U, de petitionaris

Geen eredoctoraat voor Frans Timmermans van TU-Delft

23.092 ondertekeningen

TU Delft wil Frans Timmermans een eredoctoraat verlenen, vanwege zijn vermeende bijdragen aan het energietransitiebeleid. Echter, Frans Timmermans is voorvechter van biomassacentrales en hij beweert dat kernstroom te duur is en dat de bouw van een centrale 20 jaar duurt.

Petitie

Wij

Alumni van TU Delft en alle anderen

 

constateren

  • Frans Timmermans bewijst keer op keer, dat hij de energietransitie bemoeilijkt in plaats van bevordert.
  • Als tegenstander van kernenergie beweert hij dat kernstroom te duur is en dat de bouw van een kerncentrale 20 jaar vergt
  • Als voorstander van biomassacentrales bevordert hij grootschalige houtkap.

 

en verzoeken

Wij eisen, dat TU-Delft het voornemen om Frans Timmermans een eredoctoraat te verstrekken terugtrekt.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
universiteitsbestuur 
Petitieloket:
Einddatum:
30-01-2022 
Petitionaris:
Jan Asselbergs 
Organisatie:
Alumnus TU Delft 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Honory Doctorate for Frans Timmermans

TU Delft wants to award Frans Timmermans an honorary doctorate for his alleged contributions to energy transition policy. However, Frans Timmermans is a champion of biomass plants and he claims that nuclear power is too expensive and that the construction of a plant takes 20 years.

This, and the message that Delft University publicly announced that doubt is excluded from climate discussions brought me to start a petition.

It would be nice if alumni include their titles. An anonymous vote has some value, but anonymity often is not necessary..

03-01-2022

For our foreign friends

Open New Year message to the Rector of the Delft University of Technology (TU Delft) The Hague, January 1, 2022

Dear colleague van der Hagen,

In the capacity as former MSc student, former PhD student, former professor, former member of the Executive Board of the TU Delft – and also as an active member of the KNAW – I address you on the following at the first day of the new year.

Scientific organizations serve society by fostering, creating and passing on new scientific knowledge through research and teaching.

+Lees meer...

Today, quality universities have become a primary source of prosperity in the area where they are located. The higher the scientific level realized, the greater the contribution to prosperity.

Universities, therefore, should promote excellence at all times. This means that they should not settle for followership, but aim for leadership in their scientific fields. It also means that universities are communities without ideological and political purposes. And above all, at universities the principle of Freedom of Speech and Inquiry are by no means negotiable. History shows that new insights come from doubters and dissenters; they ensure scientific progress. Those scientific 'rebels' must therefore be given every freedom to question what already exists and to present new concepts, with the aim of getting closer to the truth. Universities should nurture these creative scientists. After all, consensus in science means the end of progress.

How different it is in politics. Politics is not about truth, but about power. In the most favorable situation, power is obtained democratically. Whoever manages to gather the most votes comes to power. We know that political rebels end up badly. So, searching for the truth has nothing to do with what the political majority wants. Every university should therefore keep far away from politics.

In short, truth-seeking (argumentum ad verecundiam) and power-seeking (argumentum ad populum) do not fit together at all. Even worse, they obstruct each other. The conclusion is therefore that University Boards should not ‘play little parliament’ in their boardrooms.

The foregoing brings me to the honorary doctorate you are going to confer on Frans Timmermans. This politician has done just about everything in his career to abuse science. He did so by intertwining searching for the truth with political majority building. That has led to the glorification of a climate theory that does not correspond to what we observe in nature, meaning it is scientifically wrong. And this wrong science has resulted into the introduction of a climate policy that has plunged Europe into an energy crisis. And that energy crisis means that Europe has been thrown into a negative socio-economic spiral. Colleague van der Hagen, with all respect, which technical or economic or social merits of Timmermans do you have in mind?

I invite you to watch and listen to this historic interview with Frans Timmermans:

https://www.youtube.com/watch?v=xgEcIQ_WoiU

It was already clear even at that time that Timmermans intended to abuse science for his own political gain. The last ten years have only confirmed that. TU Delft, as a so-called 'climate university', went along with this. Now, you award an honorary doctorate to this person?

Finally, I repeat, Frans Timmermans, with his climate policy, has plunged Europe into an energy crisis with major socio-economic consequences. Please, look at the facts! I therefore urge you nót to award this man with an honorary doctorate. TU Delft will go down in history as the technological university that - under your leadership - scientifically supported the destructive climate policy of this politician and then even awarding him with an honorary doctorate.

Colleague van der Hagen, start the new year well and show courage by retracing your steps. Please, do nót confer an honorary doctorate on this politician.

With collegial regards, Guus Berkhout MSc student from 1952 -1957 Ph.D. Cum laude in 1971 Professor 1976 - 2016 Member of the Delft University Board from 1997 - 2001 Member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences since 1990

03-01-2022

Nieuwjaarsbrief van Guus Berkhout aan Tim van der Hagen

Open Nieuwjaarsbrief aan de Rector van de TU Delft Den Haag, 1 januari, 2022

Geachte collega van der Hagen,

Als oud-student, oud-promovendus, oud-hoogleraar, oud-lid College van Bestuur van de TU-Delft – en tevens actief lid van de KNAW – richt ik mij op de eerste dag van het nieuwe jaar tot jou.

Wetenschappelijke organisaties dienen de maatschappij door nieuwe wetenschappelijke kennis te bevorderen, te creëren en door te geven via onderzoek en onderwijs.

+Lees meer...

Vandaag de dag zijn kwaliteitsuniversiteiten een unieke bron van welvaart geworden in de regio waar zij gevestigd zijn. Hoe hoger het bereikte wetenschappelijke niveau, hoe groter de bijdrage aan de welvaart.

Universiteiten moeten daarom te allen tijde topkwaliteit bevorderen. Dit betekent dat zij geen genoegen moeten nemen met volgzaamheid, maar moeten streven naar leiderschap op hun beste wetenschappelijke gebieden. Het betekent ook dat universiteiten gemeenschappen moeten zijn zonder ideologische en politieke doeleinden. En bovenal, aan de universiteiten moeten de beginselen van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van onderzoek in géén geval onderhandelbaar zijn!

De geschiedenis laat zien dat juist dwarsdenkers zorgen voor wetenschappelijke vooruitgang. Die wetenschappelijke 'rebellen’ moeten dus alle vrijheid krijgen het bestaande ter discussie te stellen en nieuwe inzichten naar voren te brengen, met als doel dichter bij de waarheid te komen. Universiteiten moeten deze creatieve wetenschappers koesteren. Immers, consensus in de wetenschap betekent het einde van vooruitgang.

Hoe anders is dat in de politiek. De politiek gaat niet over waarheid, maar over macht. In de meest gunstige situatie wordt die macht democratisch verkregen. Wie de meeste stemmen weet te verzamelen, komt aan de macht. Met politieke rebellen loopt het slecht af, zo weten we. Waarheidsvinding heeft dus helemaal niets te maken met wat de politieke meerderheid wil. Elke universiteit moet zich derhalve ver houden van de politiek.

Kortom, waarheidsvinding (argumentum ad verecundiam) en machtsverzameling (argumentum ad populum) passen totaal niet bij elkaar. Nog erger, die zitten elkaar dwars. De conclusie is dan ook dat Colleges van Bestuur geen parlementje moeten spelen in hun universitaire bestuurskamer.

Het voorgaande brengt mij bij het eredoctoraat dat jij gaat verlenen aan Frans Timmermans. Deze politicus heeft in het verleden zo’n beetje alles gedaan om de wetenschap te misbruiken. Hij deed dat door waarheidsvinding gelijk te stellen met politieke meerderheidsvorming. Dat heeft geleid tot het verheerlijken van een klimaattheorie die niet overeenkomt met wat we in de natuur waarnemen – dus wetenschappelijk onjuist is – en die heeft geleid tot de invoering van een klimaatbeleid dat Europa in een energiecrisis heeft gestort. En die energiecrisis betekent dat Europa in een negatieve sociaaleconomische spiraal is terechtgekomen. Over welke maatschappelijke verdiensten heb je het eigenlijk?

Collega van der Hagen, ik nodig je uit naar dit historische interview met Frans Timmermans te kijken en te luisteren:

https://www.youtube.com/watch?v=xgEcIQ_WoiU

Toen was al duidelijk dat Timmermans van plan was de wetenschap voor eigen politiek gewin te misbruiken. De afgelopen tien jaar hebben dat alleen maar bevestigd. En de consensus wetenschap heeft daaraan meegedaan. De TU Delft ging daar als ‘klimaatuniversiteit’ vierkant achter staan. Nu een eredoctoraat aan deze man verlenen?

Tot slot, ik herhaal, Frans Timmermans heeft met zijn klimaatbeleid Europa in een energiecrisis gestort met grote sociaaleconomische gevolgen. Kijk naar de feiten! Ik verzoek je dan ook met klem deze man geen eredoctoraat te verlenen. De TU Delft zal de geschiedenis ingaan als de technische universiteit die – onder jouw leiding – het destructieve klimaatbeleid van deze politicus wetenschappelijk heeft gesteund en vervolgens zelfs heeft geëerd met een eredoctoraat.

Collega van der Hagen, begin het nieuwe jaar goed en toon lef door op je schreden terug te keren. Verleen geen eredoctoraat aan deze politicus. Het kan nog!

Met collegiale groet,

Guus Berkhout
Student van 1952 -1957
Cum laude gepromoveerd in 1971
Hoogleraar 1967 - 2016
Lid College van Bestuur 1997 - 2001
Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen vanaf 1990

01-01-2022