U, de petitionaris

Geen mestfabriek in Asten

463 ondertekeningen

Kovemi B.V. heeft het voornemen om 80.000 ton mest per jaar te gaan verwerken op de locatie Dijkstraat 72 te Asten. Inwoners van Asten, Lierop en andere omwonenden vrezen daardoor toename van stank - en verkeersoverlast plus risico’s voor de volksgezondheid.

Petitie

Wij

verontruste inwoners van Asten, Lierop en andere dorpen,

 

constateren dat:

dat er plannen zijn voor de uitbreiding van de huidige mestverwerking aan de Dijkstraat in Asten van 6.000 naar 80.000 ton per jaar. Met deze schaal zal dus binnenkort een industriële activiteit worden uitgeoefend op die locatie, terwijl daar volgens het bestemmingsplan een ‘agrarische bestemming’ op rust. Wij, inwoners van Asten en omliggende dorpen, maken ons grote zorgen over de effecten van deze mestfabriek, zoals toename van de stankoverlast en aantasting van onze leefomgeving, mede, omdat de vrachtverkeersbewegingen fors zullen toenemen met ruim 12.000 per jaar (40 – 45 per dag).

Tevens wijzen wij op de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid t.g.v. deze mestfabriek. Zo bevat de aangevoerde mest (resistente) bacteriën en antibiotica. Verder worden er zuren en andere hulpchemicaliën bij het proces verwerkt, waardoor deze installatie als ‘chemische fabriek’ aangemerkt dient te worden. Een dergelijke installatie past absoluut niet in een landelijke omgeving en hoort thuis op een bedrijventerrein categorie 5.

Bovendien wordt meer dan 80.000 m3 van het ‘gezuiverde’ proceswater op de Zuid-Willemsvaart geloosd. Volgens de MER zou er na het verwerkingsproces maximaal 30% van de medicijnresten achterblijven in het proceswater, mits het proces optimaal wordt beheerst.

Ook maken wij ons grote zorgen over de aanzuigende werking van mestfabrieken. Dit soort installaties zal leiden tot verdere schaalvergroting en veeverdichting in de directe omgeving. Zo heeft staatssecretaris Dijksma aangekondigd dat zij van plan is om de dierproductierechten na 2018 af te schaffen op voorwaarde dat er voldoende mestverwerkingscapaciteit is gerealiseerd. Op deze manier leiden mestfabrieken tot nog meer vee en nog meer mest. Wij inwoners van Asten, Lierop en omliggende dorpen zijn daarom allerminst overtuigd dat mestfabrieken bijdragen aan vermindering van het mestoverschot in Asten en omgeving.

 

en verzoeken

Om bovenstaande redenen vinden wij de plannen voor de bouw van deze mestfabriek op korte afstand van onze woonomgeving onacceptabel en verzoeken de volksvertegenwoordigers van de gemeente Asten om de vele zorgen die er leven onder inwoners en omwonenden serieus te nemen. Wij roepen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Asten dan ook op om een verklaring van groot bezwaar af te geven aan de provincie Noord-Brabant en verder elke medewerking aan de plannen voor het realiseren van deze mestfabriek stop te zetten. Tevens roepen we Provinciale Staten en het provinciebestuur op om géén besluit te nemen over de ruggen van de inwoners van Asten en omliggende dorpen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Noord-Brabant 
Petitieloket:
Einddatum:
30-06-2015 
Antwoord verwacht:
24-08-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
geen mestfabriek asten 
Organisatie:
Initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Raad Asten stemt vóór mestfabriek; petitie gaat door naar provincie

Een meerderheid van de gemeenteraad van Asten heeft dinsdagavond 3 februari besloten om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven aan de provincie Brabant voor de bouw van een grote mestfabriek van 80.000 ton aan de Dijkstraat in Asten. De initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek Asten’ voelt zich gesteund door de ruim 300 handtekeningen die binnen een week onder de petitie zijn gezet en gaat daarom door met petitie.

+Lees meer...

Het is de bedoeling de petitie op 6 maart aan te bieden aan Provinciale Staten van Brabant. Tijdens behandeling in de gemeenteraad bleek dat de drie coalitiepartijen CDA, Algemeen Belang en Leefbaar Asten het voorstel van het college steunden om geen bedenkingen kenbaar te maken bij de provincie. De oppositiepartijen D66 - Hart voor Asten, PGA/PvdA en VVD dachten daar anders over en stemden tegen. Deze fracties hadden als enige oog en oor voor de bezwaren en onrust die er onder de inwoners bestaat tegen deze mestfabriek. De initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek Asten’ roept alle inwoners van Asten, Lierop en omgeving op om actief mee te werken aan het behoud van een leefbare, gezonde leefomgeving door vrienden en kennissen op te roepen om de petitie te ondertekenen en tot een succes te maken.  

Teken de petitie 'Geen mestfabriek in Asten'
04-02-2015

Astense raad oordeelt over uitbreiding mestverwerker

De Astense gemeenteraad oordeelt dinsdag 3 februari over de uitbreidingsplannen van mestverwerker Kovemi aan de Dijkstraat in Asten, zo meldt het ED. De gemeenteraad moet volgens een voorstel van het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over de volgende beslispunten: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een ontwerp verklaring van geen bedenkingen verlenen betreffende de door Kovemi B.V. ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiding van de mestbewerking aan Dijkstraat 72 in Asten; In het geval er geen zienswijzen worden ingediend tegen het verlenen van de omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanmerken als definitieve verklaring van geen bedenkingen. De initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ vindt dat de gemeenteraad - gelet op het grote aantal handtekeningen dat inmiddels onder deze petitie is gezet - géén verklaring van geen bedenkingen mag verlenen. Voorts beschouwt de initiatiefgroep het grote aantal adhesie betuigingen onder deze petitie als een 'voorlopige zienswijze' die de gemeenteraad, het college én de provincie niet zomaar kan en mag negeren. De ondertkenenaars zijn het duidelijk oneens met het voornemen van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor de uitbreiding van de mestbewerking aan Dijkstraat 72 in Asten.  .

03-02-2015

Bericht aan raadsleden gemeente Asten

Geachte raadsleden, zoals U inmiddels gehoord, dan wel zelf gezien hebt, hebben wij als verontruste inwoners van Asten, Lierop en directe omgeving, 5 dagen geleden een petitie opgestart waarin wij onze zorg uiten over de komst van een mestfabriek aan de Dijkstraat in Asten. Tot op heden (maandag 2 februari) is de petitie 280 keer ondertekend. Circa 50% van de ondertekenaars wonen in Asten, 25% in Lierop en de overige 25% zijn woonachtig in de directe omgeving van deze plaatsen.

+Lees meer...

(Voor de goede orde hebben wij de tekst van de petitie als bijlage meegestuurd.) De aangehaalde cijfers in de tekst komen rechtstreeks uit de MER-rapportage en/of ruimtelijke onderbouwing en zijn, zoals U zelf kunt constateren, een veelvoud van de cijfers zoals vermeld in het ED-artikel van vrijdag 30 januari j.l. waarin de te verwachten overlast gemakshalve wordt teruggeschroefd tot ‘promotionele proporties’. Wij laten de petitie overigens voorlopig doorlopen, zodat U ook op een wat langere termijn kennis kunt nemen van het ongenoegen dat onder de bevolking leeft over deze onverteerbare besluitvorming, waarbij een overheid opnieuw voorrang geeft aan een niet duurzame economie boven het welzijn van haar burgers. Wij vertrouwen er echter op, dat U als raad deze verkeerde ontwikkeling in de Peel alsnog wilt en kunt keren. Initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ (Dit bericht is maandag 2 februari naar alle raadsleden in Asten gezonden)        

02-02-2015