You, the petitioner
C6038a55 56bb 4a79 8839 6ae40b8db017

Red de Bokkebuurtpolder in Doezum

136 signatures

Wetterskip Fryslân is voornemens om een slibdepot aan te leggen in een uniek laagveengebied, met aantal landschappelijke en natuurwaarden. Vorig jaar heeft de nieuwe eigennaar de nodige werkzaamheden gedaan om het landschap te vernielen. De natuur probeert zich uit alle macht te herstellen.

Petition

We

Recreanten, passanten, natuurliefhebbers, fietsers ,wandelaars van Abel Tasman route en Melle's pad

 

observe

  • dat het landschap en de natuur in Nederland en ook in het Westerkwartier onder druk staat,
  • dat de intensieve veehouderrij ernstige schade aanricht aan landschap en natuur,
  • dat het Wetterskip niet uitputtend heeft gekeken naar alternatieven voor het nieuwe slibdepot.
  • dat het Westerkwartier circa 60.000 inwoners heeft waarvan 278 boerenbedrijven,
  • dat de boeren het land voor hun bedrijfsvoering niet nodig hebben en de andere inwoners en toeristen wel.

 

and request

de gemeente een vergunning voor dit kwetsbare en uniek gebied niet af te geven en het Wetterskip Fryslan nu al op te dragen een alternatief te zoeken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Westerkwartier 
Petition desk:
Closing date:
2021-09-02 
Lead petitioner:
Herman J. van Vliet 
Organisation:
Buurtbewoners en genieters van het gebied 
Website:

History

Signatures

Updates

Bokkebuurt gaat in bezwaar.

Bewoners Bokkebuurt in Doezum hebben zoals eerder aangekondigd bezwaar aangetekend tegen het voornemen van de Gemeente Westerkwartier om vergunning te verlenen om een baggerdepot aan te leggen naast het buurtschap Bokkebuurt in Doezum. Wij zijn niet tegen het uitbaggeren van de Doezumertocht, alleen de bagger kan ook op een plek waar geen bewoners er overlast van hebben en kwetsbaar landschap er onder lijdt, aldus de bewoners. Voor dit bezwaar is een gespecialiseerd advocatencollectief Benthem & Gratema ingehuurd.

+Read more...

Zij hebben, als bestuursrechtadvocaten, vaker met dit bijltje gehakt. Kern van de bezwaren zijn een baggerdepot met, volgens een eigen rapport van het Wetterskip Fryslân, 22.000 Mton bagger met uitgespoelde mest van de intensieve veehouderij wat naast een Natuurvriendelijke oever moet komen te liggen. Alsof de grote hoeveelheid fosfaat geen invloed heeft op de naastgelegen natuur. In de landelijke discussie over overbemesting en uitspoelen van fosfaat naar oppervlaktewater, is deze zaak exemplarisch. De bewoners vragen verder de rechter via een voorlopige voorziening om eventuele werkzaamheden op te schorten tot de gehele bezwaarprocedure is afgerond. Men wil voorkomen dat er werkzaamheden gebeuren die later niet meer teruggedraaid kunnen worden. Verder wordt betwist dat baggeropslag onder de noemer agrarische activiteit wordt geschaard. Al met al zal het project vertraagd worden, welke extra kosten, volgens de bewoners beter hadden kunnen gebruikt worden om de bagger wat verder weg te pompen.

2021-10-26

Omwonenden attenderen gemeenteraadsleden op financiele gevolgen

Omwonenden van de Bokkebuurt hebben alle gemeenteraadsleden gewezen op de grote financiele consequenties bij onverhoopte aanleg van een baggerdepot voor hun deur. Een verzoek tot toekenning van planschade kan mogelijk enkele honderduizenden euro's aan kosten voor de Gemeente Westerkwartier opleveren. Het zou toch raar zijn dat het Wetterskip € 50.000,00 denkt te besparen en de Gemeente Westerkwartier € 200.000,00 aan planschade moet uitkeren? Hier leest u de gehele brief;

Doezum, woensdag 25 juli 2021. Betreft: Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruik van gronden als depot voor baggerspecie - kadastraal bekend gemeente Grootegast, sectie O, perceelnummer 428 in Doezum, nabij Doezumertocht 9 t/m 15a in Doezum Geachte leden van de raad, Wij willen u wijzen op de gevolgen die een eventuele positieve beslissing op de aanvraag voor vergunning zal hebben. Wanneer u zult besluiten tot verstrekking van een vergunning sterkt het de bewoners aan de Doezumertocht om een bezwaar in te dienen.

+Read more...

Verder zullen we de voorzieningen rechter vragen eventuele werkzaamheden onmiddellijk te staken aangezien de plannen voor dit depot onherstelbaar afbreuk zal doen aan de uitvoering van de plannen om een natuurvriendelijke oever (NVO) langs dezelfde kavel aan te leggen. Verder constateren we dat de plannen voor het plaatsen van een baggerdepot dermate dicht op onze woningen zal plaats vinden, dat een claim voor planschade wegens waardevermindering van onze woningen niet ondenkbaar zal zijn . Deze planschades kunnen naar verwachting gemakkelijk een veelvoud zijn van de € 50.000,00 extra, die het Wetterskip Fryslân denkt te besparen om het depot niet veel Noordelijker neer te leggen. In dat geval zal de gemeente Westerkwartier als vergunningverlener veel geld moeten uitkeren, omdat het Wetterskip geld denkt te besparen. Daarbij is het frappant dat wordt afgeweken van het bestemmingsplan, maar een reguliere procedure wordt gevolgd. Wij vragen ons af of er niet eerst een ontwerp-vergunning moet worden verleend, waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend. Verder is de discussie over het gebruik van dit landschap niet terug te voeren op een verschil van mening tussen twee private personen, maar is ons inziens een fundamentele discussie hoe wij in Nederland en dan specifiek in het Westerkwartier willen omgaan met kwetsbare grond, landschappelijke waarden en natuurwaarden. Deze discussie wordt veel breder gevoerd, maar spits zich toe in deze gemeente op onder andere deze kavels. Gezien de voorbereidingen tot van kracht worden van de nieuwe Omgevingswet, waarbij de burgerparticipatie een veel belangrijkere rol zal spelen is in dit geval, omdat de betrokken burgers voor veel voldongen en voorgekookte feiten werden geplaats, een gang naar de rechter naar onze verwachting zinvol zijn. We roepen u daarom op om betrokken aanvrager, nogmaals te vragen een alternatief te zoeken, op minder kwetsbare grond en minder kwetsbaar landschap. Namens de bewoners van de Bokkebuurt, Hoogachtend, H.J. van Vliet

2021-08-16

Omwonenden starten crowdfunding voor juridisch gevecht

Een groep bewoners van de Bokkebuurt bij Doezum neemt een jurist in de arm voor het protest tegen het baggerdepot langs de Doezumertocht. ,,We maken bezwaar tegen de vergunning. Als de gemeente de bezwaren negeert, stappen we naar de rechter’’, zegt bewoner Herman van Vliet.

+Read more...

Volgens hem verwacht de kleine groep omwonenden financiële steun van natuurliefhebbers en recreanten als er een crowdfundingactie voor komt. ,,Er zijn genoeg mensen en recreanten die deze omgeving (zoals Melle’s Pad van Staatsbosbeheer Westerkwartier) erg waarderen en met ons vinden dat het slibdepot beter op een andere plek kan komen.’’ Wilt u ons helpen doneer dan op: https://www.lekkeretrek.com/red-de-bokkebuurtpolder

2021-07-17