You, the petitioner
There is news!
20210628 072035

Behoud de kostbare waarden van bomen en bossen in Son en Breugel

793 signatures

Wij willen niet dat er 15.000m3 bomen in de bos- en natuurgebieden van Son en Breugel gekapt gaan worden als gevolg van onzorgvuldig, onnatuurlijk en schade veroorzakend beheer.

Petition

We

inwoners van Son en Breugel en allen die deze petitie steunen omdat deze ieders belang betreft.

 

observe

 • Dat wij van de ons omringende natuur houden, daar niet alleen dagelijks van genieten, maar daar in heel veel opzichten baat bij hebben. Daarom willen wij dat er weloverwogen en zorgvuldig omgegaan wordt met de bos- en natuurgebieden van Son en Breugel.
 • Dat het beheer voor de komende 10 jaar uit handen is gegeven aan Bosgroep Zuid, zonder dat wij, hierbij direct belanghebbende inwoners, inbreng hebben gehad in het tot stand komen van dit besluit.
 • Dat wij er geen enkel vertrouwen in hebben dat de beheermethode van Bosgroep Zuid (onderdeel van de Unie van Bosgroepen) een zorgvuldig, de natuur volgend en beschermend beheer zal zijn, omdat zij (bos)natuur revitaliseren/verjongen/klimaatbestendig maken.
 • Dat deze beheermethode inhoudt: dat wat de natuur zelf is en doet, dat wat de natuur kosteloos en gratis doet, af gaan breken en over gaan nemen. Niet omdat dit de natuur ten goede komt, maar omdat zelfstandig werkende natuur afbreken en afhankelijk maken, een blijvend verdienmodel is.
 • Dat er ook andere vormen van natuurbeheer bestaan waarvan de kosten bijna nihil zijn, omdat ingrijpen door de mens minimaal gedaan wordt, waardoor de natuur van een bos zelfstandig blijft, steeds robuuster en vitaler wordt omdat de natuur zelf kan blijven doen waar zij zo goed in is.
 • Dat het revitaliseren/verjongen/klimaatbestendig maken van (bos)natuur bereikt wordt door heel veel bomen te kappen. Het verlies van zoveel met elkaar samenwerkende bomen veroorzaakt grote schade aan de zich nog volop ontwikkelende bos natuur, haar ecosystemen (samenhang) en biodiversiteit en houdt dus een enorm verlies aan natuurlijke vitaliteit in. Ook wordt er grote schade aangericht door alle machines die hiervoor gebruikt worden. Deze verdichten en vernietigen het precaire netwerk in de bosbodem met hun gewicht en trillingen. Van dat ondergrondse netwerk zijn bomen afhankelijk, dus bomen die blijven staan, raken hun vitaliteit kwijt omdat hun belangrijkste communicatie- en voedselbron (zwaar) beschadigd is geraakt.
 • Dat deze beheermethode geen win-win scenario is waarin de natuur aan vitaliteit wint en wij mensen aan vitaliteit winnen, maar waarin beide juist énorm aan vitaliteit verliezen. Want alle gratis voor ons werkende en duurzame capaciteit van deze natuur raken wij kwijt, zoals zuurstofvoorziening, schadelijke stoffen filtering, geluidwering van verkeer, verkoeling, CO2 opvang en buffering en fijnstoffiltering. Met name naaldbomen zijn goed in het filteren van fijnstof, iets waar wij hier hoog in scoren door de intensieve veeteelt, het vliegverkeer van Eindhoven Airport en een aantal nabij gelegen snelwegen. Met name naaldbomen gaat men weghalen omdat deze niet klimaatbestendig zouden zijn. Mocht het klimaat zich zo ontwikkelen dat deze boomsoorten zich niet aan kunnen passen, dan verdwijnen zij op natuurlijke wijze en komen er andere bomen op die zich wel thuis voelen in die omstandigheden. De natuur beheert zichzelf, zij heeft ons daar nooit in nodig gehad en zij doet dit kosteloos, gratis, voor niets.
 • Dat naast het kwijtraken van positief voor ons werkende klimaat- en milieu capaciteit, waaronder heel veel CO2 buffering, er ook een grote hoeveelheid CO2 vrijkomt via alle afgevoerde gekapte bomen en de kapot gereden bosbodem. Men is bezig een bos klimaatbestendig te maken, maar gooit al doende een flinke schep kolen in de klimaat kachel van de aarde. Dat houdt dus één en al verlies in. Wat is hier de logica van? In ieder geval dat een verlies scenario voor de natuur ook altijd een verlies scenario is voor ons mensen, omdat wij deel zijn van de natuur. Ons welbevinden, ons welzijn, onze gezondheid en ons bestaan zijn volledig afhankelijk van de natuur. De enige die in dit scenario wint, is het bosbouwbedrijf, want aan iedere vorm van ingrijpen en processen van de natuur overnemen, hangt een flink prijskaartje. Door (bos)natuur afhankelijk te maken van menselijk ingrijpen, kunnen zij als bedrijf in leven blijven en hun grote kostenposten betalen, zijnde: gebouwen, medewerkers, directeuren, onderaannemers, etc.
 • Dat deze beheermethode een vorm van hele slimme marketing is: geld verdienen door de suggestie te wekken dat iets heel hard nodig is en je 'product' vervolgens onmisbaar maken. Dat deze marketing werkt, komt omdat de meeste mensen geen bosecoloog of bosbeheer deskundigen zijn en het plaatje dat verkocht wordt de suggestie wekt dat je een ontzettend goede klimaat adaptieve investering doet, maar niets is minder waar, omdat er in de praktijk geen win-win scenario gecreëerd wordt.
 • Dat deze schadelijke en op het eigen win-belang gerichte beheermethode ongestraft toegepast kan worden, komt voort uit verkeerd geschreven landelijk beleid, genaamd de Bossenstrategie. Dit beleid lijkt meer een strategie om de bosbouwsector overeind te houden (die sinds jaar en dag nood lijdt) dan dat dit beleid het belang van bestaand leven in de natuur, van bosgemeenschappen, het milieu, ons leefklimaat, ons welzijn en onze gezondheid ten goede komt.
 • Dat het revitaliseren/verjongen/klimaatbestendig maken van natuur daarom ook ten zeerste afgeraden wordt door alle boom-, milieu- en natuurbeschermende organisaties in Nederland, zoals Stichting NatuurAlert, het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming en door vele (bos)ecologen en wetenschappers, mensen zoals bosecoloog dr. Eef Arnolds, oud-docent bosecologie aan de Wageningen Universiteit voor Research. Hij schreef een alternatieve Bossenstrategie met de titel 'Een toekomst voor bossen en bomen' (zie de link onderaan deze petitie) en stuurde deze naar het ministerie van LNV omdat ook hij zich grote zorgen maakt over de enorme hoeveelheid bomen die hierdoor gekapt worden in Nederland, waardoor bosgemeenschappen, hun (bos)ecosystemen en biodiversiteit vernield worden en verdwijnen met alle gevolgen die daarmee samenhangen, o.a. voor ons milieu en leefklimaat hier.
 • Dat het revitaliseren/verjongen/klimaatbestendig maken van natuur niet onderbouwd wordt door (wetenschappelijk) onderzoek, maar hierdoor afgeraden wordt. Ook de uitwerking van deze beheervorm wordt niet onafhankelijk gemonitord of gecontroleerd. In die zin heeft men dus de vrije hand en kunnen bedrijven die deze beheermethode toepassen doen wat zij willen met de ons omringende natuur en de factuur door de gemeenschap laten betalen. Maar de rekening wat dit aan natuurlijk leven, aan gratis en duurzaam werkende natuurlijke capaciteit en aan milieubelasting kost, is vele, vele malen hoger. Maar deze rekening, deze balans, is niet (direct) zichtbaar en wordt niet opgemaakt.
 • Dat door deze beheermethode ook onze beleving van de ons omringende natuur schade wordt toegebracht, want daar blijft niet veel of helemaal niets meer van over. Velen van ons zien en ervaren deze gevolgen al in de bossen van onze buurgemeente Best waar Bosgroep Zuid het beheer in handen heeft. Ook daar zijn en worden ontzettend veel bomen gekapt. Zelfs prachtige biodiverse percelen zijn volledig kaal gekapt en daarop zijn grassprieten van bomen geplant, bos-onnatuurlijk, maar boom-rooi-paraat voor de toekomst, keurig in een rij. Alle daar aanwezige milieu- en klimaatvriendelijke gratis voor ons werkende capaciteit is vernietigd, waaronder een enorme vermogen aan CO2 buffering en daar bovenop is ook nog eens een grote hoeveelheid CO2 vrijgemaakt. Maar ook dat niet alleen, ook alle leven en schoonheid die daar aanwezig was, is vernietigd, evenals het leven in de bosbodem. Deze kaal gekapte percelen zijn nu kerkhoven waar zich een incidentele boom overeind houdt omgeven door grassprieten van bomen in vierkante plastic houders die het moeten zien te redden zonder enige natuurlijke samenhang, onder volledig onnatuurlijke omstandigheden en in bosgrond waar alle leven uit geploegd is.
 • Dat het ingrijpen hier ook heel groot gaat zijn, is nu te zien aan de hoeveelheid gemerkte bomen in het Sonse Bergen bos en in 't Harde Ven bos en dit is pas het eerste jaar dat daar een kap tsunami gaat woeden, want beide bossen staan 4 jaar! op de planning. Dit zijn twee relatief kleine bossen die direct aan woonwijken grenzen. Wij houden ons hart vast voor wat er over gaat blijven van deze prachtige hard voor ons werkende natuur, wat er over gaat blijven van onze beleving hiervan, hoe groot de milieubelasting is die deze vorm van beheer veroorzaakt, hoeveel verlies van leven dit inhoud, hoe groot de vermindering van ons leefklimaat is en wat er over gaat blijven van onze rust wanneer wij in de directe omgeving van deze bossen wonen of hen bezoeken.

 

and request

 • Met grote urgentie een contra-expertise via Stichting NatuurAlert uitgevoerd door bosbeheer deskundige dr. ir. Jaap Kuper, voormalig rentmeester van Kroondomein het Loo en adviseur van o.a. ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds projecten.
 • Dat de start van de werkzaamheden in de bossen aangehouden wordt tot deze contra-expertise uitgevoerd, toegelicht, publiekelijk gepubliceerd en besproken is.
 • Dat de bespreking aangaande het te kiezen beheer van de ons omringende natuur openbaar gevoerd wordt en dat wij inwoners die direct belanghebbend zijn, hierbij betrokken worden en inbreng hierin hebben.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Son en Breugel 
Petition desk:
Closing date:
2021-11-01 
Lead petitioner:
Yolanda Warmoeskerken 
Organisation:
Bewuste Natuur 
Website:

History

Signatures

Updates

Dringende oproep

Dit bericht betreft een dringende oproep om namens de bomen en bossen aanwezig te zijn bij de raadsvergadering op donderdagavond 21 oktober aanstaande in de raadszaal van het gemeentehuis in Son en Breugel. Deel deze oproep met anderen wanneer je het belang hiervan voelt.

De werkzaamheden in onze bossen die het aanrichten van heel veel schade in gaan houden door onder andere het verlies van duizenden en duizenden bomen de komende tien jaar, stonden gepland voor komende maandag 18 oktober aanstaande maar hierin is een klein wonder gebeurd.

+Read more...

Het uitvoeren van het doodvonnis van de eerste hoeveelheid bomen is een week uitgesteld zodat er ruimte is voor de politiek om een tweede motie te bespreken die vraagt om inwoner participatie en om pas op de plaats te maken zodat er een contra-expertise (second opinion) uitgevoerd kan worden.

De tweede motie wordt wederom door de VVD ingebracht en heeft de steun nu van de fracties Dorpsbelang en VOOR U!, wat inhoudt dat de motie inmiddels door 8 van de 17 raadsleden gesteund wordt. Een rekensom laat zien dat er nu nog maar één natuurstem van een raadslid nodig is om een meerderheid te halen.

Maar helaas, deze vlieger blijkt niet op te gaan komende donderdag 21 oktober, want twee raadsleden die de motie steunen zijn in het buitenland op vakantie en mogen niet mee stemmen omdat het stemmen niet meer via zoom maar live in de raadzaal gebeurt. Wet is dat je fysiek aanwezig dient te zijn om voor of tegen een motie te mogen stemmen en een zogenaamde hybride vergadering, dus dat raadsleden virtueel meestemmen tijdens een live vergadering, is niet toegestaan. Dat heeft deze raad in het verleden met elkaar afgesproken. Dit houdt in dat er op 21 oktober aanstaande 9 stemmen tegen en 6 stemmen voor zijn en er nu dus 2 stemmen nodig zijn die ook voor de natuur kiezen om een meerderheid te halen. Deze 'stand' kan ook nog veranderen op de avond van de raadsvergadering mochten raadsleden om een andere reden niet aanwezig kunnen zijn of van 'stand'punt veranderen.

Het blijft dus onvoorspelbaar wat er gaat gebeuren en daarmee óntzettend spannend, maar er is wel iets wat enorm in het voordeel van de bomen en de bossen kan werken en dat is dat de raadsvergadering op donderdag 21 oktober aanstaande voor de eerste keer weer live plaatsvindt in de raadzaal en er dus publiek aanwezig mag zijn.

Dat brengt mij bij de dringende reden van deze oproep: kom naar deze raadsvergadering toe als natuur liefhebbende inwoner of medestander. Wees aanwezig bij de inbreng van de motie en bij het stemmen hierop. In de eerste spreekronde dienen raadsleden toe te lichten wat zij van de motie vinden, in de tweede spreek ronde brengt ieder raadslid haar/zijn voor- of tegenstem uit. Wanneer hier een grote groep natuur liefhebbende inwoners en medestanders bij aanwezig zijn, dan wordt hiermee niet alleen een belangrijk signaal gegeven, daar gaat dan ook iets vanuit.

Het is ook, aangaande wat hier nu speelt, de laatste mogelijkheid om op te staan voor het behoud van natuur, voor het behoud van de kostbare waarden van bomen en bossen, voor het recht op bestaan van natuurlijk leven, voor respectvol omgaan met al het leven. Hiervoor opstaan kunnen we in de meest letterlijke zin doen: door ons hierin zichtbaar te maken en bij deze vergadering aanwezig te zijn. Dat we hiervoor alles opzij zetten die avond wat opzij gezet kan worden aangaande onze eigen planning en dat we het natuurlijke leven, de levens van bomen en de bos samenlevingen alle aandacht, betrokkenheid, verbondenheid, liefde en steun geven die wij voelen.

De raadsvergadering waarin er op de motie gestemd wordt, vindt dus plaats op donderdag 21 oktober aanstaande en begint om 21:30 uur. Er vindt nog een vergadering voorafgaand plaats en het tweede deel begint om 21:30 uur, vandaar de late aanvangstijd. Iedereen dient iets eerder aanwezig te zijn. Mocht je om één of andere reden vertraagd zijn die avond, dan krijg je wel toegang tot de raadzaal, maar de late binnenkomst van mensen verstoort het proces, dus probeer dit te voorkomen. Wanneer er zoveel mensen komen dat zij niet in de raadzaal kunnen, dan is er in de centrale hal een beeldscherm waarop de raadsvergadering gevolgd kan worden.

Er geldt geen enkele coronamaatregel. Het overleggen van een QR-code mag niet gevraagd worden voor het bijwonen van een raadsvergadering.

Van het aanwezige publiek wordt verwacht dat zij in stilte aanwezig zijn. Zij mogen zich dus niet mengen in de discussie of op enigerlei wijze hun voor- of afkeur laten blijken. Ook applaus of boeh! roepen wordt niet door de voorzitter van de vergadering toegestaan. Het vraagt van ieder van ons om in stilte en innerlijk betrokken aanwezig te zijn.

Mocht je jouw komst via onderstaand mailadres aan willen geven, fijn, dan weten we een beetje hoe groot het aantal aanwezige mensen zal zijn, maar voel je hiertoe niet verplicht. De raadzaal bevindt zich in het Gemeentehuis van Son en Breugel aan het Raadhuisplein 1, 5691 AL Son.

Dan nog een ander punt. Wanneer je jouw verhaal nog wilt schrijven over wat er nu speelt, hoe jij dit ervaart of ziet en je wilt dit in de lokale media delen, dan kan dat via verschillende kanalen:

 • Mooi Son en Breugel, deze lokale krant komt iedere woensdag uit, dus komt net uit voor de vergadering op donderdag avond. Een ingezonden stuk dat over een onderwerp gaat dat nu speelt, wordt dan in het lezers podium geplaatst. Wanneer je hierin iets geplaatst wilt hebben, dan is de deadline altijd maandag om 12:00 uur.
 • Een ingezonden stuk sturen aan het digitale nieuws van Ons Son en Breugel. Dit kan altijd, vraag erbij of en wanneer dit geplaatst wordt.
 • Een opinie- of ingezonden stuk sturen aan (de regio sectie van) het Eindhovens Dagblad.

Wederom énorm veel dank voor het steunen van leven dat zichzelf niet uitspreken kan, maar waar wij wel een stem aan kunnen geven door hiervoor op te komen, door hiervoor op te staan en te zeggen: "Neen, deze harde alles bepalende hand naar waardevol natuurlijk leven staan wij hier niet toe! Wij willen de zachte hand die de natuur kent, eert, respecteert en daarom de natuur volgt."

Mocht je vragen hebben of jouw komst naar de raadsvergadering willen melden, dan kun je jouw bericht sturen aan Yolanda Warmoeskerken via bewustenatuur@gmail.com

2021-10-14

Petitie blijft ondertekenbaar

Vandaag, 7 oktober 2021, is de petitie aangeboden aan wethouder Paul van Liempd van de gemeente Son en Breugel.

Op het moment van overhandiging, was de petitie getekend door 753 mensen, waarvan 511 inwoners van Son en Breugel.

Omdat aan het verzoek dat in de petitie wordt verwoord nog niet is voldaan, blijft de petitie open staan voor ondertekening.

2021-10-07

Overhandiging petitie

Donderdag 7 oktober a.s. wordt de petitie aangeboden aan wethouder Paul van Liempd, o.a.

+Read more...

verantwoordelijk voor natuur en milieu. De overhandiging vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Son en Breugel, aanvang 9:00 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Hoe meer aanwezigen, hoe beter.

Excuses dat dit op zo'n korte termijn is, maar vanwege de volle agenda van de wethouder, werd het deze datum of 20 oktober. De laatste datum is te ver weg, omdat de inhoud van de petitie nu speelt en de werkzaamheden, mochten we deze niet uitgesteld krijgen, dan al uitgevoerd worden.

Mocht u bij de overhandiging aanwezig willen zijn, stuurt u dan een bericht aan ondergetekende via bewustenatuur@gmail.com, want de organisatie bij de gemeente wil graag weten hoeveel mensen er komen. Er gelden geen coronamaatregelen.

Anderen die hiervoor uitgenodigd zijn, zijn de fractievoorzitters van de VVD, VOORU! en Dorpsbelang, de politieke partijen die het verzoek van de petitie middels een motie gesteund hebben.

Verder zal de lokale media aanwezig zijn: Mooi Son en Breugel, Ons Son en Breugel en het Eindhovens Dagblad.

De VVD laat het er niet bij zitten en heeft opnieuw een motie voorbereid. Het is op dit moment nog even de vraag of deze nog behandeld kan worden voordat medio oktober de werkzaamheden starten.

Hoop dat u in de gelegenheid bent om de petitie samen te kunnen overhandigen, die door uw stem gesterkt is. Mocht u hiertoe niet in de gelegenheid zijn, dan wil ik u namens de bomen en de bossen bedanken voor uw stem, voor de steun vanuit uw hart, voor het kennen, respecteren, koesteren, behoeden, behouden en eren van de waarde en waarden van leven. Dank, dank u wel.

Yolanda Warmoeskerken bewustenatuur@gmail.com

2021-10-04