You, the petitioner
Naamloos

Weg met de oranje afvalzakken

863 signatures

Vanaf 1-1-2017 haalt de gemeente Geertruidenberg nog maar één keer per vier weken de grijze container op. Plastic afval moet worden gescheiden in oranje zakken: deze waaien weg en dieren maken deze stuk. Resultaat: afval over straat. Wij willen dat de zakken worden afgeschaft!

We hebben al 2307 ondertekeningen (ook op papier) overhandigd aan de wethouder. Teken ook nog even!

Petition

We

inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

 

establish that:

  • Dat de oranje zakken wegwaaien en door dieren stuk gemaakt worden.

  • Dat vanaf 1-1-2017 de grijze container nog maar één keer per maand gaat worden opgehaald, omdat wij afval moeten scheiden.

  • De oranje zakken worden maar eens per twee weken opgehaald. In de zomer gaat dit stinken en leidt tot nog meer ongedierte en zwerfafval.

  • Wij inwoners moeten steeds zakken gaan afhalen bij b.v. de supermarkt.

Dit systeem werkt niet, is al gebleken.

 

and request

Dat de gemeente Geertruidenberg de oranje zakken afschaft! En dat, zolang dit nog niet het geval is, de grijze container elke 14 dagen geleegt blijft worden. Wij verzoeken de gemeente geertruidenberg dit mogelijk te maken.

The answer

Antwoord van het projectteam afval

IN HET KORT

Het systeem van de zakken voor verpakkingsafval blijft, maar er zijn aanpassingen: met haak aan lantaarnpaal tegen wegwaaien en sterkere zakken. Gratis bij de supermarkten. In 2018 is een evaluatie, waarbij de petitie ook wordt betrokken.

Bron: brief van projectteam afval aan petitionaris, zie hieronder

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Wij gaan verder met gesprekken voeren bij de gemeente omdat wij ons doel nog niet hebben bereikt. Slecht kleine aanpassingen.

EINDE REACTIE

HET ANTWOORD

Raamsdonksveer, 4 APR. 2017

Ons kenmerk : PTA/17.00290317

Uw brief : 9 februari 2017

Onderwerp : Petitie ‘weg met de oranje afvalzakken’

Behandeld door : Projectteam afval

Telefoonnummer 14 0162

Geachte heer Verduijn en mevrouw van den Biggelaar,

Als eerste willen wij u bedanken voor uw betrokkenheid bij de afvalinzameling in Geertruidenberg. Naar aanleiding van uw petitie van 9 februari 2017 kunnen wij u als volgt informeren. In het verslag petitie ‘weg met de oranje afvalzak’ zijn over diverse aspecten van de afvalinzameling opmerkingen/ constateringen van bewoners weergegeven evenals uw aanbevelingen/ adviezen. In deze brief zullen wij per thema ingaan op de constateringen en adviezen.

Aanleiding gewijzigde afvalinzameling

De landelijke overheid verplicht de gemeentes beter afval te scheiden en minderen restafval in te zamelen. (Van Afval Naar Grondstof). De gemeenteraad heeft op 9 juli 2015 de Afvalvisie vastgesteld. De Afvalvisie voorziet in de mogelijkheid om in delen van de gemeente proeven te doen met de afvalinzameling. Dit heeft geleid tot de volgende proeven:

• Plastic verpakkingen samen ophalen met metaal (blik) en drankenkartons en niet alleen brengvoorzieningen faciliteren, maar tevens tweewekelijks aan huis ophalen.

• In één wijk ‘omgekeerd inzamelen’; het restafval niet meer aan huis ophalen, maar wegbrengen naar ondergrondse containers in de wijk.

• In de rest van de gemeente het restafval 1x in de 4 weken aan huis ophalen.

• Huishoudens in de hoogbouw beperken in het ongelimiteerd gebruik maken van de ondergrondse container.

Doelstelling van de proeven is om de hoeveelheid restafval te verminderen van 230 kg nu naar uiteindelijk 100 kg in 2020. Het aanbieden van huisvuil in gescheiden grondstoffen is beter voor het milieu. Er gaat immers minder afval naar de vuilverbranding. Bovendien is het duurzaam, want de grondstoffen krijgen een tweede (nieuw) leven in nieuwe producten.

Oranje zak

De gemeente Geertruidenberg heeft ervoor gekozen om het verpakkingsafval in te zamelen met een aparte (oranje) zak. Deze zakken kunnen de bewoners gratis afhalen bij alle supermarkten, het gemeentehuis en de milieustraat. De supermarkten zijn naar onze mening laagdrempelig en hebben een goede spreiding door de gemeente.

Om wegwaaien van de zakken tegen te gaan, kunnen bewoners in samenspraak met buren een ‘handige haak’ aanvragen voor een lantaarnpaal om de zakken aan op te hangen.

Aangezien de oranje zakken snel scheurden, zijn vanaf maart nieuwe stevigere groene zakken beschikbaar. Deze groene zakken zijn gemaakt van ingezameld plastic.

Bij de start van apart inzamelen van plastic, in 2010, ging het alleen om verpakkingsplastic. Door betere scheidingstechnieken bij de verwerkers is het in de loop der jaren ook mogelijk geworden om drankkartonnen en blik her te gebruiken om zo het restafval te kunnen verminderen. Plastic, drankenkartons en blik wordt verder genoemd ‘verpakkingsafval’.

Per 1 juli 2016 is de gemeente Geertruidenberg gestart met de huis- aan-huis inzameling van het verpakkingsafval (dit naast‘ de bestaande brengvoorzieningen). Afgelopen zomer hebben ons geen klachten bereikt over stankoverlast van het verpakkingsafval. Wekelijks huis-aan-huis inzamelen van verpakkingsafval is kostentechnisch niet rendabel. Als bewoners het niet willen/kunnen opsparen, is er een gratis brengvoorziening bij de supermarkten.

Deze ondergrondse containers worden 3 keer per week geleegd. Op maandag, woensdag en vrijdag. Het bleek dat veel bewoners de zakken op vrijdag en in het weekend meenemen naar de supermarkten. Daarom is met de inzamelaar sinds begin februari 2017 afgesproken om op vrijdag de containers pas in de middag (ipv de ochtend) te legen. Het is overigens een aantal keer voorgekomen dat de containers niet vol zaten en er wel zakken naast stonden. Of dat er bijvoorbeeld een vloerkleed of plastic kratjes in zaten en dan klemt de klep. Helaas is het niet altijd mogelijk om dit niet gewenste gedrag van inwoners te constateren. Sinds 1 maart 2017 zijn er 2 BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) in dienst die hier in hun dagelijkse rondgang door de gemeente op toezien.

Grijze container

Door goed te scheiden houden bewoners minder restafval over en zit de grijze container ook minder snel vol, waardoor de gemeente minder vaak het restafval op hoeft te halen. Er is veel wat bewoners zelf kunnen doen om het afval scheiden tot een succes te maken:

  • Papier en karton in de blauwe container
  • Glas (flessen en potjes) in de glasbak
  • Verpakkingsafval (plastic, drankenkartons en blik) in de oranje of groene zak.
  • GFT (en ook etensresten) in de groene container
  • Kleding en textiel naar de ondergrondse container bij de verschillende supermarkten
  • Luiers en incontinentie materiaal mogen gratis worden aangeboden in de daarvoor speciale ondergrondse containers aan de Julianalaan en de Koestraat en bij de milieustraat.

Door goed te scheiden blijft er weinig restafval over. In de grijze container is daardoor ruimte voor luiers. Het is geen verplichting om de luiers weg te brengen naar de ondergrondse container, dit is slechts een extra service. Luiers mogen gewoon in de grijze container. Het wegbrengen van luiers naar een aparte container gebeurt ook in veel andere gemeenten.

Voor bewoners die medisch enlof incontinentie afval hebben, hebben wij extra faciliteiten ter beschikking gesteld, zoals gratis een extra grijze container of extra tikken op de afvalpas.

Ondergrondse containers

De hoogte van de afvalstoffenheffing is in deze gemeente afhankelijk van het aantal personen waaruit het huishouden bestaat. Per 1 januari 2017 kan elk huishouden in gemeente Geertruidenberg de grijze container 1 keer in de vier weken aanbieden voor lediging. Dit is onafhankelijk van het aantal personen per huishouden. Het aantal stortingen per huishouden in de ondergrondse container is dan ook evenredig berekend ten opzichte van het aanbieden van de kliko.

De tijd om de klep te openen, is een instelling in de container. Per abuis kan het voorkomen dat de tijd om de klep te openen te kort is. Indien dit aan de orde is, kan dit snel opgelost worden. Bij de gemeente is van 1 locatie (Wim Boonsstraat in Raamsdonk) bekend en direct verholpen. Pas als de klep daadwerkelijk geopend is, wordt een tik afgeschreven.

De ondergrondse containers voor het restafval zijn sinds kort uitgerust met een volmelder.

Evaluatie

De raad heeft besloten alle afvalproeven in 2018 te evalueren. Zo ook of de gemeente op huidige wijze doorgaat of over gaat tot ‘oranje’ container of overgaat op omgekeerd inzamelen (de grijze container kan dan bijvoorbeeld ingezet worden voor verpakkingsafval). Een bewonersenquête zal deel uit maken van de evaluatie. De adviezen uit de petitie worden tevens meegenomen in de evaluatie, zoals ook toegezegd in de discussie raad van 9 maart 2017. Daarnaast zullen wij u betrekken in deze evaluatie.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Geertruidenberg 
Petition desk:
Closing date:
2017-03-09 
Answer expected:
2017-03-30 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Johan W.C.M Verduijn& Cinthia van den Biggelaar  
Organisation:
Johan w c m verduijn& Cinthia van den Biggelaar  
Website:

History

Signatures

Updates

Voortgangbericht 1 petitie ‘Weg met de oranje afvalzakken’

Beste ondertekenaars,

Op de eerste plaats willen wij u hartelijk danken voor uw ondertekening van de petitie.


Gisteren, 9-2-2017, hebben wij de petitie overhandigd aan wethouder van Oort. Het waren 2.307 handtekeningen op het moment van overhandigen.

+Read more...


Daarnaast hebben wij een rapport opgesteld met de meest gehoorde bezwaren, constateringen en adviezen van u als inwoners. Deze hebben wij gericht aan: burgemeester, wethouders en gemeenteraad.


In overleg, met wethouder van Oort, hebben wij besloten, gezien het grote aantal handtekeningen, om de petitie door te laten lopen tot 9 maart a.s.

Wij kunnen u nu berichten, dat de gemeente haken heeft aangeboden om aan lantarenpalen te bevestigen, zodat de zakken niet weg waaien. Tevens is toegezegd dat er nieuwe zakken zullen komen die steviger zijn dan de huidige zakken. Vooralsnog kan het punt ‘afvalstoffenbeleid’, niet op de agenda komen, omdat een politieke partij eerst een motie of een nieuw voorstel moet indienen. Zoals het er nu naar uit ziet, blijft het zo dat de grijze container één keer per maand geleegd blijft worden.

Wij staan uiteraard, nog steeds achter onze petitie. Kent u mensen die nog niet hebben getekend, maar wel achter deze petitie staan, verwijs ze dan naar de website waarop ze deze petitie kunnen tekenen.

Op 9 maart, hebben wij spreekrecht aangevraagd en gekregen, tijdens de raadsvergadering van de gemeente. Hier overhandigen wij de laatste handtekeningen en zullen wij de standpunten van u als inwoners verdedigen. Wilt u ook spreekrecht in deze vergadering? Mail het ons dan melden wij u aan. Wij roepen u op om op deze datum naar het gemeentehuis te komen, om zo een statement te maken richting de gemeenteraad. Aanvang 19:30, gemeentehuis Raamsdonksveer.

Heeft u nog vragen en/ of ideeën of wilt u ook spreekrecht op 9 maart? Mail het ons: jwcmverduijn@kpnmail.nl of bel naar 06 17 40 74 57

Zie ook het mail bericht op bndestem.nl "Vijf vragen en antwoorden over afvalbeleid Geertruidenberg"

Groeten van de initiatiefnemers,

Johan & Cinthia

2017-02-10

Update spreekrecht

Beste ondertekenaars en geïnteresseerden,

Donderdagavond 9 maart hebben wij spreekrecht in de discussieraad. Wij hebben dus al bereikt dat dit punt: afvalstoffenbeleid, opnieuw op de agenda komt te staan.

+Read more...

Donderdagavond 30 maart neemt de gemeente hier dan een beslissing over.

In ons rapport, verwerken wij de doelgroep: gezinnen apart. Ook mensen die gebruik moeten maken van een ondergrondse container met hieraan gekoppeld, pasjes met daar tikken op, zullen wij verwerken en benoemen in de gemeenteraad. Dit gaat dan om het aantal tikken op de pasjes en de tijd om een vuilniszak in de ondergrondse container te deponeren. Evenzo over de overvolle ondergrondse containers. Wij zullen ons best doen om zo goed mogelijk, met informatie die u zelf heeft aangeleverd, schriftelijk en/ of mondeling, dit rapport opstellen en bespreekbaar maken in de gemeenteraad.

Donderdag a.s. overhandigen wij de petitie.

In elk geval ontvangt u van ons, a.s. donderdag,een voortgangsmail, met daarin, hopelijk, een eerste reactie van de wethouder.

Heeft u nog ideeën of wilt u nog uw klachten kwijt dit kan bij ons tot 9 maart. Ook als u nog vragen heeft, kunt u mailen en/ of bellen naar jwcmverduijn@kpnmail.nl of bellen: 0617407457 of naar 0629067829

Vriendelijke groeten, actie comité afvalstoffenbeleid gemeente Geertruidenberg

2017-02-07

Besluit afvalzakken maart

Beste ondertekenaars en geïnteresseerden,

Wij hebben zojuist contact gehad met de griffier van de gemeenteraad. A.s.

+Read more...

donderdag leveren wij de petitie aan met het opgestelde rapport van de meest gehoorde klachten en adviezen die wij van u hebben mogen ontvangen. Wij zullen nog even geduld moeten hebben, gezien het besluit hierover pas 30 maart genomen gaat worden. Wij vragen tijdens deze vergadering spreekrecht aan, om de conclusies uit het rapport te beargumenteren en zo nodig te verdedigen. Mocht u ook uw visie willen geven, geef het dan aan ons door. Dan geven wij dit door aan de griffier en kunt u wellicht ook spreekrecht krijgen.

Wij houden u van de voortgang op de hoogte. Al duurt het even voordat er meer bekend word over het besluit dat de raad gaat nemen. Mocht u tussentijds nog vragen hebben of een klacht hebben, m.b.t. afvalstoffenbeleid, kunt u ons altijd mailen; jwcmverduijn@kpnmail.nl en/ of bellen: 06 17 40 74 57 of 06 29 06 78 29.

Johan Verduijn& Cinthia van den Biggelaar

2017-02-06