You, the petitioner

Amsterdam moet veiliger voor fietsers

7,452 signatures

Een Comité van bezorgde Amsterdamse ouders heeft een tienpuntenplan opgesteld. Met deze maatregelen kunnen we van Amsterdam een veiligere fietsstad maken. Wij roepen het stadsbestuur op deze maatregelen met de hoogste prioriteit uit te voeren. In het belang van de Amsterdamse kinderen, in het belang van Amsterdam.

Petition

We

bezorgde ouders van Amsterdam,

 

establish that:

Steeds weer worden Amsterdamse kinderen slachtoffer in het drukke Amsterdamse verkeer. Dat is absoluut onacceptabel. Er moet nú iets gebeuren. Onze kinderen móeten veilig van en naar school kunnen fietsen. Nog steeds is fietsveiligheid geen speerpunt van beleid en door gebrek aan centrale aansturing krijgt dit onderwerp niet de aandacht die het in Amsterdam verdient. Met doden en gewonden tot gevolg. Daarom hebben we, als bezorgde ouders, een tienpuntenplan opgesteld. Met deze maatregelen willen we van Amsterdam een veiligere fietsstad maken. Wij roepen u op deze maatregelen met de hoogste prioriteit uit te voeren. In het belang van de Amsterdamse kinderen, in het belang van Amsterdam.

 

and request

Maak de veiligheid van onze kinderen speerpunt van uw beleid. En ga over tot het uitvoeren van het volgende tienpuntenplan: - Zorg voor een stadsbreed fietsveiligheidsplan dat op stadsdeelniveau wordt uitgevoerd. - Neem bij het aanleggen van wegen de veiligheid van fietsers (en voetgangers) als norm (met o.a. 25 km zones, gescheiden fietspaden, verboden straten voor vracht- en busverkeer, fietsvriendelijke afstemming verkeerslichten) en geef daarin de straten in de buurt van scholen een aparte status. - Leg door de hele stad een zogenaamde witte loper voor de fietsers aan zodat onze kinderen weten welke route het veiligst is. - Stem de breedte van fietspaden af op het hoeveelheid fietsverkeer en neem de toename van scooterverkeer hier nadrukkelijk in mee. - Sta vrachtverkeer en busverkeer alleen toe bij gescheiden fietspaden en beperk dit anders tot bepaalde timeslots. - Hou bij wegwerkzaamheden rekening met de veiligheid van de fietser. - Neem onmiddellijk maatregelen bij zogenaamde blackspots.
- Verbeter het verkeersonderwijs op basis- en middelbare scholen. - Verplicht verkeerslessen ‘Rijden in de stad’ voor chauffeurs van vrachtwagens en bussen. - Voer met spoed in de hele stad aanvullende veiligheidsmaatregelen in zoals verplichting van dode hoekspiegels voor alle vrachtwagens en bussen, extra spiegels bij verkeerslichten, voorsorteervakken bij verkeerslichten voor fietsers etc etc.

Het onderwerp fietsveiligheid willen wij nadrukkelijk terugzien in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de verkiezingen van 2010 en in het programakkoord van de centrale stad en stadsdelen.

Wij zullen na de zomer deze petitie met zoveel mogelijk handtekeningen van Amsterdammers aanbieden aan de burgemeester en aan de politieke en organisatorische vertegenwoordigers van alle politieke partijen in de stad.

Amsterdam moet veilig worden voor onze fietsende kinderen!

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2009-08-27 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Veronique Swinkels 
Organisation:
Comité bezorgde ouders Amsterdam 

History

Signatures

Updates

voortgangsbericht 3

Onderstaand voortgangsbericht is op 1 maart 2010 verstuurd naar de ondertekenaars van de petitie Amsterdam moet veiliger voor fietsers. De ...

+Read more...

in onderstaande tekst is een variabele, afhankelijk van de ondertekenaar. Beste ...,Op 07-07-2009 heeft u de petitie 'Amsterdam moet veiliger voor fietsers'ondertekend als '...' uit ' ...'. U heeft aangegeven op de hoogte tewillen blijven van de voortgang van het initiatief met maximaal drie mails.Namens de petitionaris stuurt Petities.nl u het 3e voortgangsbericht. Stuuruw reactie op het onderstaande niet naar petities.nl, maar naar depetitionaris op fietsveiligeramsterdam@live.nl.FietsVeiliger Amsterdam over de gemeenteraadsverkiezingen 2010voortgangsbericht 3Fietsveiligheid is verkeerveiligheidWat gaan de Amsterdamse politieke partijen doen voor de fietser? Met deverkiezingen in het vooruitzicht heeft FietsVeiliger Amsterdam deprogramma's tegen het licht gehouden. Aandacht voor de fietser is er zeker,maar er zijn ook flinke verschillen in de mate van urgentie en de visie opde fietsveiligheid.Wij zijn blij dat vrijwel alle partijen aandacht schenken aan de positievan de fiets. Toch valt ons de aandacht voor fietsveiligheid over de helelinie tegen. Met name door het ontbreken van een stadsbrede visie op ditonderwerp. Verder hebben we geen aanwijzingen dat fietsveiligheid strakkerzal worden aangestuurd vanuit de centrale stad, die wat ons betreft op ditpunt de regie zou moeten nemen.Opvallende verschillenTwee partijen kiezen heel expliciet voor de fiets, namelijk GroenLinks ende ChristenUnie. Zij gaan zeer uitgebreid in op Fietsveiligheid, en doengedetailleerde voorstellen, ook als die ten koste gaat van de auto.Zeker, andere partijen willen de fietsveiligheid ook verbeteren, maarhebben tegelijkertijd voorstellen die hiermee in tegenspraak zijn. Zo is deautomobilist bij de VVD toch weer beter af dan de fietser. Weer anderen, metname enkele nieuwe partijen, noemen de fiets in het geheel niet of komenniet verder dan het oplossen van de blackspots. Amsterdam heeft 67problematische, gevaarlijke verkeersplekken verspreid over de stad.In de meeste programma's missen we de overtuiging dat in de komenderaadsperiode de stad echt veiliger zal moeten worden voor onze fietsendekinderen. Onveilige kruispunten en delen van straten, waarvan al jaren wordtvoorspeld dat er nog eens doden gaan vallen, kunnen alleen veiliger wordenals er keuzes worden gemaakt. Echte keuzes, waardoor de veiligheid over dehele linie omhoog gaat.Stemadvies voor de fietserDe meeste kans op een fietsveiligere stad is een coalitie van PvdA,GroenLinks en D66. Zij kiezen het sterkst voor de fietsstad Amsterdam engeven ook aan dat dit ten koste kan gaan van de ruimte voor de auto.Vracht- en autoverkeer en de fietsveiligheid, het is een weerbarstigonderwerp dat vraagt om lange adem. Dus om een stedelijke visie waar dekomende jaren aan gewerkt moet worden. Een groep specialisten, zoals in dewerkgroep Blackspots, zou zich daarvoor kunnen buigen over de vraag hoe wein Amsterdam met gevaarlijke kruispunten en wegdelen willen en kunnenomgaan.Cruciaal in onze ogen is een stevig, centraal beleid en de bevoegdheden omook echt zaken aan te pakken. Geen afschuiven van verantwoordelijkhedenmeer. De fusie van stadsdelen kan hierbij een positief effect hebben.Voor de nieuwe bestuurdersEen aantal acties kunnen onmiddellijk worden ondernomen. Bijvoorbeeld devoorlichting aan de kinderen zelf. Slechts 50% van hen krijgt praktischverkeersonderwijs op de basisschool. Dat kan echt beter.Nieuwe bestuurders op centraal en stadsdeel niveau worden met klemuitgenodigd om zo snel mogelijk na hun aantreden deel te nemen aan eenbuurtschouw op de doorgaande routes rondom basis- of middelbare scholen. Endan bij voorkeur rond 8.30 uur, wanneer de kinderspits zijn hoogtepuntbereikt, in gezelschap van een verkeersdeskundige.Over FietsVeiliger AmsterdamFietsVeiliger Amsterdam is voortgekomen uit de initiatiefnemers van depetitie Fietsveilig Amsterdam. Aanleiding voor de petitie was de aanrijdingdoor een vrachtwagen en de tragische dood van scholier Boris Kouwen op deMarnixstraat. De petitie riep in juni 2009 de politieke partijen opfietsveiligheid in hun programma's op te nemen. Zowel in de programma's voorde centrale stad als in die van de stadsdelen, die hun eigen rol hebben inhet vergroten van de verkeersveiligheid.Per jaar overlijden in Amsterdam gemiddeld 8 fietsers door eenverkeersongeval. Zo'n 30 procent van het totaal aantal verkeersslachtoffers(met ziekenhuisopname) is fietser. De meeste doden en ziekenhuisgewondenvallen tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 17.00 uur.Hieronder bevindt zich logischerwijs veel fietsende, schoolgaande jeugd.Vandaar dat in de petitie, door bijna 8.000 bezorgde ouders en andereAmsterdammers ondertekend, de veiligheid van onze Amsterdamse kinderencentraal staat.De programma's langs de meetlat van het 10 Puntenplan uit de petitie:1. Zorg voor een stadsbreed fietsveiligheidsplan dat op stadsdeelniveauwordt uitgevoerd.Geen partij heeft het over een stadsbreed fietsveiligheidsplan of eenverandering in de bevoegdheden t.a.v. fietsveiligheid. Dat is bijvoorbeeldvan belang voor fietspaden en kruispunten die op de grens van verschillendestadsdelen liggen, het instellen van 30km zones rondom scholen, hetverbieden van scooters op fietspaden of het aanleggen van herkenbare enveilige fietsroutes door de hele stad.De praktijk is dat de stadsdelen zeer open staan om in overleg te tredenover fietsveiligheid, maar dat er weinig van de grond komt. Als ermaatregelen worden getroffen, zijn deze niet altijd effectief. Bij destadsdelen lijkt de kennis te ontbreken om tot effectieve oplossingen tekomen, terwijl die kennis wel in de stad te vinden is. Ook valt op dat ergeen Amsterdamse blauwdrukken bestaan hoe een veilige straat of een veiligkruispunt er uit zou moeten zien als er niet genoeg ruimte is om allepartijen volledig tegemoet te komen.2. Neem bij het aanleggen van wegen de veiligheid van fietsers (envoetgangers) als norm en geef daarin de straten in de buurt van scholen eenaparte status.Het gaat hierbij om 25 km zones, gescheiden fietspaden, verboden stratenvoor vracht- en busverkeer, fietsvriendelijke afstemming verkeerslichten.Deze onderwerpen komen met wisselende overtuigingskracht in de verschillendeprogramma's voor. De 25km zones zijn niet haalbaar, maar er wordt weldegelijk gesproken over het uitbreiden van de 30km zones. Het aanleggen vangescheiden fietspaden wordt door de meeste partijen wel genoemd. Ook hetverbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen is voor een aantalpartijen wel een punt.3. Leg door de hele stad een zogenaamde witte loper voor de fietsers aanzodat onze kinderen weten welke route het veiligst is.Het verbeteren van fietsroutes heeft nog de meeste kans van slagen. Bijnaalle partijen noemen dit onderwerp. Enkele partijen (GroenLinks) hebben ditverder uitgewerkt en geven hier veel prioriteit aan. De fiets krijgt vandeze partijen echt de ruimte ook als het ten koste gaan van de ruimte voorde auto.4. Stem de breedte van fietspaden af op het hoeveelheid fietsverkeer enneem de toename van scooterverkeer hier nadrukkelijk in mee.De urgentie om dit onderwerp met enige spoed aan te pakken is nog nietdoorgedrongen bij de meeste partijen. Enkele partijen hebben het wel overhet verbieden van scooters op het fietspad binnen de bebouwde kom.5. Sta vracht- en busverkeer alleen toe bij gescheiden fietspaden en beperkdit anders tot bepaalde tijdvakken.Geen van de partijen durft echt te spreken over een verbod vanvrachtvervoer, maar er worden wel voorstellen (PvdA, GroenLinks) gedaan vooralternatieve vervoersvormen en het verminderen van vrachtverkeer tijdens dekinderspits. Er zijn partijen die expliciet de touringcar uit de stadverbannen.6. Hou bij wegwerkzaamheden rekening met de veiligheid van de fietser.Dit onderwerp zijn we in de programma's niet tegengekomen.7. Neem onmiddellijk maatregelen bij zogenaamde blackspots.Dit ziet iedereen wel zitten. Over de urgentie van de aanpak wordt weiniggesproken. Hopelijk krijgt de werkgroep Blackspots alle politieke steun (enbudget) bij hun ambitieuze doelstelling de onveilige plaatsen in twee jaarveiliger te maken.8. Verbeter het verkeersonderwijs op basis- en middelbare scholen.Een aantal partijen heeft dit opgepikt. Enkele partijen willen hetpraktisch verkeersexamen verplichtstellen, dat nu bij slechts 50%basisscholen wordt afgenomen. Nadrukkelijk moet hierbij ook worden gekekennaar de aansluiting van het verkeersonderwijs bij de Amsterdamse situatie.Veel onderwijsmateriaal sluit niet aan op wat de kinderen op straataantreffen.9. Verplicht verkeerslessen 'Rijden in de stad' voor chauffeurs vanvrachtwagens en bussen.Hier durft nog geen partij aan. Onduidelijk is nog of deze eis inmiddels alis opgenomen in de kwaliteitseisen voor een taxivergunning.10. Voer met spoed in de hele stad aanvullende veiligheidsmaatregelen inzoals verplichting van dode hoekspiegels voor alle vrachtwagens en bussen,extra spiegels bij verkeerslichten, voorsorteervakken bij verkeerslichtenvoor fietsers.Hier wordt door enkele partijen melding van gemaakt.Dit is de laatste nieuwsbrief die we via petities.nl mogen versturen (maxwas 3). Dank voor alle support. We willen u graag op de hoogte blijvenhouden van de ontwikkelingen. Hiervoor hebben we FietsVeiligerNieuwsbriefopgericht. Wilt u deze ontvangen? Ga dan naar de pagina van uw ondertekeningen vink de optie "Ja, ik geef toestemming om mijn naam en e-mailadres tedelen met de initiatiefnemers van deze petitie." aan. De link naar uwondertekening treft u onderaan dit bericht.Met vriendelijke groetVeronique SwinkelsFietsVeiliger AmsterdamOverzicht van de programma's van de politieke partijen (zo volledigmogelijk)GroenLinks- Meer ruimte en meer kwaliteit voor wandelaar, fietser en OV. Deze keuzegaat ten koste van de ruimte voor de auto- Veilige en ruime fiets en wandelroutes- Inrichting van straten, kruispunten en verkeerslichten afstemmen op defiets en voetganger- Vrijliggende fietspaden- Wegwerken blackspots- Aparte fietsstraten- Brede opstelstroken bij verkeerslichten- Inrichting veilige school-huisroutes- Rekening houden met nieuwe fietsmodaliteiten zoals- bakfietsen, ligfietsen, elektrische fietsen en scootmobiels.- Meer autoluwe gebieden- Goederenvervoer efficiënter met oog op verkeersveiligheid- Verkeerscirculatie ontmoedigen- Touringcars horen niet in de binnenstad- Aandacht voor verkeersveiligheid rondom scholen- Fietsexamen onderdeel curriculum alle basisscholen- Fietsers rechtsaf door roodPvdA- Goede voorzieningen voor fietsers- Autodruk laten afnemen- Stad autoluw maken- Meer ruimte voor de fiets (uitbreiding hoofdnet fiets, veiligefietspaden)- Alternatieven ontwikkelen voor vrachtvervoer, overslagpunten enalternatieven voor zwaar vrachtvervoer- Aanpakken 10 gevaarlijkste kruispunten- Uitbreiding 30km zones- Fietsveiligheid verbeteren directe omgeving scholen en fietsroutesverbeteren- 100% van de doorgaande wegen fietsveilig m.b.v. vrijliggende fietspaden- Hoogwaardig OV- Parkeertarieven op huidig niveau handhavenChristenUnie- Brommers niet op fietspad binnen de bebouwde kom- Fietsroute netwerk- Ruimte fietspaden niet ten koste van voetgangers- Meer eenrichtingsverkeer om zo ruimte voor alle verkeersdeelnemers tekrijgen- Meer 30km zones- Op straat minder plek voor auto's- Delen van de stad autovrij- Verkeersonderwijs op basisschool en voortgezet onderwijs- Veilige gebieden rondom scholen- Vrachtauto's zoveel mogelijk uit de stad- Goederenvervoer buiten de kinderspits- Waken voor functiemenging in de stad waardoor de stad fietsbaar blijftSP- Fiets voorrang boven auto (vanuit milieuoogpunt)- Fietsroutes- Aandacht verkeersonveilige situaties- Meer ruimte voor fietsers- Fietsers vaker voorrang op ander verkeer- Meer parkeren bij de A10, beter OVVVD- Auto's ruimte blijven geven- Amsterdam bereikbaar voor iedereen en alles- Parkeertarieven omlaag- Verkeersveiligheid aanpakken- Blackspot aanpakken- Vrijliggende fietspaden- Beter OVCDA- Parkeertarieven omlaag naar niveau 2008- Goede en veilige fietsverbindingen- Blackspots wegwerken binnen 2 jaar- Betere fietsroutes- Vrijliggende fietspaden langs drukke wegen- Bevoorrading niet in de spits- Park & Ride uitbreidenD66- Auto wordt niet ontmoedigd, maar er wordt gezocht naar alternatieven- Fietsstad koesteren en stimuleren- Zoveel mogelijk alternatieven voor auto ontwikkelen- Meer ruimte voor fietsers en voetgangers ook als dit ten koste gaat vande ruimte voor de auto- Fietspaden van de straat naar de stoep- P&R aan de rand van de stadTulpen voor Amsterdam- Blackspots aanpakken- Vrije fietspaden- Meer aandacht verkeersveiligheid rondom scholen, zorginstellingen enwinkelpleinen- Verkeersles op school- Kiss & Ride plekken bij school- Verkeerswerende maatregelen bij schoolPartij voor de Dieren- Fiets stimuleren- Hoogwaardige fietsinfrastructuur- Minder woon/werkverkeer- Stad gedeeltelijk autoluw- Fietsers bij verkeerslichten tijdens de spits prioriteitRed Amsterdam- Autoluwe binnenstad- Fietsroutes verbeteren maar niet ten koste van voetgangersDe Groenen- 30km in alle woonstraten- Geen vrachtverkeer tijdens de kinderspitsLeefbaar Amsterdam- Niets over de fiets- Verlaging parkeertarieven- Opheffen stadsdelen- Vrije trambanen en gratis OVAmsterdamse Belangen- Niets over de fiets- Meer parkeergarages- Evaluatie doorgevoerde verbeteringen voordat we verder gaan- Parkeertarieven omlaagTrots op NL- Niets over de fiets.- Bij sneeuw en ijs beter strooien op voet- en fietspaden- In en om Amsterdam verkeersdoorstroming verbeterenMens- Niets over de fiets.- Meer parkeerplaatsen voor binnenstad bewonersONDERTEKENING ONZICHTBAAR MAKEN?Bij het ondertekenen heeft u gekozen voor een zichtbare ondertekening. Uwnaam, woonplaats en functie zijn nu zichtbaar en vindbaar onder deze petitieop petities.nl. Wanneer u nu via een zoekmachine (zoals Google) zoekt naaruw naam ziet u deze pagina in sommige gevallen als resultaat. Uwondertekening onzichtbaar maken kan via:http://www.petities.nl/ondertekening/...Vanaf het moment dat u gekozen heeft voor een onzichtbare ondertekening kanhet nog enige weken duren voor deze ondertekening niet meer vindbaar is viazoekmachines.STOPZETTEN E-MAILSU heeft bij het ondertekenen aangegeven maximaal drie e-mails te willenontvangen. Als u van gedachten bent veranderd en de resterende e-mails nietwilt ontvangen dan kunt u dat aangeven op:http://www.petities.nl/ondertekening/...We verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens goed beschermd zijn door deWet Bescherming Persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat uw gegevens nergensvoor gebruikt worden behalve voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven.

2010-03-02

Parool, AT5 en RTV-NH over fietsveilig petitie

De petitie voor een veiliger Amsterdam voor fietsers heeft aandacht gekregen in woord en beeld: Het Parool/Parool TV (1 minuten, 40 seconden) en AT5 (30 seconden) overgenomen door Webregio

Ook RTV NH had een bericht.

2009-08-28

27 augustus aanbieden petitie aan de wethouder Gerson

Op 27 augustus wordt om 13.30 de petitie fiets veiliger Amsterdam overhandigd aan wethouder Gerson. Kom ook.

Locatie is het plein bij de ingang van het Muziektheater aan de Amstel. Om 13.30 zullen 67 zwarte ballonnen worden opgelaten om aandacht te vragen voor de 67 blackspot die Amsterdam nog steeds telt. Daarna zal een ontmoeting plaatsvinden met de wethouder. Met de overhandiging van de petitie vraagt het comité van bezorgde ouders dat de petitie heeft gestart aandacht voor de fiets veiligheid van Amsterdam. Meer dan 7000 Amsterdammers hebben de petitie tot nu toe ondertekend en onderschrijven daarmee het 10-puntenplan dat van Amsterdam een fiets veiligere stad kan maken.

+Read more...

ONDERTEKENEN KAN NOG STEEDS!

Het schooljaar is weer begonnen. Fietsende kinderen en scholieren zijn kwetsbaar in het drukke Amsterdamse verkeer.Dodelijke ongelukken in de afgelopen jaren zijn de aanleiding om aan bestuurders en politici van Amsterdam te vragen fiets veiligheid hoog op de Amsterdamse politieke agenda te plaatsen. Amsterdam moet structureel aan de slag met fiets veiligheid, blackspots moeten direct worden aangepakt voordat er meer slachtoffers vallen.

2009-01-01