You, the petitioner
Bijbel

Begrip voor de Nashvilleverklaring

2,461 signatures

Door de Nashvilleverklaring te ondertekenen hebben prominente christenen zich uitgesproken voor de Bijbelse notie van seksualiteit. Veel van de daaropvolgende kritiek heeft hieraan onterecht afbreuk gedaan door de ondertekenaars als marginaal, discriminatoir en homofoob voor te stellen.

Petition

We

de ondersteuners van deze petitie

 

establish that:

  • dat de Nashvilleverklaring in lijn is met de Bijbel en Gods plan voor de mens
  • dat veel van de negatieve kritiek op de Verklaring en haar ondertekenaars onbillijk is en dat haar ondertekenaars vanuit onze bevolking alle steun verdienen voor hun actie
  • dat de Nashvilleverklaring niet oproept tot haat(zaaierij) of discriminatie, maar tot naleving van het universeel-christelijke begrip dat de zonde verworpen dient te worden, doch niet de zondaar

 

and request

dat u zich hiermee vergewist van de steun en het begrip vanuit onze samenleving voor de Nashvilleverklaring en haar ondertekenaars.

The answer

Aangeboden aan de Tweede Kamer op 14 mei 2019

Aanbieding van petitie op 14 mei 2019 om 13:30 - 13:45 in de Statenpassage aan de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgens Tweedekamer.nl.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2019-05-14 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
M.R. Bas 

History

Signatures

Updates

Tijd om de petitie aan te melden!

Beste mensen,

Meer dan 2.450 mensen hebben hun steun betuigd aan de Verklaring en haar ondertekenaars: hartelijk dank! De Provinciale Statenverkiezingen zijn voorbij, de Nederlandse Nashvilleverklaring is honderd dagen oud en dus is het tijd de petitie gereed te maken voor schriftelijke aanmelding bij de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. Deze zal besluiten of en wanneer we haar de petitie kunnen overhandigen.

We hebben voor deze commissie gekozen omdat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verantwoordelijk is voor zaken waar de Nashvilleverklaring en haar ondertekenaars zich tegen verzetten, te weten het (zelfs binnen christelijke instanties) aan de man brengen van de aan de scheppingsorde averechtse genderideologie en de normalisering en het goedpraten van de homoseksuele zonde.

+Read more...

Het was dan ook minister Van Engelshoven van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die zich fel tegen de Nashvilleverklaring kantte. En ChristenUnie-partijleider Seegers suggereerde dat volgens de Verklaring mensen die zouden worstelen met deze geslachtelijke worstelingen niet welkom zouden zijn in kerken.

Moge deze petitie de Tweede Kamer er nog eens aan helpen herinneren dat de op Bijbelse waarheden gegronde Verklaring níet kerken en christenen ertoe oproept de zondaars te weren. Integendeel: ze poogt in de huidige cultuur kerken te steunen in hun pastorale tegemoettreding tot de zondaar, en zowel hen als andere christenen in staat te stellen tot het blijven benoemen van de ernst van de zonden waarvoor de Bijbel en de Verklaring waarschuwen. Immers, alleen middels zondebesef kunnen kerken en individuen de zondaar doen berouwen teneinde, nadat hij die die zonden heeft afgelegd, in het reine kan komen met de Heere. Dit proces van zondebesef, berouw, het afzien van de zonde en uiteindelijk toenadering tot de Heere is een fundamenteel onderdeel van de christelijke heilsboodschap - ja zelfs van het allergrootste belang voor de redding.

Als kerken en christenen, onder druk van de cultuur en politieke correctheid, zich niet meer geroepen voelen de zonde te blijven benoemen, of als hun hierin het zwijgen opgelegd wordt, dan kunnen zij nog weinig voor de redding van hun medemens betekenen. De Nashvilleverklaring en haar ondertekenaars hebben dit beseft en hebben daarom geprobeerd klip en klaar - tegen de cultuur en politiek-correcte wenselijkheid in - een grens te trekken. Moge deze petitie het parlement en de minister dan ook ervan doordringen dat steun voor de Nashvilleverklaring weldegelijk leeft bij Nederlanders, en dat de ondertekenaars hun steun verdienen.

Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van de petitie!

Met vriendelijke groet,

Marcel Bas

2019-04-07

Tekent u de petitie en stuurt u haar door aan uw netwerk

Lieve mensen,

Mijn grote dankbaarheid gaat uit naar allen die de petitie hebben ondertekend en die ruchtbaarheid aan haar hebben gegeven. Met hun inzet hebben zij kenbaar gemaakt dat een groot aantal Nederlanders ook in deze postchristelijke tijd ondersteuner is van de Nederlandstalige versie van de Nashvilleverlkaring en dus voorstander is van het blijven verkondigen van Gods voornemen voor de mens t.a.v.

+Read more...

het huwelijk en seksualiteit.

Ondertussen is de aanval op de ondertekenaars van de Verklaring onverminderd voortgegaan. Hij heeft groteske vormen aangenomen. De media blijven de inhoud van de Verklaring gretig verdraaien ('antihomoverklaring', 'er staat dat homoseksualiteit te genezen is') en zij hebben gemeend vooral aandacht te moeten besteden aan de tegenstanders van de Verklaring en het geluid van de voorstanders grotelijks te negeren. Bovendien werd dominees de toegang tot diensten ontzegd, werden er op internet virtuele volksgerichten ontketend, werd er gedreigd met opstootjes, en hebben ondertekenaars talrijke dreigmails ontvangen. Enkel nog het voeren van regenboogvlaggen is de manier geworden waarop kerkelijke gemeenten en andere instellingen konden bewijzen uit het juiste hout gesneden te zijn. In menige stad was er geen kerk meer te vinden die geen regenboogvlag voerde: aldus betuigden zij hun instemming met de zonde. De vrijzinnige dwang kent geen grenzen.

Onder grote druk van de publieke opinie en een overweldigend aantal blijkbaar 'vrijzinnig' geworden kerken hebben de organisatoren van de Verklaring erkend dat er inderdaad het een en ander is misgegaan in de communicatie. Het betreft hier vooral mogelijke verbeterpunten voor de vorm en de woordkeuze van de Verklaring. Maar zowel de organisatoren als de ondertekenaars blijven achter de inhoud van de Nashvilleverklaring staan.

De Nashvilleverklaring blijft dus onverminderd geldig: juist nu, tijdens deze sedert vele eeuwen in Nederland ongeëvenaard omvangrijke aanval op Gods Woord en op zijn verkondigers. Het is waar: de grootste tegenstanders van de Verklaring zijn afkomstig uit kerken. Het is dan ook juist nu zaak dat zij, in hun proces van rappe verwatering onder druk van onze dramatisch seculariserende samenleving, toch herinnerd worden aan het al vele eeuwen geldige, onversneden christelijke weerwoord, zoals dat vervat is in de Nashvilleverklaring.

Daarbij kunt u helpen, door met deze petitie de mensen achter de Nashvilleverklaring uw steun te betuigen.

Tekent u dus deze petitie, en stuurt u haar vervolgens door aan uw netwerk.

Mijn hartelijke dank!

2019-01-16