U, de petitionaris

Nieuws

donderdag 8 augustus 2019 19:30 uur informatiebijeenkomst / Donnerstag 8. August 2019 19:30 Uhr Informationsveranstaltung

Geachte dames en heren, Sehr geehrte Damen und Herren,

Op donderdag 8 augustus 2019 19.30 uur wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis, Voorstraat 31, Wissenkerke, over de "Repowering Jacobahaven". Wie tegen dit project is, moet van de gelegenheid gebruik maken om persoonlijk bezwaar aan te tekenen. Wij zullen ook ter plaatse zijn!

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke met onderwerp = het ontwerpbestemmingsplan planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkJacobahv-ON01

Die Gemeinde veranstaltet am Donnerstag, 8. August 2019 um 19:30 Uhr eine Informationsveranstaltung zum "Repowering Jacobahaven". Jeder, der gegen dieses Projekt ist, sollte die Gelegenheit nutzen und seine Einwände dort persönlich vorbringen. Wir werden auch vor Ort sein!

Wichtig ist auch, dass Sie bei der Gemeinde bis spätestens zum 14.08.2019 eine schriftliche Beschwerde einreichen. Die Adresse lautet: an het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke, Nederland mit Betreff (Wichtig!) = het ontwerpbestemmingsplan planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkJacobahv-ON01 (Fax: +31 113 377 300). Bitte auf Niederländisch einreichen (- auf Deutsch verfassen und z.B. mit deepl.comübersetzen).

De belangrijkste informatie over het project uit de toepassing Dit zijn alle citaten uit de documenten die door e-connection zijn voorgelegd / Opmerkingen & aanvullingen zijn ophet Website "red het Banjaardstrand" blauw gemarkeerd!

Die wichtigsten Informationen zu dem Projekt aus dem Antrag (Dies sind alles Zitate aus den eingereichten Dokumenten von e-connection / Kommentare & Ergänzungen sind auf der Website "Rettet den Banjaardstrand" blau gekennzeichnet)

De bouwkosten (windturbines en civiele werkzaamheden) worden op dit moment geschat op circa € 8.811.000,-

Die Baukosten (Windkraftanlagen und Tiefbauarbeiten) werden derzeit auf ca. 8.811.000 € geschätzt.

Bestemmingsplan Citaat „verordening ruimte provincie Zeeland" (augustus 2012!) - Bestemmingsplan Noord-Beveland = augustus 2013! "Art. 2.4 In dit artikel worden regels gegeven voor windturbines. Die mogen worden geplaatst binnen op kaart 3 aangegeven locaties. De kaart bevat overigens geen exacte begrenzing van de locaties. Er zijn slechts 'stippen' op de kaart aangegeven. Gemeenten mogen de locaties zelf in hun bestemmingsplannen begrenzen. Het beleidsdoel is hoge windturbines alleen toe te laten binnen begrensde locaties en niet overal in het landelijk gebied (aantasting landschap door verspreide ontwikkeling voorkomen). Kleinere turbines (tot 20 meter hoog) mogen gemeenten ook elders toelaten.“

In de regels van de provincie wordt uitdrukkelijk verwezen naar de mogelijkheid voor de gemeente om haar activiteiten individueel vorm te geven. Het besluit van de provincie dateert van augustus 2012 - het bestemmingsplan van de gemeente werd in augustus 2013 opgesteld. Het is dan ook oneerlijk waarom er nu een ontheffing zou moeten worden verleend!

In het Bestemmingsplan is zelfs de ashoogte beperkt tot maximaal 82 meter! - Bron: "Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Regels" "16.2 Bouwregels De gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels: a. de ashoogte van windturbines bedraagt maximaal 82 meter; b. de bouwhoogte van overige voorzieningen bedraagt maximaal 3 meter; c. de capaciteit per windturbine bedraagt maximaal 3 MegaWatt, met dien verstande dat de gezamenlijke capaciteit per windpark maximaal 14,9 MegaWatt bedraagt."

Daarom moet er een uitzondering worden gemaakt - wij verdedigen ons hiertegen!

Bestemmingsplan / Flächennutzungsplan Zitat " verordening ruimte provincie Zeeland" (August 2012!) - Bebauungsplan Noord-Beveland = August 2013! "Art. 2.4 In diesem Artikel werden Regeln für Windkraftanlagen gegeben. Diese können in folgenden Bereichen platziert werden: auf der Karte 3 angegebene Standorte. Die Karte enthält keine genaue Grenze der Standorte. Es gibt nur "Punkte" auf der Karte. Die Gemeinden dürfen die Standorte selbst in ihren Bebauungsplänen bestimmen. Das politische Ziel ist es, nur die Nutzung hoher Windturbinen durch die Betreiber zuzulassen innerhalb enger Grenzen und nicht überall im ländlichen Raum (Landschaftsschäden durch verstreute Standorte). (z.B. durch weitreichende Entwicklung). Kleinere Turbinen (bis zu 20 Meter hoch) können die Gemeinden auch anderswo erlauben."

Die Bestimmungen der Provinz verweisen ausdrücklich auf die individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Gemeinde. Der Beschluss der Provinz stammt vom August 2012 - der Flächennutzungsplan der Gemeinde wurde im August 2013 erstellt. Wieso dann jetzt eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden soll, ist unredlich!

Im Bestemingplan (entspricht dem deutschen Flächennutzungsplan) wird sogar die Masthöhe auf maximal 82 Meter begrenzt! - Quelle: "Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Regels":

"16.2 Bauvorschriften Für die Gebäude und Anlagen müssen folgende Regeln eingehalten werden: a. Die maximale Masthöhe von Windkraftanlagen beträgt 82 Meter; b. Die maximale Bauhöhe anderer Einrichtungen beträgt 3 Meter; c. die maximale Leistung pro Windturbine beträgt 3 MegaWatt, mit der Maßgabe, dass die kombinierte Kapazität pro Windpark 14,9 Megawatt nicht übersteigt."

Daher muss eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden – gegen diese wehren wir uns!

Geluid / Lärm geluidsbelasting in de nieuwe situatie Die Lärmkarte der neuen Turbinen

Cumulatieve geluidsbelasting na realisatie van de nieuwe windturbines (Lcum) In het MER is onderzocht wat de verandering wordt van het akoestische klimaat in het plangebied als gevolg van de nieuwe windturbineopstelling. Dit is gedaan door aan de hand van de methode Miedema alle relevante geluidsbronnen bij elkaar op te tellen en te vergelijken met de nieuwe situatie, zie figuur 5.2. Op basis van de methode Miedema wordt het huidige akoestische klimaat als zeer slecht beoordeeld. De nieuwe windturbines brengen daar qua geluidsbelasting geen verandering in.

Kumulative Lärmbelastung nach dem Bau der neuen Windkraftanlagen (Lcum) Das MER untersuchte die Veränderung des akustischen Klimas im Planungsgebiet als Folge der neuen Aufstellung der Windturbinen. Dies geschah durch die Verwendung der Miedema-Methode, um alle relevanten Lärmquellen zu addieren und mit der neuen Situation zu vergleichen, siehe Bild 5.2. Basierend auf der Miedema-Methode wird das aktuelle akustische Klima als sehr schlecht bewertet. Daran ändern die neuen Windkraftanlagen nichts in Bezug auf den Geräuschpegel. geluidscontouren cumulatatieve geluidsbelasting

De geluidsbelasting van recreatiewoningen in het park de Banjaard en de camping Anna Friso is eveneens hoog. Recreatiewoningen en campings hoeven echter formeel niet aan geluidsnormen getoetst te worden. Gezien de hoge belasting beveelt de Commissie aan te onderzoeken of hier (toch) verbeteringen mogelijk zijn. Deze informatie kan dan nog een rol spelen bij afwegingen over dit deelproject.

Auch die Lärmpegel der Ferienhäuser im Banjaard-Park und auf dem Campingplatz Anna Friso sind hoch. Freizeithäuser und Campingplätze müssen jedoch nicht formell nach Lärmstandards geprüft werden. Angesichts des hohen Belastungniveaus empfiehlt die Kommission zu prüfen, ob in diesem Bereich Verbesserungen vorgenommen werden können oder nicht. Diese Informationen könnten dann bei der Betrachtung dieses Teilprojekts eine Rolle spielen.

Slagschaduw / Schlagschatten

Bij de normstelling ten aanzien van schaduwwerking wordt aangesloten bij de Activiteitenregeling. In de Activiteitenregeling is voorgeschreven dat een windturbine moet zijn voorzien van een automatische stilstandvoorziening indien de afstand tussen de windturbine(s) en woningen of andere slagschaduwgevoelige objecten minder dan 12x de rotordiameter bedraagt en indien de gemiddelde schaduw meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten valt op een raam van een gevoelig object. Dit is vertaald in een toetswaarde voor de maximale schaduwduur van 6 uur per jaar. Een dergelijke norm kan met een contour in een kaartbeeld worden weergegeven. De mate van slagschaduwhinder wordt in de Activiteitenregeling voorts enkel genormeerd voor geluidsgevoelige objecten. Recreatiewoningen, kampeerterreinen en de delen van het plangebied die in gebruik zijn voor de teelt van zeewier zijn geen geluidsgevoelige objecten.

Die Normen für Schattenwirkungen sind an die Aktivitätsverordnung angepasst. Die Aktivitätsverordnung schreibt vor, dass eine Windturbine mit einer automatischen Abschaltvorrichtung ausgestattet sein muss, wenn der Abstand zwischen der(n) Windturbine(n) und Häusern oder anderen Gegenständen, die empfindlich auf Schlagschatten reagieren, weniger als das Zwölffache des Rotordurchmessers beträgt und wenn der durchschnittliche Schatten mehr als 20 Minuten lang für mehr als 17 Tage pro Jahr auf ein Fenster eines empfindlichen Objekts fällt. Dies wird in einen Testwert für die maximale Schattendauer von 6 Stunden pro Jahr umgesetzt. Ein solcher Standard kann durch eine Kontur in einem Kartenbild dargestellt werden. Der Grad der Schlagschattenbelästigung ist nur für geräuschempfindliche Objekte in der Aktivitätskontrolle normiert. Ferienhäuser, Campingplätze und die für den Algenanbau genutzten Teile des Plangebietes sind keine lärmsensiblen Objekte.

slagschaduw in de nieuwe situatie Schlagschatten in der neuen Situation – die gelbe Linie gibt die Grenze vor, in deren Schlagschatten von mehr als 6 Stunden auftreten kann

Slagschaduw / Schlagschatten Het aantal slagschaduwuren in de nieuwe situatie is hoger dan in de bestaande situatie. Bij de uiteindelijke selectie van het nieuwe turbinetype moet een nieuwe stilstandsregeling bepaald worden.

Die Anzahl der Schlagschattenstunden in der neuen Situation ist höher als in der bestehenden Situation. Bei der Endauswahl des neuen Turbinentyps muss eine neue Stillstandsregelung festgelegt werden.

Natuurgebieden / Naturschutzgebiete Het project bevindt zich tussen twee beschermde natuurgebieden (Voordelta en Ooster-schelde). Uit het MER blijkt dat het project negatieve effecten heeft op beschermde soorten zoals meeuwen, steltlopers, vleermuizen en zeehonden. Ook is aangegeven dat sommige in-formatie over de gevolgen voor de natuur nog ontbreekt, zoals over vogel- en vleermuisaan-tallen. Maatregelen om effecten te beperken, zoals tijdelijk stilzetten van turbines, zijn vol-gens het MER vanwege kennisleemtes in ieder geval (voorlopig) nog nodig om slachtoffers onder vleermuizen te beperken. ...Uit voorzorg wordt daarom voorlopig ge-werkt met een stilstandvoorziening in de periode januari – augustus

Das Projekt liegt zwischen zwei Naturschutzgebieten (Voordelta und Oosterschelde). Die MER zeigt, dass das Projekt negative Auswirkungen auf geschützte Arten wie Möwen, Watvögel, Fledermäuse und Robben hat. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass einige Informationen über die Folgen für die Natur noch fehlen, wie z.B. über Vogel- und Fledermauszahlen. Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen, wie z.B. die vorübergehende Abschaltung von Turbinen, sind nach der MER aufgrund von Wissenslücken zur Begrenzung der Opferzahlen bei Fledermäusen ohnehin (vorerst) noch erforderlich. ...Vorsichtshalber werden daher im Zeitraum Januar - August vorsorglich Stillstandseinrichtungen eingesetzt

**resultaat / Fazit: Door extra stilstandstijden voor de bescherming van de natuur (vleermuizen, etc.) en om te beschermen tegen nog meer schaduwen, wordt de efficiëntie van de installatie echter verminderd! Zonder subsidies geloven wij niet dat de investering economisch verantwoord is.

Daarom is de locatie niet geschikt volgens de beschikbare feiten.

Durch zusätzliche Stillstandzeiten zum Schutz der Natur (Fledermäuse, etc.) und zum Schutz vor noch mehr Schlagschatten, verringern aber die Effizienz der Anlage! Ohne Subventionen ist die Anlage unserer Einschätzung nach nicht wirtschaftlich.

Somit ist der Standort nach den vorliegenden Fakten ungeeignet.**

Bewaar het Banjaardstrand bij ons en dien een schriftelijke zienswijze in! Bitte retten Sie gemeinsam mit uns den Banjaardstrand und reichen Sie eine schriftliche Beschwerde auf niederländisch (z.B. übersetzt durch ein Online-Übersetzer wie deepl.com) ein!

Hartelijk dank! Anke Urban / Petitionaries - Initiatief "Red het Banjaardstrand"

Vielen Dank! Anke Urban / Petitionaries - Initiative "Rettet den Banjaardstrand"

Overhandigen petitie aan Dierenbescherming

Op 28 augustus zal ik de petitie met op dit moment 1058 handtekeningen overhandigen aan de regiomanager van de dierenbescherming om 16.00 uur te Vlissingen . .

Wereld Endometriose Organisatie omarmd dit onderwijs.

Recente studies hebben aangetoond dat 1 op de 3 vrouwen klachten hebben tijdens hun menstruatie. Velen van hen zelfs zoveel dat het tijdens deze periode hun dagelijks doen beperkt.

+Lees meer...

Vrouwen ervaren deze klachten echter allen in stilte en gaan ervan uit dat dit normaal is. Dit is wat hen wordt meegegeven, ook vanuit de eerstelijns zorg is dit vaak het beeld. Dat de studies verder aangeven dat er van deze vrouwen velen lijden aan endometriose is voor ons geen verrassing. Endometriose komt voor bij 1 op de 10 vrouwen. Adenomyose komt zelfs voor bij 1 op de 5 vrouwen. 2 aandoeningen die zich uiten in overmatige pijnklachten en overmatig bloedverlies tijdens de menstruatie. Klachten worden in de loop der tijd alleen maar erger. Omdat veel vrouwen zich niet bewust zijn dat deze klachten niet normaal zijn blijven ze te lang rondlopen zonder hulp te vragen. Hier willen we verandering in brengen. Wereldwijd zijn er reeds meerdere landen waarin menstruatie onderwijs standaard wordt opgenomen in het onderwijs. De Wereld Endometriose Organisatie omarmd dit onderwijs van harte. In Nederland zijn wij vorig jaar met een pilot begonnen om op middelbare scholen voorlichting te gaan geven. Dit werd heel positief ontvangen. Nu zijn we klaar voor de volgende stap. Dit moet ook aandacht krijgen van de overheid. Daarom willen wij na het zomerreces de kamer de petitie “Educatie op middelbare scholen over menstruatiewelzijn” aanbieden. Hier hebben we jullie hulp bij nodig. Teken deze petitie en deel het dan zo veel mogelijk.

https://www.radboudumc.nl/nieuws/2019/menstruatieklachten-belemmeren-dagelijks-functioneren

https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2017/okt-dec/08dec_profdr-jaf-huirne.aspx

https://endometriosis.ca/news/article/wes-endorses-menstrual-education-programme/

Help de benadeelde buren van zorgmijders

De petitionaris van Help de benadeelde buren van zorgmijders vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Benadeelde buren van zorgmijders bestaan als groep in alle middelgrote en grote steden in heel Nederland. Wij worden ontkend en weggezet.

+Lees meer...

Wij eisen aandacht want die krijgen wij al jaren niet of weinig. Wij willen rustig huurgenot!"

benadeeldeburen.petities.nl/

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

18.07.2019

Nieuwsbode 17-07-2019

https://www.nieuwsbode-zeist.nl/reader/61453/1189336/waar-gebeurd-in-zeist-van-vreemde-nesten-vrij Waar gebeurd? In Zeist! 'van vreemde nesten vrij' Zeist - In zo'n gemeente wil je wonen. In de laatste Raadsvergadering vóór het zomerreces nam de gemeente een even uniek als voorbeeldig besluit.

+Lees meer...

Het was in zekere zin hoge nood (zoals ook elders in bosrijk Nederland), maar de redding was nabij, zomaar ineens. Rupsje, nu genoeg! Een aantal invloedrijke mensen van de gemeente Zeist organiseerden een team van eiken processierups-bestrijders, dat mensen in record tempo opleidde, inschreef bij KVK en voorzag van het nodige materieel en werkvergunning. En een plan de campagne. Dit strijdvaardige team maakte vóór het eind van 2019 heel Zeist: openbare ruimten, parken, straten, maar ook, tegen geringe kosten, particuliere tuinen die zich hadden aangemeld, systematisch van vreemde nesten vrij. Nabehandeling en verder boomonderhoud inbegrepen. Een rotwerk om te doen, maar de teamgeest was groot en de kwaliteit ongeëvenaard goed. Wat een verbluffend resultaat. Een voorbeeld voor andere regio's. Hoe kon men dat ineens zo voortvarend aanpakken, daar in Zeist? Dat zit zo: Er was geld gereserveerd voor horeca in het Walkartpark, maar dat was, gezien de vele restaurants en koffietentjes in de nabije omtrek en de vele bezwaren van omwonenden niet langer een doelmatige besteding. Dus kon er voor de rupsencalamiteit geld worden vrijgemaakt. Zodoende was de gemeente ook nog eens van een valkuil en allergie bevrijd. F.D. Wirtz.

Motieven om te tekenen

Veel ondertekenaars van deze petitie geven een reden op waarom zij hun handtekening zetten.

“Ik ben zelfstandig ondernemer en woon in Buitenveldert. Mijn kind is bang voor de vliegtuigen die laag over de woningen vliegen.

+Lees meer...

Onze huizen zijn heel gehorig.”

Lees meer motieven op onze site

17.07.2019 | Petitie Nee tegen groei van Schiphol

Samenwerking tegen overgangsregeling!

Het gaat goed met de strijd! Heel veel verpleegkundigen lijken meer en meer te beseffen dat de gepresenteerde overgangsregeling voor heel veel verpleegkundigen een doodsteek is en absoluut niet van toegevoegde waarde voor een goede gezondheidszorg!

Om zoveel mogelijk achterban te verkrijgen en krachten te bundelen, werken we als petitiegroep tevens samen met de andere petitiegroepen en actiegroep De Witte Woede, opgericht in 2018. We hebben iedereen hard nodig en inmiddels is er al een achterban ontstaan (met jullie erbij) van zo'n 50000/60000 verpleegkundigen! Blijf vooral schrijven naar de volgende adressen: Minister Bruins, postbusbig2@minvws.nl en ministerbruins@minvws.nl.

+Lees meer...

Of per post: De heer B. Bruins Ministerie van VWS, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag Ook is het goed je reactie te sturen naar Vera Bergkamp, zij verzamelt op dit moment alle informatie hieromtrent: v.bergkamp@tweedekamer.nl Evenals: h.vgerven@tweedekamer.nl en j.kerstens@tweedekamer.nl en zorg@sp.nl Voor meer adresssen Tweede Kamer: https://www.tweedekamer.nl Ook kun je met al je vragen/ tips/ suggesties terecht bij ondergetekende (ckleijn@telfort.nl) en het secretariaat van de Witte Woede: dww2018@hotmail.com En blijf op de hoogte via onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/916445348706203/

Het gaat goed met de strijd, maar nog lang niet goed genoeg om dit van tafel te krijgen! We hebben jullie allemaal heel hard nodig! Laat je horen!