You, the petitioner
124054765 4090432764304605 3329129296943133656 o

Stop de kap van 800 bomen in Park Klarenbeek

2,715 signatures

Iedere bosbouwer/bosbeheerder leert dat er voor het systematisch en duurzaam beheren van bossen een beheervisie en beheerplan nodig is. In de beheervisie staan lange termijn verwachtingen en wensen die een stip aan de horizon zijn om naar toe te werken. Omdat het over het beheren van bomen gaat, organismen die langzaam groeien en al gauw ruim 100 jaar (of nog veel ouder) kunnen worden, dient een beheervisie voor oude standsparken een zeer lange periode te bestrijken. In het geval van de monumentale stadsparken/stadsbossen van Arnhem zou zo’n beheervisie minimaal 50 jaar moeten beslaan maar waarbij 100 jaar wellicht zinvoller is. Omdat dit een lange tijd bestrijkt kan het met veranderende situaties en inzichten natuurlijk wel bijgestuurd worden waar dat nodig is. Het is in ieder geval een beschreven en toetsbaar kader die de basis vormt voor het beheer. Het beheerplan beschrijft vervolgens de beheerdoelen die behaald moeten worden om de beheervisie te realiseren en welke activiteiten daarvoor ondernomen moeten worden. Het beheerplan overbrugt meerdere jaren en beschrijft te verwezelijken doelen, de werkzaamheden, inzet van personeel materieel, kosten, planning etc. Een beheervisie en de daarbij behorende beheerplannen kunnen onafhankelijk getoetst worden, ter inzage worden gelegd en dienen formeel goedgekeurd te worden.

Petition

We

bezoekers, omwonenden en andere medestanders

 

establish that:

  • De voorgenomen kap van 800 bomen op het oudste landgoed van Arnhem
  • Dit is niet zomaar een dunning van een bos, maar een zeer forse ingreep om bepaalde doelen te bereiken.
  • Op geen enkele wijze is schriftelijk de gemeenteraad en de bezoekers van het park duidelijk gemaakt wat de doelen van de ingreep zijn. Er is niet aangetoond dat het nu nodig zou zijn om in dit beukenbos meer andere boomsoorten te laten groeien.
  • Bij het beheer van de monumentale stadsparken/stadsbossen lijkt er geen beheervisie en beheerplan te zijn. Allerlei activiteiten die worden ondernomen (zoals het blessen en kappen van bomen) staan niet beschreven in een getoetst en goedgekeurd plan maar lijken te zijn ingegeven door één of twee gemeentelijke boswachters.
  • In plaats van een controleerbaar en goedgekeurd plan, worden de activiteiten nu uitgevoerd op basis van inzichten/meningen van de boswachters waardoor het bos-/parkbeheer gestoeld is op willekeur.
  • De bomen daarin zijn daardoor overgeleverd aan de grillen van de boswachter en aan willekeurige korte termijn visies. Door het uitvoeren van allerlei activiteiten zonder deugdelijk beheerplan kan de systematische aard en de duurzaamheid van het bos-/parkbeheer niet worden gewaarborgd.
  • Het risico is een degradatie van de oude bospercelen en de oude bomen daarin. Ook ontbreken door de afwezigheid van een beheerplan de mogelijkheden om het uitgevoerde beheer te toetsen aan dat plan, waardoor er geen mechanisme is om onwenselijke vormen van bosbeheer een halt toe te roepen.

 

and request

  • om voordat de (willekeurige) activiteiten in de stadsbossen/-parken worden voortgezet, eerst een gedegen en breed gedragen toekomstvisie op te stellen voor het park Klarenbeek

  • daarna een beheerplan voor de komende ca. 10 jaar op te stellen. Zonder beheerplan geen dunningen en andere op willekeur gebaseerde activiteiten.

  • In de tussentijd kunnen alleen maatregelen die voor de veiligheid van publiek en verkeer van belang zijn doorgang vinden omdat de gemeente als eigenaar/beheerder hiertoe een zorgplicht heeft.

The answer

740 bomen gekapt

In park Klarenbeek zijn inmiddels 740 bomen van de 800 geplande bomen gekapt. Zinloos, want als er met een andere 'behoud bomen'-bril was gekeken waren er andere besluiten genomen.

Niets kon de gemeenteraadsleden, verantwoordelijk wethouder en onze burgemeester overhalen iets langer stil te staan bij deze zoveelste zinloze bomen kap. Ruim 2.400 mensen hadden hun handtekening gezet voor het behoud van de bomen. Onze burgemeester pakte ze louw aan en ging verder tot de orde van de dag waarna een bekokstoofd onderonsje met gratis uitgedeelde gemeentebeleid propagandaboekjes ingekocht van betaalde insprekers die uitgedeeld waren aan de raadsleden om een eigen gelijk te staven en nog diezelfde avond besloot onze wethouder GroenLinks mevrouw Catelijne Bouwkamp door te gaan met haar zinloze destructieve bomenbeleid.

Moedeloos tegen dit soort onrecht ben ik tot het besluit gekomen dat dit mijn aller allerlaatste actie gaat zijn voor Behoud Bomen Arnhem. Samen met de Bomenbond was er een schouw in het park gepland met Hans van der lans, Eef Arnold en ex Staatsbosbeheer directeur Frits van Beusekom om duidelijk te maken dat natuurbehoud en bosbeleid anders kan dan tot nu gedaan wordt.

Met veel meer respect voor de natuur, maar nee, niets kan dovemans oren doen luisteren. Eigen gelijk eerst, ook al heb je ongelijk, dat is de gemeentepolitiek. Behoud Bomen Arnhem heeft jaren vrijwillig moeten strijden om door te dringen tot de GroenLinks-coalitie die onder de bezielende leiding van Catelijne Bouwkamp meer bomen heeft gekapt dat ze zelf kan overzien. De afspraken die ze met ons maakte bij onze eerste actie is ze nooit nagekomen.

Haar belofte ons uit te nodigen nadat ze geïnstalleerd was heeft ze gebroken. Ze moet ons nog uitnodigen, alleen van mij hoeft het niet meer. Deze vrouw heeft haar ware aard wel laten zien. Eigenlijk kenmerkend voor haar beleid. Park Gulden bodem is gesloopt onder de aanvoering van de voorzitter van de Vrienden van Sonsbeek, de ex-VVD wethouder Mevr. Van Gastel. Diezelfde VVD’er is er verantwoordelijk voor geweest dat de kapvergunning uit de APV is gehaald, met de inmiddels trieste gevolgen van dien. Er worden meer bomen uit particuliere tuinen gekapt dan ooit tevoren.

Gedeputeerde Staten-leden zoals GroenLinks Jan van der Meer stemmen nog steeds in met biomassa. Hoeveel bioboter kun je op je hoofd hebben? Ook het doordrukken van biomassacentrales gestookt op bomen, windmolens en zonneparken zonder te kijken naar de langdurige natuur- en milieuschade worden gezien als energietransitie. We kunnen de komende jaren gewoon gas blijven gebruiken en zijn daarmee schoner dan de plannen zoals nu uitgerold, onhaalbare geld verkwistende plannen.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Arnhem 
Petition desk:
Closing date:
2021-10-31 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Mark Bosch 
Organisation:
Behoud Bomen Arnhem & de Arnhemse Bomenbond  
Website:

History

Signatures

Updates

740 bomen gekapt

In park Klarenbeek zijn inmiddels 740 bomen van de 800 geplande bomen gekapt. Zinloos, want als er met een andere 'behoud bomen'-bril was gekeken waren er andere besluiten genomen.

+Read more...

Niets kon de gemeenteraadsleden, verantwoordelijk wethouder en onze burgemeester overhalen iets langer stil te staan bij deze zoveelste zinloze bomen kap. Ruim 2.400 mensen hadden hun handtekening gezet voor het behoud van de bomen. Onze burgemeester pakte ze louw aan en ging verder tot de orde van de dag waarna een bekokstoofd onderonsje met gratis uitgedeelde gemeentebeleid propagandaboekjes ingekocht van betaalde insprekers die uitgedeeld waren aan de raadsleden om een eigen gelijk te staven en nog diezelfde avond besloot onze wethouder GroenLinks mevrouw Catelijne Bouwkamp door te gaan met haar zinloze destructieve bomenbeleid.

Moedeloos tegen dit soort onrecht ben ik tot het besluit gekomen dat dit mijn aller allerlaatste actie gaat zijn voor Behoud Bomen Arnhem. Samen met de Bomenbond was er een schouw in het park gepland met Hans van der lans, Eef Arnold en ex Staatsbosbeheer directeur Frits van Beusekom om duidelijk te maken dat natuurbehoud en bosbeleid anders kan dan tot nu gedaan wordt.

Met veel meer respect voor de natuur, maar nee, niets kan dovemans oren doen luisteren. Eigen gelijk eerst, ook al heb je ongelijk, dat is de gemeentepolitiek. Behoud Bomen Arnhem heeft jaren vrijwillig moeten strijden om door te dringen tot de GroenLinks-coalitie die onder de bezielende leiding van Catelijne Bouwkamp meer bomen heeft gekapt dat ze zelf kan overzien. De afspraken die ze met ons maakte bij onze eerste actie is ze nooit nagekomen.

Haar belofte ons uit te nodigen nadat ze geïnstalleerd was heeft ze gebroken. Ze moet ons nog uitnodigen, alleen van mij hoeft het niet meer. Deze vrouw heeft haar ware aard wel laten zien. Eigenlijk kenmerkend voor haar beleid. Park Gulden bodem is gesloopt onder de aanvoering van de voorzitter van de Vrienden van Sonsbeek, de ex-VVD wethouder Mevr. Van Gastel. Diezelfde VVD’er is er verantwoordelijk voor geweest dat de kapvergunning uit de APV is gehaald, met de inmiddels trieste gevolgen van dien. Er worden meer bomen uit particuliere tuinen gekapt dan ooit tevoren.

Gedeputeerde Staten-leden zoals GroenLinks Jan van der Meer stemmen nog steeds in met biomassa. Hoeveel bioboter kun je op je hoofd hebben? Ook het doordrukken van biomassacentrales gestookt op bomen, windmolens en zonneparken zonder te kijken naar de langdurige natuur- en milieuschade worden gezien als energietransitie. We kunnen de komende jaren gewoon gas blijven gebruiken en zijn daarmee schoner dan de plannen zoals nu uitgerold, onhaalbare geld verkwistende plannen

2021-09-13

Deze petitie is ondertekenaar

De gesprekken met de gemeente gaan traag en zijn stroperig. Inmiddels zijn er bomen gekapt maar staan er nog meer op het programma te kappen. Zonder dat er een gedegen beheerplan ligt. Hans van der Lans, Frits van Beusekom en Eef Arnolds hebben hun visie ook over Park Klarenbeek gedeeld en zien in dat de gevolgde weg geen goede is voor Park Klarenbeek voor de toekomst. We gaan door en willen dat de gemeente in gesprek gaat met Hans, Eef en Frits en hun visie meeneemt in een gedegen beheerplan..

2021-09-13

Overhandigd op 2 maart 2021

Op 2 maart heeft de Arnhemse Bomenbond en Behoud Bomen Arnhem 2.623 handtekeningen voor een bosecologische aanpak van Klarenbeek en de Arnhemse landgoederen overhandigd aan Gerrie Elfrink (Socialistische Partij), Leo de Groot (Partij voor de Dieren) en Nico Wiggers (Arnhemse Ouderen Partij).

Ook de beheeradviezen van Hans van der Lans bosecoloog en Eef Arnolds, docent bosecologie zijn aangeboden.

+Read more...

Het verzoek om een ecologisch aanpak is ook per mail naar alle raadsleden toegestuurd.

Dit jaar zal een veranderingsplan gemaakt moeten worden, zodat na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar een nieuw college van burgemeester en wethouders dit kan gaan uitvoeren.

2021-03-07