U, de petitionaris

Geen eredoctoraat voor Frans Timmermans van TU-Delft

23.520 ondertekeningen

TU Delft wil Frans Timmermans een eredoctoraat verlenen, vanwege zijn vermeende bijdragen aan het energietransitiebeleid. Echter, Frans Timmermans is voorvechter van biomassacentrales en hij beweert dat kernstroom te duur is en dat de bouw van een centrale 20 jaar duurt.

Petitie

Wij

Alumni van TU Delft en alle anderen

 

constateren

  • Frans Timmermans bewijst keer op keer, dat hij de energietransitie bemoeilijkt in plaats van bevordert.
  • Als tegenstander van kernenergie beweert hij dat kernstroom te duur is en dat de bouw van een kerncentrale 20 jaar vergt
  • Als voorstander van biomassacentrales bevordert hij grootschalige houtkap.

 

en verzoeken

Wij eisen, dat TU-Delft het voornemen om Frans Timmermans een eredoctoraat te verstrekken terugtrekt.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
universiteitsbestuur 
Petitieloket:
Einddatum:
30-01-2022 
Petitionaris:
Jan Asselbergs 
Organisatie:
Alumnus TU Delft 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Reactie van de Rector Magnificus (Ik zal daar eerdaags op antwoorden)

Geachte heer Asselbergs,

Dank voor uw mail en uw betrokkenheid bij onze universiteit.

In het geval van de heer Timmermans gaat om een eredoctoraat vanwege sociaal-maatschappelijke prestaties en dus niet om een wetenschappelijk eredocoraat.

+Lees meer...

Het College voor Promoties van de TU Delft (met daarin alle decanen vertegenwoordigd) wil daarmee de heer Timmermans onderscheiden vanwege zijn tomeloze inzet in het maatschappelijke veld om de klimaatproblematiek op de agenda te zetten en overheden, bedrijfsleven en instellingen in Nederland, Europa en in de rest van de wereld in beweging te krijgen om de noodzakelijke acties te ondernemen. Ook wij in Delft maken ons grote zorgen over de klimaatverandering en we willen ons naast mitigatie ook vol inzetten voor adaptatie, want dat zal nodig zijn. Zie daarvoor o.a. TU Delft en Klimaatactie. Wij zijn blij met de expliciete aandacht die het afgelopen woensdag verschenen Coalitieakkoord hieraan schenkt: Klimaatadaptatie De watersnood in Limburg heeft ons deze zomer opnieuw stevig met de neus op de feiten gedrukt: klimaatverandering is hier en nu en treft ook ons eigen land. Naast klimaatmitigatie moeten we daarom ook hard aan de slag met klimaatadaptatie.

Mbt kernenergie raakt u bij mij een gevoelige snaar. Ook ik ben van mening dat het verstandig en zelfs onvermijdelijk is deze CO2-vrije energiebron een plaats te geven in een duurzaam energiesysteem. Ik heb mij daar decennialang als hoogleraar kernreactorfysica zeer actief voor ingezet. De afgelopen periode ben ik als klankbordlid van de Stichting Energietransitie & Kernenergie actief geweest (https://energietransitiekernenergie.nl/over-de-stichting/stichting-energietransitie-kernenergie/klankbordgroep/), zij het wat meer op de achtergrond. Mijn opvolger, prof. Kloosterman, is een pleitbezorger van de thoriumreactor: https://www.tudelft.nl/delft-integraal/articles/nederland-zal-thoriumreactor-hard-nodig-hebben. Het Coalitieakkoord is ook wat kernenergie betreft een stap in de goede richting. Ik hoop met u dat we de visie van de heer Timmermans wat dit onderwerp betreft kunnen bijstellen.

Om u een indruk te geven van mijn betrokkenheid en visie op de energietransitie stuur ik u als bijlage een aantal rapporten waar ik aan heb meegewerkt of die onder mijn voorzitterschap zijn opgesteld. Ik hoop u daarmee tevens inzicht te verschaffen in de rol van de universiteiten, van de ingenieurswetenschappen en van onze universiteit in het bijzonder.

Delft Plan - Nederland als Energy Gateway (2015) (TU Delft) De energietransitie kan worden gezien als een logistiek probleem, waarbij het vooral gaat om energie in de juiste vorm, op het juiste moment, op de juiste plek beschikbaar te hebben. Daartoe zijn innovaties in energie-opslag, -conversie en -transport nodig. Nederland kan een centrale rol in NW-Europa vervullen. Zie ook: https://www.deingenieur.nl/artikel/tu-delft-nederland-als-energiehub

Rijk zonder CO2 – naar een duurzame energievoorziening in 2050 (2015) (Rijk voor de Leefomgeving en Infrastructuur; ik was lid van de commissie) Hiermee adviseerden we de overheid de tot dan toe gehanteerde energiedoelen (percentage duurzaam omhoog, energiebesparingen omhoog, CO2-uitstoot omlaag) te reduceren tot een helder doel: verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Energie wordt gezien als middel om een viertal functionaliteiten te bereiken (mobiliteit, hoge-temperatuur warmte, lage-temperatuur warmte, elektriciteit en licht). Hiermee kwam een einde aan de te beperkte discussie over de energiemix.

Oppakken en Doorpakken – Durven kiezen voor energie-innovatie (2016) (Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; ik ben raadslid en was voorzitter van de werkgroep) Advies aan de overheid hoe innovatie in het energiesysteem te stimuleren. Schetst het belang van radicale innovaties, geeft een afwegingskader om te bepalen welke innovaties door Nederland zouden moeten worden opgepakt en welke we beter aan het buitenland kunnen overlaten. Bovendien wordt een afwegingskader voor het kiezen van energieopties per functionaliteit gepresenteerd.

Integrale kennis- en innovatieagenda voor klimaat en energie (IKIA) - Innoveren met een missie (2019) (ik was voorzitter van de Taakgroep Innovatie van het Klimaatakkoord) De IKIA geeft aan welke innovaties nodig zijn om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te kunnen komen; 5 missies worden gedefinieerd + de 13 MMIP’s (Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogamma’s) om die missies te realiseren. Ook het gebruik van biomassa in het energiesysteem wordt geadresseerd. In de context van dit rapport heb ik geadviseerd een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad Klimaat en Energie in te richten; dit is door de coalitie overgenomen.

Dit alles geeft de complexiteit van de opgave aan: het betreft een transitie op mondiaal niveau die decennia in beslag zal nemen. Technologische innovaties zijn noodzakelijk, maar zullen hand in hand moeten gaan met sociaal-maatschappelijke vernieuwingen. Het onderzoek en het onderwijs van de TU Delft zijn relevanter dan ooit. Met het eredoctoraat van de heer Timmermans geven we aan dat we midden in de maatschappij staan en dat we ons motto ‘Impact for a better society’ serieus nemen.

Ik hoop u online te mogen begroeten bij de viering van onze Dies Natalis op 14 januari aanstaande.

Hartelijke groeten, Tim van der Hagen

18-12-2021

Het laatste etmaal weer 10 Ir.'s er bij!

Het lijkt wel of de alumni nu pas wakker worden. De laatste telling van Ir., Dr. Ir.

+Lees meer...

en Prof. Dr. Ir. zit vlak bij de 200. Dat geldt ook voor de andere academici: Drs., Dr. en Prof. Dr. Opvallend weinig Mr.

Vandaag aan het werk om de aanbiedingsbrief de deur uit te krijgen..

14-12-2021

TU-Delft-Delta met een interview met mij, de petitiestarter

https://www.delta.tudelft.nl/article/discussie-over-eredoctoraat-voor-frans-timmermans.

13-12-2021