You, the petitioner
Gebou kfk ljouwert

Folweardige KfK yn Ljouwert - Volwaardige Kamer van Koophandel in Leeuwarden

13 signatures

It kabinet Rutte-1 (VVD-CDA) hat besunige op de Keamers fan keaphannel. Dêrtroch driget de festiging-Ljouwert no útklaaid te wurden!

Het kabinet Rutte-1 (VVD-CDA) heeft bezuinigd op de Kamers van Koophandel. Hierdoor dreigt de vestiging-Leeuwarden te worden uitgekleed. Kom in actie!

Petition

We

Ynwenners en ûndernimmers fan Ljouwert/Fryslân

Inwoners en ondernemers van Leeuwarden/Fryslân

 

establish that:

dat de no noch folweardige festiging fan de Keamer fan Keaphannel (mei ûndernimmersplein) hieltyd mear útklaaid wurdt. Dat wylst hast alle organisaasjes dy’t it MKB stypje moatte (NOM, VNO/NCW, SNN…) al yn Grins sitte!

dat de nu nog volwaardige vestiging van de Kamer van Koophandel (met ondernemersplein) steeds meer wordt uitgekleed. Dit terwijl bijna alle organisaties die het MKB moeten steunen (NOM, VNO/NCW, SNN…) al in Groningen zitten!

 

and request

it Ryk, gemeenten en provinsje om de besteande festiging fan de Keamer fan Keaphannel yn Ljouwert iepen te hâlden en dêr it bedriuwslibben safolle en sa goed mooglik te stypjen!

het Rijk, gemeenten en provincie om de bestaande vestiging van de Kamer van Koophandel in Leeuwarden open te houden en hier het bedrijfsleven zoveel en zo goed mogelijk te ondersteunen!

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2016-02-05 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Pier Tilma (FNP) 

History

Signatures