U, de petitionaris

Updates

Update februari 2014

Velen van u vroegen om een update en waren benieuwd naar de huidige stand van zaken. Ik ben, net als jullie, ook zeer benieuwd naar de huidige stand van zaken.

+Lees meer...

Waar staan we en wanneer wordt nu eindelijk de wet eens aangepast! Mensen, het is in de politiek zo dat je geen wonderen moet verwachten. Ambtelijke molens draaien nu eenmaal langzaam. Wij zijn vanaf februari 2009 met dit onderwerp bezig. We leven nu in februari 2014! Al 5 jaar trekken en duwen. Vandaag maar weer eens een email gestuurd aan de VVD. Hieronder volgt de tekst van deze mail. Zodra ik een antwoord heb ontvangen zal ik dat met jullie delen. Geachte heer van der Steur, Sinds 2009 strijden wij voor een rechtvaardiger partneralimentatie wetgeving. Het is al weer geruime tijd geleden dat ik bij u langs ben geweest om deze wijziging m.b.t. de partneralimentatie te bepleiten. U steunde dit voorstel, sterker nog, u was reeds in een vergevorderd stadium, samen met de PvdA en D66, bezig om te komen tot een initiatiefontwerp inzake de wijzigingen met betrekking tot de partneralimentatie. In juni 2012 schreef u daarover: QUOTE  De alimentatieregeling wordt versoberd als het aan de PvdA, VVD en D66 ligt. Deze drie partijen dienen hiervoor woensdag een wetsvoorstel in. Die moet de regeling „eerlijker, simpeler en korter” maken, legt VVD-Kamerlid Ard van der Steur uit. Hij bevestigde berichtgeving hierover in het AD. De partneralimentatie wordt teruggebracht tot een maximum termijn van 5 jaar, behalve als het huwelijk of de geregistreerde partnerschap korter heeft geduurd dan 3 jaar. Dan krijgt de partner helemaal geen alimentatie meer. Er zijn twee uitzonderingen. Als er kinderen zijn moet er tot de jongste 12 jaar is alimentatie worden betaald. En als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft standgehouden, zal er tot een maximum termijn van 10 jaar moeten worden betaald. De nieuwe wetgeving maakt het ook mogelijk dat partners afwijkende afspraken maken. Zo kan in de toekomst al bij het begin van het huwelijk afspraken worden gemaakt over alimentatie. Het wordt met de regeling volgens Van der Steur „logischer en duidelijker” wanneer er betaald moet worden. Verder geeft de wet „duidelijke prikkels aan de partner om het leven weer in eigen hand te nemen.” UNQUOTE Daarna werd het echter stil Begin vorig jaar vroeg ik aan de VVD hoe het er mee stond. Ik ontving het volgende antwoord: QUOTE De VVD heeft samen met andere partijen een initiatiefnota gepresenteerd die ziet op een wijziging van het stelsel van partneralimentatie. In de komende maanden werken de partijen deze nota uit tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. In de wet zal een overgangsregeling worden opgenomen die verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie verzacht. Het staat partijen ondertussen vrij om met wederzijdse instemming op de nieuwe wettelijke regeling te anticiperen. Indieners overwegen om de voordelen van de nieuwe regeling bijvoorbeeld bij wijziging van omstandigheden (deels) ten goede te laten komen aan de betalende partner. Totdat de nieuwe wettelijke regeling is ingegaan zal de rechter gebonden zijn aan de oude afspraken tenzij de rechterlijke macht, bijvoorbeeld in de Trema werkgroep, op de nieuwe berekeningsmethodiek anticipeert. VVD Voorlichting. UNQUOTE Daarna werd het weer stil Naast het gezamenlijk voorstel van de VVD, PvdA is nu ook de PVV met een voorstel gekomen. Het lijkt erop dat hun voorstel geen meerderheid in uw Kamer heeft. Voorts heeft een van onze medestanders onlangs een open brief over ditzelfde onderwerp, aan uw Kamer geschreven. Wij hebben de volgende vragen voor u en verzoeken u, mede namens onze achterban vriendelijk, doch dringend, om op korte termijn met een duidelijke reactie te komen. 1. Wat is de huidige status van het voorstel tot wijziging van de VVD/PvdA2. Wat is het verschil tussen uw voorstel en dat van de PVV en waarom is er voor dat voorstel geen brede steun3. Wat is de reactie op de open brief die onlangs naar de Tweede Kamer werd verzonden4. Waarom duurt de wetswijziging zo lang5. Op welke termijn tot invoering moeten/kunnen we rekenen Wij wachten uw antwoord af en verblijven met vriendelijke groet, PetitionarisFred Breet

Finale

18-02-2014 17u Raadszaal In deze raadsvergadering zal worden beslist over de tram door de binnenstad. Laatste ontwikkelingen zijn te volgen op Facebook Op het Goede Spoor.

Verschuiven van de actie

Via de reguliere afdeling van de Fietsersbond afdeling Maastricht& Heuvelland gaan we proberen de gemeente toch met ons aan tafel te krijgen bij de Provincie en ROVL Volg deze zaak via: http://maastricht.fietsersbond.nl/.

Aangeboden aan staatssecretaris

Vandaag hebben wij de petitie aan kunnen bieden aan staatssecretaris Dijksma. De overhandiging vond plaats voorafgaand aan de 1e Vaarkamplezing die de staatssecretaris vandaag in Utrecht openende. Het was een onverwachte gelegenheid die zich voordeed en die zeer passend was aangezien Prof. Vaarkamp, die met de lezing wordt herdacht, als voorzitter van de RDA al in 2007 aan de minister het advies gaf het zwanendriften te verbieden.

+Lees meer...

Hij gaf daarbij tevens aan dat het tot onaanvaardbare en onoplosbare dierenwelzijnsproblemen leidt. De petitie blijft voorlopig gewoon openstaan, want we gaan 'm in het voorjaar ook aanbieden aan de Tweede Kamer pas daarna wordt hij gesloten.Meer handtekeningen blijven dus zeer welkom!!!!.

07-02-2014 | Petitie Stop het zwanendriften

Eindeloos wachten . . .

Na de behandeling van onze petitie in de commissie Leefomgeving en Ruimte van Provinciale Staten is er op provinciaal niveau weinig gebeurd. De behandeling van het bestemmingsplan Sportpark Buitenhout heeft bij de gemeente Almere ook lang geduurd.

+Lees meer...

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het plan pas op 16 januari 2014 aanvaard. Daarna is het verzoek tot herbegrenzing van de EHS en het voorstel voor compensatie naar de provincie gestuurd. En wachten we nu al een paar weken op de beslissing van Gedeputeerde Staten. Zodra die is gepubliceerd nemen we weer contact op met de provincie om de e-petitie opnieuw op de agenda te krijgen. Onafhankelijk daarvan starten we direct een bezwaar en/of beroepsprocedure. Vanwege de lage vergaderfrequentie van Provinciale Staten lopen we anders al snel het risico dat bezwaar- of beroepstermijnen verstreken zijn. En onafhankelijk van de procedures met de provincie zullen we ook in beroep gaan tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Verdere ontwikkelingen blijven we melden via dit nieuwskanaal!

infographic over totstand koming octrooi

Het octrooi (EP 2140023 B1) is op 8 mei 2013 door het Europees Octrooibureau (EOB) verleend. Met het octrooi krijgt Syngenta de eigendomsrechten over alle paprika (en peper)zaden, -planten en -vruchten die een natuurlijke afweer hebben tegen witte vlieg.

+Lees meer...

De geoctrooieerde paprikaplanten zijn ontwikkeld door een kruising van een commercieel paprika ras met een wilde paprika die de gewenste eigenschap al bezit. De insectenresistentie is dus afkomstig van Moeder Natuur en via de genenbank vrij toegankelijk voor elke teler en veredelaar.

Bionext - hart voor biodiversiteit

Raadspleinsessie over nieuw Tijenraan.

Hallo beste mensen.   Op 4 februari bevind zich in de raadzaal een raadpleinsessie over de nieuwe tijenraan.   De raadsleden willen graag weten wat de gebruikers en leden van de Tijenraan van de plannen af vinden. Wie graag zijn mening wil laten horen, of gewoon erbij willen zijn.

+Lees meer...

kunnen hier ook naar toe!   De raadspleinsessie begint om 19:30. Wij proberen er ook bij te zijn.  

Update over de petitie van red de tijenraan!

  Er staat vandaag een artikel over de petitie in de Stentor. Wij willen Ria Willemse bedanken voor haar intresse in deze petitie.  We hopen dat door deze artikel  meer mensen gaan tekenen. wij willen iedereen die tot nu toe hebben getekend, hartelijk danken. We zijn er nog lang niet.

+Lees meer...

maar op dit moment hebben meer dan 140 mensen getekend. wij willen aan iedereen vragen of jullie het willen delen via social media.   Met vriendelijke groeten, Nicole en Carola Boksebeld   p.s. Op naar de 200!!