You, the petitioner
There is news!

 

Bus386

Behoud buslijn 386: Oegstgeest - Den Haag v.v.

949 signatures

Buslijn 386 dreigt in december in stilte te worden opgeheven door Arriva. Wij pleiten voor behoud van buslijn 386, op zijn minst als spitsverbinding.

Petition

We

Forensen die dagelijks gebruik maken van buslijn 386, omwonenden en andere betrokkenen

 

observe

  • dat buslijn 386 in december in stilte dreigt te worden opgeheven door Arriva.
  • De bezettingsgraad zou met 2,5 passagier per rit te laag zijn.
  • Als forensen die dagelijks deze bus gebruiken, herkennen wij ons niet in dit cijfer.
  • De bus is in de spits altijd goed gevuld.
  • Voor het forensendorp Oegstgeest is het belangrijk om een rechtstreekse verbinding met Den Haag te behouden.

 

and request

Buslijn 386 te behouden, op zijn minst als spitsverbinding.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Zuid-Holland 
Petition desk:
Closing date:
2020-02-05 
Lead petitioner:
Frans Zonneveld 
Website:

History

Signatures

Updates

College van GS geeft antwoord op de vragen van de provinciale CDA-fractie

Enkele gebruikers van de snelbuslijn 386 van Arriva hebben tegenover onze CDAfractie hun verontwaardiging geuit rondom het verdwijnen van deze snelbus. Ook Omroep West heeft hierover afgelopen maandag bericht: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3962878/Arriva-stopt-met-forenzenbuslijn-tussenDen-Haag-en-Oegstgeest Het CDA hecht grote waarde aan goed Openbaar Vervoer.

+Read more...

Niet alleen voor forensen maar ook vanwege de sociale functie van het Openbaar Vervoer en heeft daarom de volgende vragen:

Klopt het dat de snelbuslijn 386 geheel of gedeeltelijk gaat verdwijnen? Indien dit het geval is, kan het College antwoord geven op de volgende vragen:

Antwoord Het college hecht veel waarde aan goed openbaar vervoer. In het coalitieakkoord 2019-2023 is dan ook opgenomen dat we voor lijnen waar weinig reizigers gebruik van maken innovatieve alternatieven zoeken en ons hard maken voor overstappunten. Qliner 386 (snelbuslijn) wordt inderdaad per 15 december 2019 opgeheven maar er worden goede alternatieve aangeboden die aansluiten bij onze ambities. Er wordt nog wel één ochtendrit geboden als lijn 385 tussen Den Haag en Oegstgeest.

Wat is de reden voor het geheel of gedeeltelijk verdwijnen van deze snelbuslijn?

Antwoord Arriva heeft conform de concessievoorschriften Zuid-Holland Noord binnen randvoorwaarden ontwikkelvrijheid voor de inrichting van het openbaar vervoer in het concessiegebied. Vanuit die vrijheid bekijkt Arriva hoe zij het vervoer jaarlijks kunnen optimaliseren. Dit doen zij door in de concessie te kijken op welke corridors er groeikansen liggen in de markt maar ook om kritisch te kijken welke lijnen of lijngedeelten een relatief lage bezetting kennen en daarom niet meer aangeboden zullen worden. Deze vrijheid heeft de vervoerder in het contract gegeven de beschikbare middelen. Qliner 386 (snelbuslijn) kent een lage bezetting. Deze lijn heeft als primaire functie om inwoners van Oegstgeest naar Den Haag te brengen. Vanuit en naar Oegstgeest maken gemiddeld circa 2,5 reizigers per rit gebruik van de lijn, in de daluren zakt dit zelfs naar gemiddeld 1,9 reizigers per rit. Deze cijfers zijn afkomstig uit de beschikbare OV-chipkaartdata zoals Arriva en wij die hanteren. Op het traject door Wassenaar en Den Haag is de bezetting op deze lijn beter, maar met een gemiddelde bezetting van 5,7 reizigers nog steeds onvoldoende om de lijn te handhaven. Een middag- en twee ochtendspitsritten hebben vanuit of naar Oegstgeest een bezetting tussen de 14 en 18 reizigers. Er zijn diverse en soms snellere alternatieve reismogelijkheden per openbaar vervoer in de relatie Oegstgeest – Den Haag: 1. Diverse buslijnen rijden vanuit Oegstgeest naar Leiden Centraal waar kan worden overgestapt op a. de trein naar Den Haag Centraal. De trein rijdt 8 keer per uur; b. EBS-lijn 43 naar Wassenaar en Bezuidenhout. 2. De nieuwe stadslijn 8 uit Oegstgeest Haaswijk rijdt naar Leiden Centraal waar kan worden overstapt op de intercity naar Den Haag Centraal (overstaptijd ca. 4 minuten). De totale reistijd is ca. 10 minuten korter dan met Qliner 386. 3. Voor het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest biedt Arriva in de ochtendspits een scholierenrit vanuit Den Haag naar Oegstgeest, aansluitend op de schooltijd. 4. De frequentie van lijn 385 tussen de Bollenstreek en Den Haag met extra ritten van- en naar Esa/Estec gaat wel omhoog. Dit geldt dus ook voor de relatie tussen Wassenaar en Den Haag.

Is dit een beslissing van de Provincie, gemeente(n) of de concessiehouder en mag dit volgens de afspraken die wij met hen hebben?

Antwoord Zie het antwoord op vraag 2. Het voorstel van Arriva is goedgekeurd in de bestuurlijke stuurgroep van de concessie Zuid-Holland Noord. In deze stuurgroep zitten, naast de provinciale bestuurder, de bestuurlijke vertegenwoordigers van de regio’s Holland Rijnland en Midden- Holland. Voorafgaand aan het besluit heeft het reizigersplatform Rocov Hollands Midden op 17 juni 2019 positief gereageerd op het vervoerplan 2020. De goedkeuring van het vervoerplan 2020 is op 10 juli 2019 in de stuurgroep concessie Zuid-Holland Noord bekrachtigd. Daarmee is gehandeld volgens de wijze van besluitvorming over een vervoerplan zoals is vastgelegd in het Programma van Eisen dat aan de basis ligt van deze concessie.

Kan het College telcijfers verstrekken van de afgelopen 2 jaar van de haltes met betrekking tot deze snelbuslijn of de voorlopers hiervan?

Antwoord De telcijfers zoals bij het antwoord bij vraag 2 zijn weergegeven zijn de gemiddelden over de afgelopen twee jaar.

Is de overweging voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de snelbuslijn, van te voren voorgelegd aan de gemeente(n) waar deze bus doorheen rijdt en/of aan reizigersvereniging Rover? En zo ja, wat was hun reactie?

Antwoord Arriva consulteert elk jaar voorafgaand aan een besluit over het vervoerplan in het concessiegebied gelegen gemeenten waar veranderingen te voorzien zijn. Dit gebeurt zowel bestuurlijk als ambtelijk. Hiernaast wordt het reizigersoverleg Rocov Hollands Midden betrokken, waar Rover onderdeel van uitmaakt. De gemeente Oegstgeest heeft in die consultatieronde geen opmerkingen gemaakt over het voornemen om lijn 386 te laten vervallen en de gepresenteerde alternatieven. Rover heeft overigens per brief aan Gedeputeerde Staten op 11 november 2019 gevraagd of het mogelijk is om alsnog de spitsritten te handhaven.

Wordt er nog een alternatieve vorm van Openbaar Vervoer aangeboden aan reizigers die hierdoor gedupeerd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welk alternatief?

Antwoord In het antwoord van vraag 2 hebben wij de diverse alternatieven weergegeven.

Indien er geen alternatieve vorm van Openbaar Vervoer aangeboden gaat worden, kan het College aangeven wat er voor nodig is om de lijn toch te behouden?

Antwoord Wij zijn van mening dat er goede en soms snellere alternatieven worden geboden

2019-12-11

Reactie van wethouder Huizing (Oegstgeest)

Wethouder Huizing van Oegstgeest laat weten dat hij verkeerd geciteerd is in de Oegstgeester Courant. Hij stuurt deze week samen met zijn collega-wethouder uit Wasssenaar een brief naar de provincie om het besluit over bus 386 te heroverwegen.

+Read more...

Lees hieronder zijn volledige reactie.

Dank voor uw mail. Het citaat waar u naar verwijst is onjuist. Ik heb gezegd dat ik me kan voorstellen dat als je op 100 m. van je huis kunt instappen en op 100 m. van je week weer uitstapt, het vervelend is dat de buslijn geschrapt wordt. Wel heb ik gezegd dat het over de gehele dag heen om weinig reizigers gaat. De bus wordt eigenlijk alleen in de spits goed gebruikt. De rest van de dag is de bus nagenoeg leeg

Ik heb de cijfers van een meting over de gehele maand februari van Arriva ontvangen en bestudeerd. Ik heb zelfs nog een detailering van die cijfers gevraagd en gekregen. Dit naar aanleiding van opmerkingen van een raadslid dat zelf ook gebruik maakt van deze bus. Ik durf dus te stellen dat ik me wel degelijk verdiept heb in het onderwerp.

De cijfers bevestigen de stelling van Arriva dat de lijn 386 niet rendabel is. Ik heb daarop voorgesteld om de lijn dan in de spits te handhaven. Arriva stelt dat dit ook niet rendabel is omdat ze dan 4 bussen moeten inzetten die de rest van de dag stilstaan.

Het besluit is aan Arriva en de Provincie als opdrachtgever. Als deze de buslijn wenst te handhaven dan kan ze daartoe opdracht geven. Wel zal de Provincie dan extra budget ter beschikking moeten stellen.

Samen met mijn collega van de gemeente Wassenaar stuur ik komende week een brief aan de Provincie met het verzoek het besluit te heroverwegen. Uiteraard door argumenten ondersteund. Wij hopen dat de Provincie en Arriva hier positief op zullen reageren.

Mocht het besluit niet worden teruggedraaid dan zullen Wassenaar en Oegstgeest bij de toewijzing van de nieuwe concessie voor deze verbinding opnieuw aandacht vragen. De nieuwe concessie is op dit moment in voorbereiding bij de Provincie.

Meer dan dat kan ik helaas niet doen.

2019-12-10

Wethouder Huizing (Oegstgeest): 'Reizigers moeten gewoon wat verder lopen'

In de Oegstgeester Courant van deze week wordt 'onze' wethouder Huizing geciteerd over bus 386. "Als je al jarenlang gewend bent om binnen 100 meter van je huis op te stappen, moet je nu wat verder lopen en dat gaat wat meer moeite kosten.

+Read more...

Maar het gaat om een heel beperkt aantal mensen".

Blijkbaar heeft de wethouder niet de moeite genomen om deze petitie (waarop wij hem hebben geattendeerd) door te nemen, noch om de reacties van de ondertekenaars te lezen. Want dan had hij geweten dat het voor velen niet gaat om 'wat verder lopen' en evenmin om 'een heel beperkt aantal mensen'. Voor velen zijn er geen (gelijkwaardige) alternatieven om in Den Haag te komen.

Het lijkt daarom een goed idee wanneer wij hem allemaal een mailtje sturen. Over de consequenties voor u persoonlijk en voor de bereikbaarheid van Oegstgeest. U kunt wethouder Huizing mailen op huizing@oegstgeest.nl

2019-12-05