U, de petitionaris
Foto polder tekst

Behoud de groene long en de weidevogelpolder Hounsdyk bij Goutum

2.022 ondertekeningen

Alle Nederlanders hebben het recht om bij de overheid (regering, het parlement, provincie of gemeente) een petitie in te dienen. Als de petitie bij de overheid is ingediend, hebben de indieners recht op een antwoord. Met deze petitie vragen we uw steun voor ons standpunt om buurtschap De Hem voor nu in de 'ijskast' te zetten en de weidevogelpolder Hounsdyk te behouden!

Petitie

Wij

bezorgde inwoners van Goutum, bestuur van Dorpsbelang Goutum, bestuur van de molenstichting die de Hounspolder beheert en vrijwilligers betrokken bij de weidevogelpolder,

 

constateren

 • dat de plannen voor de bouw van De Hem ongewenste en onomkeerbare gevolgen hebben voor het groene, open weidegebied ten zuiden van Goutum waaronder ook de Hounspolder
 • dat met het verdwijnen van de laatste groene long ten zuiden van Goutum de totale "omsingeling" van Goutum door stedelijke bebouwing een feit is
 • dat het karakteristieke aanzicht op het oude dorp Goutum vanaf de zuidkant daarmee verdwijnt
 • dat de gunstige habitat van de talrijke weidevogels in de Hounspolder door de beoogde woningbouw geheel dreigt te verdwijnen, terwijl de weidevogelstand al zeer ernstig is aangetast in Friesland
 • dat de plannen om De Hem direct naast de weidevogelpolder te ontwikkelen lijnrecht in strijd is met het bestaande beleid van de provincie dat gericht is op bescherming van weidevogels en herstel van de biodiversiteit
 • dat volgens de provinciale weidevogelnota openheid van het landschap en rust de belangrijkste kwaliteitskenmerken van goede weidevogelgebieden zijn
 • dat het de doelstelling van de gemeente Leeuwarden is om duurzaam en groen te zijn
 • dat de bouw van De Hem hier haaks op staat

 

en verzoeken

serieus na te denken over een alternatief en voorlopig af te zien van bebouwing van De Hem

overwegende verder:

 • dat wij ons realiseren dat Leeuwarden een flinke bouwopgave heeft,
 • dat er tegelijk er ook het besef is dat er op dit moment op tal van plaatsen in de gemeente bouwlocaties zijn die qua planologie en bouwrijp maken al (veel) verder zijn dan De Hem, nog los van de binnenstedelijke bouwmogelijkheden,
 • dat er dus geen noodzaak is snel met bebouwing van De Hem te beginnen.

Het antwoord

Op 7 juli keurde de gemeenteraad het stedebouwkundig plan goed

Afgelopen woensdag 7 juli jongstleden is het stedenbouwkundig plan voor de bouw van De Hem goedgekeurd door de gemeenteraad. Er is tot nu toe ook weinig rekening gehouden met de weidevogelpolder en de afstand die nodig is om te bouwen.

De fase van het concept bestemmingsplan zal na de vakantie opgestart worden. We hebben besloten om hier juridische bezwaren over in te dienen.

In de afgelopen weken hebben we veel steun en samenwerking gehad van de klimaatcoalitie Fryslan en de Friese milieudefensie en stichting Windmolen De Houn.

De strijd is nog niet gestreden!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Leeuwarden 
Petitieloket:
Einddatum:
01-02-2021 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Dorpsbelang Goutum 
Organisatie:
Dorpsbelang Goutum 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

artikel Hein de Haan LC 10 december 2020

Wethouder Hein de Haan, schreef een opiniestuk "De Hem bijt de Hounspolder niet:

Veel omwonenden zijn bezorgd dat de Hounspolder bij Goutum wordt bedreigd door woningbouw bij De Hem. Maar ook de gemeente Leeuwarden vindt het belangrijk om dit weidevogelgebied goed te beschermen.

+Lees meer...

Ook kunnen bewoners uitgebreid meepraten over de plannen.

In en om Goutum hebben honderden inwoners een petitie ondertekend (...) lees verder

28-12-2020

Oproep voor steun natuur bij nieuwe Leeuwarder wijk De Hem (31 maart 2020)

Oproep voor steun natuur bij nieuwe Leeuwarder wijk De Hem

31 maart 2020 om 10:39 uur

De Leeuwarder FNP wil dat de nieuwe wijk De Hem, pal ten zuiden van Goutum helemaal niet gebouwd wordt. Dit laat de partij weten in reactie op de oproep van Milieudefensie, Doarpsbelang Goutum, de Stichting Behoud Amerikaanse Windmolens te Goutum en Wirdum en de beheergroep vrijwilligers weidevogelbescherming. Zij roepen op om vogelweiden zoveel mogelijk te sparen.

De ‘molenaars’ van het gebied vroegen eerder deze maand om de nieuwe wijk De Hem zo ver mogelijk westelijk van de Wurdumer Feart te bouwen, zodat er afstand wordt gehouden tot het vogelweidegebied bij de Hounsdyk.

,,De fraksje fan de FNP hat al earder oanjûn fel tsjin te wêzen op bouwen fan ‘nije doarpen’ oan de stêd Ljouwert fêst.

+Lees meer...

Yn ús eagen leit de prioriteit foar nijbou foaral yn de 35 doarpen om Ljouwert hinne’’, laat Jan-Willem Tuininga van de FNP weten.

Bouwkavels Financieel kan de gemeente overigens niet zomaar stoppen met de voltooiing van de buurtschappen in De Zuidlanden. Ze heeft in het verleden zeer veel geld geïnvesteerd in de bouwvoorbereiding, in nauw overleg met de provincie.

De miljoeneninvestering kan alleen worden terugverdiend met de uitgave van bouwkavels. De vraag naar huizen was de laatste jaren groot in De Zuidlanden.

19-12-2020

Vraagtekens bij De Hem, ingezonden Leeuwarder Courant 19 december 2020

Vraagtekens bij De Hem

Veel omwonenden van vogelgebied de Hounspolder waren het niet eens met het besluit bij de planvorming voor de Zuidlanden tien jaar geleden om het gebied De Hem te bebouwen.

Niet zozeer omdat open gebied bebouwd wordt (LC 10 december) , maar omdat het weidevogelgebied bescherming verdient.

Het is op dit moment helemaal niet nodig om hier huizen te bouwen: er zijn op dit moment nog genoeg mogelijkheden voor uit- en inbreiding om te voldoen aan de vraag naar woningen.

Op dit moment zijn 2700 woningen in het plan de Middelsee opgenomen, 400 woningen in plan Unia, in het plan De Klamp kunnen nog honderden woningen gebouwd worden en het plan Wiarda is nog niet geheel bebouwd.

Dan zijn er nog de 500 honderd woningen bij Cambuur en de woningcorporaties zijn in zes wijken renovatieprojecten aan het uitvoeren, waar ook koopwoningen worden gerealiseerd. Voorlopig is er daarom weinig noodzaak om De Hem al te bebouwen.

Jan Liezenga.

+Lees meer...

Leeuwarden

19-12-2020