U, de petitionaris
Bijbel

Terug naar één Gereformeerde Gemeenten (onder het kruis)

1.176 ondertekeningen

Er is geen wezenlijk verschil tussen de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Daarom is kerkelijk samengaan een Bijbelse plicht. Teken deze petitie om beide synodes op te roepen concrete stappen te ondernemen om tot eenheid te komen.

Petitie

Wij

(doop)leden van de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) e.a. roepen op tot kerkelijke eenheid.

 

constateren

  • dat er geen wezenlijk verschil is tussen beide kerkverbanden;
  • gescheiden voortleven niet tot eer van God is;
  • gescheiden voortleven hindert in de uitbreiding van Gods Koninkrijk;
  • daarmee een Bijbelse opdracht is om te komen tot kerkelijke eenheid.

 

en verzoeken

om concrete stappen te ondernemen om tot kerkelijke eenheid te komen.

Het antwoord

Signaal is afgegeven

De petitie is voorafgaand aan de synode besproken met de leden van de commissie die spreekt met het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid (DKE) van de Gereformeerde Gemeenten. Afgesproken was de petitie ter kennisgeving aan de synode aan te bieden. Dit is er niet van gekomen, daarom zal de petitie nu aan het Deputaatschap Algemeen kerkelijke zaken (Akz) worden aangeboden. Daarmee is een signaal afgegeven.

Bronnen:

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Hartelijk dank dat u de petitie 'terug naar één Gereformeerde Gemeenten' heeft willen ondertekenen. U heeft meegewerkt aan een krachtig signaal aan het kerkelijk kader. En dit is zeker hoorbaar geweest en voelbaar binnengekomen. Dat we niet in één dag de geschiedenis kunnen terugdraaien begrijpt iedereen. Maar het signaal is helder en wordt door velen onderkend.

Daarnaast is het vermeldenswaardig dat bij het agendapunt 'Kerkelijke eenheid' op de synode het volgende is vermeld over de op te stellen brochure wat duidelijkheid zou moeten verschaffen over 'het leerverschil'. Het verschijnen van deze brochure is opnieuw uitgesteld vanwege 'tijdgebrek'. Als deze kwestie geen (priori)tijd heeft voor de synode dan onderstreept het de stellingname dat er geen wezenlijk verschil kan bestaan tussen de GGN en de Ger Gem. Daarnaast blijft een interne notitie over het leerverschil onder embargo waardoor een open gesprek hierover onmogelijk gemaakt wordt. Mijn advies aan het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid is: zie af van deze publicatie, het wordt er anders niet geloofwaardiger op. Ik herhaal slechts wat ik in mijn opiniebijdrage van 22/5 in het RD heb gevraagd:

"Helaas lijkt het erop dat om kerkpolitieke redenen de wil ontbreekt om tot institutionaire eenheid te komen. Er wordt door u al jaren gewerkt om 'het leergeschil' onder woorden te brengen; helaas, het is nog steeds niet gelukt. Blijkbaar is het zo ingewikkeld dat het moeilijk onder woorden te brengen is. Als een leergeschil niet uit te leggen is, bestaat het dan wel? Als dit het kardinale punt betreft waardoor samengaan onmogelijk is; waarom wordt dit dan al jaren onder embargo gehouden? Na al die jaren van wachten zijn wij het wachten moe en beginnen we het vertrouwen te verliezen waar het kerkelijke kader het nu echt om te doen is?"

Overigens ben ik blij met elk stapje vooruit, ook al is het tempo wel erg traag. De synode continueert de gesprekken met de Ger Gem. en wil intensiever gaan samenwerken op verschillende terreinen. Dat bericht stemt tot dankbaarheid. Laten we deze zaak in ons persoonlijk gebed blijven gedenken.

Met dit bericht wil ik de petitie afsluiten. Nogmaals hartelijk dank voor uw steun en Petities.nl voor het mogelijk maken van deze actie.

met vriendelijke groet,

Geert Jan Rozendaal

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
kerkbestuur 
Petitieloket:
Einddatum:
10-08-2018 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Geert Jan Rozendaal 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Wat Mathew Hernry o.a. zegt over Johannes 17:21

... 'Daarom is het Zijn wil, dat alle mogelijke middelen gebruikt zullen worden, geen middel onbeproefd zal worden gelaten, om de wereld tot overtuiging en bekering te brengen.

+Lees meer...

Wij weten niet wie uitverkoren zijn, maar wij moeten waar wij kunnen alles aanwenden, om de verlossing en zaligheid der mensen te bevorderen, en er ons ten zeerste voor wachten om iets te doen, waardoor dit verhinderd kan worden. b. De goede vruchten van de éénheid der kerk. Het zal een bewijs wezen van de waarheid van het Christendom, en een middel om er velen toe te brengen het te omhelzen. a.a. In het algemeen: het zal het Christendom der wereld aanbevelen, en hun, die nog buiten zijn er een goed denkbeeld van geven. ten eerste. Het verenigen van Christenen in ééne maatschappij, één gezelschap, door de grondwet des Evangelies, zal het Christendom grotelijks bevorderen. Als de wereld zovelen van haar kinderen zal zien, die van uit haar midden geroepen, van de anderen onderscheiden zijn, en veranderd van hetgeen zij geweest waren - als zij zien zal, hoe deze Christelijke maatschappij ontstaan is door de dwaasheid der prediking, en in stand wordt gehouden door Gods voorzienigheid en genade, en hoe bewonderenswaardig zij is ingericht, dan zal zij gereed zijn te zeggen: Wij zullen met ulieden gaan, want wij zien, dat God met ulieden is. Ten tweede. de éénheid der Christenen in liefde en barmhartigheid is de schoonheid hunner belijdenis, en nodigt anderen om zich bij hen te voegen, zoals het was onder de eerste Christenen, Hand. 2:42,43; 4:32,33. Als het Christendom, in plaats van twist te verwekken over zich zelven, alle andere twistingen doet ophouden,...."

21-05-2018

Kerkelijke eenheid: van twee naar één kerkverband: de Gereformeerde Gemeenten onder het kruis.

Verlangt u ook naar een kerk die één is en wil zijn omdat zij daartoe geroepen is. Teken daarom deze petitie..

12-05-2018