You, the petitioner

Updates

Dossier

Er is een dossier samengesteld ter ondersteuning van ouders waarvan de schoolgaande kinderen het magazine “Slavernij en nu?” als lesmateriaal aangeboden krijgen. Met dit dossier in de hand kunnen verontruste ouders naar het schoolbestuur stappen om beter lesmateriaal te eisen, alsook een genuanceerd beeld krijgen van de materie.

.

idk

ga.

2021-04-08 | Petition geen haskell in op 4

Bijna 20.000 ondertekenaars!

Wij willen jullie ontzettend bedanken voor het ondertekenen van onze petitie. Het is hard nodig, omdat het zoveel mensen raakt.

+Read more...

Het is niet alleen zonde om de boten straks te moeten missen, maar er werkt ook ontzettend veel personeel (vast of zzp) op de grachten. Ook voor hen is de toekomst erg onzeker. Tot nu toe houdt de gemeente gewoon vast aan het beleid en zullen de komende jaren de problemen zich blijven opstapelen.

Daarom aan jullie de vraag om de petitie nog een keer te delen, via je kennissenkring of (nog beter) op sociale media. Hoe meer handtekening, des te sterker het signaal naar de politiek.

Alvast enorm bedankt

Het Bostheater is gered

Bedankt voor jullie steun. Het is gelukt!

Het Amsterdamse Bostheater krijgt de komende vier jaar toch subsidie van de gemeente Amsterdam.

+Read more...

Hierdoor kan het openluchttheater voortbestaan en onder meer grootschalige voorstellingen blijven produceren in samenwerking met bekende theatergezelschappen.

Het besluit werd afgelopen dinsdag genomen door het college van B&W Amsterdam. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) kon afgelopen zomer de aanvraag van het Bostheater voor vierjarige subsidie niet honoreren vanwege onvoldoende financiële middelen. Ook al waren de plannen van het Bostheater wel positief beoordeeld door het fonds.

De subsidie van de gemeente Amsterdam maakt een einde aan de onzekerheid over het voortbestaan van het Bostheater. De geplande grote theaterproducties - met deze zomer Toneelgroep Oostpool en daarna Internationaal Theater Amsterdam (2022), Orkater (2023) en De Warme Winkel (2024) - kunnen hierdoor doorgang vinden.

Naast de grote zomerproductie, bestaat de programmering deze zomer uit een grote jeugdvoorstelling i.s.m. De Toneelmakerij, Boslab Theaterfestival, concerten en filmavonden. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende scenario’s i.v.m. corona.

Het openluchttheater in het Amsterdamse Bos wordt momenteel aangepast om, zodra de maatregelen dit toelaten, weer het publiek op veilige wijze te kunnen ontvangen bij voorstellingen en optredens in de buitenlucht.

Meer informatie over het programma van het Bostheater deze zomer. Ga naar bostheater.nl

Toch subsidie voor museum Het Schip en Amsterdamse Bostheater

Het Amsterdamse Bostheater en museum Het Schip krijgen de komende vier jaar toch subsidie van de gemeente Amsterdam. Dat heeft cultuurwethouder Touria Meliani donderdag in Amstelveen bekendgemaakt.

+Read more...
2021-04-08 | Petition Red Museum Het Schip

Op de lange baan

De tunnel als oplossing is op de langere baan geschoven. Eerst kleine maatregelen.

Bron: Raadsvergadering 18 februari 2021 (video)

REACTIE PETITIONARIS

Nú een tunnel in Hazerswoude Dorp.

Het einde van deze petitie komt in zicht.

+Read more...

Op 18 februari is de petitie aangeboden aan de gemeenteraad. Er zijn 1089 steunbetuigingen opgehaald. In korte tijd een mooi resultaat. Daarvoor onze grote dank. Het voorstel van de gemeente Alphen aan den Rijn was om met kleine maatregelen het knelpunt Dorpsstraat op te lossen. Het hele dorp krijgt daar last van. Een tunnel voor het doorgaande verkeer is de enige duurzame oplossing . Die is veilig, schoon en maakt het dorp weer heel. Dat was en is ons streven. De uitslag van de raadsvergadering was dat de raad het grotendeels eens was dat de tunnel een goede oplossing is. Alleen is dit op langere baan geschoven. Een kort verslag van de raadsvergadering staat hier onder ter info.

Wat gaat er nu verder gebeuren?

Voor ons als Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude Boskoop e.o. is deze petitie afgesloten. Maar de strijd is nog niet gestreden.

Want momenteel loopt er nog een petitie: https://stopn207zuid.petities.nl

Deze is opgezet door omwonenden, agrariërs, gebruikers van het Bentwoud en samenwerkingsverband van verenigingen 'het Molenberaad' Vereniging Natuurbehoud Groenpoort is ook aangesloten bij het Molenberaad. Zij vragen u om ook deze petitie te ondertekenen.

Deze petitie wordt aangeboden aan Provinciale Staten met als doel de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan minimaal op te schorten tot de tunnel in Hazerswoude-Dorp, een goede oeververbinding bij de Gouwe en de Bodegravenboog zijn aangelegd.. Dan nogmaals oordelen of de plannen van N207 zuid nog nodig zijn.

Wij hopen dat u ook deze petitie steunt en ons desgevraagd steunt in het bereiken van voornoemde doelen.

Kort verslag raadsvergadering 18 februari 2021

Er werden amendementen ingediend, welke zijn aangenomen door de raad. In het amendement wordt voorgesteld in de nadere uitwerking van het besluit over de lokale maatregelen in Hazerswoude-Dorp te zoeken naar een verdere optimalisering van de maatregelen waarbij zoveel mogelijk verkeersstromen in verschillende richtingen op het kruispunt in stand worden gehouden, zoals het behouden van de rechtsaf beweging vanuit het noorden. Tevens wordt voorgesteld de landschappelijke inpassing van de nieuwe lokale wegen en benodigde aanpassingen aan de huidige infrastructuur in participatie met de inwoners vorm te geven. De motie roept het college op bij de provincie te blijven aandringen op het terugdringen van het doorgaand verkeer op de N209 en om met de provincie te bespreken:

  1. Om onderzoek te doen naar een alternatieve ontsluiting aan de noordkant van Zoetermeer richting A4 (N206/N209)
  2. Inwoners te betrekken bij een onderzoek naar een onderdoorgang/tunnelbak/tunnel bij het kruispunt in Hazerswoude-Dorp
  3. Eerder het onderzoek eerder uit te voeren naar deze maatregelen:
  • het aanleggen van meer dan de twee getekende aansluitingen van bestaande wegen op de nieuwe zuidwestelijke ontsluitingsweg
  • over zwaar bestemmingsverkeer en het te zijner tijd (na Corona) op basis van geactualiseerde modellen uitvoeren van een nieuwe analyse van de verkeersstromen rondom Hazerswoude Dorp
  • om de beplanting in eventueel aan te leggen groenstroken langs de nieuwe weg om Weidelanden, te laten leveren door de kwekerijen uit Greenport regio Boskoop, voor zover dit mogelijk is binnen de kaders van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Door alle fracties wordt geconstateerd dat een oplossing voor de verkeersproblematiek waar iedereen zich in kan vinden, niet haalbaar is. Gezocht moet worden naar een zo breed mogelijk draagvlak, waarbij het van belang is samen met inwoners op te trekken en de verdere inrichting vorm te geven. Het antwoord van dhr. Van Velzen nav de amendementen en voorstellen vanuit de Cie RED Wethouder Van Velzen zal de eerder deze avond aangeboden petitie waarin verzocht wordt haast te maken met een tunnel in Hazerswoude-Dorp onder de aandacht brengen van de gedeputeerde.

De meeste fracties lijken zich hierin te kunnen vinden. Participatie bij de verdere uitwerking van de maatregelen is erg belangrijk en zullen we serieus oppakken. Participatie betekent echter niet dat alle wensen kunnen worden ingewilligd.

Wat betreft het rechtsaf slaan vanuit het noorden gaat de wethouder zijn best doen: het betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Mogelijke snelheidsverlaging Gemeneweg wordt besproken met gedeputeerde. Zwaar verkeer: het verkeersbesluit verbiedt vrachtverkeer door de Dorpsstraat. Afwikkeling van landbouwverkeer wordt nader bekeken, een en ander afhankelijk van de komst van een landbouwweg.

Wat betreft het verkeersmodel: het verkeersmodel is een regionaal model. Het is niet bekend of en wanneer zo'n dergelijke update/nieuw model er komt. De huidige modellen lopen tot 2035.

Wat betreft het verzoek van meer aantakkingen: dit punt wordt meegenomen in de verdere optimalisatie van de verkeersmaatregelen. De verkeersveiligheid is uiteraard punt van aandacht, zeker wat betreft aansluiting op de wijken. Desgevraagd laat de wethouder weten dat het rapport van de gemeente Zoetermeer over de resultaten N206 Zoetermeer/A12-N209 rond 3 maart a.s. wordt verwacht.

EINDE REACTIE

2021-04-08 | Petition Nu een tunnel in Hazerswoude-Dorp

Maak bezwaar tegen kap 158 bomen op de Mient voor het te laat is !

Er is inmiddels een kapvergunning verleend door de gemeente Den Haag voor 158 bomen op de Mient. Dit voor 70 extra parkeerplekken waarvan we uit onderzoek weten dat ze grotendeels leeg zullen blijven staan.

+Read more...

Wij gaan met zoveel mogelijk omwonenden een bezwaar indienen om te zorgen dat dit dwaze plan niet doorgaat. Ons model bezwaar komt de komende weken beschikbaar via [https://eerlijkplanmient.nl/bezwaar] zodat jij het ook kan gebruiken, als je net als wij wilt dat er een beter plan komt. Heb je in de tussentijd vragen of wil je je gegevens delen dan kan dat eenvoudig via dit contactformulier [https://eerlijkplanmient.nl/over-ons/] Als je daar je gegevens achterlaat, dat zullen wij je ook nog wat simpele instructies mailen zodra het model bezwaar er is en je het kan gebruiken.

Maandag as (12/4) is er trouwens een informatieavond over de herinrichting van de gemeente (van 18.30 tot 19.30 uur). Laat je daar al zoveel mogelijk horen als je je zorgen maakt over deze kaalslag. Volgen kan via www.denhaag.nl/herinrichtingmient

Vriendelijke groet, Actiegroep Eerlijk Plan Mient

Reactie gemeente

Met veel waardering heb ik uw oproep, mede namens de vele ouders die de petitie hebben ondertekend, gelezen om voor Wyck/Maartenspoort een nieuw onderkomen te realiseren voor IKC Samen Wyck in het Kumulusgebouw.

De procedure, inclusief de onderzoeken waarvoor het college opdracht heeft gegeven om tot een herbestemming van het Kumulusgebouw te komen, loopt.

Naast uw oproep/belang zijn er momenteel ook nog drie andere opties/belangen die gewogen worden.

Tegen de tijd dat het college de uitkomsten van de onderzoeken krijgt voorgelegd en een collegiaal besluit moet nemen, zal ik bij mijn afweging uw oproep zeker mee nemen. De resultaten daarvan zullen naar verwachting over vijf maanden bekend zijn.

Met vriendelijke groet,

H.W.M.

+Read more...

(Bert) Jongen

Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport | Gemeente Maastricht