U, de petitionaris

Geen mestfabriek in Asten

463 ondertekeningen

Kovemi B.V. heeft het voornemen om 80.000 ton mest per jaar te gaan verwerken op de locatie Dijkstraat 72 te Asten. Inwoners van Asten, Lierop en andere omwonenden vrezen daardoor toename van stank - en verkeersoverlast plus risico’s voor de volksgezondheid.

Petitie

Wij

verontruste inwoners van Asten, Lierop en andere dorpen,

 

constateren

dat er plannen zijn voor de uitbreiding van de huidige mestverwerking aan de Dijkstraat in Asten van 6.000 naar 80.000 ton per jaar. Met deze schaal zal dus binnenkort een industriële activiteit worden uitgeoefend op die locatie, terwijl daar volgens het bestemmingsplan een ‘agrarische bestemming’ op rust. Wij, inwoners van Asten en omliggende dorpen, maken ons grote zorgen over de effecten van deze mestfabriek, zoals toename van de stankoverlast en aantasting van onze leefomgeving, mede, omdat de vrachtverkeersbewegingen fors zullen toenemen met ruim 12.000 per jaar (40 – 45 per dag).

Tevens wijzen wij op de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid t.g.v. deze mestfabriek. Zo bevat de aangevoerde mest (resistente) bacteriën en antibiotica. Verder worden er zuren en andere hulpchemicaliën bij het proces verwerkt, waardoor deze installatie als ‘chemische fabriek’ aangemerkt dient te worden. Een dergelijke installatie past absoluut niet in een landelijke omgeving en hoort thuis op een bedrijventerrein categorie 5.

Bovendien wordt meer dan 80.000 m3 van het ‘gezuiverde’ proceswater op de Zuid-Willemsvaart geloosd. Volgens de MER zou er na het verwerkingsproces maximaal 30% van de medicijnresten achterblijven in het proceswater, mits het proces optimaal wordt beheerst.

Ook maken wij ons grote zorgen over de aanzuigende werking van mestfabrieken. Dit soort installaties zal leiden tot verdere schaalvergroting en veeverdichting in de directe omgeving. Zo heeft staatssecretaris Dijksma aangekondigd dat zij van plan is om de dierproductierechten na 2018 af te schaffen op voorwaarde dat er voldoende mestverwerkingscapaciteit is gerealiseerd. Op deze manier leiden mestfabrieken tot nog meer vee en nog meer mest. Wij inwoners van Asten, Lierop en omliggende dorpen zijn daarom allerminst overtuigd dat mestfabrieken bijdragen aan vermindering van het mestoverschot in Asten en omgeving.

 

en verzoeken

Om bovenstaande redenen vinden wij de plannen voor de bouw van deze mestfabriek op korte afstand van onze woonomgeving onacceptabel en verzoeken de volksvertegenwoordigers van de gemeente Asten om de vele zorgen die er leven onder inwoners en omwonenden serieus te nemen. Wij roepen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Asten dan ook op om een verklaring van groot bezwaar af te geven aan de provincie Noord-Brabant en verder elke medewerking aan de plannen voor het realiseren van deze mestfabriek stop te zetten. Tevens roepen we Provinciale Staten en het provinciebestuur op om géén besluit te nemen over de ruggen van de inwoners van Asten en omliggende dorpen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Noord-Brabant 
Petitieloket:
Einddatum:
30-06-2015 
Antwoord verwacht:
24-08-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
geen mestfabriek asten 
Organisatie:
Initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Raadscommissie Asten kritisch over plan mestfabriek Dijkstraat

Een commissie van de gemeenteraad van Asten heeft 13 januari kritische vragen gesteld over de plannen voor uitbreiding van een mestverwerkingsinstallatie aan de Dijkstraat in Asten van 6.000 naar 80.000 ton door Kovemi BV. Diverse raadsleden spraken hun zorgen uit over de lozing van medicijnresten in de Zuid-Willemsvaart, stankoverlast en toename van zwaar vrachtverkeer. De plannen voor de mestfabriek staan 3 februari opnieuw op de agenda van de gemeenteraad van Asten.

+Lees meer...

De raad moet dan een besluit nemen of zij wel of niet van plan is een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven aan de provincie Brabant. Voor alle duidelijkheid: het bouwen van een mestfabriek op deze locatie is in strijd met het bestemmingsplan. Binnen de raadscommissie werd ook zorg uitgesproken over de lozing van onder meer resten antibiotica en resistente bacteriën die in de mest kunnen voorkomen. Daarnaast is er zorg over de gevolgen wanneer er calamiteiten zijn met de mestsilo’s. Die zou dan rechtstreeks in de Zuid-Willemsvaart en de Aa kunnen stromen. Teken ook via onderstaand linkje:

Geen mestfabriek Asten
20-01-2015