U, de petitionaris

Updates

Laatste persbericht van Hoogheemraadschap over dijk in Hoorn

Minister Leers plaatst Hoogeveens gezin João na 10 jaar in uitzetcentrum!

Vader na psychose met spoed opgenomen in gesloten inrichting GGZ Minister Leers heeft afgelopen donderdag het Hoogeveense gezin João een aanzegging gedaan zich vandaag te moeten melden in het uitzetcentrum in Ter Apel. Het gezin is nog in afwachting van het door hun ingestelde beroep tegen de afwijzing van een verzoek om medische behandeling van de vader.

+Lees meer...

Het betreft Fernando João. Hij is een getraumatiseerd kindsoldaat uit Angola. Hij woont met zijn gezin (vrouw en 3 kinderen) sinds 2001 in Nederland. Hij staat voor zijn posttraumatische stresstoornis (PTSS) onder behandeling van een psychiater van de GGZ in Beilen en is afhankelijk van medicatie om te blijven functioneren. De mededeling van de minister is volkomen onverwacht gekomen. Niemand had dit bericht verwacht. Fernando heeft hierdoor een enorme terugval gekregen waardoor hij vrijdagmorgen in een psychose terecht is gekomen. Na tussenkomst van het crisisteam van de GGZ is hij wederom noodgedwongen opgenomen in een gesloten inrichting. Het gezin João dreigt de dupe te worden van de handelswijze van de IND. Het TV programma ZEMBLA (VARA) stelde op 22 januari 2011 in de documentaire “ziek en uitgezet” de werkwijze van de IND artsen en de gevolgen daarvan voor dit gezin al aan de orde. “Onbegrijpelijk en onacceptabel hoe de minister met dit gezin omgaat” stelt Gert Vos voorzitter van de ChristenUnie Hoogeveen. “Een minister die een barmhartig en rechtvaardig asielbeleid voorstaat, had in dit geval al lang een verblijfsvergunning af moeten geven! Wij zullen alle mogelijke plaatselijke en landelijke politieke invloed gebruiken om het dramatische lot van dit gezin een gunstige wending te geven!” “Inhumaan hoe de minister omgaat met het gezin, dat sinds 2006 in de Hoogeveense samenleving geworteld is” stelt Gerrit Soldaat, begeleider vanuit de gereformeerde kerk vrijgemaakt. “Fernando is zwaar getraumatiseerd maar de minister gelooft zijn verhaal niet. We hebben het idee dat hij zijn verhaal helemaal niet wil horen!” Het gezin is lid van de kerkgemeenschap. De kinderen gaan in Hoogeveen naar scholen voor speciaal onderwijs. Ze hebben extra begeleiding nodig. Ondertussen hebben ze veel vrienden. Zoon Kelly is actief voetballer bij HZVV. De kinderen zijn net vrij van school en hadden zin in de vakantie. Zij maken veel mee met hun vader die geen rust krijgt om zijn trauma’s een plaats te geven. Moeder Isabel is in de nu ontstane situatie niet in staat om zich te melden in het uitzetcentrum. Ze is erg aangeslagen door alles en ziet erg op tegen een plaatsing uit hun vertrouwde huis naar het uitzetcentrum in Ter Apel. Daar komt bij dat ze in Ter Apel geen mogelijkheid heeft om Fernando te bezoeken. Haar zoon Aryno heeft door een stoornis een vertrouwde omgeving nodig. Vanuit de kerkgemeenschap is samen met de ChristenUnie Hoogeveen een petitie opgesteld. Hierin verzoekt men minister Leers om Fernando João met zijn gezin een verblijfsvergunning te verlenen op humanitaire gronden.De petitie is te benaderen via de website www.tegenuitzetting.nl.

TegenUitzetting

Vergeet niet uw ondertekening te bevestigen in de mail die u ontvangt, anders telt de stem niet mee!!!

Sluiting dreigt voor de Popunie!

Het is nu officieel: de provincie Zuid-Holland heeft de Popunie medegedeeld van plan te zijn om per 1 januari 2013 te stoppen met de financiering van amateurpopmuziek! Tijdens het bestuurlijk overleg van 28 juli jl. meldde gedeputeerde Han Weber van Cultureel Erfgoed en Media dat de provincie Zuid-Holland de Popunie en haar achterban niet langer als een kerntaak beschouwt en dat popmuziek een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. De Popunie vindt deze abrupte koerswijziging van de provincie teleurstellend.

+Lees meer...

Er is al sinds jaar en dag een goed functionerende en complementaire rolverdeling tussen de gemeenten en de provincie. Gemeenten richten zich op de eerstelijns voorzieningen zoals oefencentra, podia en muziekscholen. De provincie richt zich op de tweedelijns invulling zoals talentontwikkeling, regionale spreiding, voorlichting, advisering en onderzoek. Zo krijg je een win-win situatie, waarbij de kosten gedeeld worden, zoals bij het project de Grote Prijs van Zuid-Holland met deelnemers en uitvoeringen verspreid over de hele provincie. Dit project wordt voor 40% gefinancierd door de provincie, voor 30% door de participerende gemeenten, 25% fondsen en sponsors en 5% recettes. Als het provinciale stuk volledig wegvalt is het onrealistisch om dit helemaal op het bordje van de gemeenten te leggen, die ook moeten bezuinigen. Bovendien is de termijn waarop de Popunie voor 100% wegbezuinigd dreigt te worden zo kort, dat het onhaalbaar is om in deze zware economische tijden alternatieve financiering te realiseren. De Popunie vindt het tevens eenzijdig om in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 te lezen dat Zuid-Holland de komende jaren wel fors extra geld in meer asfalt en vaarwegen gaat steken (ruim 300 miljoen euro) en tegelijkertijd een relatief goedkope voorziening van ruim € 400.000 voor 115.000 amateurpopmuzikanten wegbezuinigt. Haaks op het bestuursakkoordHet voornemen van de provincie staat bovendien haaks op het bestuursakkoord tussen het rijk, alle provincies en gemeenten in Nederland, waarin juist staat dat bovenlokale cultuur wel een provinciale kerntaak is. Ook wijkt Zuid-Holland af van de meeste andere provincies die de komende jaren juist wel blijven investeren in popmuziek, koren, jeugdtheater en andere vormen van amateurkunst. Tevens druist het in tegen het beleid in Zuid-Holland wat de afgelopen 25 jaar met veel succes gevoerd is. Zo lang financiert de provincie de amateurpopmuziek al. Bovendien wordt elke euro die de provincie investeert in amateurpopmuziek verdubbeld door het cultureel ondernemerschap van de Popunie via fondsen, sponsors, gemeenten, scholen, adverteerders, bezoekers etc. Het is dus vooral kennis- en kapitaalvernietiging als hier zo resoluut een eind aan wordt gemaakt. De Popunie heeft vanaf het begin aangegeven 10% of desnoods 20% te willen inleveren. Maar om nu 100% wegbezuinigd te worden vinden we buiten alle proporties.Massale steun voor Popunie petitie De support blijft groeien en die massale steun is ook keihard nodig om de politici in Zuid-Holland tot inkeer te brengen. Online staat de teller inmiddels op 1.600 handtekeningen en op de festivals zijn al 5.000 petities ondertekend. Elke stemt telt, want er is nog hoop omdat de plannen nog goedgekeurd moeten worden door provinciale staten. Waarschijnlijk zal op 10 oktober de belangrijkste vergadering over het lot van de Popunie in het provinciehuis in Den Haag plaatsvinden. Tot aan die tijd zal de Popunie hemel en aarde bewegen, om het voornemen tot opheffing te stoppen.De komende weekenden komt de Popunie weer naar je toe op de zomerfestivals om steun voor deze actie te vragen. We zijn in augustus onder andere te vinden op Wallenpop in Hellevoetsluis, Schollenpop in Scheveningen, Waterpop in Den Haag en Westerpop in Delft. Als je popmuziek en de Popunie ondersteunt, teken dan of maak de petitie wereldkundig op Facebook of Twitter! De actie loopt nog tot eind september.Lees meer in het Popunie bezuinigingsdossier  

www.popunie.nl

De petitie is nu 1000 keer getekend! Nog een maand te gaan. Vergeet niet uw ondertekening te bevestigen, anders telt u stem niet mee!!!

Hoogheemraadschap reageert op Petitie Hoorn wil zijn dijk terug

Petitie heeft zijn doel bewezen.

Ons bezwaar met deze petitie en de opgehaalde handtekeningen m.b.t. "Geen uitbreiding van de fietsenstalling aan de linkerzijde van het NS station" heeft vruchten afgeworpen. De vergunninghouder ProRail heeft de gemeente verzocht de bouwaanvraag in te trekken. Zie deze bijlage De inwoners van de onze gemeente danken iedereen die getekend heeft..

Helft van gemeenten reageert niet op brief; samenvatting van alle correspondentie over deze petitie

Deze petitie, op papier verstuurd, vroeg aan praktisch alle gemeenten in het land of ze een petitie per e-mail ook per e-mail willen beantwoorden. 207 van de ruim 400 gemeenten hebben nooit geantwoord.

+Lees meer...

130 beloofden antwoord te geven of lieten het afhangen van het besluit van de gemeenteraad of de burgemeester. Maar wat dat besluit uiteindelijk was kwam uiteindelijk van maar 83 gemeenten. Niet altijd positief overigens. De eerste reacties kwamen de dag nadat de brief aangekomen was, de laatste reactie kwam terug op 19 augustus 2010. De brieven zijn ingescand en als PDF te downloaden (51Mb). Hieronder een samenvatting per gemeente van de correspondentie.

s-Gravenhage

heeft een petitieloket

s-Hertogenbosch

Brief van griffier op 30 april 2010. Referentie J. de With, geen kenmerk. Brief ontvangen, zal ter afdoening in handen van het nieuwe Presidium worden gesteld (op 27 april 2010 benoemd). Raad zal op 25 mei 2010 procedurele, geen inhoudelijke beslissing. Bericht volgt. Op 10 juni 2010 brief van presidium. De raad besloot om het presidium van de raad te laten antwoorden. Die is van mening dat beantwoording van petities het beste in eigen beheer kan worden verzorgd. In voorkomende gevallen zal op de gemeentelijke website melding worden gemaakt wat er verder mee wordt gedaan.

Aa en Hunze

Een dag na het versturen van de brief een ontvangstbevestiging op papier: ingeboekt onder nummer 2010002471, in behandeling bij de griffie.

Aalburg

nog geen antwoord

Aalsmeer

Na een week een brief terug. Kenmerk 2010-4651. Snel antwoord, bel eventueel voor vragen.

Aalten

nog geen antwoord

Abcoude

nog geen antwoord

Achtkarspelen

Positief antwoord per e-mail op 21 april 2010 van de griffier. Achtkarspelen is nu bezig met het herinrichten van de website met de bedoeling dat het makkelijker wordt voor burgers om rechtstreeks met raad en raadsleden te communiceren.

Alblasserdam

nog geen antwoord

Albrandswaard

nog geen antwoord

Alkemade

nog geen antwoord

Alkmaar

Op 7 mei een brief terug van de griffier. Kenmerk 2010 051. Behandeld in raadsvergadering van 29 april 2010. De gemeenteraad heeft besloten uw brief in handen te stellen van het college ter afdoening. Inmiddels heeft Alkmaar een petitieloket.

Almelo

Vier dagen na versturen brief antwoord: geregistreerd onder nummer 2010/9633, in behandeling bij Bestuursondersteuning en control (0546-5411897)

Almere

heeft al een loket

Alphen aan den Rijn

nog geen antwoord

Alphen-Chaam

nog geen antwoord

Ameland

nog geen antwoord

Amersfoort

nog geen antwoord

Amstelveen

Antwoord van een beleidsmedewerker burgemeester en wethouders en raadsvoorbereiding een weekje na de brief. Komt op lijst ingekomen stukken, dan besluit wijze van afhandeling. Als die lijst er is wordt die toegestuurd. Dan ook informatie over de wijze van afhandeling en wie erover gaat. Kenmerk Z-2010-014610.

Amsterdam

gefuseerde stadsdelen krijgen later brief, waarschijnlijk gaat loket Westerpark mee naar nieuwe stadsdeel West. Zuidoost schreef een brief terug na 6 dagen. Nummer 2010003827, in behandeling bij griffie. De griffier van de stad Amsterdam schreef op 23 april terug. Kenmerk ZD-2010-001302. Geplaatst op lijst ingekomen stukken voor raadsvergadering van 21 april 2010 en de raad heeft besloten dit raadsadres in handen te stellen van het presidium van de gemeenteraad ter afdoening. Op 2 juni antwoord in brief van griffier en voorzitter stadsdeelraad. Kenmerk 2010003827. Excuses voor late antwoord. Beantwoording aan fractievoorzitters voorgelegd. Als elk raadsadres, op lijst ingekomen stukken en naar raadscommissie of dagelijks bestuur ter afhandeling. Geen vormeis voor raadsadres. Antwoord in beginsel per brief, tenzij uitdrukkelijk verzoek om een digitaal antwoord.

Andijk

Een week na het versturen van de brief een e-mail van de raadsgriffier: geplaatst op lijst ingekomen stukken voor raad van 22 april 2010.

Anna Paulowna

nog geen antwoord

Apeldoorn

Brief op 22 juni 2010 van raadsgriffier. Besproken door raadspresidium op 17 juni 2010. Mee ingestemd om loket te openen op petities.nl Digitalisering van de dienstverlening is binnen onze gemeente het uitgangspunt in de omgang met de burger, dit past er bij. We nemen contact op.

Appingedam

in kopie verstrekt aan de raadsleden en geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van mei 2010 met als voorstel "Voor kennisgeving aannemen"

Arcen en Velden

nog geen antwoord

Arnhem

Twee dagen na versturen brief antwoord in cafile50940.doc per e-mail. De brief is geregistreerd onder nummer 2010-03-02591 en is geplaatst op de “Lijst van ingekomen stukken” voor de raadsvergadering van maandag 19 april 2010. Het advies aan de raad zal zijn om de brief in handen te stellen van burgemeester en wethouders ter afdoening.

Assen

Een week na versturen brief e-mail van raadsgriffier: alle correspondentie, ook petities, lopen via de griffier. Antwoord vanzelfsprekend ook elektronisch, als burgers dat willen eventueel via petities.nl.

Asten

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: Geregistreerd onder nummer AST10/1313 en doorgezonden aan griffie. Als ingekomen stuk op agenda raadscommissie (zie asten.nl). U heeft spreekrecht, meldt u het 8 uur tevoren bij de griffier als u dat wil gebruiken. Verslag commissie ook te vinden op de website.

Baarle-Nassau

Ontvangstbevestiging op papier een dag na het versturen van de brief: geregistreerd onder nummer 10ink00944 en in behandeling door raadsgriffier.

Baarn

Op 14 april 2010, mail van de griffier. Bereidheid van griffie en gemeenteraad om mee te werken. Geïnteresseerd, aanvullende vragen per e-mail.

Barendrecht

Ontvangstbevestiging op papier een dag na het versturen van de brief: geregistreerd onder nummer 175717.

Barneveld

Brief op 9 april van raadsgriffier via de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning. Een dag later ook een verlate ontvangstbevestiging met excuses per e-mail van de griffier twee weken na versturen brief. Komt op lijst ingekomen stukken van de gemeenteraadsvergadering van 27 april 2010. Voorstel om college van burgemeester en wethouders de brief te laten beantwoorden. Registratienummer 455458. De brief wordt ook geagendeerd voor de Griffierskring Veluwe van 18 mei 2010. Deze kring is een tweemaandelijks overleg tussen de griffiers van ongeveer 15 gemeenten gelegen op en om de Veluwe. Doel van de bespreking is om te inventariseren hoe de gemeenten willen omgaan met dit verzoek. De uitkomsten van de bespreking door de gemeenten zullen worden meegenomen bij de beantwoording van de brief. Brief op 21 augustus 2010 van afdeling bestuurs- en managementondersteuning namens burgemeester en wethouders. Excuses voor late inhoudelijke beantwoording. Ingekomen petities zullen op de meest passende manier worden beantwoord. Zo mogelijk ook elektronisch. Aan de raad gerichte stukken, ook petities en de reactie van de gemeenteraad, worden op de website gepubliceerd.

Bedum

Twee dagen na versturen brief e-mail: brief heeft nummer 377 gekregen. Geagendeerd voor de raadvergadering van 29 april 2010 als ingekomen stuk. Advies 'ter afdoening' waarschijnlijk 'voor kennisgeving aannemen'. Minstens de afgelopen twee jaar geen petities binnengekomen. Besluitvorming zowel live als achteraf te volgen via bedum.nl

Beek

Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10igr00071, komt op lijst ingekomen brieven, wordt procedureel behandeld bij de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad volgens vergaderschema op www.gemeentebeek.nl

Beemster

E-mail een dag na versturen brief: "Uw verzoek komt op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 27 mei. U krijgt zo spoedig mogelijk daarna bericht over de afdoening ervan." Een week later een e-mail dat het toch gelukt is het op de agenda van 22 april 2010 te zetten als ingekomen stuk nummer 18 (PDF). Op 29 mei 2010 een brief van de raad, ondertekend door voorzitter en griffier met kenmerk griffie/cjj821. Brief aan de orde geweest in de vergadering van 27 mei: "Alle verzoeken aan de raad van Beemster komen op de lijst van ingekomen stukken. De behandeling van ingekomen stukken is een vast agendapunt bij raadsvergaderingen. Alle verzoekers krijgen schriftelijk of via e-mail (als het verzoek via e-mail is gedaan) bericht over het afdoeningsbesluit van de raad. Zowel de lijst van ingekomen stukken met afdoeningsvoorstel als de besluitenlijst worden op de website van de gemeente geplaatst. Uitsluitend bezwaarschriften en officiële aanvragen kunnen nu nog niet digitaal bij onze gemeente worden ingediend."

Beesel

nog geen antwoord

Bellingwedde

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 201000447 en ingekomen stuk voor raadscommissie op 22 april 2010.

Bennebroek

nog geen antwoord

Bergambacht

Ontvangstbevestiging op papier een dag na het versturen van de brief: geregistreerd onder nummer BE10/08675. In behandeling bij griffie, behandeling kan enige tijd vergen in verband met het inwinnen van adviezen. "Zodra een beslissing is genomen, zult u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld." Op 29 juni 2010 brief van adjunct-directeur. Door verkiezingen niet eerder antwoord. De gemeente Bergambacht zal ingekomen elektronische petities ook elektronisch behandelen.

Bergeijk

nog geen antwoord

Bergen (L.)

nog geen antwoord

Bergen (NH.)

nog geen antwoord

Bergen op Zoom

Een brief terug na een week. Geregistreerd onder nummer I10-015836. Een brief terug van de raadsgriffier na nog een week. Dank, op agenda raadscommissie Burger en Bestuur 22 april 2010. In algemene zin worden brieven beantwoord op het adres dat indiener heeft aangegeven, bij voorkeur het postadres. Kenmerk U10-009404.

Berkelland

Een dag na versturen brief e-mail: ingeschreven onder nummer 10/1856 en wordt behandeld door een bepaald persoon op toestel 0545–250 612. Het streven is voor 5 mei te antwoorden. Als dat niet haalbaar lijkt, dan volgt er op tijd bericht. Op 7 juni per e-mail en op 11 juni 2010 per brief antwoord van burgemeester en wethouders. Besproken in college en voorgelegd aan gemeenteraad. Beide van mening dat in beginsel petities die elektronisch binnenkomen ook elektronisch beantwoord zullen worden onder het voorbehoud dat het niet teveel extra bestuurlijke- en ambtelijke inzet kost. Kortom, we staan in beginsel positief tegen over uw initiatief.

Bernheze

Drie dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 2010/14176, antwoord voor 22 april 2010 of anders een bericht over afhandeling.

Bernisse

E-mail op 6 september 2010 van de raadsgriffier. Registratienummer 10.0002684. Excuses voor verstrekken tijd, ondertussen zag afdeling Communicatie dat er weinig andere gemeenten deelnemen. Zijn dus kennelijk niet enthousiast. Maar we staan wel positief tegenover het initiatief. We zijn nu bezig nieuwe automatisering te implementeren. Vraag later weer, nu in ieder geval niet.

Best

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer PI10-02237 en ter behandeling intern doorgestuurd.

Beuningen

Op 15 april 2010 ontvangstbericht per brief van een medewerker postregistratie. Registratienummer IN10.01649 en de brief wordt ter inzage gelegd voor de raadsleden en op de gemeentelijke website geplaatst.

Beverwijk

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd met kenmerk 2010/18299 en in behandeling bij werkveld griffie.

Binnenmaas

nog geen antwoord

Bladel

Op 20 juli 2010 e-mail van de raadsgriffier: “Het raadspresidium van de gemeente Bladel in de vergadering van 28 juni 2010 heeft besloten om digitaal -via Petities.nl- aangeleverde petities te zullen aanvaarden en ook digitaal -via Petities.nl- te zullen afwikkelen. Graag verneem ik welke acties moeten worden ondernomen voor de opening van een gemeentelijk loket op Petities.nl.” Heeft inmiddels een loket.

Blaricum

nog geen antwoord

Bloemendaal

telefoontje dag na versturen brief: brief geregistreerd onder 2010 00 7155, drie dagen daarna brief op papier: uiterlijk 6 mei 2010 informatie over de behandeling.

Boarnsterhim

Zes dagen na versturen brief een e-mail van griffie dat de brief op de agenda van de gemeenteraad van 20 april staat met het advies het ter kennisgeving aan te nemen.

Bodegraven

nog geen antwoord

Bolsward

Een week na versturen brief een e-mail dat de brief ter kennis wordt gebracht aan de raad. Gemeente zit in een herindeling zodat ook posities over participatie en communicatie opnieuw worden vastgesteld. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om hier mee aan de slag te gaan.

Borger-Odoorn

Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10.06559.

Borne

Vijf dagen na versturen brief e-mail van griffie met in een .doc als bijlage met daarin dat de brief op de lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 april staat. Kenmerk 10ink01596.

Borsele

nog geen antwoord

Boskoop

nog geen antwoord

Boxmeer

Op 21 april 2010 een e-mail van de griffier dat de brief geregistreerd is op 25 maart 2010 (griffie/2010/15) en “De brief zal ik voegen bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 29 april 2010. U ontvangt later van het college bericht wat hiermede wordt gedaan. Ik heb getracht uw website te bezoeken (www.petities.nl en www.inallegemeenten.petities.nl) maar deze zijn in onze organisatie geblokkeerd.”

Boxtel

Brief van de raadsgriffier op 14 mei 2010. Kenmerk vbr. Excuses voor late reactie, door verkiezingen en ingewonnen advies collega's. Boxtel beantwoordt iedere binnenkomende petitie, langs welke weg die ook binnenkomt, op de meest passende manier. De ene keer per brief een andere keer is digitale beantwoording mogelijk. Consequenties van een toezegging zijn niet te overzien, daarom nu nog geen toezegging altijd digitaal te antwoorden. Elke petitie wordt door het gemeentebestuur serieus behandeld en van een gedegen antwoord voorzien. We hebben dan ook besloten om in elk geval, als we een petitie ontvangen, deze petitie en het antwoord daarop openbaar te maken via de website, www.boxtel.nl

Breda

nog geen antwoord

Breukelen

nog geen antwoord

Brielle

nog geen antwoord

Bronckhorst

Na een week een brief terug. Zaaknummer Z18044, in behandeling bij griffie. Op 2 juni 2010 brief met kenmerk UIT10/ terug van griffier en voorzitter raad. Op 27 mei ter kennisname gebracht van de raad. Ter afhandeling in handen gesteld van het college van onze gemeente.

Brummen

nog geen antwoord

Brunssum

nog geen antwoord

Bunnik

Zes dagen na versturen brief een brief terug van de waarnemend griffier. Ingekomen stukken worden behandeld in de raad (eens in drie weken), daar besluit over afhandelwijze: ter kennisgeving aangenomen of advies van college. In dat geval krijgt u naam ambtenaar. Ondertussen vragen naar griffie. Kenmerk GB-2010.2118. Brief van griffiemedewerker op 23 april 2010. Raad heeft besloten de inhoud voor kennisgeving aan te nemen en dankt voor uw inbreng.

Bunschoten

Antwoord van de griffier op 5 juni 2010. De raad heeft besloten om vooralsnog aan uw verzoek geen gehoor te geven. Op het moment dat iets dergelijks zal voordoen zullen wij op een adequate manier reageren. Elektronische of anderszins.

Buren

nog geen antwoord

Bussum

nog geen antwoord

Capelle aan den IJssel

nog geen antwoord

Castricum

nog geen antwoord

Coevorden

nog geen antwoord

Cranendonck

Op 25 mei 2010 e-mail van de afdeling communicatie. Kenmerk 13 april 2010. De beleidsambtenaar die zich met Burgerparticipatie bezighoudt zal verzoek bekijken en juridisch laten toetsen. U krijgt bericht.

Cromstrijen

nog geen antwoord

Cuijk

Vijf dagen na versturen brief e-mail van secretariaat griffie: brief is ingekomen post voor de raad en staat ook op agenda commissie bestuur 28 april 2010 als ingekomen post.

Culemborg

Een dag na versturen e-mail antwoord dat de brief is geregistreerd onder nummer 1015843. E-mail namens raadsgriffier 5 dagen later dat per petitie afzonderlijk de afweging zal worden gemaakt of deze elektronisch of anders zal worden behandeld.

Dalfsen

nog geen antwoord

Dantumadeel

Vijf dagen later. Nummer 10001697, in behandeling bij het presidium.

De Bilt

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geboekt onder nummer 6726. Ter behandeling doorgegeven aan de unit Griffie. 5 dagen later een brief van de waarnemend raadsgriffier: eenmaal per maand voor de commissievergaderingen informeel contact, daar kunnen petities met toelichting worden overhandigd, de gemeenteraad handhaaft dit systeem. Brief is geplaatst op de lijst ingekomen stukken voor de raad. Wordt op 29 april 2010 vastgesteld. Voorstel de brief voor kennisgeving aan te nemen. Vergadering om 20:00 in Mathildezaal van Jagtlust te Bilthoven.

De Marne

nog geen antwoord

De Ronde Venen

Antwoord van communicatieadviseur van De Ronde Venen namens Burgemeester en Wethouders. We hebben ons verdiept in petities.nl en eerste indruk is positief. Maar we gaan samen met Abcoude. Onderwerp komt op agenda van nieuwe organisatie.

De Wolden

Een week later e-mail: op lijst ingekomen stukken voor raadsvergadering 29 april 2010. Daar besluit over wijze van afdoening. Informatie daarover volgt. Registratienummer Z 1728 / D-2330. Op 30 april brief van griffier. Door omstandigheden geplaatst op lijst van ingekomen stukken voor raadsvergadering van 22 april 2010. Bij behandeling heeft de raad besloten het dat het college van burgemeester en wethouders de raad een advies zal geven. Daarna reactie van de raad.

Delft

belde of het goed was om de brief te publiceren op delft.nl

Delfzijl

Vijf dagen na versturen brief e-mail van raadgriffier: "Ik zal de brief met een positief advies aan de gemeenteraad voorleggen."

Den Helder

nog geen antwoord

Deurne

Vijf dagen na versturen brief e-mail van de griffier dat de brief op de lijst ter kennisname wordt geplaatst op de agenda van de raad. In de vergadering van 18 mei 2010 zal de raad er een beslissing over nemen.

Deventer

nog geen antwoord

Diemen

Een dag na versturen brief e-mailantwoord: doorgestuurd naar griffie onder registratienummer 2010.01728 en een dag later een brief met een vergelijkbare tekst.

Dinkelland

nog geen antwoord

Dirksland

nog geen antwoord

Doesburg

nog geen antwoord

Doetinchem

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer I0i0006623.

Dongen

nog geen antwoord

Dongeradeel

een dag na versturen brief e-mailantwoord in .doc: verzoek om advies college, kennisgeving aan raad 8 april 2010, kenmerk 2010001715. Brief van burgemeester en wethouders op 21 augustus 2010. Als we dan ook een petitie-loket moeten openen is het antwoord nee. Om die reden doen we die belofte niet.

Dordrecht

Kenmerk 317668. Brief is behandeld in raadvergadering van 6 april 2010. Daar is besloten de brief te agenderen voor de adviescommissie van 20 april 2010. Dan bericht. Aldus brief van griffier twee weken na versturen brief.

Drechterland

nog geen antwoord

Drimmelen

nog geen antwoord

Dronten

nog geen antwoord

Druten

nog geen antwoord

Duiven

Vijf dagen na versturen brief e-mail van de griffier: registratienummer 10.2775, brief zal ter kennisname aan raad worden voorgelegd. "Vanzelfsprekend zullen petities die onze gemeente aangaan aan de gemeenteraad ter beslissing worden voorgelegd. Zo nodig zullen de indieners of initiatiefnemers worden geïnformeerd eventueel via uw website."

Echt-Susteren

nog geen antwoord

Edam-Volendam

Na een week brief terug. Nummer i10-01136 en in behandeling bij griffie. Spoedig antwoord. Op 12 mei 2010 e-mail van de commissiegriffier dat de software aangepast wordt zodat elektronische aanvragen ook zo worden beantwoord. Er komt ook een elektronisch loket op de eigen website.

Ede

nog geen antwoord

Eemnes

de brief wordt als ingekomen stuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 april 2010. Op 14 april een e-mail van de raadsgriffier dat de raad de brief voor kennisgeving heeft aangenomen.

Eemsmond

nog geen antwoord

Eersel

nog geen antwoord

Eijsden

Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 2010I01254, in behandeling bij de afdeling griffie, antwoord komt van griffie.

Eindhoven

nog geen antwoord

Elburg

Brief terug van de afdeling Facilitair, postregistratie een week na versturen brief. Griffie behandelt het (naam en nummer persoon) en u kunt haar bellen. Kenmerk 2010.03088. Spoedig bericht.

Emmen

13 dagen na versturen brief een e-mail terug. Met belangstelling kennis van genomen en voor advies voorgelegd aan burgemeester en wethouders. Ter kennisname geplaatst op de agenda van de commissie Bestuur, Middelen en Economie op 12 mei 2010. Dan volgt bericht.

Enkhuizen

nog geen antwoord

Enschede

nog geen antwoord

Epe

Op 10 juni 2010 antwoord van de griffier namens de raad. We werken aan regels over de elektronische postbehandeling. We verwachten dat e-mail antwoord kan als er expliciet om wordt gevraagd en geen ondertekening nodig is.

Ermelo

Op 11 mei 2010 een brief van de griffier. Referentie 10013780. In behandeling onder nummer 10010683. Casenummer 2010-03242. Brief op lijst ter inzage liggende stukken voor de raad van 20 mei 2010 met het voorstel om de griffie een reactie te laten voorbereiden. Uitnodiging om toe te lichten bij vergadering. Stuk ook openbaar. Op 17 juli 2010 brief van de griffier. Volgens ons protocol gaan wij tot nu toe met elektronische post als volgt om: zodra een brief elektronisch bij ons binnenkomt wordt deze geregistreerd en uitsluitend schriftelijk beantwoord. In de toekomst meer elektronisch.

Etten-Leur

E-mail vijf dagen na versturen brief. Een 14329711.doc aanhangsel die nog volgt als brief. Daarin staat dat de raad geadviseerd wordt het stuk ter kennisgeving aan te nemen, het staat op de lijst ingekomen stukken en op de fractiesites, zodat alle fracties deze brief kunnen lezen. Als de raad het voorstel om kennis te nemen van de brief niet volgt, dan volgt er nog informatie over de afhandeling. Zo niet, dan is het afgehandeld. Kenmerk GRIF/2010/2795. Twee dagen later dit ook als brief. Raadsvergadering 12 april 2010.

Ferwerderadiel

nog geen antwoord

Franekeradeel

Antwoord heeft langer op zich laten wachten door de verkiezingsdrukte. E-mail 12 dagen na versturen brief. Bevestigend antwoord van de raadsgriffier. "over ieder ingekomen stuk wordt een ontvangstbevestiging verzonden, tenzij het een algemene mailing betreft. Komt de vraag electronisch binnen, dan wordt dit als regel ook electronisch beantwoord." Vraag teruggestuurd of de gemeente ook alle ondertekenaars van een petitie zal mailen, bijvoorbeeld via een loket op petities.nl.

Gaasterlân-Sleat

de dag na versturen brief antwoord per e-mail: ingeboekt onder nummer IN1001103 en naar griffie doorgestuurd

Geertruidenberg

nog geen antwoord

Geldermalsen

nog geen antwoord

Geldrop-Mierlo

nog geen antwoord

Gemert-Bakel

nog geen antwoord

Gennep

De dag na versturen brief alg.doc ontvangen per e-mail. Brief heeft kenmerk 2010/1391. Twee dagen later een brief dat van Gemeren de brief in behandeling heeft en dat de brief is doorgestuurd naar de gemeenteraad. Binnen zes weken antwoord van de behandelend ambtenaar. U kunt contact met hem opnemen. Op 25 mei 2010 een e-mail met de mededeling dat het hoofd Publiekszaken, u belooft petities, die elektronisch binnenkomen, ook elektronisch te beantwoorden.

Giessenlanden

nog geen antwoord

Gilze en Rijen

nog geen antwoord

Goedereede

de dag na versturen brief ontvangstbevestiging.doc ontvangen per e-mail: de brief heeft kenmerk 201001729. Op 25 juni 2010 een e-mail. Voorzitter van de raad heeft op 29 april 2010 een voorstel voor een antwoord gedaan, op 19 mei 2010 heeft de raad conform het voorstel besloten: petitie van particulier, dan brief of e-mail als geen adres bekend. Petitie van velen. Ook brief, tenzij geen adres bekend, dan e-mail. Als er om gevraagd wordt kan de brief naar alle ondertekenaars worden gezonden indien de adressen ons bekend zijn. De administratie van Goedereede is nog niet ingesteld op het elektronisch afwikkelen van elektronische verzoeken.

Goes

nog geen antwoord

Goirle

Twee weken na versturen brief een e-mail van de raadsgriffier. Ook als brief. Nummer 2010002343/2793. "Het beleid in de gemeente Goirle is dat formele uitgaande post niet via de elektronische weg gaat. Een van de belangrijkste redenen om dat niet te doen is dat wij nog niet met een geauthoriseerde en authentieke digitale ondertekening (kunnen) werken. Daarnaast wil digitale toezending plus verzending langs dezelfde weg zeggen dat de digitale berichten als origineel beschouwd moeten worden. Opslag en bewaring daarvan moet o.a. aan bepaalde technische en authenticiteitsvoorwaarden voldoen. Die voorzieningen hebben wij nog niet.

Ik kan u wel zeggen dat iedere petitie die wordt ingediend als ingekomen stuk door de gemeenteraad behandeld zal worden. De griffie is graag bereid om te zorgen dat u van het antwoord ook een digitaal afschrift ontvangt."

Gorinchem

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer IN/1743 en doorgestuurd naar de afdeling Team Juridische Zaken, vragen eventueel bij die afdeling.

Gouda

nog geen antwoord

Graafstroom

Na een week brief terug van gemeentekantoor De Waard, medewerker documentbeheer. Het team griffie neemt het in behandeling. Als u nog vragen heeft, bel dan. Kenmerk LSV-1006402/UIT-8702.

Graft-De Rijp

nog geen antwoord

Grave

nog geen antwoord

Groesbeek

E-mail van de griffier op 7 juni 2010: “de gemeentelijke praktijk is dat de raad zich sterk terughoudend opstelt als het gaat over landelijke petities of moties. Er kunnen echter altijd uitzonderingen zijn op deze regel zijn en dan ligt een elektronische beantwoording voor de hand.”

Groningen

heeft al een loket en gaat binnenkort evalueren.

Grootegast

nog geen antwoord

Gulpen-Wittem

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer I.10.01614 en in behandeling door mevrouw van der Walle.

Haaksbergen

Drie dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer IN-1017083, in behandeling bij de afdeling raadsgriffier. Neem voor meer informatie gerust contact op. Op 4 juni 2010 e-mail van de raadsgriffier: “Alle aan de raad gerichte petities worden op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering geplaatst. De raad is bereid elektronisch informatie te geven over de door de raad ingenomen standpunten.”

Haaren

nog geen antwoord

Haarlem

nog geen antwoord

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Op 29 april 2010 e-mail van de griffier: “De raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft op 27 april jl besloten om in te gaan op uw verzoek om petities digitaal te beantwoorden.”

Haarlemmermeer

nog geen antwoord

Halderberge

nog geen antwoord

Hardenberg

dag na versturen brief antwoord per e-mail dat griffie de afhandeling van de brief volgende week intern bespreekt. Vier dagen later een positieve reactie met een verzoek om meer informatie. E-mail correspondentie is op gang gekomen. Laatste e-mail op 17 juni 2010 van de loco-griffier: “Hoewel de directie positief stond tegenover dit initiatief hebben de fractievoorzitters van gemeenteraad aangegeven niet te willen overgaan tot een eigen loket.” Succes ermee, bedankt voor moeite en wellicht later.

Harderwijk

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief. Het streven is voor 25 april 2010 de brief af te handelen, de raad vergadert gemiddelt eens per maand. Kenmerk I10.00.1087. Raadsgriffie kan informeren over afhandeling.

Hardinxveld-Giessendam

nog geen antwoord

Haren

nog geen antwoord

Harenkarspel

Brief terug twee dagen na versturen brief. Geregistreerd onder kenmerk COM/2010/3280. Vragen erover naar afdeling Cluster Communicatie.

Harlingen

E-mail met interesse terug van raadsgriffier, twee weken later. Alleen is het nu wat te druk met informatie- en formatierondes voor coalitievorming. Later, na deze periode. Brief heeft nummer 10.000830.

Hattem

nog geen antwoord

Heemskerk

Vijf dagen na brief een brief terug. Griffie zal antwoorden. Neem gerust contact op. Referentie ID/2010/70366.

Heemstede

Na vier dagen bevestiging per brief van Informatiebeheer: kenmerk 461071, in behandeling door griffie, u kunt haar bellen of mailen.

Heerde

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 109712 en doorgestuurd naar behandelende afdeling. Op 16 juni 2010. Behandeld in de raad als ingekomen stuk. Aan uw verzoek wordt medewerking verleend voor zover dat past binnen de mogelijkheden.

Heerenveen

nog geen antwoord

Heerhugowaard

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: brief wordt behandeld door raadsgriffier Maarten Hoogland. Kenmerk B201005029. Brief van griffier op 2 juni 2010 met kenmerk B201009036. Goed initiatief, nog wel een paar 'haken en ogen'. "Op dit moment kunnen we electronische afhandeling niet garanderen. Wij willen dan ook geen beloftes doen die wij niet ten volle kunnen waar maken. Zodrat dit het geval is zullen wij over gaan tot aansluiting."

Heerlen

nog geen antwoord

Heeze-Leende

nog geen antwoord

Heiloo

nog geen antwoord

Helden

nog geen antwoord

Hellendoorn

Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief van de raadsgriffier: geregistreerd onder nummer 10INK02312, komt op lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 20 april 2010, wordt niet inhoudelijk behandeld. Daarna volgt bericht wat de raad besloten heeft over de verdere afhandeling. Op 29 april brief met kenmerk 10UIT03265 van de raadsgriffier. De raad heeft op 20 april 2010 besloten deze brief voor kennisgeving aan te nemen en aan uw verzoek te voldoen.

Hellevoetsluis

nog geen antwoord

Helmond

nog geen antwoord

Hendrik-Ido-Ambacht

nog geen antwoord

Hengelo

Brief op 15 juni 2010 van sectormanager Publieksdiensten en Sociale Zaken. Kenmerk 366731. Verzoek om loket te openen wordt betrokken in het te formuleren multimediale beleid. Dan verder contact om mogelijkheden te horen.

het Bildt

nog geen antwoord

Heumen

nog geen antwoord

Heusden

nog geen antwoord

Hillegom

nog geen antwoord

Hilvarenbeek

nog geen antwoord

Hilversum

nog geen antwoord

Hof van Twente

nog geen antwoord

Hoogeveen

Een dag na versturen brief e-mailantwoord: Hoogeveen doet aan burgerparticipatie, onder andere met smederijen. Dit is ook interessant en word voorgelegd aan presidium en besproken met betrokken ambtenaren.

Hoogezand-Sappemeer

nog geen antwoord

Hoorn

nog geen antwoord

Horst aan de Maas

Week na brief eentje terug. Brief wordt aangeboden aan de gemeenteraad tijdens de vergadering van 27 april 2010. Daarna antwoord over afhandeling. Kenmerk 10/5915. Op 8 mei een brief dat het aan de orde is geweest in de raad. De raad heeft besloten de beantwoording in handen te stellen van de Griffie. Binnenkort bericht, aldus de raadsgriffier.

Houten

nog geen antwoord

Huizen

Een week later een brief terug. INK1004314, is doorgestuurd en zal worden geagendeerd in een volgende raadsvergadering onder het agendapunt Ingekomen Stukken.

Hulst

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10/01771 en doorgestuurd naar D. van Bunder.

IJsselstein

nog geen antwoord

Kaag en Braassem

Op 2 februari 2011 brief van burgemeester en wethouders. Opvallend is het correcte burgerservicenummer. Excuses voor vertraging in behandeling. Brief is als ingekomen stuk op 19 april 2010 aan de gemeenteraad aangeboden. Besloten om college antwoord te laten geven. Voorstel dat terug ging naar het raadspresidium dat op 10 januari 2011 is aangenomen is om geen gebruik te maken van petities.nl. Onze inwoners kunnen op andere manieren duidelijk maken wat ze van de gemeenteraad willen. Echter wel positief over invoeren van Burgerinitiatief. Alleen invoering ervan geen prioriteit nu. Over circa twee jaar zou hierover een andersluidend besluit genomen kunnen worden.

Kampen

Antwoord van raadsgriffier na 10 dagen. Het gaat over communicatie tussen burger en overheid. Geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 april 2010. Dan besluit over wijze van afhandeling, daar komt bericht over. Op 2 juni 2010 brief van griffier dat de raad het in handen geeft van burgemeester en wethouders. Op 17 juni 2010 een brief ondertekend door de burgemeester en de secretaris. Kenmerk IOUIT12375. "Op dit moment is de gemeente Kampen bezig met de doorontwikkeling van de dienstverlening en van onze website. Uw vraag wordt meegenomen bij de verdere ontwikkeling van bovengenoemde punten".

Kapelle

nog geen antwoord

Katwijk

Drie dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder zaaknummer 2010-006957. Brief op 15 april van griffier dat de raad op 15 april de wijze van afhandeling zal vaststellen. Op 22 april brief van griffier dat de raad heeft besloten het door het college van burgemeester en wethouders wil laten afhandelen en wil daarvan op de hoogte worden gehouden.

Kerkrade

nog geen antwoord

Kessel

nog geen antwoord

Koggenland

Na vier weken e-mail van raadsgriffier: brief ontvangen en in behandeling genomen. Op 11 augustus 2010 brief van afdelingshoofd Bestuurszaken. Verzoek ter afhandeling in handen van college. College heeft het besproken. Gebruik is dat de indiener van een petitie persoonlijk door de verantwoordelijke portefeuillehouder wordt te woord gestaan. Meer duidelijkheid over achtergrond als meerwaarde, kan beter worden afgehandeld. Uw website doet het op een andere wijze, verschilt teveel van onze werkwijze. Daarom uw verzoek afgewezen.

Kollumerland en Nieuwkruisland

nog geen antwoord

Korendijk

nog geen antwoord

Krimpen aan den Ijssel

nog geen antwoord

Laarbeek

Zes dagen na versturen brief een e-mail. Zaak Z-10007578. Bevestigend antwoord op de brief.

Landerd

nog geen antwoord

Landgraaf

nog geen antwoord

Landsmeer

Brief van griffier en voorzitter gemeenteraad op 30 april. Kenmerk griffie/reb. Brief aan de orde gesteld in de raadsvergadering van 27 april 2010. Preadvies aan de raad luidde “naar bevind van zaken wordt gehandeld”. De raad heeft het preadvies overgenomen.

Langedijk

nog geen antwoord

Lansingerland

Twee dagen na versturen een brief terug: geregistreerd met kenmerk I10.06676 en in behandeling bij afdeling Bestuurszaken.

Laren

"Het postbusnummer dat u heeft gebruikt bestaat niet meer, voortaan 71, 3755 ZH Eemnes." Antwoord op brief een week na versturen van Team Documentaire Informatie Voorziening. Nummer 2010-004860/LA. Informatie volgt over verdere afhandeling.

Leek

heeft al een loket

Leerdam

nog geen antwoord

Leeuwarden

nog geen antwoord

Leeuwarderadeel

Een dag na versturen een brief terug: geregistreerd onder nummer 100464. Voor vragen neem contact op met de sector Publiekszaken.

Leiden

Brief van de secretaresse van de griffier. De raad heeft in de vergadering van 15 april 2010 besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen. Ze zijn in de gelegenheid geweest van de brief kennis te nemen.

Leiderdorp

nog geen antwoord

Leidschendam-Voorburg

Na 10 dagen een brief terug namens de griffier. Binnen 8 weken een besluit. Brief op ingekomen stukken lijst, digitaal in te zien door de raadsleden en op 13 april door de raad vastgesteld. Daarna ter inzage bij griffie. Kenmerk 2010/8610.

Lelystad

nog geen antwoord

Lemsterland

Een week na versturen brief een e-mail van de griffier: geregistreerd onder nummer i1000333 en in behandeling bij griffie.

Leudal

Op 2 juni 2010 een brief van de griffiesecretaresse. In de raadsvergadering van 1 juni 2010 als inkomend stuk behandeld en voor kennisgeving aangenomen.

Leusden

nog geen antwoord

Liesveld

Na een week brief terug van gemeentekantoor De Waard, medewerker documentbeheer. Het team griffie neemt het in behandeling. Als u nog vragen heeft, bel dan. Kenmerk LSV-1006404/UIT-8354.

Lingewaal

nog geen antwoord

Lingewaard

nog geen antwoord

Lisse

nog geen antwoord

Lith

nog geen antwoord

Littenseradiel

nog geen antwoord

Lochem

Vijf dagen na versturen brief een e-mail van een beleidsmedewerker Bestuurszaken. Ingeboekt onder nummer BPC/2010.004308 en voor raadsleden ter informatie met advies om ter afdoening in handen van college te stellen. Eerst moeten raadsplan en collegeprogramma bekend zijn, waar wellicht informatie over petities in opgenomen wordt. Daarom pas op vroegst in juni 2010 een inhoudelijke reactie. Brief na twee weken dat de brief naar het college van burgemeester en wethouders is gegaan en dat zij voor verdere afhandeling en beantwoording zorgen. Als raad erover wil spreken, dan op agenda voor ronde-tafelgesprekken. Vierwekelijkse gesprekken waarin een afvaardiging van alle raadsfracties informatie verzamelt. Als de raad erover wil spreken, dan volgt een uitnodiging om mee te praten.

Loenen

Drie dagen na versturen brief een e-mail: 10INK00884 is het registratienummer, komt op lijst ingekomen stukken raadsvergadering van 20 april 2010. Neem eventueel contact op met waarnemend griffier. Op 22 april 2010 brief van de waarnemend griffier. Loenen zit in een herindelingsproces, per 1 januari samen met Breukelen en Maarssen. Uw vraag gaat mee naar de nieuwe gemeente.

Loon op Zand

nog geen antwoord

Lopik

nog geen antwoord

Loppersum

nog geen antwoord

Losser

nog geen antwoord

Maarssen

nog geen antwoord

Maasbree

nog geen antwoord

Maasdonk

Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 201001437. Geplaatst op de lijst ingekomen stukken raadsvergadering van dinsdag 27 april 2010. Na ontvangst door de raad zijn er meerdere mogelijkheden. Voor kennisgeving aangenomen, antwoord door college van burgemeester en wethouders, door de griffie of door de commissie bezwaarschriften. Meer informatie, bel of mail.

Maasdriel

E-mail van raadsgriffier op 25 juni 2010. “Uw verzoek van 25 maart 2010 om petities die elektronisch binnenkomen ook elektronisch af te handelen heeft ter inzage gelegen voor de raad van Maasdriel. Uw brief was op de Ingekomen Stukkenlijst geplaatst voor de vergadering van 17 juni onder D1. De raad nam uw brief voor kennisgeving aan. Overigens is het voor onze griffie gebruikelijk dat elektronische post ook elektronisch wordt afgehandeld.”

Maasgouw

nog geen antwoord

Maassluis

Vijf dagen na versturen brief e-mailantwoord. Brief komt op de lijst van ingekomen stukken voor het Debat op Dinsdag van 8 april 2010. Alle brieven aan de raad (petities, vragen, mededelingen of anderzins) worden allemaal doorgestuurd aan de griffie, waarna ze via de lijst ingekomen stukken of het griffienieuws onder de aandacht van de raad worden gebracht. Daarna antwoord door de raad of eventueel in handen van het college gesteld voor verdere afwikkeling.

Maastricht

nog geen antwoord

Margraten

Vijf dagen na versturen brief antwoord per e-mail: kenmerk 2010001142 en in behandeling door J. Thomassen. Voor 10 mei 2010 antwoord.

Marum

een dag na versturen brief antwoord per e-mail: brief is ontvangen en ingekomen stuk voor raadscommissie die 10 mei 2010 vergadert.

Medemblik

nog geen antwoord

Meerlo-Wanssum

nog geen antwoord

Meerssen

nog geen antwoord

Meijel

nog geen antwoord

Menaldumadeel

Een dag na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer IN2010/138 en wordt voorgelegd aan het fractievoorzittersoverleg. Dit overleg met de fractievoorzitter, voorzitter van de raad en de raadsgriffier bepaalt de agenda van gemeenteraad en raadscommissie. Krijgt een korte omschrijving en afdoeningsadvies en komt op agenda raadsvergadering of raadscommissie. Brief ligt voor raadsleden ter inzage. Besluit volgt op schrift. Voor vragen contact met raadsgriffier.

Menterwolde

nog geen antwoord

Meppel

nog geen antwoord

Middelburg

nog geen antwoord

Middelharnis

nog geen antwoord

Midden-Delfland

nog geen antwoord

Midden-Drenthe

Vier dagen na versturen brief per e-mail een ontvangstbevestiging van het griffiesecretariaat met een Cc naar 5 personen @middendrenthe.nl.

Mill en Sint Hubert

Vijf dagen na brief, brief terug van afdeling Bestuur en Veiligheid. Nummer 2010/1326. Zo spoedig mogelijk in behandeling, voor vragen een bepaalde medewerker bellen.

Millingen aan de Rijn

nog geen antwoord

Moerdijk

Na vier dagen. Nummer V/225765. Binnen enkele weken informatie over de afdoeningswijze. Voor vragen, raadsgriffier. Na twee weken afdoeningsbericht van de raadsgriffier per brief. De raadsleden hebben besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Montferland

Een e-mail zes dagen na versturen brief van de griffie met de mededeling dat de brief wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 april 2010. Nummer 10ink03025.

Montfoort

Vijf dagen na versturen brief per e-mail het kenmerk GRIN/10-00426 en dat het voor de raadvergadering op 26 april 2010 op de lijst van ingekomen stukken en mededelingen staat.

Mook en Middelaar

nog geen antwoord

Moordrecht

nog geen antwoord

Muiden

Vier dagen na versturen brief een brief van afdeling postregistratie. Nummer IN-2010-9258, in behandeling bij griffier (te bellen voor vragen).

Naarden

Brief na 10 dagen van raadsgriffier met bevestiging en kenmerk inkRA10033. Op lijst ingekomen stukken. Raad bepaalt hoe verder. Advies om door te sturen naar college van burgemeester en wethouders. Vergaderschema staat op website. Antwoord van griffier op 30 april, kenmerk /MK/inkRA10033. “Deze vraag kan ik niet met ja beantwoorden. Op dit moment wordt schriftelijke correspondentie schriftelijk beantwoord. Dit heeft te maken met de authenticiteit van de digitale handtekening. Daarnaast is ons systeem daar nog niet volledig op ingericht. Overigens wordt bij de gemeente Naarden ook alle electronisch aangeleverde post regulier in behandeling genomen mits dit wettelijk verplicht is. Voor het aanvragen van vergunningen bijvoorbeeld is volgens de formele eisen een handtekening nodig. Tenslotte meld ik u dat binnen de gemeente Naarden ook de landelijke ontwikkelingen worden gevolg en dat altijd een afweging plaatsvindt of het meerwaarde heeft om mee te doen aan petities.nl of watstemtmijnraad.nl. Daarnaast proberen wij onze website zo actueel mogelijk te houden.”

Neder-Betuwe

nog geen antwoord

Nederlek

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer NE10/02101, in behandeling bij afdeling IBZ. Vraag hoofd van die afdeling. Zodra een beslissing is genomen, zo spoedig mogelijk bericht. Antwoord kwam op 30 maart: "Graag wil ik u via dit bericht aangeven dat de gemeente Nederlek niet mee werkt aan de website 'Petities.nl'. Wij zien hier namelijk geen voordelen in, omdat wij eigenlijk nooit te maken hebben met petities. Daarnaast willen wij, als er dan toch een petitie binnenkomt, deze beantwoorden op de manier die ons per situatie het beste lijkt."

Nederweert

nog geen antwoord

Neerijnen

Vijf dagen na versturen van brief een scan ervan als PDF in een e-mail van de raadsgriffier aan 37 raadsleden (zowel privé- als partijadressen) met een kopie ervan naar 12 adressen @neerijnen.nl. Ter kennisname en zal op de lijst ingekomen stukken komen onder de categorie A bestuur voor de raadvergadering van 27 mei 2010. Kenmerk zaak 06-10640 document 10-1415. De ontvangstbevestiging per brief kwam drie dagen later binnen. Zaaknummer 06/10640.

Niedorp

Na zes dagen een brief. Nummer 201000660, in behandeling bij griffie. Een dag later een telefoontje van de griffier om 16:28 voor toelichting. We hebben 8 minuten gesproken.

Nieuw-Lekkerland

Na een week brief terug van gemeentekantoor De Waard, medewerker documentbeheer. Het team griffie neemt het in behandeling. Als u nog vragen heeft, bel dan. Kenmerk NLL-1006399/UIT-8349.

Nieuwegein

nog geen antwoord

Nieuwerkerk aan den IJssel

Is de gemeente Zuidplas. Op 30 maart 2010 ontvangstbevestiging van de afdeling Facilitaire zaken. Kenmerk I10.002214. In behandeling bij Griffie. Zo snel mogelijke afhandeling. Eventueel bellen.

Nieuwkoop

een dag na versturen brief, een antwoord in PDF: griffie behandelt brief, kenmerk G10.0284.

Nijefurd

Vier dagen na brief antwoord. Nummer i1000515. Antwoord zo spoedig mogelijk, u kunt contact opnemen met griffier. Op 29 april brief van griffier. In de raadsvergadering van 27 april 2010 behandeld bij het agendapunt Ingekomen Stukken. De raad heeft het voorstel van het presidium overgenomen om uw verzoek over te dragen aan de werkgroep raad fase II onderdeel raadscommunicatie.

Nijkerk

Brief van de griffier op 22 mei 2010. Nijkerk streeft ernaar te antwoorden op de wijze die door de indiener is aangegeven. Alleen als elektronisch niet kan of niet gewenst is vindt schriftelijke beantwoording plaats.

Nijmegen

11 dagen na versturen brief e-mail van raadsgriffie: brief komt op agenda raad van 28 april 2010 als ingekomen stuk. Als raad wil reageren dan volgt bericht.

Noord-Beveland

nog geen antwoord

Noordenveld

Na 5 dagen versturen brief antwoord per e-mail van griffie. Nummer R10.00019, in behandeling bij griffie, op lijst ingekomen stukken, advies ter kennisgeving. Mocht een raadslid wat met de brief willen, dan volgt bericht.

Noordoostpolder

Na 5 dagen versturen brief antwoord per e-mail van de raadsgriffier: "Wij willen uw verzoek op termijn wel in een breder kader plaatsen waar het gaat om de inzet van elektronische middelen, maar kunnen nu niet beloven wat u ons vraagt."

Noordwijk

nog geen antwoord

Noordwijkerhout

nog geen antwoord

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

nog geen antwoord

Nunspeet

Antwoord na een week in een brief. Nummer I.0009376. Afdeling Bestuur/team communicatie heeft de brief in behandeling. Uiterlijk 10 mei 2010 anders bericht. Eventueel bellen met genoemde persoon.

Nuth

nog geen antwoord

Oegstgeest

Na vier dagen een e-mail van de raadsgriffier als ontvangstbevestiging en dat de brief als ingekomen stuk op 22 april in de raad komt, met een positief afhandelingsadvies van de raadsgriffier.

Oirschot

nog geen antwoord

Oisterwijk

Vijf dagen na versturen brief een ontvangstbevestiging.doc per e-mail van de de afdeling Facilitaire Zaken. Registratienummer 2010B01773 en streven om voor 26 april 2010 te antwoorden schrijft griffie.

Oldebroek

Na zes dagen brief terug van afdeling Interne Dienstverlening, sectie Documentaire Informatievoorziening. Nummer 60204. Griffie behandelt. Neem contact op als nodig. Op 4 november 2010 een brief van de griffier namens het presidium van de raad. Brief besproken in de raad (datum niet genoemd). Nadeel van uw initiatief is dat er naar buiten toe sprake kan zijn van anonieme ondersteuning. Dat betekent dat gemeenteraad van Oldebroek op dit moment niet actief wil deelnemen aan uw initiatief. Berichten waarbij ondertekening een rol speelt kunnen niet via elektronische weg worden ingediend. Ook staat formele beantwoording door de gemeente langs elektronische weg niet open. “De gemeenteraad zal overigens in voorkomend geval op een pragmatische wijze omgaan met een eventuele petitie.”

Oldenzaal

Twee dagen na versturen brief een antwoord per brief: wordt behandeld door vd Zande van de afdeling Concernstaf, rechtstreeks te bellen op 0541 588295.

Olst-Wijhe

nog geen antwoord

Ommen

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer IN/10-23483. Kopie van brief naar de raad. Voor behandeling(advies) doorgezonden naar de afdeling griffie.

Onderbanken

Brief na vier dagen van griffier. Kenmerk 2010/1558. Komt op lijst van ingekomen stukken voor de raad. Wordt behandeld tijdens vergadering van 20 mei 2010. Dan ook voorstel voor de afhandeling. Daarna weer informatie. Brief van griffier op 29 mei 2010 met kenmerk 2010/2554. Brief is aan de raad ter kennis gebracht in de vergadering van 20/27 mei. College is het bevoegde orgaan om te antwoorden, brief ter afdoening doorgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders. Raad zal niet inhoudelijk ingaan op brief.

Oost Gelre

Vier dagen na versturen brief terug. Nummer 10IK003321. Doorgestuurd naar griffie, te bellen. In onze BurgerWijzer staan onze servicenormen met de afhandeltermijn van brieven, u kunt bellen voor vragen.

Oosterhout

nog geen antwoord

Oostflakkee

nog geen antwoord

Ooststellingwerf

Na 6 dagen brief terug. In behandeling bij afdeling/cluster PBZ/Communicatie, nummer 1279. Maximaal 6 weken behandeling. Eventuele vragen aan bepaalde persoon, toestelnummer. Op 21 juli 2010 ook een e-mail. Behandeld in raadsvergadering van 20 april 2010. Positief. We zullen elektronische petities ook elektronisch afdoen. Laat antwoord door drukte, wijzigingen, vacatures bij griffie.

Oostzaan-Wormerland

Na zes dagen een brief terug. Nummer 10-003870 OZ. Spoedig reactie, bel eventueel.

Opmeer

nog geen antwoord

Opsterland

Zes dagen na de brief een e-mail met een ingescande antwoordbrief als PDF-aanhangsel. Kenmerk 2010-04843. De raadsleden kunnen de brief zien via de raadswebsite, kopie van de brief naar de behandelende afdeling. Brief komt op lijst ingekomen stukken en mededelingen voor de raad, behandeld tijdens openbare vergadering op 10 mei 2010. Verwachting is dat de raad de brief afhandelt zoals de griffier adviseert met een concept-brief.

Oss

Brief op 20 april van raadsgriffier. Kenmerk 341341. Op lijst ingekomen stukken raadsvergadering 20 mei 2010. U kunt kort het woord voeren over uw brief, neem daarvoor contact op. Alle vergaderstukken vallen onder Wet openbaarheid van bestuur. Brief ook. Na vergadering bericht over besluit. Uitnodiging om Oss te bezoeken om het toe te lichten. Geaccepteerd op 6 oktober 2010.

Oud-Beijerland

Een week later e-mail: brief ontvangen en heeft nummer 1055 gekregen. Op lijst ingekomen stukken voor de gemeenteraad van 27 april 2010. Advies: voor kennisgeving aannemen.

Oude IJsselstreek

Ontvangen, op agenda gemeenteraad 27 mei 2010 (mail van griffie 5 dagen na brief).

Ouder-Amstel

nog geen antwoord

Ouderkerk

Na 6 dagen brief terug. Nummer OU10/01073. In behandeling bij griffie. Mogelijk enige tijd door het inwinnen van adviezen, daarna spoedig bericht.

Oudewater

Na vier dagen antwoord per brief van griffier. Registratienummer 2010000028/WP-07058. Brief wordt opgenomen op de lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 april 2010.

Overbetuwe

Brief van raadsassistente op 30 april 2010. Kenmerk 10ink05559. Ter kennis gebracht in de raad op 27 april 2010.

Papendrecht

Vijf dagen na versturen brief een e-mail raadsadviseur en plaatsvervangend griffier: de brief is in goede orde ontvangen.

Peel en Maas

Op 5 april 2010 een e-mail van de raadsadviseur, plaatsvervangend griffier, dat het verzoek geregistreerd staat onder nummer 1894/2010/8040

Pekela

nog geen antwoord

Pijnacker-Nootdorp

nog geen antwoord

Purmerend

nog geen antwoord

Putten

nog geen antwoord

Raalte

Na twee weken een brief terug. Naar gemeenteraad met behandelingsvoorstel uit rubriek C, in handen stellen van burgemeester en wethouders voor nader advies. Brief is openbaar en een kopie zal beschikbaar worden gesteld als deze door derden wordt opgevraagd. Kenmerk Raadsgriffie 1001795. Op 25 augustus 2010 brief van de griffier namens de gemeenteraad. Verwijzing naar 'Kenbaarheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid' in 2.3 van Algemene wet bestuursrecht. “Tot op heden heeft het gemeentebestuur van Raalte niet kenbaar gemaakt dat de elektronische weg is geopend voor het ontvangen officiële berichten, dan wel dat wij op een voldoende betrouwbare en vertrouwelijke manier officiële berichten elektronisch kunnen beantwoorden.” Bij elektronisch ontvangen berichten duidelijkheid over authenticiteit nodig. Uitgaand is op papier en er na op verzoek ook elektronisch. Werkwijze voor burgerinitiatieven, verzoekschriften en petities vastgelegd in het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheid van de gemeenteraad van Raalte”. De wijze van afhandeling afhankelijk van de aard. Dus niet mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

Reeuwijk

nog geen antwoord

Reiderland

Is gemeente Oldambt geworden. Brief naar gemeente Oldambt gestuurd.

Reimerswaal

Vijf dagen na versturen brief antwoord van de raadsgriffier: kenmerk 10.005651, aangeboden aan de raadsleden, met het advies de brief te agenderen in het presidium. Raadsleden kunnen er tot 7 april 2010 op reageren. Als ze het advies volgen, dan in de vergadering van 18 mei 2010. Informatie daarna volgt, uiterlijk 20 mei 2010. Als het anders loopt ook. En op 19 mei 2010 e-mail van de raadsgriffier: besproken in presidium gisteren, naar college, want presidium niet in staat om concrete beloftes te doen over de wijze van beantwoording van elektronische petities. “Binnen onze organisatie wordt altijd getracht om langs de best passende wijze, dus eventueel ook per mail, te reageren op ontvangen berichten. Ook uw mail is digitaal beantwoord. De gemeenteraad zelf heeft ook enkele procedures, waaronder het burgerinitiatief digitaal toegankelijk gemaakt.

Echter, de beantwoording van uw verzoek heeft bredere consequenties. De beantwoording daarvan wil het presidium graag overlaten aan het college.

Namens het presidium zal ik de behandeling van uw verzoek dan ook overdragen aan de afdeling Bestuur, Informatie en Automatisering. Op korte termijn kunt u van hen een bevestiging van de ontvangst van uw verzoek verwachten. Daarin zal ook worden vermeld wie voor de verdere behandeling uw contactpersoon zal zijn.”

Renkum

Brief van raadsgriffier 15 juli 2010. "Op grond van artikelen 2:13, 2:14 en 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht kan een bericht aan de raad of het college elektronisch worden verzonden als van de kant van de gemeente kenbaar is gemaakt dat die weg geopend is en kan een retourbericht elektronisch worden verzonden als de afzender dat kenbaar heeft gemaakt. In onze gemeentelijke regels is de mogelijkheid niet geopend om elektronisch met de gemeentelijke bestuursorganen te corresponderen. Het indienen van petities valt daar ook onder." In 2011 een dienstverleningsconcept, mogelijk hierdoor wijziging in bovenstaand standpunt.

Renswoude

nog geen antwoord

Reusel-De Mierden

Twee weken na brief een e-mail van griffie. Ja, petities en gelijksoortige verzoeken die elektronisch binnenkomen zullen ook zo worden beantwoord. Recent is besloten voor het elektronisch berichtenverkeer een reglement op te stellen. Met name voor wat betreft aanvragen, besluiten en bezwaarschriften. De brief is als ingekomen verzoek geregistreerd, bestemd voor BO (bestuurlijk overleg?). Nummer 11001106.

Rheden

Een week later een brief terug. Nummer I10.05674. Binnen zes weken antwoord (13 mei 2010). Zo niet, bel dan. Op 28 mei 2010 een brief van de griffier. Gemeenteraad heeft op dinsdag 27 april besloten brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. Voor vragen, neem contact op.

Rhenen

Brief terug van afdeling publiek en informatie, sectie documentaire informatie voorziening twee weken later. Nummer alg10/2473, wordt behandeld door iemand van afdeling GRIF, voor 26 april 2010.

Ridderkerk

nog geen antwoord

Rijnwaarden

nog geen antwoord

Rijnwoude

nog geen antwoord

Rijssen-Holten

Zes dagen na versturen een brief terug. Nummer D2010026381. Op 27 april 2010 een brief van de griffier. Het presidium van de raad heeft het op 20 april 2010 besproken. “Uw platform is een uitstekend initiatief voor landelijke petities. Voor de lokale overheid is de opzet echter te laagdrempelig. Een lokale petitie hoort in de ogen van het presidium een lokale aangelegenheid te zijn met zichtbaar lokaal draagvlak. Het presidium geeft geen prioriteit aan het openstellen van dit digitale kanaal. Het antwoord op uw vraag is dan ook dat elektronisch ingediende petities in de gemeente Rijssen-Holten niet per definitie elektronisch worden beantwoord. Veel succes met uw verdere inspanningen op dit vlak.” Op 6 mei brief van griffier namens de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 29 april 2010 heeft de raad de lijst van ingekomen stukken behandeld en is besloten uw brief voor afhandeling te overhandigen aan het college. Voor vragen bel. Om vertraging te voorkomen kan uw brief al eerder beantwoord zijn door een vakafdeling binnen de organisatie voor de raadsbehandeling.

Rijswijk

nog geen antwoord

Roerdalen

E-mail van een raadsmedewerker vijf dagen na versturen brief: brief is ter kennisname gebracht aan de raadsleden en zal in het eerstvolgend presidium worden besproken. Hierna wellicht een antwoord. PDF met ingescande brief als aanhangsel, met daarop stuknummer RD/2010-1771 gestempeld. Op 6 mei brief van het raadspresidium, ondertekend door griffier en voorzitter. “Van belang is op te merken dat de gemeente Roerdalen in het recente verleden niet of nauwelijks petities, noch op papier noch elektronisch, heeft ontvangen. Hoewel wij op zichzelf niet onwelwillende staan ten opzichte van uw verzoek, is besloten uw verzoek niet te honoreren. Wij zijn van oordeel dat de nodige zorgvuldigheid dient te worden betracht bij het besturen van onze gemeente. Dat brengt, naar ons oordeel, onder andere met zich mee dat de gemeente zich het recht moet kunnen voorbehouden om steeds per geval een afweging te maken. In de praktijk kan dit betekenen dat de gemeente doorgaans digitaal ontvangen petities elektronisch beantwoord. Echter om daarvan een verplichting te maken, gaat ons te ver.” Bel eventueel griffier.

Roermond

nog geen antwoord

Roosendaal

Na vier dagen. Antwoord binnen redelijke termijn. Kenmerk 483379. In behandeling bij griffie. Op 7 april 2010 brief dat de brief op de website staat Als er voor één of meerdere raadsleden aanleiding toe bestaat kan de brief ter bespreking worden geagendeerd in een raadscommissie. In dat geval volgt bericht, anders 'voor kennisgeving aannemen', wat betekent dat daar politiek noch bestuurlijk een vervolg of reactie op wordt gegeven.

Rotterdam

Op 22 juli antwoord van de griffier: we hechten eraan de handtekeningen persoonlijk in ontvangst te nemen, de indiener persoonlijk te woord te staan en de juiste verwachtingen te wekken. De procedure staat in Commissieverordening 2010. Voor we een loket openen even aanzien hoe het zich ontwikkeld op uw site. Benieuwd hoe mensen de weg weten te vinden naar de site en om welke onderwerpen het dan gaat.

Rozenburg

De dag na versturen brief antwoord in Formulier4.doc per e-mail. Geregistreerd onder P/10/0082 en zo spoedig mogelijk antwoord.

Rozendaal

De dag na het versturen van de brief een antwoord van de gemeentesecretaris dat petities die elektronisch binnenkomen ook elektronisch worden beantwoord.

Rucphen

Raadsgriffier mailt na 10 dagen. Brief is opgenomen in digitale postregistratie-archief. Toezegging dat petities die Rucphen electronisch ontvangt ook electronisch beantwoord zullen worden. Succes gewenst. E-mail op 23 juni 2010 van de concern-adviseur. Na overleg met de griffier is gebleken dat de huidige werkwijze aangaande raadswerkzaamheden en -beraadslagingen het momenteel niet toestaat om te beloven dat petities die elektronisch binnenkomen ook elektronisch beantwoord worden.

Schagen

nog geen antwoord

Scheemda

Is gemeente Oldambt geworden. Brief naar gemeente Oldambt gestuurd.

Schermer

Vier dagen na brief antwoord. Kenmerk 201000335. Antwoord komt binnen de geldende termijnen van de Algemene Wet Bestuursrecht en/of overige wet- en regelgeving. Voor vragen bellen. Brief op 22 mei 2010 ondertekend door burgemeester en griffier, kenmerk Griffie. De brief is in de vergadering van 27 april 2010 voor kennisgeving aangenomen.

Scherpenzeel

nog geen antwoord

Schiedam

Brief na 10 dagen 10INK06258, in behandeling bij DV-Bestuursondersteuning. Vijf dagen na het versturen van de brief een e-mail van de griffie dat de e-mail (sic) op de lijst van mededelingen en ingekomen stukken wordt geplaatst voor de raadsvergadering van 27 mei 2010 en de commissievergadering Samenleving van 17 mei 2010. Deze lijst is openbaar en dus kan het gebeuren dat dit in de openbaarheid wordt besproken. De brief komt in het bestuursinformatiesysteem op www.schiedam.nl, tenzij dat niet gewenst is.

Schiermonnikoog

Vijf dagen. Nummer 201000637, in behandeling bij afdeling Algemene Zaken. Te bellen voor vragen. Brief op 20 april 2010 namens gemeenteraad schrijven griffier en voorzitter: we beloven dat petities die elektronisch binnenkomen, telefonisch zullen worden beantwoord.

Schijndel

nog geen antwoord

Schinnen

nog geen antwoord

Schoonhoven

Antwoord per e-mail van griffie na twee weken. Brief geregistreerd als ingekomen stuk voor de commissie Middelen met als afdoeningsadvies "voor kennisgeving aannemen."

Schouwen-Duiveland

Vier dagen na versturen van de brief een brief van de raadsgriffier: Kenmerk 10ink03346. Doorgestuurd naar B&W. Vijf dagen na versturen van de brief een e-mail van de raadsgriffer dat hij tijdens de vergadering van 15 april 2010 van het presidium zal voorstellen het op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 29 april 2010 te zetten met als behandelvoorstel om het verzoek positief te beantwoorden. Op 12 mei 2010 een brief van de griffier en voorzitter van de raad. In de vergadering van 29 april 2010 is besloten positief op uw verzoek te reageren.

Sevenum

nog geen antwoord

Simpelveld

Vijf dagen na het versturen van de brief een e-mail van de raadsgriffier geregistreerd onder nummer 10-1031, via het presidium (op 11 mei 2010) wordt een conceptagenda opgesteld voor de raadscommissie (op 27 mei, respectievelijk 1 juni 2010) en de raadsvergadering van 10 juni 2010. E-mail van de griffier op 31 mei 2010: In de raadscommissie van 27 mei 2010 is het verzoek ter kennisgeving aangenomen, nadat de burgemeester heeft toegezegd dat aan het verzoek tegemoet gekomen zal worden.

Sint Anthonis

nog geen antwoord

Sint-Michielsgestel

Twee dagen na versturen brief een antwoord per brief: binnen drie weken ontvangt u een reactie. Zo niet, richt u zich tot de afdeling griffie.

Sint-Oedenrode

In eerste instantie positief, wordt de komende weken uitgezocht. Verwacht contact in de week van 26-30 april. Per e-mail van afdeling Ondersteuningszaken drie weken na de brief. Op 30 juli een e-mail dat in verband met andere prioriteiten het verzoek aan het einde van het jaar in behandeling wordt genomen. Dan volgt informatie over de voortgang of een eventueel besluit.

Sittard-Geleen

nog geen antwoord

Skarsterlân

Brief van de raadsgriffier op 15 april 2010. Kenmerk 10041402.gaj. Brief op lijst ingekomen stukken voor raadsagenda van 28 april met het voorlopige advies kennis te nemen van de inhoud. Als de raad het advies niet overneemt krijgt u bericht.

Sliedrecht

Brief terug na 10 dagen namens de griffier. Zaaknummer 318401. Snel reactie.

Slochteren

nog geen antwoord

Sluis

nog geen antwoord

Smallingerland

nog geen antwoord

Sneek

nog geen antwoord

Soest

nog geen antwoord

Someren

Op 25 juni 2010 brief van raadsgriffier. Laat antwoord door verkiezingen. Ook een aanleiding om onze gedragslijn nog eens tegen het licht te houden. Resultaat, geen wijzigingen. Formele verzoeken niet via e-mail in behandeling en afgedaan. Bijgesloten de gedraglijn. Voor vragen, neem contact op.

Son en Breugel

Per e-mail op 21 mei 2010 omdat TNT (onterecht) met het bericht 'vertrokken/onbewoond' had geretourneerd. Kenmerk 10.0008122. Uw verzoek is in afschrift toegezonden aan de fractievoorzitters. Niet verzocht om plaatsing op de agenda, dus ter kennisgeving aangenomen. Overigens is het bij ons gebruikelijk elektronisch ingediende verzoeken desgevraagd ook elektronisch te beantwoorden. Feitelijk wordt hiermee derhalve aan uw verzoek voldaan.

Spijkenisse

Interesse, in overleg over de uitwerking.

Stadskanaal

nog geen antwoord

Staphorst

Ontvangstbevestiging op papier op 2 april 2010 van griffie. Kenmerk IN/10-18462. Reactie afhankelijk van de vereiste termijn van behandeling. Eventueel bellen.

Stede Broec

nog geen antwoord

Steenbergen

nog geen antwoord

Steenwijkerland

Een week na de brief een brief terug. Nummer 2010-1505. Binnen acht weken antwoord (27 mei 2010), anders bericht. Voor vragen bellen met genoemde persoon.

Stein

Twee dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10INK02748. Voor vragen bel het Telefonisch Informatie Centrum.

Strijen

nog geen antwoord

Ten Boer

nog geen antwoord

Terneuzen

nog geen antwoord

Terschelling

Een week na versturen brief een e-mail van de raadsgriffier. Ingeboekt onder nummer BW/711. Geagendeerd voor presidium op 12 april 2010. Daarna bericht. Brief van de raad terug, ondertekend door griffier en voorzitter, op 15 april 2010. “Aangezien de gemeente Terschelling een kleine gemeente is met een grote betrokkenheid van de burgers bij het bestuur, weten de burgers de gemeenteraad goed te vinden. Wij verwachten dat burgers hun petities hier dan ook zelf aan de raad zullen aanbieden. In de afgelopen periode is dit daadwerkelijk één keer gebeurd.”

Texel

nog geen antwoord

Teylingen

Vier dagen na versturen brief. Geregistreerd met nummer 156669. In behandeling bij griffie. Bel voor vragen.

Tholen

Twee dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10.09170. Over een beslissing wordt u met een afzonderlijke brief geïnformeerd, kan tijd nemen, brief in behandeling bij griffie. Drie dagen daarna bericht dat de brief ter kennis van de gemeenteraad is gebracht.

Tiel

nog geen antwoord

Tilburg

Na 10 dagen brief terug. Nummer 10425348, in behandeling bij RDRDG. 13 dagen na versturen brief antwoord van de communicatieadviseur raadsgriffie per e-mail. De raadsgriffie zal inderdaad petities die digitaal binnenkomen ook digitaal beantwoorden. Maar over het onderwerp moeten de standpunten van de verschillende fracties dan wel bekend zijn.

Tubbergen

nog geen antwoord

Twenterand

nog geen antwoord

Tynaarlo

Brief van griffier op 4 mei 2010. Kenmerk 10/2634. Petities gericht aan de gemeente(raad), ook al betreffen dit e-mails, door de afdeling Informatiebeheer van de gemeente Tynaarlo worden ingeboekt en schriftelijk worden afgehandeld en niet per e-mail.

Tytsjerksteradiel

Een lege e-mail met .doc-aanhangsel een week na versturen brief. Daarin een brief van griffie: op lijst ingekomen stukken voor de gemeenteraadsvergadering van 29 april 2010. Het is een A-stuk. Extern stuk gericht aan en behorende tot de bevoegdheid van de raad. Advies het ter afhandeling in handen van het college van burgemeester en wethouders te stellen. Vergadering in gemeentehuis in Burgum. De brief wordt gestuurd naar raadsleden, dorpsbelangen, pers en ligt ter inzage in het gemeentehuis. Na de vergadering komt het antwoord. Op 11 mei 2010 een brief van de manager van de afdeling Bestuur, Management en Organisatie namens de burgemeester en wethouders. Kenmerk S2010-3246. Brief is behandeld tijdens de raadsvergadering van 29 april via de lijst van ingekomen stukken. Raad heeft stelt afhandeling in handen van burgemeester en wethouders: "Er zijn nooit petities bij onze gemeente binnengekomen. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, dan zullen we ons er nader op beraden hoe er op gereageerd zal worden."

Ubbergen

Na zes dagen een brief. De griffier behandelt het, kenmerk 10/0736. Brieven worden binnen 8 weken afgehandeld. Voor vragen neem contact op met griffier.

Uden

nog geen antwoord

Uithoorn

Twee weken later een e-mail. Kenmerk B10/0698/SHA/10.004121. In aangehangen PDF staat dat het presidium de brief ter afdoening in handen heeft gesteld van het college van burgemeester en wethouders. Binnen zes weken antwoord. De PDF ook op papier ontvangen op 15 april. Op 10 juni 2010 bevestigend antwoord van burgemeester en wethouders. Naar aanleiding van uw telefonische toelichting. Als elektronische petitie binnenkomt, dan elektronisch antwoord. Maar geen eigen petitieloket, u heeft in telefonisch onderhoud verzekerd dat dit geen belemmering vormt om uw vraag toch positief te kunnen beantwoorden.

Urk

Op 19 april 2010 een e-mail dat het op de agenda 22 april 2010 is geplaatst als ingekomen stuk. Informatie volgt. Op 26 april 2010 een e-mail van de griffier: “Hierbij deel ik u mee dat de gemeenteraad van Urk in zijn vergadering van 22 april 2010 heeft besloten uw brief inzake elektronische beantwoording van elektronisch ingediende petities voor kennisgeving aan te nemen.”

Utrecht

Heeft op vrijdag 9 april de motie van Leefbaar Utrecht aangenomen voor electronische petities op deze site. Zie het persbericht op Utrecht.nl en het loket utrecht.petities.nl

Vaals

nog geen antwoord

Valkenburg aan de Geul

nog geen antwoord

Valkenswaard

nog geen antwoord

Veendam

nog geen antwoord

Veenendaal

nog geen antwoord

Veere

nog geen antwoord

Veghel

Op 20 april 2010 sjabloonbrief van administratief medewerker griffie. Vermeld op lijst ingekomen stukken voor 22 april. Met bijsluiter van 2 pagina's over de procedure. Op 29 april opnieuw een sjabloonbrief van haar. Behandeld in de raad op 22 april 2010. Besloten is: ter behandeling doorgeleiden naar commissie Bestuurszaken en Economie.

Veldhoven

Zes weken na versturen brief antwoord van griffie. Een e-mail dat het is geregistreerd onder inboekingsnummer 10.06817.

Velsen

Een week na versturen brief een e-mail aanhangsel met een .doc van griffie. Komt op lijst ingekomen stukken voor raadsvergadering van 22 april 2010 met het advies het voor kennisgeving aan te nemen. Indien de raad afwijkt van het advies komt hier bericht over.

Venlo

nog geen antwoord

Venray

nog geen antwoord

Vianen

Twee dagen na versturen brief e-mail van sector bedrijfsondersteuning dat griffie het behandelt met registratienummer V41521. Voor vragen bellen of reageren op die mail.

Vlaardingen

Twee dagen na versturen brief e-mail: vastgelegd in Document Management Systeem onder nummer VLD/2010/11719, verzoek in behandeling bij de Griffie. Zes dagen na brief een e-mail dat de brief op de lijst van Ingekomen Stukken komt van de raadsvergadering van 22 april 2010. Daarna bericht van griffie over vervolg. Op 28 mei 2010 brief van raadsgriffier. Raad neemt brief voor kennisgeving aan en bedankt.

Vlagtwedde

Vier dagen na versturen brief antwoord. Nummer ZA.10-4872/DI.10-5557 in behandeling bij griffier. Zo spoedig mogelijke afhandeling. Een week later bericht van de afdeling Middelen en Advies dat de brief op de lijst ingekomen stukken komt van de raadsvergadering van 25 mei 2010.

Vlieland

Zes dagen na versturen brief een e-mail van de griffier. Gemeenteraadsvergadering 26 april 2010. Op lijst van inkomende stukken, afwachten of een raadslid er iets mee wil.

Vlissingen

Na 10 dagen antwoord per brief van griffier. Op lijst over te leggen stukken, intern verspreid en gepubliceerd op website. Antwoord van college van burgemeester en wethouders, in een aantal gevallen gaat een kopie van het antwoord naar de leeskamer van de gemeenteraad. Geen kenmerk.

Vlist

nog geen antwoord

Voerendaal

Drie dagen na versturen brief e-mail: ingekomen stuk voor raadsvergadering van 29 april 2010 met het voorstel het nader in het presidium te bespreken. Meer info volgt zodra er meer duidelijkheid is. Op 10 juni 2010 e-mail van griffier. In het presidium van 26 mei 2010 is het verzoek uitgebreid besproken. Besluit om het voor een jaar te proberen.

Voorschoten

E-mail van raadsgriffier op 15 juli 2010. Burgers die zich tot de raad wenden worden geplaatst op de lijst ingekomen stukken voor de gemeenteraad. Petities komen niet vaak voor, maar als ze elektronisch zijn, dan zullen ze desgevraagd ook elektronisch beantwoord worden. Gemeente heeft zelf petities.nl al gebruikt voor een petitie aan de provincie.

Voorst

Drie dagen na versturen brief e-mail van de raadsgriffier: brief naar het college en zal antwoord geven. Raadsleden ontvangen een kopie en een kopie van de antwoordbrief van het college en kunnen het agenderen voor de ronde-tafelgesprekken van de raad (driewekelijkse gesprekken waarin een afvaardiging van alle raadsfracties informatie verzamelt). In dat geval komt er een uitnodiging om mee te praten. Inclusief contactinformatie. Brief van raadsgriffier en juridisch controller op 20 april 2010. “Op grond van de artikelen 2:13, 2:14 en 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht kan een bericht aan de raad of het college elektronisch worden verzonden als van de kant van de gemeente kenbaar is gemaakt dat die weg geopend is en kan een retourbericht elektronisch verzonden worden als de afzender dat kenbaar heeft gemaakt.” Zie regels elektronische post van 14 oktober 2008 op website. Petities vallen daar ook onder.

Vught

Zes dagen na versturen een brief terug van de raadsgriffier. Geplaatst op lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van 22 april 2010. Daarna informatie. Kenmerk raadsgriffie/dc/wgrif10-00852/grif-uit/10-00134.

Waalre

Vijf dagen na versturen brief een e-mail van griffie dat de brief is ingeboekt onder nummer 58129 en dat de brief deze week ter kennis wordt gebracht van de leden de gemeenteraad. Over de wijze van afdoening volgt informatie. Brief volgde 10 dagen na eerste brief. Raad wil brief niet op agenda voor volgende vergadering, dus voor kennisgeving aangenomen.

Waalwijk

nog geen antwoord

Waddinxveen

nog geen antwoord

Wageningen

Zes dagen na brief een brief terug van Team Informatie Management. Kenmerk 10.0020758. Doorgestuurd naar raadsgriffier. Bel het team eventueel. Op 24 augustus 2010 antwoord van de 'adviseur Bedrijfsvoering en ICT' want ter afdoening in handen gesteld van burgemeester en wethouders. Namens de wethouder dus: “In 2008 is met de “Regeling nadere eisen aan het gebruik van de elektronische weg voor bestuurlijk verkeer gemeente Wagingen 2008” de mogelijkheid geopend om elektronisch met de gemeentelijke bestuursorganen in Wageningen te corresponderen. Dit geldt echter alleen voor webformulieren die op onze gmeentelijke website worden aangeboden, omdat hier waarborgen zijn ingebouwd zoals DigiD. Het indienen van petities valt hier niet onder. Daarnaast hebben we het beleid om het aantal externe gemeentelijke websites en elektronische loketten zo veel mogelijk te beperken. Als we naar het brede spectrum van gemeentelijke dienstverlening kijken (ongeveer 300 diensten en producten) zien we steeds meer per gemeentelijke dienst apart landelijke websites ontstaan die delen van de gemeentelijke dienstverlening over kunnen nemen. Als wij deze ontwikkeling toelaten zal dit tot gevolg hebben dat er per gemeentelijk product één of meerdere externe loketten ontstaan naast ons eigen loket, wat een moeilijk te beheersen informatiestroom oplevert en onze organisatie veel tijd en geld zal kosten. Vandaar dat het beleid er op gericht is externe elektronische loketten zoveel mogelijk te vermijden. Het staat burgers overigens vrij om gebruik te maken van petities.nl, alleen dienen zij de uitkomst van de petitie per post aan de gemeente Wageningen te doen toekomen.”

Wassenaar

nog geen antwoord

Waterland

Positief. Met griffie in e-mail correspondentie erover.

Weert

Op 28 april 2010 brief van hoofd afdeling Burger- en Bestuurszaken. Kenmerk 3BB/038249 Zaak-030621. “Van de inhoud van uw schrijven hebben wij kennisgenomen.” Nemen contact op als ze vragen hebben.

Weesp

nog geen antwoord

Werkendam

Na zes dagen brief terug. Nummer 2010.2881, doorgestuurd naar Unit Servicecentrum. Snelle behandeling is het streven, bel voor vragen.

Wervershoof

Na twee weken een e-mail terug. Brief komt op lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 april 2010, onder 'voor kennisgeving aannemen'. Elektronisch schrijven wordt ook zo beantwoord.

West Maas en Waal

nog geen antwoord

Westerveld

Op 30 maart 2010 automatisch antwoord. Kenmerk 10/07871, in behandeling bij team Bestuurs- en Managementondersteuning. Zo spoedig mogelijk antwoord. Op 8 juni 2010 antwoord van de griffier. Het presidium heeft besloten met uw verzoek in te stemmen. Als u vragen heeft kunt u bellen.

Westervoort

Na zes dagen antwoord. Nummer IN/10-00604. Griffie. Ook voor vragen te bellen.

Westland

30 maart 2010 ontvangstbevestiging van afdeling BMOBJZ, spoedig reactie, u kunt bellen.

Weststellingwerf

Na zes dagen brief terug van de adjunct-secretaris. Nummer 2010-024820/i. Voor 24 mei 2010 antwoord. Zo niet, dan bericht.

Westvoorne

Na vijf dagen een e-mail van de afdeling Facilitaire Dienstverlening dat de brief is geregistreerd onder nummer 29130. E-mail op 14 juli 2010. Excuses voor vertraging. “Uiteraard is het voor ons mogelijk een electronisch antwoord te versturen als er electronisch een petitie binnenkomt. Omdat de gemeente Westvoorne nog uitgaat van schriftelijke beantwoording van ontvangen post, wil ik u wel vragen daar dan in voorkomende gevallen expliciet op te wijzen.”

Wierden

Op 22 april 2010 van iemand @wierden.nl (functie onbekend) een e-mail: “in het presidium besproken.
Daar is unaniem besloten geen gevolg te geven aan uw oproep omdat de gemeente Wierden per petitie wil kunnen bepalen wat ze er mee doet.”

Wieringen

nog geen antwoord

Wieringermeer

nog geen antwoord

Wijchen

nog geen antwoord

Wijdemeren

Brief na twee weken van griffier. In behandeling. Kenmerk 2010/2938.

Wijk bij Duurstede

nog geen antwoord

Winschoten

nog geen antwoord

Winsum

Brief terug van de raadsgriffier op 7 mei. De raad heeft op 27 april 2010 besloten de brief in handen te stellen van het college ter afdoening. Kenmerk JvdM/. Met interessante bijsluiter over wat de verschillende uitdrukkingen betekenen: Uw brief is voor kennisgeving aangenomen, in handen gesteld van het college voor advies of in handen gesteld van het college ter afdoening.

Winterswijk

Op 31 mei 2010 een e-mail van een medewerkster griffie dat de raad heeft besloten de beantwoording in handen te stellen van burgemeester en wethouders.

Woensdrecht

Is gemeente Oldambt geworden. Brief naar gemeente Oldambt gestuurd.

Woerden

Brief van de gemeentesecretaris op 21 april 2010. Geregistreerd onder nummer 10.004670. U kunt omstreeks 30 april 2010 antwoord verwachten, afhankelijk van eventueel in te winnen adviezen. Brief komt op de (openbare) lijst ingekomen stukken voor de gemeenteraad.

Wormerland

Op 25 mei 2010 een brief van de secretaresse van griffie, geen kenmerk. Brief is toegevoegd aan lijst met ingekomen brieven voor de gemeenteraad, automatisch openbaar. Ter kennis gebracht aan de raadsleden in de vergadering van 18 mei 2010.

Woudenberg

Op 30 maart 2010 ontvangstbevestiging van Taakveld Burger- en Facilitaire zaken, kenmerk 59661. In behandeling bij “afdeling Bureau Bestuurs- en Management Ondersteuning.” Antwoord binnen 8 weken.

Woudrichem

nog geen antwoord

Wûnseradiel

Twee weken na brief antwoord per e-mail van de griffier. Wordt ter kennis gebracht aan de raad. Op dit moment zit de gemeente in een herindeling, dus ook de posities over participatie en communicatie worden opnieuw bepaald. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om hiermee aan de slag te gaan.

Wymbritseradiel

nog geen antwoord

Zaanstad

nog geen antwoord

Zaltbommel

nog geen antwoord

Zandvoort

Na 6 dagen brief terug van de griffier. Op de lijst ingekomen stukken voor volgende raadsvergadering. Een week tevoren ligt de brief ter inzage voor de raadsleden en is de brief direct na ontvangst digitaal aan de raadsleden verstrekt. Na de vergadering behandeling, volgens in de vergadering gekozen wijze. Vier weken daarna antwoord. Eventuele vragen, bel griffie.

Zederik

nog geen antwoord

Zeevang

Op 30 maart 2010 ontvangstbevestiging van Interne zaken, kenmerk 323. Zo spoedig mogelijk antwoord, eventueel bellen. Op 7 mei antwoord van de griffier. De brief is betrokken bij de raadsstukken voor de vergadering van 27 april 2010. De raad is van mening dat ook voor petities die elektronisch binnenkomen dezelfde behandelwijze geldt als voor andere ingekomen stukken voor de raad. Dit betekent dat de verzoeken worden geregistreerd en daar waar het een actie van de gemeenteraad vraagt, ontvangen de indieners schriftelijk of via e-mail (als het verzoek via e-mail is gedaan) bericht.

Zeewolde

nog geen antwoord

Zeist

Op 30 maart 2010 ontvangstbevestiging van het waarnemend hoofd informatievoorziening. Kenmerk 10ink03397. Doorgestuurd voor behandeling, binnen 4 weken antwoord.

Zevenaar

nog geen antwoord

Zevenhuizen-Moerkapelle

nog geen antwoord

Zijpe

Ontvangstbevestiging op 30 maart 2010. Kenmerk 10.001685. In behandeling bij afdeling Planning & Control. Zo spoedig mogelijk antwoord. Brief op 4 mei van raadsgriffier. Brief is door de gemeenteraad in de vergadering van 27 april 2010 ter afdoening in handen van het college gesteld. Op 19 augustus 2010 brief van afdelingshoofd bedrijfsondersteuning. "Wanneer u elektronische petities per e-mail stuurt aan postbus5@zijpe.nl en daarbij voor de zekerheid vermeldt dat u graag per e-mail reactie wilt, dan is het voor ons geen probleem om elektronisch te antwoorden." Geen behoefte aan petitieloket op petities.nl, Zijpe ontvangt zo goed als nooit petities. Als dat verandert, dan heroverwegen we het.

Zoetermeer

Twee weken later per e-mail antwoord. Geregistreerd onder nummer 10/6496 en zal op de lijst ingekomen stukken worden geplaatst.

Zoeterwoude

nog geen antwoord

Zuidhorn

Op 25 mei 2010 e-mail van de medewerker griffie/plaatsvervangend griffier. Als aanhangsel de brief van 12 mei 2010 opnieuw, want kwam als onbestelbaar retour van TNT. Besproken in raadsvergadering van 10 mei 2010. Waardering voor inzet om communicatie burger-politiek makkelijker te maken. De raad streeft ernaar petities die elektronisch binnenkomen ook elektronisch te beantwoorden.

Zundert

nog geen antwoord

Zutphen

Twee weken erna een brief terug. Nummer 15064 en in behandeling bij Bedrijfsvoering. Dezelfde dag ook een e-mail terug van de raadsgriffier. Waardering voor dit platform, maar "In ons Reglement van Orde staat in artikel 3:40 hoe de raad wil omgaan met petities. Deze kunnen uitsluitend in een vergadering van de raad, dus "live", worden aangeboden. De raad wil op deze manier de burger serieus nemen en eventueel kunnen fracties of het college ook op de petitie reageren. Elektronische petities vallen hier dan ook buiten." en nog een tweede overweging is dat "de Algemene wet bestuursrecht voorschriften bevat over elektronische berichten van en naar burgers. Ze staan in de artikelen 2:14 en 2:15 van deze wet. De gemeente Zutphen heeft tot heden niet kenbaar gemaakt dat zij voor officiële berichten elektronisch voldoende bereikbaar is, respectievelijk dat de weg om elektronisch te antwoorden geopend is. Dit heeft ermee te maken dat de infrastructuur van de gemeente hierop nog niet is ingericht." Het verzoek en deze reactie komen op 26 april 2010 als ingekomen stuk in de raad. Daarna volgt schriftelijk antwoord. Op 2 juni 2010 brief van burgemeester en wethouders met dezelfde tekst. "Voor officiële berichten (aanvragen, beschikkingen en dergelijke, maar ook petities) staat de elektronische weg dus (nog) niet open." als laatste zin.

Zwartewaterland

nog geen antwoord

Zwijndrecht

nog geen antwoord

Zwolle

Vijf dagen na versturen brief een e-mail retour van de raadsgriffie met ~WRD2603.DOC als aanhangsel. Daar staat in dat de brief is geplaatst op de lijst ingekomen stukken voor de Raadsplein Besluitvormings-ronde op 26 april 2010 met als voorstel de verdere afhandeling aan griffie over te laten. Voor vragen, de brief heeft nummer D100329_00029F10 gekregen. Later een petitieloket genomen.

de PDF met alle brieven van de gemeenten
24-07-2011 | Petitie In alle gemeenten petities