You, the petitioner
There is news!
Img 7659

Bescherm de levendbarende hagedis en overige reptielen in hun leefgebied

35 signatures

De levendbarende hagedis, zandhagedis en adder gaan al jaren achteruit, vooral de eerder veel voorkomende levendbarende hagedis verdween op veel plaatsen. Rigoureus heidebeheer beschadigt primair leefgebied. Daarnaast ontbreekt verplichte ecotoetsing vaak, dit moet veranderen en op worden toegezien.

Petition

We

herpetologische vereniging, veldbiologen en ecologen, natuurbeschermers en anderen

 

observe

 • Hagedissen, reptielen verdwijnen door invloed beheer en landbouw: aanvoer nutriënten, te hoge maaifrequentie en te diep plaggen en chopperen
 • Hierdoor verdwijnen primaire micro-elementen
 • Door het grotendeels verdwijnen van de half-natuurlijke graslanden en heide-schraalland is er verlies van habitat/leefgebied
 • De versnippering van leefgebieden is groot
 • En andere barrières voor de dispersie van soorten
 • Verdroging/ te lage grondwaterstand door het onttrekken en te snel afvoeren van water
 • Kleine populaties verdwenen reeds op de gehele Noordwest-Veluwe,

 

and request

 • Maatregelen treffen om daling van levendbarende hagedissen in heidegebieden op de Veluwe te STOPPEN!
 • voorlichting rond reptielen bij boswerkploegen
 • ecologisch veldwerk moet ten allen tijde worden uitgevoerd
 • werklocaties dienen van te voren getoetst te worden op presentie en dichtheid
 • Dieren moeten bij werkzaamheden altijd verplaatst of tijdelijk weggevangen worden om dodelijke schade te voorkomen.
 • Ecologisch toezicht door experts!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Gelderland 
Petition desk:
Closing date:
2021-07-21 
Lead petitioner:
Marc Abuys  
Organisation:
Anura & lepidosauria werkgroep, samen met stichting Herpetofauna, herpetologische vereniging en waarneming.nl natuurbeschermers, inventariseerders,monitoorders natuurbeheer 
Website:

History

Signatures

Updates

Aanleveren brandbrief aan de Provincie Gelderland

Enkele dagen kregen we bericht van de Provincie Gelderland dat het geheel is ontvangen en behandeld zal worden binnen enkele weken , de genoemde maatregelen zullen onder ogen worden genomen en gekeken gaat worden wat nu passend en mogelijk is ter verbetering van de situatie van kwetsbare reptielen in de heidegebieden,droge schraallanden en dito veentjes en natte vennen. We schreven deze brief en petitie naar aanleiding van een artikel in de stentor waar de zorg hoog is over de levendbarende hagedis en ook de adder en zandhagedis . Alle 3 de soorten verdwijnen zienderogen van de Noordwest en Oost-Veluwe door veel te grove onderhoud en beheermaatregelen met zware machines op kwetsbare concentratie zones waar dieren zich ophouden .

Wijsheid is om geconcentreerde leefgebieden geheel niet te bemaaien maar te volstaan met handmatig opschonen van opslag en de zonligplaatsen,en nestgebieden geheel niet te beroeren met machines en of maaiwerktuigen.

+Read more...

Telkens als dat gebeurt, frequent met zware bosmaaiers, zelfs shovels van 16 ton of grote graafmachines(!) te midden op de heide beschadigen leefgebieden zeer ernstig naast dat de hydrologische situatie verstoord word en micro-flora,insecten ,ongewervelden en kleine vegetatiegroepen niet meer kunnen voorkomen . Het terrein verandert langzaam in een woestijnachtige steppe, onleefbaar voor vrijwel alle karakteristieke heidefauna, t duurt tientallen jaren voordat de situatie herstelt.

Heidebeheer moet veel extensiever worden uitgevoerd onder toezicht van expertise van werkgroepen met voldoende lokale kennis van herpetofauna ,dagvlinders en pioniersvegetatie zodat bij vooronderzoek en ecologische begeleiding kan worden bepaald wat de status is van huidige soortdiversiteit en wat de effecten zijn voor en na het onderhoudswerk. Indien nodig bij intensieve maatregelen moeten er ontheffing worden aangevraagd voor mitigerende maatregelen om desgewenst dieren/reptielen tijdelijk weg te vangen,dit word nog steeds maar mondjesmaat uitgevoerd .

www.slangennederland.blogspot.nl

2021-01-13