.

Misdaadjournalist Peter R. de Vries praat uit eigen ervaring. "Ik heb het in een aantal zaken meegemaakt. Levensdelicten waarbij het van cruciaal belang was wat een medicus over bepaalde gedragingen en gebeurtenissen kon vertellen. Als er dan botweg wordt gezegd: 'We kunnen daar niets over vertellen vanwege medisch beroepsgeheim', dan is dat frustrerend."

Hoogste goed Volgens voorzitter Elnathan Prinsen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is het op dit moment al goed geregeld. Hij vindt het beroepsgeheim het hoogste goed. "Dat dateert al van ver voor Christus. Wat jou als dokter in vertrouwen is verteld, vertel je niet door." Iedereen moet volgens hem alles tegen een dokter kunnen zeggen, zonder zich zorgen te maken om privacy. "Dat dient een breder maatschappelijk belang."

Maar volgens De Vries denken veel medici dat ze onder geen enkele omstandigheid het beroepsgeheim mogen doorbreken. "Het punt is juist dat de wet hier best een aantal uitzonderingen op geeft." Als voorbeeld noemt hij de bebloede kleding van Thijs H., toen hij zich meldde bij een kliniek. "Hier waren alle omstandigheden aanwezig om het beroepsgeheim te doorbreken."

Bang voor maatregelen medisch tuchtcollege Struijs zegt dat artsen soms wel willen meewerken, uit gewetensnood, maar bang zijn voor wraak van patiënten of maatregelen van het medisch tuchtcollege. Daardoor kunnen ze hun baan kwijtraken. De Nederlandse Politiebond wil een discussie binnen de beroepsgroep. "Het is het uur U, omdat met die 80.000 meldingen van verwarde personen de tijden zo zijn veranderd."

Prinsen is het daar niet mee eens. "Als een hulpverlener denkt dat er een seriemoordenaar in zijn kliniek zit, dan moet hij het medisch beroepsgeheim zelfs doorbreken om nieuw gevaar te voorkomen. Op het niet schenden van je beroepsgeheim in zo'n geval kun je ook tuchtrechtelijk worden aangesproken."

Politiek wil aanpassingen Toch denken ook politieke partijen dat het anders moet. CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg vindt dat de beroepsgroep het protocol moet aanpassen. "Het is nog maar iets meer dan 10 jaar geleden dat er bij seksueel misbruik en kindermishandeling aanpassingen zijn gedaan en er een meldrecht is gekomen." De arts voelt zich volgens haar dan vrijer om eerder aan de bel te trekken.

VVD en PvdA hebben in juni een motie ingediend. VVD-Tweede Kamerlid Hayke Veldman wil dat het kabinet een betere gegevensuitwisseling tussen GGZ, politie en justitie organiseert. "Dat betekent dat, als het nodig is, het geheim dat er nu op een medische dossier zit, moet worden opgeheven. Het gaat dan bijvoorbeeld om opsporing door politie, zodat voorkomen kan worden dat er meer slachtoffers vallen."

Taak van politie en rechter Prinsen vindt het niet wenselijk dat een psychiater het beroepsgeheim schendt voor waarheidsvinding en opsporing van verdachten. "Daar moet de politie zich mee bezig houden. Dat is niet onze taak." Thijs H. kwam met bloed op zijn kleren de kliniek binnen. Moet je dat dan melden? Prinsen denkt van niet. "Het zou anders zijn als hij had geroepen dat hij iemand ging vermoorden."

Volgens hem zouden personen als Thijs H. zich niet meer bij een kliniek melden als ze weten dat de politie meteen gebeld wordt. "Zou de maatschappij dan veiliger af zijn geweest?" En dan is er volgens Prinsen altijd nog de rechter om te laten toetsen of de hulpverlener de juiste keuze heeft gemaakt. "Op het moment dat de rechter denkt dat een dossier absoluut noodzakelijk is voor een onderzoek, kan hij dat vorderen en dat gebeurt ook."

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/makkelijker-inzage-in-medische-dossier-kan-veel-leed-voorkomen/

EenVandaag 27-07-2019 Nabestaande strijdt tegen medisch beroepsgeheim: 'Oplossing moord is belangrijker dan privacy cliënt'

Nabestaande strijdt tegen medisch beroepsgeheim: 'Oplossing moord is belangrijker dan privacy cliënt'

27-07-2019 11:35

Binnenland Auteur: Henriette van Rijsingen

Nabestaande strijdt tegen medisch beroepsgeheim: 'Oplossing moord is belangrijker dan privacy cliënt'

Tineke werd in 2007 dood gevonden bij een psychiatrische kliniek. Vermoord, denkt haar zoon Peter Verhagen.

+Lees meer...

Hij start nu een petitie. Het beroepsgeheim van de psychiater heeft, volgens hem, het politieonderzoek en de waarheidsvinding ernstig belemmerd.

Na 3 dagen te zijn vermist, werd Peters moeder in november 2007 dood gevonden in een ondiep slootje nabij een psychiatrische kliniek van de Parnassia Groep in Den Haag. Tinekes dood werd gezien als een ongeluk of zelfmoord. Maar Peter weet zeker dat zijn moeder Tineke geen natuurlijke dood is gestorven.

Verdrinken in een ondiep slootje "Na het overlijden van mijn vader kort daarvoor raakte ze geestelijk in de war, maar verder was ze lichamelijk gezond", zegt Peter. "Verdrinken in een ondiep slootje, terwijl mijn moeder goed kon zwemmen. Dat kan toch geen ongeluk of zelfmoord zijn?"

Een maand na de dood van Tineke werden bij dezelfde inrichting ook een 60-jarige moeder en haar zoon van 32 dood in het water aangetroffen. Zij zijn vermoedelijk met geweld om het leven gebracht. Weer een paar maanden later ligt er een 78-jarige patiënte uit de kliniek levenloos op het terrein, eveneens in een slootje. Het is de reden dat er in die tijd gesproken wordt over de 'Parnassia-moorden'.

Tineke Tineke werd in november 2007 dood gevonden in een ondiep slootje nabij een psychiatrische kliniek van de Parnassia Groep in Den Haag. Geen inzage, geen antwoorden Ook de politie vond de 4 overleden personen verdacht. De recherche deed lang onderzoek naar een mogelijk verband tussen verschillende zaken. Helaas werd het mysterie nooit opgelost, terwijl er volgens Peter en andere nabestaanden sterke aanwijzingen waren dat een patiënt uit de kliniek de dader was.

"Als de politie in de dossiers had mogen kijken, hadden we misschien antwoorden gekregen", denkt Peter. "Maar de kliniek weigerde inzage. "De kliniek beriep zich namelijk op de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim. "Onbegrijpelijk", vindt Peter.

Makkelijkere inzage in medisch dossier 'kan veel leed voorkomen' Gezwegen over bloed De dood van Peters moeder werd weer opgerakeld toen recentelijk de zaken van Michael P. en Thijs H. in de publiciteit komen. "Daar lag het medisch beroepsgeheim en de privacy van de patiënt onder vuur, net zoals bij mijn moeder", zegt Peter. "Michael P. kreeg hierdoor een verkeerde behandeling. En bij Thijs H. zweeg de kliniek in het begin over het bloed op zijn kleding."

Peter vindt het medisch beroepsgeheim een groot goed, maar niet als het gaat om moord. "Is de psychiatrie er voor om criminelen te beschermen? Er bestaat toch zoiets als gewetensnood? Bij moord moet de psychiater verplicht melden."

Worstelen met de angst dat er een dader vrij rondloopt Momenteel trekt Peter het land in om voor een petitie handtekeningen te verzamelen. "Ik wil dat de wet wordt aangepast, waardoor artsen bij moord openheid van zaken moeten geven. Het is vreemd dat de rechten van patiënten zo veel zwaarder wegen dan die van nabestaanden."

Volgens Peter willen nabestaanden weten wat de ware toedracht is geweest. "Anders worstel je met vragen en de angst dat een levensgevaarlijke dader nog steeds vrij rondloopt. Dat is een gevaar voor de samenleving." De politie is sinds 2012 gestopt met onderzoek naar de 4 doden. Het ligt nu op de plank bij een coldcaseteam. Het onderzoek wordt pas weer heropend op het moment dat er nieuwe aanwijzingen zijn.

INFO Misdaadjournalist Peter R. de Vries besteedde op 5 december 2010 in zijn programma aandacht aan de zogenaamde Parnassia-moorden. "Dat was een zaak waarbij in vrij kort tijdsbestek een aantal mensen levenloos op het terrein van Parnassia Groep werden gevonden. Onder hele verdachte, dubieuze omstandigheden. In een heel ondiep slootje bijvoorbeeld."

Het riep bij de Vries heel veel vragen en argwaan op. "Mijn herinnering is dat Parnassia absoluut niet volledig en op royale wijze heeft meegewerkt. Ik dacht: 'Waarom niet wat meer openheid?'" Het is volgens De Vries heel frustrerend als hulpverleners vanwege hun beroepsgeheim niets vertellen.

Reactie kliniek De Parnassia Groep betreurt dat met de media-aandacht voor de petitie ook de Parnassia-moorden opnieuw in de publiciteit komen. "Er bestaat geen samenhang tussen de gevonden doden. Enkel bij het tragisch overlijden van de moeder en haar zoon zou sprake zijn van moord. Bij de andere gevallen wordt uitgegaan van zelfmoord of een ongeluk", zegt de woordvoerder.

De kliniek zegt destijds volledig te hebben meegewerkt aan het politieonderzoek. "We hebben het beroepsgeheim ruimhartig opengebroken en doorgegeven wat volgens de toenmalige geneeskundig directeur relevante informatie was, en zijn daarin gesteund door de rechter."

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nabestaande-trekt-ten-strijde-tegen-medisch-beroepsgeheim-oplossing-moord-is-belangrijker-dan-priv/

verandering wet jeugdzorg wsg voor strafbare feiten

dat er meer waarheid s vinding komt en dat mistanden van nu en jaren terug strafbare feiten door jeugdzorg en wsg niet meer mogen verjaren zoo als onterechte uit huis geplaatste kinderen .

Steun van RVB

Mijn burger initiatief wordt gesteund nu nog de uitwerking!.

14.11.2019 | Petitie Veilig oversteken in Vinkeveen

Bijdrage van medereiziger Fred de Jong

Wat is er gebeurd? - De bij het in 1999 geopende Transferium A44/N206 behorende buslijnen 385 en 386 moesten “tijdelijk” wijken voor de autosnelweg Rijnlandroute. - De vrije busbanen, de bus-brug Oude Rijn, de voetgangersbrug Transferium en het Transferium zelf zijn gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe autosnelweg. - De bussen richting Den Haag werden omgeleid via de Kwantumhal route. De bussen 385 en 386 mochten om onduidelijke rede niet stoppen ter hoogte van het ‘transferium’, ook al kwamen zij daar nog langs de wel voor andere buslijnen in gebruik zijnde halten.

+Lees meer...

Zelfs nu nog mogen deze snelbussen 385 en 386 niet stoppen bij de nieuw aangelegde HOV halte! - Het al jarenlang niet meer aandoen van de zeer belangrijke halte transferium resulteerde in een significante afname van de bezettingsgraad buslijn 386. Ik heb daar al lang geleden over gesproken met de betreffende ambtenaar van de provincie. Mij werd verzekerd dat deze tijdelijke situatie (de aanleg van de Rijnland route) NIET zou resulteren in het opheffen van buslijn 386. - Het consortium en de pers meldden dat het transferium in westelijke richting verschoven terug zou komen. Recentelijk is hier eindelijk de P&R parkeerplaats geopend. Op dit micro P&R kunnen slechts 41 auto’s geplaatst worden terwijl het transferium ruimte bood voor 187 auto’s. Bij het nieuwe P&R is een verkeerbord geplaatst met de tekst: “Geen plek? P+R Sassenheim via A44 ri. Amsterdam reistijd 10 min.” Hiermee krijg je geen passagiers in buslijn 386, ook al zou hij het ‘transferium’ wel weer aandoen. (De nieuwe Mc.Donalds biedt voor klanten 66 autoparkeerplaatsen dat is 16 meer dan voorheen). - Een bijkomend probleem is dat de snelbussen richting Den Haag de halte American School moeten aandoen. Dat kon via de route over de bij de aanleg van de Rijnland Route gesloopte bus-brug over de Oude Rijn. Sindsdien moeten de snelbussen omrijden via de Kwantum-route en komt bus 385 richting Den Haag niet meer bij het transferium. Ook de busbaan en halte transferium van bus 385 richting Oegstgeest moest wijken voor de Rijnland route en is nu blijkbaar definitief wegbezuinigd. - Het opheffen van transferium A44 ten bate van een nieuwe snelweg is totaal in strijd met alle milieuvoornemens. - Het openbaar vervoer wordt hier opgeheven om plaats te maken voor een autosnelweg!!!

Wethouder antwoordt op schriftelijke vragen over supermarkt bij Science Park

Raadslid Melody Deldjou Fard heeft hier vragen over gesteld en de wethouder antwoordde dat de Universiteit Utrecht eerder gesprekken gevoerd heeft met een geïnteresseerde partij. Probleem hierbij is dat voor een rendabele voorziening het huidige voedingsgebied (denk bijvoorbeeld aan het weekend) te beperkt is.

+Lees meer...

Daarnaast is er binnen de bestaande gebouwen op dit moment geen ruimte voor een supermarkt en zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw beperkt. Vandaar ook dat wij breder kijken en ook de mogelijkheden in Rijnsweerd onderzoeken." en "In de nog op te stellen Omgevingsvisie voor het USP zullen de omvang en locatie van nieuwe retail voorzieningen integraal worden afgewogen samen met betrokken partijen en belanghebbenden. Daarbij zal ook gekeken worden naar de vernieuwende concepten en oplossingen. Ook hier geldt: we zijn continu in gesprek met de Universiteit Utrecht en zullen ook dit onderwerp nogmaals onder de aandacht brengen."

Bron: Schriftelijke Vragen 2018, nr. 125

Smeerboelfestival in Papendorp

Smeerboel festival heeft aangegeven de vergunningsaanvraag voor het Kraaienbos terug te trekken. Het festival zal dit jaar weer worden georganiseerd in Papendorp!

Wij bedanken alle ondertekenaars van de petitie!

Om ervoor te waken dat de bestemming van het Kraaienbos in de toekomst toch verandert wordt de petitie op donderdag 18 juli aangeboden aan de gemeenteraad van Utrecht.

+Lees meer...

Dit zal worden gedaan door Slot Zuylen, samen met de dorpsraad Oud-Zuilen en de wijkcommissie Zuilen. Wij nodigen u uit hierbij te zijn. Inloop is om 13.30 uur, start 13.45 uur in het stadhuis aan de Stadhuisbrug 1.

slotzuylen.nl