You, the petitioner

Afval Doesburg anders

594 signatures

Wij doen een dringend beroep op de gemeenteraad van Doesburg om goed te kijken naar de praktische consequenties van het afvalstoffenplan en dat plan (op onderdelen) nog eens goed te heroverwegen.

Vergeet s.v.p. niet om uw ondertekening te bevestigen na ontvangst van een bevestigingsmail! Anders wordt u niet meegeteld.

Petition

We

Inwoners van Doesburg

 

establish that:

dat de praktische consequenties voor de inwoners van het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval onvoldoende in kaart zijn gebracht.

 

and request

het handhaven van de plasticcontainers op de Kloostertuin en op de plekken in de andere wijken, waar deze nu staan. Deze kunnen dan in de toekomst worden uitgebreid tot afvalstraatjes.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Doesburg 
Petition desk:
Closing date:
2016-09-20 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Lo Cohen 

History

Signatures

Updates

afval doesburg anders denkt er het zijne van.

Afgelopen zomer hebben we onder het motto “Afval Doesburg anders” actie gevoerd om te voorkomen dat de inzamelcontainers voor plastic afval nabij de supermarkten in Doesburg zouden verdwijnen. Die actie is tevergeefs gebleken. Intussen wordt het nieuwe systeem van afvalinzameling in Doesburg verder “uitgerold” en we zien in het beschermde straatbeeld van onze binnenstad op de meest welgekozen plaatsen de ondergrondse containers verschijnen.

+Read more...

Onze hierbij gevoegde nieuwjaarskaart geeft een indruk van zo’n plekje! Vriendelijke groet, Lo Cohen en Edwin Hagedoorn

2012-12-14

petitie aangeboden aan de gemeenteraad

Toelichting bij het aanbieden van de ondersteunende verklaringen bij het verzoek om handhaving van de inzamelcontainers voor huishoudelijk plasticafval nabij de supermarkten in Doesburg. Raadscommissie VROM, 20 september 2012.    Voorzitter, dames en heren raadsleden, Op 17 juli hebben wij ons tot de gemeenteraad gericht met het verzoek nog eens goed naar de praktische consequenties van het nieuw in te voeren systeem van afvalinzameling te kijken en om in elk geval de inzamelcontainers voor plasticafval nabij de supermarkten te handhaven. Ons werd gemeld dat onze brief in de raadsvergadering van 27 september en in de commissie VROM daaraan voorafgaand op 20 september behandeld zou worden. Onze brief ontbreekt echter op de raadsagenda van 27 september en in de lijst van ingekomen stukken voor die vergadering! Twee raadsfracties hebben uit zichzelf in enige vorm contact met ons opgenomen.

+Read more...

Om u allen goed te informeren over de achtergronden van ons verzoek is het dus nodig van het spreekrecht in de commissievergadering gebruik te maken. We werden uitgenodigd voor de informatieavond voor de raadsleden en wijkraden op 19 september over soortgelijke systemen van afvalinzameling elders. Heel veel dank voor die uitnodiging. Een van ons had de mogelijkheid aanwezig te zijn. De informatie vanuit Woudrichem was zeer verhelderend. Daar was vooraf energie gestoken in informatie en communicatie met de burgers. Zo had het hier verleden jaar ook moeten gebeuren, voorafgaand aan het maken van keuzes die achter elke Doesburgse voordeur ingrijpende gevolgen hebben. In de gemeente Westervoort start nu het traject om tot een nieuw inzamelsysteem te komen. Daar is de eerste stap een uitgebreide evaluatie van het huidge systeem, aan de hand van gebruikerservaringen en een onderzoek naar de voorkeuren bij de bevolking. Zo kan het dus ook: oriëntatie moet vooraf gaan aan het maken van keuzes. Ook in Doesburg zou dat gebruikelijk moeten zijn.  Wij constateren dat naar de praktische gevolgen van het gekozen systeem voor de Doesburgse huishoudens onvoldoende is gekeken. Als die gevolgen waren onderzocht bij alle alternatieven of varianten waaruit gekozen kon worden, was er vast iets anders uit gekomen. Het enige criterium lijkt de eis te zijn geweest van “kostenneutraal voor de burger”. Een vreemde eis en oncontroleerbaar, zolang de tarieven nog niet zijn vastgesteld. Het streven van de gemeente om afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden tegen zo laag mogelijk kosten voor de burger is beslist lovenswaardig. Maar aan de leefbaarheid binnenshuis wordt blijkbaar voorbijgegaan. Het bewaren van plasticafval gedurende lange tijd heeft ook zo zijn negatieve kanten, nog los van de ruimte die het inneemt. De -eerder als goed voorbeeld genoemde gemeente Westervoort- is na enige tijd ervaring overgegaan tot het verhogen van de inzamelfrequentie van plasticafval aan huis van éénmaal per vier weken naar éénmaal per twee weken (jan. 2011). Naar de uitvoerbaarheid voor BM is goed gekeken, maar de uitvoerbaarheid voor ruim 5100 Doesburgse huishoudens lijkt van ondergeschikt belang. Het lijkt erop dat het belang van het bedrijf berkelmilieu vóór dat van de burgers gaat. Het moet toch zo zijn dat BM er is voor de inwoners (in dit geval van Doesburg) en niet andersom! Voorlichting en communicatie hadden centraal moeten staan vanaf het eerste begin van het proces. Nu lijkt voorlichting het sluitstuk en bovendien is de informatie zelfs gisteren, op 19 september, nog niet eenduidig en consistent,. Dit kan het vertrouwen van de inwoners in hun overheid en de door haar ingehuurde dienstverleners niet vergroten. Wel roept het veel ergernis en onrust op.   Burgers kregen een “infokalender container kunststof verpakkingen”: de bak wordt bezorgd, zonder dat je hem hebt besteld. Bij UPC kon je het pak tenminste nog retour afzender doen! De uiterste afmelddatum is vandaag, 20 september, terwijl de gemeenteraad pas op 27 september beslist over ons verzoek om de plasticcontainers nabij de supermarkten te handhaven. Voor veel mensen is die beslissing van belang bij hun keuze de aangeboden bak wel of niet te aanvaarden. Het lijkt alsof de communicatie tussen de gemeente en BM ook niet optimaal is. Nergens in de infokalender is te lezen of en onder welke voorwaarden je op je keuze kunt terugkomen. Wie de plasticcontainer accepteert, zit van eind september tot eind van het jaar in ieder geval met twee containers, waarvoor lang niet iedereen plaats heeft. Velen zal dit overkomen omdat ze verzuimd hebben zich af te melden.  De huidige gebruikers van city-bins krijgen gratis (hoe lang gratis?) zakken uitgereikt waarin zij op gezette tijden hun plasticafval aan de straat kunnen zetten. Een dergelijk systeem voor de hele gemeente zou een kleine ondernemer aan een boterham kunnen helpen en de stad een ronde met een grote vuilnisauto besparen of de mogelijkheid geven het gft- en restafval om de week op te halen. Is er niet gedacht om -zoals in Woudrichem gebeurt- het plasticafval in de hele gemeente in zakken op te halen, om een optimale afvalscheiding te stimuleren? Bovendien is bij een gesloten container, die niet doorzichtig is, moeilijk te beoordelen of het afval echt goed gescheiden is. Is gedacht aan een overgangsperiode, waarin de verzamelpunten bij de supermarkten blijven, zodat bij de evaluatie kan blijken of op sommige plaatsen het handhaven hiervan zinvol is?  Na de informatieavond op 11 juli over de mogelijk locaties van de ondergrondse containers hebben wij onze vragen over het nieuwe inzamelsysteem op een rij gezet. We hebben geconcludeerd dat de besluiten reeds waren genomen. Omdat tot dan toe geen behoorlijke informatie naar de inwoners was gegaan, hebben we onze brief geschreven en de publiciteit gezocht. Die publiciteit leverde ons veel -soms onthutsende- informatie op. De al gemaakte opmerking over gebrekkige informatie en communicatie is mede daarop gebaseerd. Wij kregen een aantal individuele kwesties gemeld. De wijze waarop vooral de gemeente vragen afhandelde was niet altijd even correct. Er werd met weinig empathie gereageerd. Ook kregen we uit verschillende plaatsen, waar de burgers het systeem met veel containers aan huis al kennen, hartverwarmende ondersteunende reacties.  Ons verzoek is ruim zevenhonderd keer ondersteund. De internetpetitie haalde bijna zeshonderd ondertekeningen en op papier kwamen ruim 130 handtekeningen binnen. De wijkraad “De Ooi” bood ons de handtekeninglijsten aan die deze wijkraad in januari bij de gemeente heeft ingediend als protest van ruim vijfhonderd huishoudens tegen het drie-container-systeem. De gemeente heeft daarop tot nu toe totaal niet gereageerd. Deze wijkraad heeft onze brief en de internetpetitie ook actief onder de aandacht van de bewoners gebracht.  Wij menen dat ons verzoek overtuigend gesteund is door veel inwoners van Doesburg en we doen dan ook een sterk beroep op de gemeenteraad om aan ons verzoek tegemoet te komen: stel u eens voor, wat dit alles in huishoudens teweeg gaat brengen, neem de bezwaren van de burgers serieus en handhaaf in elk geval de inzamelcontainers voor huishoudelijk plasticafval nabij de supermarkten.  Edwin Hagedoorn  Lo Cohen

2012-09-20

Einde actie nadert; laatste oproep tot ondersteuning.

Doesburg, 17 september 2012. Donderdagavond 20 september vergadert de raadscommissie VROM, waarin het verzoek om heroverweging van onderdelen van het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval in Doesburg wordt behandeld. De indieners zijn van mening dat de praktische gevolgen van het nieuwe systeem voor de inwoners onvoldoende in de overwegingen zijn betrokken.

+Read more...

De indieners van het verzoek zullen in die vergadering de ondersteunende handtekeningen die zijn verzameld met de internetpetitie en met handelinglijsten en -formulieren aanbieden en het verzoek toelichten. Doesburgers die dat nog niet hebben gedaan, hebben nog tot donderdag 20 september de gelegenheid zich aan te sluiten bij de circa achthonderd ondertekenaars van dat verzoek aan de gemeenteraad.

2012-09-17