You, the petitioner
Kaart gemeenten alblasserwaard

HogeHeerenlanden, meer zeggenschap voor de regio

646 signatures

Door herindeling is het gebied Vijfheerenlanden dat, samen met de Alblasserwaard, eeuwenlang cultureel historisch deel heeft uitgemaakt van de Provincie Zuid-Holland, toegewezen aan de Provincie Utrecht.


De indiendatum van de petitie is verstreken op 3 april 2019. De petitie is automatisch ingetrokken en gesloten zonder te zijn overhandigd aan Zederik. Neem contact op met de petitionaris om deze petitie te heropenen en alsnog vooruit te helpen.

Petition

We

Bewoners van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam die zich zorgen maken over hun politieke vertegenwoordiging en belangenbehartiging in het grote geheel van de Gemeente Vijfheerenlanden en Provincie Utrecht.

 

establish that:

 • De historische en politieke binding met de Alblasserwaard bestuurlijk is weggevallen.

 • Dit een bedreiging vormt voor sociale cohesie en maatschappelijk ontwikkeling en het behoud van het unieke karakter van de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

 • Deze regio kenmerkt zich door een sterke arbeidsmoraal, lage werkloosheid, veel dienstverlenende ondernemingen en veel initiatieven op het gebied van duurzame energie. Het gebied heeft een sterk agrarisch karakter.

 • De regio ook een aantal knelpunten kent zoals de filedruk in de dorpen als gevolg van onvoldoende wegcapaciteit van de A27 en A15. En dreigende leegloop/leegstand van het oorspronkelijk agrarisch gebied door afbrokkelende cohesie en maatschappelijke betrokkenheid.

 • De inwoners niet betrokken zijn bij de besluitvorming omtrent de overgang naar de Provincie Utrecht. Dit besluit wordt door ondertekenaars ervaren als arrogantie van de macht van een overheid die niet goed in contact staat met haar inwoners. Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders, tegen het advies in, een ondervertegenwoordiging is van wethouders uit de oorspronkelijke gemeenten Leerdam en Zederik. Welke verder het gevoel geeft van niet vertegenwoordigd te worden op bestuurlijk niveau.

 • De huidige bestuurlijke constellatie kent een te sterke focus op de stad Vianen. Bewoners vrezen dat zij binnen de nieuw gevormde gemeente een ondergeschikte rol krijgen toebedeeld en bedrijfseconomisch op achterstand worden gezet.

 • De inwoners op zoek zijn naar een betere vertegenwoordiging en afgewogen belangenbehartiging binnen de regio in gezamenlijkheid met de Alblasserwaard.

 

and request

Pleiten voor het vormen van een regionaal samenwerkingsverband waarin de belangen van alle kernen zonder politieke sturing, worden gediend. Die belangen kunnen voor de verschillende kernen wisselend zijn. Onderwerpen die die in dit regionaal samenwerkingsverband besproken worden zijn:

 • A. Mobiliteit: Bijvoorbeeld, het bevorderen van de bereikbaarheid van de bedrijven in het gebied en de verschillende kernen. Oplossen filedruk in de verschillende kernen gelegen langs de A27 en A15.

 • B. Economie: Bijvoorbeeld het gezamenlijk bevorderen van de vestiging van schone bedrijven passend bij het karakter van de regio Ablasserwaard/Vijfheerenlanden.

 • C. Ruimte: Een integrale visie op gebied van gefaseerde woningbouw en ontwikkelruimte dorpen.

 • D. Natuur en milieu: Bijvoorbeeld behoud natuurwaarden, geen aantasting van het Groene Hart.

Dit regionaal overleg van belanghebbenden (vertegenwoordigers van de dorpskernen, sociale en maatschappelijke instanties en corporaties, gemeenten, provincies, waterschap, rijkswaterstaat) zou betrokken moeten worden bij besluitvorming op deze onderwerpen die de regio aangaan.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Zederik 
Petition desk:
Closing date:
2019-04-03 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Jan Versluis 
Organisation:
Hogeheerenlanden 
Website:

History

Signatures

Updates

Belangstelling voor wijk- of dorpsraden

Beste medeondertekenaars, hartelijk dank voor uw steun. De petitie hebben wij overhandigd aan het College van Burgemeester & Wethouders van de nieuwe Gemeente Vijfheerenlanden. De Gemeente heeft de mogelijkheid open gezet voor het instellen van een dorpsraad. Als aandacht-vragers voor de ondervertegenwoordiging van de kernen Zederik en Leerdam hebben wij niet zelf de ambitie om zitting te nemen in een eventueel in te richten dorpsraad.

+Read more...

Wel staan wij open voor het, samen met geïnteresseerden, opzetten van een dergelijk inspraakorgaan. Mocht u hierover verder willen praten dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. Met vriendelijke groeten Jan Versluis 06-27341034 of mail jan.versluis@kpnmail.nl

2019-04-16