You, the petitioner
Petitie

Stop de jacht op de Kunderberg

1,093 signatures

In het gebied van de Kunderberg loopt het aantal wilde dieren al vele jaren terug door de roekeloze jacht. Dat wilde dieren puur voor het plezier van de jagers mogen worden afgeschoten is niet van deze tijd; geweren zijn in een gebied dat door schoolkinderen en wandelaars wordt gebruikt ongewenst.

Petition

We

bezorgde inwoners van de gemeente Voerendaal, verenigd in de werkgroep Kunderberg-Natuur

 

observe

  • dat hazen, reeën, konijnen, vossen, fazanten en patrijzen die vroeger gemeengoed waren thans nauwelijks nog worden gezien;
  • dat wilde dieren in het gebied massaal afgeschoten worden terwijl de wet tot het conserveren van de wildstand verplicht;
  • dat jagers met geweren een gebied onveilig maken dat dagelijks door schoolkinderen en wandelaars wordt doorkruist;
  • dat het niet normaal is om louter voor het plezier dieren te doden.

 

and request

  • de provincie Limburg - ongeacht de door puur eigenbelang gedicteerde argumenten van de jagers - de jacht in het gebied van de Kunderberg niet meer toe te staan en afschotvergunningen in te trekken.

  • Navolging van wettelijke regels betreffende de vereiste aaneengesloten 40 ha en het conserveren van de wildstand dienen bovendien te worden gecontroleerd en zo nodig moet handhavend worden opgetreden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Limburg 
Petition desk:
Closing date:
2021-09-24 
Lead petitioner:
Kunderberg Natuur 
Organisation:
Werkgroep Kunderberg Natuur 
Website:

History

Signatures

Updates

Een eerste stap gezet!

Vandaag sluit de petitie 'Stop de jacht op de Kunderberg'. De werkgroep zal er vervolgens zorg voor dragen dat deze door u veelvuldig gesteunde wens bij de provincie Limburg kenbaar wordt gemaakt.

+Read more...

Over het verdere verloop van deze kwestie houden wij u per mail (als u bij de ondertekening hebt aangegeven deze te willen ontvangen) op de hoogte. Wij danken u zeer voor uw support.

De werkgroep Kunderberg-Natuur

2021-01-10

Achterkamertjespolitiek in de Provinciale Staten

Oorspronkelijk lag het in onze bedoeling om de petitie op 11 december tijdens de behandeling van het faunabeheerplan in de Provinciale Statenvergadering aan te bieden en daarbij tevens gebruik te maken van ons burgerrecht om voor aanvang van de vergadering ter zake in te spreken. Helaas ontvingen wij van de griffie het bericht dat het faunabeheerplan op 20 november jl.

+Read more...

in de commissie ‘Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)’ sonderend was besproken en er geen verdere behandeling van dit stuk in de vergadering van Provinciale Staten zou plaatsvinden.

Deze gang van zaken roept vragen op. Zo werd deze procedure al een jaar geleden door de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten bekritiseerd door een motie in stemming te brengen dat het faunabeheerplan voortaan in een vergadering van PS zou moeten worden besproken. Deze motie werd toen aangenomen! Desondanks wordt het Faunabeheerplan slechts sonderend besproken in de commissie RLN. De verantwoordelijke gedeputeerde hiervoor is dhr. H.J.H. (Hubert) Mackus. Deze gang van zaken is in strijd met de aangenomen motie, ondemocratisch en weinig transparant. Bovendien werd al in het jaar 2016 in de PS van Limburg een burgerinitiatief behandeld dat een betere bescherming van wilde dieren agendeerde. In de provincie Limburg werd dit burgerinitiatief (Van vogelvrij naar kogelvrij) door PS omarmd, maar desondanks was in de navolgende jaren geen verandering van het jachtbeleid te bespeuren. De provincie neemt een motie aan en negeert deze, zij belooft meer bescherming van wilde dieren en doet vervolgens niets! De jagerslobby weet zich in de PS van Limburg goed vertegenwoordigd en de stem van de burger blijft ongehoord.

Wij hebben daarom de handtekeningenactie tot 10 januari 2021 verlengd. In de tussentijd bereiden wij verdere acties voor om door Provinciale Staten gehoord te worden.

2020-12-08

Faunabeheerplan in Provinciale Staten

Beste supporters van de werkgroep Kunderberg-Natuur,

Op 11 december a.s. wordt in de Provinciale Staten het faunabeheerplan van de provincie Limburg besproken.

+Read more...

Wij hebben daarom de datum waarop de petitie bij de provincie wordt ingediend vervroegd naar 9 december 2020.

Zoals u misschien al is opgevallen is het aantal ondertekenaars enorm gegroeid. Mocht u nog iemand kennen die wel zou willen tekenen maar dat nog niet heeft gedaan, zou het fijn zijn als u deze vroegere termijn onder de aandacht bracht.

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw ondersteuning!

2020-11-19