You, the petitioner
Duo straatmuzikanten met versterker   kopie

Verbod versterkte muziek straatmuzikanten Amsterdam Centrum

479 signatures

Ondanks de vele argumenten en het grote draagvlak voor een totaalverbod op versterkers door bewoners, ondernemers, straatmanagers, stadsdeel centrum en buurtregisseurs, is er in 2012 besloten slechts e.e.a. te willen beperken.

Dit beleid is in 2013 ingevoerd bij wijze van proef. De zo nadrukkelijk beloofde handhaving bleef echter uit en dus klaagden bewoners en ondernemers weer tevergeefs om de overlast een halt toe te roepen. Ook in 2013 traden straatartiesten- en muzikanten veel te hard, te lang en te vaak op.

Na 5 jaar overlast en een falend handhavingsbeleid is er begin 2014 eindelijk besloten om in Stadsdeel Centrum niet langer vergunningen af te geven voor het maken van versterkte straatmuziek in de openbare ruimte.

Dit betekent dat niet alleen straatmuzikanten maar ook straatartiesten zoals breakdancers geen versterkte muziek meer ten gehore mogen brengen. Men mag nog wel gewoon akoestisch blijven optreden.

Wij danken iedereen voor hun steun en wensen iedereen een prettige jaar zonder onnodige geluidsterreur!

Petition

We

Bewoners/ondernemers van Amsterdam centrum die geluidsoverlast ondervinden van straatmuzikanten die gebruik maken van versterkers

 

establish that:

Dat sinds de gemeente in 2010 een experiment startte om straatmuzikanten elektronische versterking te laten gebruiken, dit veel (geluids)overlast heeft veroorzaakt voor bewoners en ondernemers. Naast het overschot aan reguliere straatmuzikanten zijn er nu ook talloze straatmuzikanten die met hun versterkte muziek alles en iedereen willen overstemmen. Leuk voor dagjesmensen of toeristen, een ramp voor veel bewoners en ondernemers. Amsterdam verandert steeds meer in een pretpark. Er is steeds meer ‘zwerflawaai’!

Het zijn steeds dezelfde personen/bandjes die meerdere keren per dag dezelfde nummers spelen. En dat niet slechts één dag, of enkele dagen. Als het weer het toelaat staan ze er elke dag, het hele jaar door. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, uren non stop achter elkaar.

Het handhaven van de regels van de vergunningen is voor de politie niet haalbaar en is ook geen prioriteit omdat ze simpelweg niet de capaciteit hebben om alle artiesten te controleren op het naleven van de regels. De muzikanten mogen met hun vergunning twee maal per dag een half uur spelen op 1 plek. Het mag niet harder zijn dan 74 dB en ze mogen niet na 23.00 uur spelen. In de praktijk echter spelen de artiesten veel te lang, te vaak en veel te hard en vaak blijven ze ook na 23.00 gewoon doorspelen. Het geluid zou niet boven omgevingsgeluiden uit mogen komen maar is in werkelijkheid vaak ook daar te horen waar je de muzikant niet eens meer kunt zien. En de politie heeft geen apparatuur om het aantal decibellen te meten.

Door het gebrek aan handhaving of consequenties verbonden aan het structureel overtreden van deze regels (zoals het intrekken van de vergunning) hebben de muzikanten vrij spel en blijft de overlast bestaan of neemt zelfs toe.

In 2010 zijn er al veel klachten hierover ingediend, en de afdeling Vergunningen van de gemeente was er dan ook van overtuigd dat dit experiment moest stoppen. Dit is ook dringend geadviseerd aan de gemeente en de wethouder, en men ging er van uit dat versterkte straatmuziek weer verboden zou worden. Begin 2011 bleek echter dat dit rampzalige experiment tegen alle adviezen in toch was verlengd.

Jeanine van Pinxteren verkondigde in augustus 2011 op AT5 dat ze van de versterkers af wil, maar tot op heden (juni 2012) is er nog steeds niets aan het vergunningenbeleid veranderd. Op de Dam is het spelen met versterkte muziek momenteel niet meer toegestaan, dankzij een petitie van een bewoner. Wij willen echter pleiten voor een verbod in de hele binnenstad, omdat een gebiedsverbod slechts het verplaatsen van het probleem is.

 

and request

Om een verbod op optredens van straatmuzikanten die met versterking spelen, dan wel het stoppen met het verschaffen van nieuwe vergunningen. En dat niet in 1 bepaald gebied zoals op de Dam maar in heel Stadsdeel centrum. Gebiedsverboden betekent slechts het verplaatsen van het probleem.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam Centrum 
Petition desk:
Closing date:
2013-12-31 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden 
Website:

History

Signatures

Updates

APV WIJZIGING STRAATARTIESTEN AMSTERDAM

APV WIJZIGING STRAATARTIESTEN AMSTERDAM VANAF 13 MAART 2013 Artikel 2.49 Straatartiest en muziek (algemeen -géén vergunningsplicht) 1. Het is verboden op door de burgemeester aangewezen wegen en tijden op of aan de weg als straatartiest op te treden of muziek ten gehore te brengen. 2.

+Read more...

Het is verboden op andere dan krachtens het eerste lid aangewezen wegen of plaatsen zonder vergunning van de burgemeester als straatartiest of straatmuzikant op te treden. 3. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing indien:a. met ten hoogste zes personen wordt opgetreden; b. geen draaiorgels, geluidversterkende apparatuur of slaginstrumenten zoals trommels, bongo's en dergelijke worden gebruikt; c. het optreden niet langer duurt dan een half uur achtereen op dezelfde plaats en d. het optreden niet plaatsvindt tussen 23.00 en 09.00 uur. 4. Onder dezelfde plaats als bedoeld in het derde lid onder c wordt verstaan iedere plaats die ligt op minder dan 100 meter afstand van een plaats die eerder die dag door de betreffende straatartiest of straatmuzikant is ingenomen. 5. Onder straatartiest en straatmuzikant worden mede verstaan groepen straatartiesten en straatmuzikanten. 6. De burgemeester kan op daartoe aangewezen wegen of plaatsen beperkingen stellen aan het aantal optredens van straatartiesten of straatmuzikanten of aan het aantal straatartiesten en straatmuzikanten dat gelijktijdig optreedt. Hij kan daarbij onderscheid maken naar categorieën straatartiesten en straatmuzikanten. 7. Het is verboden te handelen in strijd met een krachtens het vierde lid gegeven aanwijzing. 8. Artikel 2.43 is van overeenkomstige toepassing. (TOELICHTING:Het criterium een half uur achtereen op dezelfde plaats geeft aan dat eenoptreden niet tussentijds een of meerdere keren mag worden onderbroken om het vervolgens voort te zetten totdat de totale speeltijd van een half uur is bereikt.Verder moet voor een volgend optreden een afstand van minimaal 100 meter in acht worden genomen. Een straatartiest mag dus maar 1 x per dag 30 minuten per locatie optreden, en moet zich daarna minstens 100 m verplaatsen. Ook mag hij/zij na zich 100 m te hebben verplaatst, niet weer terugkomen op een plek waar hij/zij eerder die dag heeft opgetreden.) Artikel 2.43 Bijzondere weigeringsgronden De burgemeester kan de vergunning weigeren als naar zijn oordeel:a.het evenement gevaar oplevert voor de openbare orde, de gezondheid, de veiligheid, de brandveiligheid of voor het ontstaan van wanordelijkheden; b.een onevenredig groot aantal bezoekers te verwachten is; c.het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats op waar het wordt gehouden; d.het evenement een onevenredig groot beslag legt op de beschikbare ruimte of tijd dan wel de inzet van hulpdiensten; e.het evenement een belemmering vormt voor het verkeer of het scheepvaartverkeer; f.van het evenement een onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving te verwachten is; g.het evenement verontreiniging tot gevolg heeft, afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien van de omgeving dan wel schade toebrengt aan groenvoorzieningen of voorzieningen van openbaar nut; h.de organisator onvoldoende waarborgen biedt voor een goed verloop van het evenement, gelet op de hiervoor genoemde belangen of i.de organisator onvoldoende waarborgen biedt om schade aan het milieu als gevolg van het evenement te voorkomen of te beperken.  http://www.regelgeving.amsterdam.nl/algemeneplaatselijkeverordening2008 Aanvullende regels voor VERSTERKTE straatmuziek  (vergunningsplicht!) 1 Alleen van 1 maart tot 1 november 2013; 2 Alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag; 3 Alleen van 12-13 uur, van 15-16 uur, van 18-19 uur en van 20-21 uur 4 Let op: men mag tijdens deze vensteruren op deze dagen maximaal 1 x 30 minuten per locatie optreden (zie ook de algemene regels hierboven!) en moet daarna 100m opschuiven (en men mag niet meer terugkomen). Men mag dus niet ALLE vensteruren 30 minuten optreden! 5 Het geluidsvolume mag niet boven het omgevingslawaai uitkomen en niet boven het omgevingslawaai hoorbaar zijn buiten een straal van 8 meter rond de plek van optreden 6 Er mag alleen worden opgetreden met een versterker als men hiervoor een vergunning heeft. Er zijn dit jaar 10 vergunningen afgeven. Deze zijn persoonsgebonden. Het gebeurt dat er meerdere muzikanten optreden met versterker, terwijl er maar 1 een vergunning heeft. Vraag handhaving/politie daarom altijd of zij hun vergunning willen controleren Zie ook: <a href="http://www.centrum.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2013/artikel-5/#h33">http://www.centrum.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2013/artikel-5/#h3_3 http://www.centrum.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2013/artikel-16/ http://www.centrum.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2013/artikel-16/vragen/ Melden van overlast "De medewerkers van de afdeling Handhaving van het stadsdeel zullen geregeld controleren of de nieuwe regels worden nageleefd. Heeft u last van straatmuzikanten? Meld het dan via het digitaal formulier melding openbare ruimte, of via tel. 14 020."   Voor vragen neemt u gerust contact op via overlast-versterkte-muziek@hotmail.com    

2013-06-27

Amsterdam beperkt overlast door versterkte muziek

Nieuwsbericht op de site van de gemeente Amsterdam: Versterkte muziek op straat is gezellig, maar leidt soms ook tot overlast. De burgemeester heeft daarom besloten het beleid rond straatartiesten met versterkte muziek per 1 maart 2013 aan te scherpen.

+Read more...

Er mag voortaan alleen nog op bepaalde dagen en tijden worden opgetreden. In stadsdeel Centrum worden maximaal tien vergunningen verstrekt. Eind 2013 wordt een evaluatie gehouden om te beoordelen of de nieuwe regels bijdragen aan vermindering van de overlast. Beperkte tijden en geluidsvolume In stadsdeel Centrum mag alleen nog op de volgende dagen en tijden versterkte muziek worden gemaakt: van 1 maart tot 1 november, op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12-13 uur, van 15-16 uur, van 18-19 uur en van 20-21 uur. Het geluidsvolume mag niet boven het omgevingslawaai uitkomen en niet boven het omgevingslawaai hoorbaar zijn buiten een straal van 8 meter rond de plek van optreden. Handhaving Door de handhavende instanties, de politie of het stadsdeel, wordt gecontroleerd op de afgegeven vergunning. Op de vergunning wordt ruimte vrijgehouden, waarop een aantekening gemaakt wordt indien de vergunning wordt overtreden. Na drie overtredingen wordt de vergunning ingetrokken. Op dat moment is het voor de vergunninghouder niet meer toegestaan met versterkte muziek op te treden. Bron: http://www.centrum.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2013/artikel-5/ LET OP!! EEN STRAATMUZIKANT - VERSTERKT OF ONVERSTERKT - MAG VANAF HEDEN NOG MAAR 1 x 30 MINUTEN PER DAG PER LOCATIE OPTREDEN, EN MAG DAARNA BINNEN EEN STRAAL VAN 100 M NIET NOG EEN KEER OPTREDEN. HIJ/ZIJ MAG OOK NIET LATER NOG EEN KEER TERUGKOMEN. Voor vragen neemt u gerust contact op via overlast-versterkte-muziek@hotmail.com

http://www.centrum.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2013/artikel-5/
2013-02-13

Oproep tot bevestigen! Anders telt uw ondertekening niet mee!

Voor degene die de petitie 'Verbod versterkte muziek straatmuzikanten Amsterdam centrum' hebben ondertekend maar hun bevestigingsemail kwijt zijn, vul svp na het klikken van onderstaande link uw emailadres opnieuw in (aan de rechterkant)en u ontvangt opnieuw een email: http://petities.nl/help/algemeen Onbevestigde ondertekeningen tellen niet mee!! Voor de petitie, ga naar: http://petities.nl/petitie/verbod-versterkte-muziek-straatmuzikanten-amsterdam-centrum.

2012-07-11