You, the petitioner

Stop-Passyndroom bij kinderen.

533 signatures

Petitie om te zorgen dat in familierecht de kinderrechten voortaan worden gewaarborgd op eigen vaders, zodat gevolgen voor kinderen op ziekte en stoornissen door manipulatie meest door verzorgend ouder (moeder veelal c.q. familie ervan) kan worden voorkomen. Meldplicht invoeren voor risicogroepen als bedoeld te weten moeders met BPS (Borderlinesyndroom), en verplichte betrokkenheid in de ggz in gesprekken en behandeling voor omstanders, vaders van kinderen.

Petition

We

vele duizenden benadeelde vaders en hun kinderen (ook onterecht vermiste kinderen in gevallen voor hen)

 

establish that:

dat inzake kinderbescherming vele vele fouten worden gemaakt in kinderrecht c.q. familierecht, (B.W.)omdat 1. niet of nauwelijks in zaken aan waarheidsvinding wordt gedaan, inzake verweerschriften c.q. verklaringen gedaan door moeders bij scheidingen en kinderen hiervan de dupe zijn inzake letterlijke hersenspoeling en planten van haat in kinderhoofden, waardoor vadervervreemding plaatsvindt wat door Prof. Hoefnagels onder andere de grootst niet omschreven misdaad van de eeuw is genoemd en gewoonweg psychische kindermishandeling en vadermishandeling is in realiteit in die gevallen. 2. dat instanties zoals politie klakkeloos verklaringen op papier blijken te zetten en valse beweringen gedaan door moeders met borderlinesyndroom, 3. dat vele kinderen hiervan, hierdoor met stoornissen in de psychiatrie zich al bevinden en zorg nodig hebben na verkeerde beslissingen in familierecht inzake het verlenen van gezag aan moeders per automatisme bij en na geboorte van kinderen, die ook als kenmerk al manipuleren aantoonbaar c.q. bedriegen in gevallen als kenmerk hebben, wat bekend is in de hulpverlening, c.q. ggz, c.q. huisarts, c.q. verloskundige of anderen. 4. dat de goede studie werd gedaan al in 1980 plusminus door Dr. Richard Gardner en deze prima adviezen gaf hoe men ook als hulpverlening en rechtspraak dient om te gaan met de materie ook. 5.dat dit NIET gebeurt of onvoldoende dat blijkt uit de talloze onterechte slachtoffers en kinderen. Die benadeelt werden en onterecht zonder vader komen en kwamen te zitten. 6.dat valse geboorteaangiftes te lande (streepje als vader) door moeders gedaan, c.q. familie of anderen, gewoonweg niet worden gecontroleerd door ambtenaren op waarheid en 7. dat dit een misdrijf veelal oplevert in realiteit ook, het onterecht trachten opzettellijk de afstamming te ontnemen van geboren kinderen in dit land. Waardoor deze in welzijn en kinderrechten worden benadeeld en wel opzettellijk ook in gevallen.

 

and request

de regering te bewerkstelligen dat 1. Psychische mishandeling van kinderen in gevallen bij geboorte al, door niet kunnen erkennen juridisch door vaders van hun eigen kind; kan worden voorkomen voortaan door erkenning juridisch bij geboorte gelijk vast te leggen, met name in de bedoelde "risicogroepen".

 1. Wij verzoeken tevens aan de duizenden gevallen van psychische kindermishandeling door meest moeders gepleegd, inzake letterlijke hersenspoeling (over jaren ook) door omgangsfrustratie, iets te doen in de zin van verplichting aan dergelijke frustrerende moeders, c.q. familie daarvan c.q. vervolging Strafrechtelijk voor het mishandelen van kinderen.

 2. Dienaangaande verzoeken wij tevens een MELDPLICHT inzake door alle hulpverleners, die bekend zijn voor gezagstoewijzingen, met de kenmerken van moeders als bedoeld.

 3. Gedegen onderzoek dient plaats te vinden naar toestandsbeeld van moeders, gelijk al voordat rechters ook in scheidingen gezag toewijzen eenzijdig aan moeders, wanneer sprake is van een ernstige stoornis. Zoals bijvoorbeeld de borderlinepersoonlijkheidsstoornis er één van is volgens de deskundigen zelf. (Trimbos). (Daarbij zich tevens de vraag te stellen of sprake is van een ernstige geestesstoornis of niet aangezien de deskundigen op dit terrein borderlinesyndroom als zodanig benoemen. Vroeger heette het bijvoorbeeld psychopathische hysterie).

 4. Voorts verzoeken wij een verplichte betrokkenheid bij gesprekken van de PARTNERS-VADERS-OMSTANDERS-BELANGHEBBENDEN wanneer een betreffende moeder of toekomstig moeder in behandeling loopt in de ggz -psychiatrie of huisarts, c.q. ergens anders voor deze stoornis. (Zie www.bpdcentral.com) Deze informatie is al jaren zo bleek bekend zo ook de kenmerken, waarbij deze mensen puur handelen in vermeende gedachten.

 5. Voorts verzoeken wij dat letterlijke valse aantijgingen gedaan door zulke moeders worden onderzocht en aangepakt. Daarbij een genoegdoening als dit blijkt na onderzoek aan de betreffende vaders over jaren. En het doen stoppen van letterlijk bedrog en manipulatie van kinderen door meest moeders in alle soorten van scheidingszaken. Dit alles ter bevordering van kinderbescherming en kinderrechten op de in eerste instantie BEIDE eigen ouders. Zonder onterechte vervreemding voortaan.

 6. Geen gezag meer eenzijdig aan mensen die aantoonbaar zaken als kenmerk al van een ernstige geestesstoornis, verdraaien in vermeende gedachten ook c.q. in een impuls al.

 7. Heropening van alle lopende gelijksoortige zaken -in belang van de betreffende kinderen- en indien noodzakelijk voor kinderrechten op eigen vaders herziening van gezag. C.q. wisseling gezag over kind of kinderen naar de eigen vaders indien mogelijk, die aantoonbaar werden en worden vervreemd middels manieren zoals bedoeld.

 8. Bij gebleken kenmerken van moeders, zoals manipulatie, bedrog, liegen, valse verklaringen afleggen, onmiddellijk ingrijpen door rechterlijke macht inzake.

 9. Bij vals te noemen geboorteaangiftes (ca. 11.000 te lande in Nederland alleen al nota bene) streepje als zijnde vader "afwezig" gezet door moeders of familie ervan of anderen, onmiddellijke controle op het afgelegde verhaal bij en door de Ambtenaar burgerlijke stand, gedaan door aangevers van geboorte en waarheidsvinding of verklaringen hieromtrent JUIST zijn of niet.

 10. Als blijkt dat afgelegde verklaringen ONJUIST (onwaar) zijn,invoering tot EERST preventief gedegen onderzoek naar toestandsbeeld bedoelde aangevers van een geboorte en de eventuele kenmerken van deze persoon, plus omstandigheden rond en voor geboorte.

 11. Daarbij verplichte uitwisseling van bestanden, gegevens, en informatie door betrokken hulpverleners die in beeld zijn bij behandeling van dergelijke moeders.

 12. Bestrijding van de talloze in realiteit gepleegde dan misdrijven door moeders betreffende, te weten onder andere verduistering van staat wat aantoonbaar is (of kan zijn) vermits gedegen onderzoek plaatsvindt verplicht zoals boven bedoeld.

 13. Als blijkt dat opzettellijke vervreemding of poging daartoe door moeders plaatsvindt, met behulp van valselijk opgemaakte rapportages door hulpverleners of instanties, zoals raden KB, of rapportages waarbij instanties verzwijgen richting familierechters wat aan de orde is met dergelijke personen-moeders c.q. familie ervan, hetgeen gewoonweg psychische kindermishandeling tegelijkertijd inhoudt inzake bedoelde vervreemding van een ouder meestens vaders, gepleegd door bedoelde moeders, vervolging toepassen inzake kindermishandeling. (Nu nog mishandeling 300 Strafrecht (Ned)

 14. Frustrerende moeders c.q. familie of anderen, aantoonbaar, die blijken valse verklaringen af te hebben gelegd, c.q. af te leggen over vaders, vervolgen wegens smaad en/of laster, c.q. valsheid in verweerschriften gedaan.

 15. Elke vorm van omgangsfrustratie op welke manier dan ook door moeders juridisch onderzoeken en vervolgen inzake kindermishandeling, c.q. poging tot vervreemden van kinderen en vaders.

 16. Ook hier in te voeren een meldplicht voor personen en hulpverleners die van deze feiten weten en kennis dragen. Zoals ook een meldplicht richting rechters omtrent kennis dragen van onder andere -familylife- van vaders, wat daarvoor door rechters niet wordt onderzocht ook al zijn er twijfels en waarover werd verzwegen of gezwegen door de hulpverlening en/of anderen of instanties.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2020-12-01 
Lead petitioner:
Lb.Koppenol 
Website:

History

Signatures