You, the petitioner
Naamloos

Weg met de oranje afvalzakken

863 signatures

Vanaf 1-1-2017 haalt de gemeente Geertruidenberg nog maar één keer per vier weken de grijze container op. Plastic afval moet worden gescheiden in oranje zakken: deze waaien weg en dieren maken deze stuk. Resultaat: afval over straat. Wij willen dat de zakken worden afgeschaft!

We hebben al 2307 ondertekeningen (ook op papier) overhandigd aan de wethouder. Teken ook nog even!

Petition

We

inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

 

observe

  • Dat de oranje zakken wegwaaien en door dieren stuk gemaakt worden.

  • Dat vanaf 1-1-2017 de grijze container nog maar één keer per maand gaat worden opgehaald, omdat wij afval moeten scheiden.

  • De oranje zakken worden maar eens per twee weken opgehaald. In de zomer gaat dit stinken en leidt tot nog meer ongedierte en zwerfafval.

  • Wij inwoners moeten steeds zakken gaan afhalen bij b.v. de supermarkt.

Dit systeem werkt niet, is al gebleken.

 

and request

Dat de gemeente Geertruidenberg de oranje zakken afschaft! En dat, zolang dit nog niet het geval is, de grijze container elke 14 dagen geleegt blijft worden. Wij verzoeken de gemeente geertruidenberg dit mogelijk te maken.

The answer

Antwoord van het projectteam afval

IN HET KORT

Het systeem van de zakken voor verpakkingsafval blijft, maar er zijn aanpassingen: met haak aan lantaarnpaal tegen wegwaaien en sterkere zakken. Gratis bij de supermarkten. In 2018 is een evaluatie, waarbij de petitie ook wordt betrokken.

Bron: brief van projectteam afval aan petitionaris, zie hieronder

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Wij gaan verder met gesprekken voeren bij de gemeente omdat wij ons doel nog niet hebben bereikt. Slecht kleine aanpassingen.

EINDE REACTIE

HET ANTWOORD

Raamsdonksveer, 4 APR. 2017

Ons kenmerk : PTA/17.00290317

Uw brief : 9 februari 2017

Onderwerp : Petitie ‘weg met de oranje afvalzakken’

Behandeld door : Projectteam afval

Telefoonnummer 14 0162

Geachte heer Verduijn en mevrouw van den Biggelaar,

Als eerste willen wij u bedanken voor uw betrokkenheid bij de afvalinzameling in Geertruidenberg. Naar aanleiding van uw petitie van 9 februari 2017 kunnen wij u als volgt informeren. In het verslag petitie ‘weg met de oranje afvalzak’ zijn over diverse aspecten van de afvalinzameling opmerkingen/ constateringen van bewoners weergegeven evenals uw aanbevelingen/ adviezen. In deze brief zullen wij per thema ingaan op de constateringen en adviezen.

Aanleiding gewijzigde afvalinzameling

De landelijke overheid verplicht de gemeentes beter afval te scheiden en minderen restafval in te zamelen. (Van Afval Naar Grondstof). De gemeenteraad heeft op 9 juli 2015 de Afvalvisie vastgesteld. De Afvalvisie voorziet in de mogelijkheid om in delen van de gemeente proeven te doen met de afvalinzameling. Dit heeft geleid tot de volgende proeven:

• Plastic verpakkingen samen ophalen met metaal (blik) en drankenkartons en niet alleen brengvoorzieningen faciliteren, maar tevens tweewekelijks aan huis ophalen.

• In één wijk ‘omgekeerd inzamelen’; het restafval niet meer aan huis ophalen, maar wegbrengen naar ondergrondse containers in de wijk.

• In de rest van de gemeente het restafval 1x in de 4 weken aan huis ophalen.

• Huishoudens in de hoogbouw beperken in het ongelimiteerd gebruik maken van de ondergrondse container.

Doelstelling van de proeven is om de hoeveelheid restafval te verminderen van 230 kg nu naar uiteindelijk 100 kg in 2020. Het aanbieden van huisvuil in gescheiden grondstoffen is beter voor het milieu. Er gaat immers minder afval naar de vuilverbranding. Bovendien is het duurzaam, want de grondstoffen krijgen een tweede (nieuw) leven in nieuwe producten.

Oranje zak

De gemeente Geertruidenberg heeft ervoor gekozen om het verpakkingsafval in te zamelen met een aparte (oranje) zak. Deze zakken kunnen de bewoners gratis afhalen bij alle supermarkten, het gemeentehuis en de milieustraat. De supermarkten zijn naar onze mening laagdrempelig en hebben een goede spreiding door de gemeente.

Om wegwaaien van de zakken tegen te gaan, kunnen bewoners in samenspraak met buren een ‘handige haak’ aanvragen voor een lantaarnpaal om de zakken aan op te hangen.

Aangezien de oranje zakken snel scheurden, zijn vanaf maart nieuwe stevigere groene zakken beschikbaar. Deze groene zakken zijn gemaakt van ingezameld plastic.

Bij de start van apart inzamelen van plastic, in 2010, ging het alleen om verpakkingsplastic. Door betere scheidingstechnieken bij de verwerkers is het in de loop der jaren ook mogelijk geworden om drankkartonnen en blik her te gebruiken om zo het restafval te kunnen verminderen. Plastic, drankenkartons en blik wordt verder genoemd ‘verpakkingsafval’.

Per 1 juli 2016 is de gemeente Geertruidenberg gestart met de huis- aan-huis inzameling van het verpakkingsafval (dit naast‘ de bestaande brengvoorzieningen). Afgelopen zomer hebben ons geen klachten bereikt over stankoverlast van het verpakkingsafval. Wekelijks huis-aan-huis inzamelen van verpakkingsafval is kostentechnisch niet rendabel. Als bewoners het niet willen/kunnen opsparen, is er een gratis brengvoorziening bij de supermarkten.

Deze ondergrondse containers worden 3 keer per week geleegd. Op maandag, woensdag en vrijdag. Het bleek dat veel bewoners de zakken op vrijdag en in het weekend meenemen naar de supermarkten. Daarom is met de inzamelaar sinds begin februari 2017 afgesproken om op vrijdag de containers pas in de middag (ipv de ochtend) te legen. Het is overigens een aantal keer voorgekomen dat de containers niet vol zaten en er wel zakken naast stonden. Of dat er bijvoorbeeld een vloerkleed of plastic kratjes in zaten en dan klemt de klep. Helaas is het niet altijd mogelijk om dit niet gewenste gedrag van inwoners te constateren. Sinds 1 maart 2017 zijn er 2 BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) in dienst die hier in hun dagelijkse rondgang door de gemeente op toezien.

Grijze container

Door goed te scheiden houden bewoners minder restafval over en zit de grijze container ook minder snel vol, waardoor de gemeente minder vaak het restafval op hoeft te halen. Er is veel wat bewoners zelf kunnen doen om het afval scheiden tot een succes te maken:

  • Papier en karton in de blauwe container
  • Glas (flessen en potjes) in de glasbak
  • Verpakkingsafval (plastic, drankenkartons en blik) in de oranje of groene zak.
  • GFT (en ook etensresten) in de groene container
  • Kleding en textiel naar de ondergrondse container bij de verschillende supermarkten
  • Luiers en incontinentie materiaal mogen gratis worden aangeboden in de daarvoor speciale ondergrondse containers aan de Julianalaan en de Koestraat en bij de milieustraat.

Door goed te scheiden blijft er weinig restafval over. In de grijze container is daardoor ruimte voor luiers. Het is geen verplichting om de luiers weg te brengen naar de ondergrondse container, dit is slechts een extra service. Luiers mogen gewoon in de grijze container. Het wegbrengen van luiers naar een aparte container gebeurt ook in veel andere gemeenten.

Voor bewoners die medisch enlof incontinentie afval hebben, hebben wij extra faciliteiten ter beschikking gesteld, zoals gratis een extra grijze container of extra tikken op de afvalpas.

Ondergrondse containers

De hoogte van de afvalstoffenheffing is in deze gemeente afhankelijk van het aantal personen waaruit het huishouden bestaat. Per 1 januari 2017 kan elk huishouden in gemeente Geertruidenberg de grijze container 1 keer in de vier weken aanbieden voor lediging. Dit is onafhankelijk van het aantal personen per huishouden. Het aantal stortingen per huishouden in de ondergrondse container is dan ook evenredig berekend ten opzichte van het aanbieden van de kliko.

De tijd om de klep te openen, is een instelling in de container. Per abuis kan het voorkomen dat de tijd om de klep te openen te kort is. Indien dit aan de orde is, kan dit snel opgelost worden. Bij de gemeente is van 1 locatie (Wim Boonsstraat in Raamsdonk) bekend en direct verholpen. Pas als de klep daadwerkelijk geopend is, wordt een tik afgeschreven.

De ondergrondse containers voor het restafval zijn sinds kort uitgerust met een volmelder.

Evaluatie

De raad heeft besloten alle afvalproeven in 2018 te evalueren. Zo ook of de gemeente op huidige wijze doorgaat of over gaat tot ‘oranje’ container of overgaat op omgekeerd inzamelen (de grijze container kan dan bijvoorbeeld ingezet worden voor verpakkingsafval). Een bewonersenquête zal deel uit maken van de evaluatie. De adviezen uit de petitie worden tevens meegenomen in de evaluatie, zoals ook toegezegd in de discussie raad van 9 maart 2017. Daarnaast zullen wij u betrekken in deze evaluatie.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Geertruidenberg 
Petition desk:
Closing date:
2017-03-09 
Answer expected:
2017-03-30 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Johan W.C.M Verduijn& Cinthia van den Biggelaar  
Organisation:
Johan w c m verduijn& Cinthia van den Biggelaar  
Website:

History

Signatures

Updates

Motie aangenomen

Beste geïnteresseerden en ondertekenaars,

Wij hebben goed nieuws: de motie m.b.t. de afval kalender is aangenomen.

+Read more...

Wat betekent dit concreet: de gemeente was van plan om de afvalkalender alleen nog maar via internet te verspreiden. Wij wilde dit huis aan huis, zoals al jaren het geval is. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. Tevens zal hier duidelijk op vermeld worden hoe het afval te scheiden.

De gemeenteraad gaat opnieuw in beraad over de oranje afvalzakken en de op te halen grijze container. We hebben dus bereikt dat hier opnieuw naar gekeken gaat worden.

Blijf vooral tekenen; hoe meer stemmen hoe krachtiger we staan.

Na de feestdagen gaan wij een afspraak maken met wethouder van Oort. Wij houden u uiteraard weer op de hoogte

2016-12-23

"Uitgenodigd" in raadsvergadering

Beste ondertekenaars,

Zojuist hebben wij contact gelegd met de gemeente. Wij hebben met de griffier kunnen afspreken dat wij morgenavond ( donderdag 22-12-2016) om 19:30 spreekrecht krijgen inzake onze standpunten m.b.t.

+Read more...

afval inzamelen.

Wij begrepen dat de fractievoorzitter van de PvdA een motie gaat indienen tegen het afschaffen van de afvalkalender. Hier kunnen wij mooi op aansluiten.

Wij houden u uiteraard op de hoogte. Wilt u zo vriendelijke zijn, deze petitie aan zoveel mogelijk mensen door te sturen, zodat wij veel handtekeningen kunnen verzamelen.

Vriendelijke groeten,

Johan Verduijn

2016-12-21

Artikel in bn de stem

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/kraaien-en-katten-in-afvalzakken-in-gemeente-geertruidenberg-1.6762739.

2016-12-20