U, de petitionaris
Bijbel

Terug naar één Gereformeerde Gemeenten (onder het kruis)

1.176 ondertekeningen

Er is geen wezenlijk verschil tussen de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Daarom is kerkelijk samengaan een Bijbelse plicht. Teken deze petitie om beide synodes op te roepen concrete stappen te ondernemen om tot eenheid te komen.

Petitie

Wij

(doop)leden van de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) e.a. roepen op tot kerkelijke eenheid.

 

constateren

  • dat er geen wezenlijk verschil is tussen beide kerkverbanden;
  • gescheiden voortleven niet tot eer van God is;
  • gescheiden voortleven hindert in de uitbreiding van Gods Koninkrijk;
  • daarmee een Bijbelse opdracht is om te komen tot kerkelijke eenheid.

 

en verzoeken

om concrete stappen te ondernemen om tot kerkelijke eenheid te komen.

Het antwoord

Signaal is afgegeven

De petitie is voorafgaand aan de synode besproken met de leden van de commissie die spreekt met het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid (DKE) van de Gereformeerde Gemeenten. Afgesproken was de petitie ter kennisgeving aan de synode aan te bieden. Dit is er niet van gekomen, daarom zal de petitie nu aan het Deputaatschap Algemeen kerkelijke zaken (Akz) worden aangeboden. Daarmee is een signaal afgegeven.

Bronnen:

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Hartelijk dank dat u de petitie 'terug naar één Gereformeerde Gemeenten' heeft willen ondertekenen. U heeft meegewerkt aan een krachtig signaal aan het kerkelijk kader. En dit is zeker hoorbaar geweest en voelbaar binnengekomen. Dat we niet in één dag de geschiedenis kunnen terugdraaien begrijpt iedereen. Maar het signaal is helder en wordt door velen onderkend.

Daarnaast is het vermeldenswaardig dat bij het agendapunt 'Kerkelijke eenheid' op de synode het volgende is vermeld over de op te stellen brochure wat duidelijkheid zou moeten verschaffen over 'het leerverschil'. Het verschijnen van deze brochure is opnieuw uitgesteld vanwege 'tijdgebrek'. Als deze kwestie geen (priori)tijd heeft voor de synode dan onderstreept het de stellingname dat er geen wezenlijk verschil kan bestaan tussen de GGN en de Ger Gem. Daarnaast blijft een interne notitie over het leerverschil onder embargo waardoor een open gesprek hierover onmogelijk gemaakt wordt. Mijn advies aan het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid is: zie af van deze publicatie, het wordt er anders niet geloofwaardiger op. Ik herhaal slechts wat ik in mijn opiniebijdrage van 22/5 in het RD heb gevraagd:

"Helaas lijkt het erop dat om kerkpolitieke redenen de wil ontbreekt om tot institutionaire eenheid te komen. Er wordt door u al jaren gewerkt om 'het leergeschil' onder woorden te brengen; helaas, het is nog steeds niet gelukt. Blijkbaar is het zo ingewikkeld dat het moeilijk onder woorden te brengen is. Als een leergeschil niet uit te leggen is, bestaat het dan wel? Als dit het kardinale punt betreft waardoor samengaan onmogelijk is; waarom wordt dit dan al jaren onder embargo gehouden? Na al die jaren van wachten zijn wij het wachten moe en beginnen we het vertrouwen te verliezen waar het kerkelijke kader het nu echt om te doen is?"

Overigens ben ik blij met elk stapje vooruit, ook al is het tempo wel erg traag. De synode continueert de gesprekken met de Ger Gem. en wil intensiever gaan samenwerken op verschillende terreinen. Dat bericht stemt tot dankbaarheid. Laten we deze zaak in ons persoonlijk gebed blijven gedenken.

Met dit bericht wil ik de petitie afsluiten. Nogmaals hartelijk dank voor uw steun en Petities.nl voor het mogelijk maken van deze actie.

met vriendelijke groet,

Geert Jan Rozendaal

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
kerkbestuur 
Petitieloket:
Einddatum:
10-08-2018 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Geert Jan Rozendaal 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

U tekent voor het principe, niet voor de oplossing!

Met uw handtekening onder deze petitie, tekent u voor het principe: waarheid en eenheid zijn onlosmakelijk verbonden. Deze petitie gaat niet over de uitvoer maar over het principe.

+Lees meer...

De oproep om 'concrete stappen te nemen' is slechts een eerste aanzet om tot een oplossing te komen. Tegenargumenten die ik nu hoor zoals: 'Ik teken niet omdat dit geen twee maar drie kerkverbanden oplevert' is een drogreden. Deze petitie gaat daar niet over. Over de oplossing heb ik ook meer vragen dan antwoorden. Echter, dat waarheid en eenheid bij elkaar horen staat voor mij als een paal boven water. Daar gaat deze petitie over. Als we het daarover eens zijn lijkt het mij dat er geen bezwaar kan zijn om te tekenen. Het is goed om dit signaal van het grondvlak af te geven aan het kerkelijk kader. Helpt u mee om meer ondertekenaars te werven? Het delen van de petitie onder uw bekenden wordt zeer gewaardeerd!

Geert Jan Rozendaal

01-06-2018

Reactie op: 'Eenheid is niet af te dwingen'.

Een korte inhoudelijke reactie op het artikel “Petitie kan eenheid met GGiN niet afdwingen” van het CIP. Zie voor dit artikel: https://cip.nl/68118-synodepreses-gergem-petitie-kan-eenheid-met-ggin-niet-afdwingen

Graag licht ik een aantal zaken toe om duidelijkheid te geven over mijn intenties.

Ds.

+Lees meer...

Van Eckeveld “Mensen kunnen vanuit de beste bedoelingen brieven schrijven en petities starten, maar dergelijke initiatieven kunnen alleen op een kerkelijke wijze ter tafel komen. Als dat niet wordt gedaan wordt het in de gemeente des Heeren een verwarrende toestand. De Heere God is een God van orde.”

Helemaal mee eens! Mijn brief in het RD is dan ook in de eerste plaats een opiniebijdrage. Een persoonlijke reflectie over hoe ik het blijvend kerkelijk gescheiden voortleven voor mijzelf ervaar. Daarbij wil ik door middel van de petitie een zwijgende massa een stem geven. Niet meer en niet minder. Een signaal afgeven. Uiteindelijk moeten de personen, die de door God ingestelde ambten bekleden, onder de voorlichting van de Heilige Geest, besluiten wel of geen verdere stappen te ondernemen. Daar ga ik niet over; daarin moet je je plaats weten.

Ds. Van Eckeveld vervolgt: “De initiatiefnemer zou zijn wens kunnen delen met zijn kerkenraad. Vervolgens kan de kerkenraad daarmee naar de classis stappen. Via de classis kan dit initiatief vervolgens worden besproken op de generale synode.” Van Eckeveld voegt toe dat beide kerken via de Deputaatschap Kerkelijke Eenheid met elkaar in gesprek zijn. “Daar proberen we elkaar meer en meer te vinden.”

Vooralsnog ben ik niet voornemens om de formele kerkelijke weg te bewandelen. Dit omdat gesprekken op het hoogste kerkelijke niveau plaatsvinden sinds 2001. Ga ik de kerkelijke weg bewandelen, dan kom ik uit bij dezelfde mensen die deze gesprekken reeds voeren. Alleen omdat de gesprekken tot op heden niet leiden tot concrete stappen, om te komen tot kerkelijke eenheid, heb ik dit signaal willen afgeven. Voor alsnog zie ik in deze petitie nog niet het middel om een doorbraak hierin te bewerken. Ik denk dat de binnenkamer hierin een heilzamere weg is.

Dr. M. Golverdingen: “Toen ik over de petitie las, dacht ik: ‘deze man heeft de strekking van mijn boek begrepen”.

Dank u wel! U hartelijk dank voor het gedegen werk wat u geleverd hebt. Dat van mij is een eendagsvlinder, dat van u heeft blijvende waarde!

Dr. M. Golverdingen vervolgt: “Om die eenheid te bereiken moeten betrokkenen voorzichtig te werk blijven gaan. Met een petitie in de publiciteit treden kan de nodige emoties oproepen. Eenheid is in de eerste plaats geen zaak van actie, maar van gebed. En gebed kunnen we niet forceren, maar wordt bewerkt door de Heilige Geest.” Golverdingen juicht gesprekken naar aanleiding van de petitie binnen kerkelijke gemeenten toe.

Helemaal eens! Dat heeft voor mij ook de nodige worstelingen gezorgd. Met deze actie wil ik niets forceren, wel dat het juiste gesprek gevoerd wordt over: ‘Waarom gescheiden voortleven als er geen wezenlijk leerverschil is?’

Jan Zwemer is Zeeuws historicus van bevindelijk-gereformeerde afkomst. "Zulke initiatieven komen altijd onverwacht," merkt hij op. "Mijn aandacht werd meteen getrokken door de gesuggereerde toevoeging ‘onder het Kruis’ na ‘Gereformeerde Gemeenten’.

Deze toevoeging heb ik slechts gedaan in de lijn van de geest van het artikel ‘vooruit naar vroeger’. Niet om mensen of groeperingen uit te sluiten. Sterker, daar waar overeenstemming is in de waarheid, is eenheid onlosmakelijk aan verbonden.

Ds. Egas: “Ik ben blij met ieder initiatief dat eenheid aanspoort,” zegt Egas over de petitie. “Wat zou het voor de GerGem en GGiN mooi zijn als de breuk uit ’53 wordt geheeld. En wat mooi dat dit initiatief van onderop komt. Blijkbaar zijn er honderden gemeenteleden die dit verlangen delen… Het is duidelijk dat Rozendaal wordt gedreven door een hartelijk verlangen naar eenheid. Ik denk dat hij terecht constateert dat er theologisch geen wezenlijke verschillen zijn tussen de beide kerken. Er zou dan ook meer ruimte moeten komen om werk te maken aan eenheid.”

Ds. Egas geeft op een rake manier weer wat mijn intenties zijn. Dank daarvoor!

Namens de GGiN is ds. J. Roos nauw betrokken bij onderlinge gesprekken tussen beide kerken. Hij was niet bereid om commentaar te geven en verwees door naar het kerkelijk bureau van de GGiN. Ook het kerkelijke bureau wilde niet op de petitie reageren en verwees door naar ds. O. M. van der Tang. Ook de GGiN-predikant had geen behoefte aan commentaar. “Deze discussie zou niet via de media gevoerd moeten worden,” aldus de predikant uit Alblasserdam.

In mijn hart geef ik ds. Van der Tang gelijk! Dit geeft bij mij een grote spanning: Mag ik doen, wat ik gedaan heb? Anderzijds is het door het jarenlang onder embargo houden van een eigen kerkelijk onderzoek, is er een leerverschil of niet, een inhoudelijk gesprek moeilijk te voeren. Ik ben opgegroeid onder het idee dat er een leergeschil is. Sinds ca. 2007 moest dit op last van de synode onderzocht worden: Is er wel een leergeschil? Dit heeft blijkbaar tot een antwoord geleid, alleen wordt sinds die tijd onder embargo gehouden. Waarom mag hier niet in alle eerlijkheid in de openbaarheid over gesproken worden?

Geert Jan Rozendaal

31-05-2018

Een nadere toelichting op de petitie en de eerste reacties

Onderstaand de verwijzing naar de opinie-bijdrage in het Reformatorisch Dagblad van 22-05-2018. Een 'open brief' aan de afgevaardigden naar de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland van 13 juni 2018.

Het CIP (Christelijk Informatie Platform) vraagt een aantal prominenten uit beide kerkverbanden om een reactie. Op een later tijdstip zal ik hierop inhoudelijk reageren.

Gevraagd geef ik een korte toelichting op mijn initiatief op Groot Nieuws Radio.

+Lees meer...

GNR heeft de petitie zelf uit de media opgepikt. In de toelichting probeer ik mijn motivatie zo eenvoudig mogelijk weer te geven om het voor de luisteraar begrijpelijk te houden. Let op: Interview start pas na 1 uur en 13 minuten; duur 5 minuten.

Waarom kerkelijke verdeeldheid leidt tot verdachtmaking bij het niet-christelijke volksdeel, maakt dit stuk HELAAS duidelijk! We kunnen wel over apologetiek spreken, het wordt tijd dat we het praktiseren.

Onderstaand de verwijzing naar de opinie-bijdrage in het Reformatorisch Dagblad van 05-06-2013. Een 'open brief' aan de afgevaardigden naar de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland van juni 2013

26-05-2018