You, the petitioner
Stroet 1 bak

Sta geen uitbreiding van De Stroet toe

350 signatures

De behoefte aan uitbreiding van De Stroet is onjuist berekend. Met juiste de uitgangspunten blijken in de buurt genoeg bedrijventerreinen beschikbaar. Belangrijker is de agrarische bestemming van de grond te behouden voor duurzame landbouw. Dat past beter bij Lunteren en bevordert de biodiversiteit.

Petition

We

Bezorgde Lunteranen,

 

establish that:

  • dat in het bestemmingsplan de noodzaak voor uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet onjuist is ingeschat op 105 ha op basis van de vraag van heel Foodvalley, inclusief ongeschikte bedrijvigheid (logistiek, kennisintensief en te zware milieuklassen).
  • dat MKB-Lunteren interesse toonde voor 9 ha bedrijventerrein, terwijl 19 ha beschikbaar is in de nabije omgeving en 111 ha op termijn.
  • dat daarom geen behoefte is aan uitbreiding van De Stroet.

 

and request

de gemeenteraad de agrarische bestemming te behouden en de grond gebruiken voor duurzame landbouw (voedselbos/pluktuin). Dat is een goed verdienmodel voor boeren en ondersteunt de biodiversiteit. Het past bij het Lunterse karakter, beschermt de dassenburcht, is in lijn met de LNV-ambitie van 1000 ha voedselbos en de missie van Stuurgroep Regio Deal Foodvalley. Voorzitter Verhulst: ‘Wij willen een gidsregio zijn voor landbouw en voeding, nu en in 2050.’

The answer

Petitie wordt op 6-2-2023 om 21:00 uur gesloten.

Mede dorpsgenoten, De petitie tegen de uitbreiding van De Stroet wordt vandaag gesloten. Wij hebben een mooi resultaat bereikt van 370 ondertekenaars. Wilt u alsnog ondertekenen dan kan dat tot maandag 6-2-2023 om 21:00 uur. Het was goed te zien dat de ondernemers een vóór-petitie zijn gestart met tot nu toe 260 ondertekenaars. Door deze twee petities samen te voegen ontstond er een enquête waaruit blijkt dat 59% van de Lunteranen tegen de uitbreiding is. Dat is ongeveer gelijk is aan een enquête van de Dorpsraad van een paar jaar terug. Het resultaat gaan we samen met onze argumenten aanbieden aan de gemeenteraad Ede. Wij danken iedereen voor het ondertekenen van de twee petities. Het leverde een evenwichtig beeld op van hoe Lunteranen tegen de uitbreiding aankijken. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Ede 
Petition desk:
Closing date:
2023-02-06 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Bezorgde Lunteranen 
Organisation:
Bezorgde Lunteranen 
Website:

History

Signatures

Updates

Bezorgde Lunteranen gaan in beroep tegen het raadsbesluit voor de uitbreiding van De Stroet.

Lunteren, 21 september 2023 - Op 21 september heeft de gemeenteraad van Ede vóór de uitbreiding van De Stroet gestemd, ondanks de petitie van Bezorgde Lunteranen tegen het plan en een enquête van de Dorpsraad Lunteren waaruit blijkt dat twee derde van de Lunteranen het plan niet steunt.

Dit raadsbesluit voldoet volgens Bezorgde Lunteranen niet aan de wettelijke vereisten voor het verstedelijken van een agrarisch gebied met een bedrijventerrein, omdat er ruim voldoende aanbod is van bedrijventerreinen in de nabije omgeving.

+Read more...

De STEC-groep, die dit soort berekeningen voor de gemeente Ede uitvoert, heeft berekend dat er de komende tien jaar 33 hectare aan bedrijventerrein nodig is voor de Lunterse ondernemers. Hoewel Bezorgde Lunteranen het niet eens zijn met de berekening en conclusies van de STEC-groep, kan volgens het Regionaal Programma Werklocaties van Foodvalley deze vraag van ongeveer 3 hectare per jaar volledig gedekt worden door het aanbod in de buurt van ongeveer 9 hectare per jaar. Volgens de wet is het dan niet toegestaan om agrarische grond te bestemmen voor bedrijventerrein.

Bezorgde Lunteranen drongen er daarom bij de gemeente Ede op aan om dit gebied te bestemmen voor de dringende behoefte aan duurzame en natuurinclusieve landbouw, wat beter past bij het karakter van ons dorp. Er staat een aanzienlijk aantal duurzame agrarische ondernemers klaar om aan de slag te gaan, maar er is geen grond beschikbaar, omdat de gemeente Ede hen niet betrekt in haar grondbeleid, ondanks eerdere toezeggingen en het Europese besluit om in 2030 te komen tot 25% biologische landbouw. Met slechts 4% loopt Nederland nu al ernstig achter.

Een aantal partijen had zich echter goed ingelezen en stemde tegen de uitbreiding. Dat waren Mens en Milieu Ede, Burger Belangen, FvD en GroenLinks. Bezorgde Lunteranen bedanken de raadsleden voor het luisteren naar hun argumenten en bereiden zich nu voor om in beroep te gaan bij de Raad van State. Tevens zullen zij de rechter om een voorlopige voorziening vragen om eventuele voorbereidingen voor bouwwerkzaamheden te voorkomen, zodat de natuurwaarde van het gebied beschermd blijft en de grond geschikt blijft voor duurzame landbouw.

Heeft u vragen? Mail uw vragen naar: BezorgdeLunteranen@gmail.com

2023-09-22

De eindfase tegen de uitbreiding van De Stroet.

In onze strijd tegen de uitbreiding van De Stroet bevinden we ons nu in de laatste fase: de finale. Op dit cruciale moment is het van het grootste belang dat we indruk maken op de raadsleden, en jullie kunnen daarbij een essentiële rol spelen.

+Read more...

Onderzoek heeft aangetoond dat publieke aanwezigheid een aanzienlijke invloed heeft op de manier waarop raadsleden met een plan omgaan.

Als jullie enigszins in de gelegenheid zijn, kom dan naar de raadszaal en neem zoveel mogelijk medestanders mee! Laten we ervoor zorgen dat de publieke tribune van de raadszaal barst van betrokken Lutheranen!

Het is ook een mooie gelegenheid om te zien hoe onze raadsleden werken aan een kwestie waar we allemaal nauw bij betrokken zijn. Het belooft een leerzame ervaring te worden.

Hier zijn de belangrijke data om in je agenda te zetten:

  • 4 september om 19:00 uur: Bezorgde Lunteranen spreken de raad toe.
  • 7 september om 21:00 uur: De raadsleden gaan in debat over De Stroet (de oordeelvormende vergadering).
  • 21 september om 19:00 uur: De raadsleden nemen een besluit (de besluitvormende vergadering).

We hopen jullie allemaal te zien in het gemeentehuis om samen een krachtig signaal af te geven.

Met vriendelijke groet, Max Hilhorst, namens Bezorgde Lunteranen

2023-09-02

Gaat de gemeenteraad in september tegen de uitbreiding van De Stroet stemmen?

Gaat de gemeenteraad tegenstemmen?

Het is even geleden dat we u op de hoogte hebben gebracht van de voortgang van het bestemmingsplan De Stroet.

Het College van B&W heeft het plan goedgekeurd en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

+Read more...

Wij hebben de petitie aan de raadsleden aangeboden en zullen de raadsleden extra informatie geven over ons bezwaar tegen het plan.

De raadsvergaderingen zijn openbaar, en we weten dat raadsleden gevoelig zijn voor de aanwezigheid van publiek op de tribune. Laten we in groten getale aanwezig zijn om te laten zien dat we dit besluit belangrijk vinden voor ons dorp. De raadsvergaderingen zijn gepland op 7 september om 21:00 uur (voor het oordeelvormende debat) en op 21 september om 19:00 uur (voor het definitieve besluit) in de raadszaal aan de Bergstraat 4 in Ede. Eventuele wijzigingen kunt u vinden op https://ede.raadsinformatie.nl/.

En laten we niet vergeten dat dit tevens een prachtige gelegenheid is om de jongere generaties hierbij te betrekken. Leer hen de waarde van betrokkenheid en het diepgaande proces van democratie. Want wie weet, zien we hen over enkele jaren wellicht op dezelfde stoelen plaatsnemen.

Tot slot bekijk en deel massaal onze video op: https://youtu.be/YzrDYIOvd9w Het gaat om uw dorp!

Met vriendelijke groet, Max A. Hilhorst, namens Bezorgde Lunteranen

2023-08-25