U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut adviseert Tweede Kamer over petities

De Tweede Kamer kan burgers eenvoudiger laten meepraten, is kort samengevat het advies van het Rathenau Instituut.

De Tweede Kamer vroeg: hoe functioneren petities en burgerinitiatieven in de praktijk? Kan een digitaal platform van de Tweede Kamer ervoor zorgen dat meer burgers er gebruik van maken?

Want weinig petities vanaf petities.nl bereiken de Tweede Kamerleden namelijk. Ze komen er niet aan toe om hier te kijken, ze verwachten dat de petitie overhandigd wordt. Dan kunnen ze even praten met de petitionaris, vragen stellen, bedenken wat ze er politiek mee kunnen, de onderliggende emoties goed aanvoelen om te kunnen overdragen richting de regering.

In het rapport staat dan ook dat ze deze overhandiging enorm waarderen, dat kan zelfs op puntjes iets beter. Voor organisaties is het een bekende route, maar voor burgers niet. Hoe kan dit volgens u beter?

Mailt u uw gedachten over petities, reacties op wat u heeft gelezen in het rapport en eventuele ervaringen naar ons. We zullen reacties verzamelen en in eerste instantie geanonimiseerd plaatsen in het Handboek Petities.

UPDATE: de overhandiging aan de Kamervoorzitter vond plaats op dinsdag 14 februari 2023 en is terug te kijken.

04.11.2022

Al 50.000 handtekeningen onder petitie Huuralarm

De petitie Huuralarm is nu al meer dan 50.000 keer ondertekend, 36.000 keer via petities.nl en 14.000 keer op papier. Op 5 maart wordt de petitie met alle handtekeningen aan de Eerste Kamer overhandigd.

+Lees meer...

Het verzet tegen de huurmaatregelen van Rutte 2 is bijzonder groot. Het totale aantal handtekeningen onder de petitie komt op 5 maart ver boven de 50.000 uit. Vooral de handtekeningen op papier stromen nu binnen bij de Woonbond. Op 22 februari stond de teller bij petities.nl op ruim 36.000 en zijn er ruim 14.000 handtekeningen op papier verzameld. In het hele land zamelen huurders handtekeningen in. Soms sturen huurdersorganisatie en corporatie samen een brief aan huurders met een oproep om te ondertekenen, soms doet de huurdersorganisatie dit zelf. In verschillende plaatsen zijn er actiebijeenkomsten, vaak samen met de corporatie en de plaatselijke politiek. Ook individuele huurders verzamelen handtekeningen, door deuren, bibliotheken of ouderensociëteiten langs te gaan. Anderen voeren vooral digitaal actie en roepen via sociale media en e-mail op om te tekenen. Huurders lokaal in actie Veel huurdersorganisaties en verhuurders zoeken de publiciteit om het Huuralarm bekend te maken. Voorbeeld van een geslaagde actie is die van de huurders en verhuurders in Kennemerland. Uit de krantenberichten waarvoor zij wisten te zorgen wordt duidelijk dat de kabinetsplannen de huurders in deze regio hard gaan raken. In bijna al die artikelen wordt de petitie Huuralarm genoemd, wat voor veel handtekeningen uit die regio zorgt. Ook in de Noord-Hollandse regio West-Friesland voeren huurders succesvol actie. Zo stond Huurdersvereniging De Driehoek afgelopen weekend met een Huuralarmstand in 3 lokale winkelcentra, waarbij zo’n 1000 handtekeningen werden opgehaald Lokale publiciteit Talloze huurders sturen ingezonden brieven naar hun lokale nieuwsblad.  Huurdersvereniging Hoogvliet riep op 7 februari in Weekblad Hoogvliet op om politici te mailen en ook bij hen bezwaar te maken tegen de huurplannen. “De in-box van hun e-mail moet overlopen van bezwaren” schrijft de deze huurdersvereniging. Corporatie de Goede Woning legde samen met haar huurdersvereniging in Het Streekblad Zoetermeer van 7 februari uit waarom zij actie voeren tegen de kabinetsplannen, met daarbij een grote foto van de corporatiedirecteur en de voorzitter van de huurdersvereniging. Huurplannen nog altijd dramatisch Het zwaartepunt in alle publiciteit ligt op de mega-huurverhogingen die huurders te wachten staan. Door het woonakkoord van minister Blok met ChristenUnie, SGP en D66 zijn de scherpste kantjes van de huurplannen af, maar voor huurders pakken ze nog steeds dramatisch uit. De huren stijgen ieder jaar met 4 tot 6,5 %. Met een laag inkomen is 4% nauwelijks op te brengen. Door jaarlijks 6,5% huurstijging raken ook middeninkomens in de knel. En waar moeten huurders heen op het moment dat ze zijn weggepest uit hun woning? “In onze regio zijn er geen betaalbare alternatieven”, zegt Huurdersvereniging Geertruidenberg in BN De Stem van 18 februari. “Zeker niet bij een corporatie als WSG, die in de verkoop gaat.“

Nederlandse Woonbond

Inbreng Bionext voor Tweede Kamer-debat over Kwekersrecht

  Zeist, 21 februari 2013   Geacht kamerlid,   In verband met het Algemeen Overleg over biotechnologie en kwekersrecht op woensdag 27 februari wil Bionext, de ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding, graag onderstaande punten bij u onder de aandacht brengen. 1. Samenloop octrooirecht en kwekersrecht Octrooi- en kwekersrecht staan al enkele jaren hoog op de politieke agenda.

+Lees meer...

De Tweede Kamer heeft de problemen die ontstaan door de huidige toepassing van het octrooirecht onderkend en heeft meerdere malen aangedrongen op actie. Ook bij zaadbedrijven, landbouworganisaties en andere maatschappelijke organisaties is een breed draagvlak om de privatisering van planten- en dierenrassen die nu gaande is, een halt toe te roepen. Dé oplossing voor de huidige problematiek in de plantenveredeling, te weten een volledige kwekersvrijstelling binnen het octrooirecht, vraagt om aanpassing van de Europese Bio-octrooirichtlijn. Hiervoor is een breed draagvlak nodig binnen Europa en dit is onvermijdelijk een langdurig proces. Daarom vindt Bionext het van groot belang dat er parallel ook aan andere, korte termijnoplossingen wordt gewerkt zoals geschetst in het rapport van de heer Trojan. De evaluatie van de Europese Bio-octrooirichtlijn vormt een uitgelezen kans om de huidige problematiek aan de orde te stellen en aan te dringen op een spoedige aanpassing van de Richtlijn. Volgens Bionext zou de regering daar dan ook volop op moeten inzetten. In de aangenomen motie Koopmans (nr.32 637-5) van 16 februari 2012 wordt de beperkte kwekersvrijstelling genoemd als opmaat naar een volledige kwekersvrijstelling en wordt de regering opgeroepen om “op politiek niveau steun te werven onder EU lidstaten voor een kritische evaluatie van de Bio-octrooirichtlijn en zich actief in te zetten voor een adequate aanpassing van deze richtlijn.” Tijdens het rondetafelgesprek van 21 november 2012 is door juridische experts bevestigd dat de volledige kwekersvrijstelling heel goed mogelijk is binnen het Trips verdrag van de WTO. Bionext vindt het zorgelijk dat staatssecretaris Dijksma in haar brief van 15 februari jl.aan de Kamer het niet meer heeft over de beperkte kwekersvrijstelling als opmaat naar een volledige kwekersvrijstelling. Hoewel verschillende acties in gang zijn gezet spreekt uit de hele brief weinig gevoel van urgentie. Dit terwijl het Europese Octrooi Bureau onlangs nog heeft aangekondigd dat ze van plan is om op korte termijn een tiental octrooien te verlenen op eigenschappen van klassiek veredelde planten. Indien de regering daadwerkelijk wil bereiken dat een volledige kwekersvrijstelling wordt opgenomen in de Bio-octrooirichtlijn is een meer pro-actieve houding noodzakelijk. Bionext vraagt u dan ook om bij de staatssecretaris aan te dringen op vervolgstappen en haar te vragen welke concrete acties zij gaat ondernemen om meer internationaal draagvlak te krijgen voor de benodigde aanpassing van de Bio-octrooirichtlijn. 2. Openbaarheid locatie veldproeven Bionext is zeer teleurgesteld over de Beleidsregel met betrekking tot de openbaarheid van veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen (GGO’s). In februari 2009 bepaalde het Europese Hof van Justitie al dat de locatie van veldproeven met GGO’s niet geheim mag blijven. De Franse en Nederlandse overheid hadden het Hof gewaarschuwd dat een precieze plaatsaanduiding ertoe kan leiden dat actievoerders de gewassen vernielen.Volgens het EU-Hof laat de EU-richtlijn over GG)'s (2001/18) echter geen ruimte voor een uitzondering wegens openbare orde (vernielen van veldproeven) of binnenlandse moeilijkheden. Volgens Bionext blijkt uit deze uitspraak dat de exacte locatie van veldproeven altijd openbaar gemaakt moet worden. In de Beleidsregel wordt echter onderscheid gemaakt tussen zogenaamde categorie 1 veldproeven en veldproeven in de categorie 2 en 3. Alleen voor categorie 1-veldproeven wordt de exacte locatie in de vergunningaanvraag bekend gemaakt. Bionext vindt dit om verschillende redenen opmerkelijk. In de eerste plaats is de categorie indeling een Nederlandse (COGEM) uitvinding die op geen enkele manier terugkomt in de uitspraak van het Europese Hof. Deze indeling wordt gemaakt op basis van de “geschatte risico’s” van de ingebrachte genen voor de menselijke gezondheid of het milieu en zegt dit dus niets over het risico op uitkruising. Voor een boer maakt het niet uit of zijn product besmet wordt door een gentechgewas uit de categorie 1,2, of 3. De economische schade blijft gelijk. Bovendien is bij veldproeven altijd sprake van een nog niet toegelaten gentechgewas dat niet in de voedselketen terecht mag komen. Voor telers, in de omgeving van de veldproeven, is het van groot belang om te weten waar de proefvelden precies liggen zodat ze zelf (extra)maatregelen kunnen nemen om besmetting van hun GGO-vrije gewassen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door een ander gewas te telen of hun bouwplan aan te passen.Het belang hiervan is alleen maar toegenomen nadat de overheid heeft besloten dat er voor categorie 2 en 3 veldproeven geen verplichte isolatieafstanden meer nodig zijn. Dit kan er in de praktijk toe leiden dat er pal naast een biologische boer een veldproef plaatsvindt zonder dat deze ondernemer daarvan op de hoogte is. Bionext roept u daarom op om er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat de exacte locatie van alle veldproeven openbaar wordt gemaakt.  3. Vrijstelling cisgenese Bionext is geen voorstander van het vrijstellen van cisgenese van de GGO-wetgeving. Wetenschappelijk gezien bestaat er geen twijfel over dat cisgene gewassen GGO’s zijn. Om te bepalen of cisgenese wel of niet uitgezonderd mag worden van de GGO-wetgeving wordt door de regering alleen bekeken of de producten van deze modificatietechniek niet meer risico’s zullen kennen dan “equivalente producten” van klassieke veredeling. Afgezien van de vraag of het überhaupt mogelijk is om dit vooraf vast te stellen, wordt hiermee de hele GGO-discussie ten onrechte teruggebracht tot een veiligheidkwestie. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de ethische, ecologische en sociaal economische bezwaren tegen GGO-technieken en de toepassing daarvan in de landbouw. Indien cisgenese wordt vrijgesteld van de GGO-wetgeving, is het in de ogen van de wetgever geen GGO-techniek meer en vallen rassen die met deze techniek gemaakt zijn niet meer onder de etiketteringsplicht. Daardoor zijn ze niet langer herkenbaar voor consumenten en producenten als zijnde GGO’s. Dit vormt een ernstige bedreiging voor de keuzevrijheid van consumenten en producenten. In een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer van 15 oktober 2012 wordt voorgesteld om de keuzevrijheid voor de biologische telers te waarborgen “ indien zij van bepaalde nieuwe veredelingstechnieken (zoals cisgenese) geen gebruik willen maken.” Dit vraagt volgens Bionext echter minstens om een aanpassing van de Europese Verordening voor de biologische landbouw (834/2007). Daar komt bij dat keuzevrijheid een recht is van alle producenten en consumenten. Bionext pleit er daarom voor om cisgenese niet vrij te stellen van de GGOwetgeving en door middel van een onafhankelijke risicoanalyse en monitoring, case by case te bepalen welke risico's aan het gebruik van een bepaalde toepassing zitten. Op basis daarvan kan vervolgens een meer gedifferentieerde toelatingsprocedure worden ingevoerd. Indien cisgenese of andere nieuwe veredelingtechnieken toch worden vrijgesteld van de GGO-wetgeving, roept Bionext de overheid op om voor die technieken de keuzevrijheid voor alle producenten en consumenten te waarborgen. Bijvoorbeeld door producenten te verplichten de gebruikte techniek op het etiket of op een openbare website te vermelden.  Hoogachtend, Maaike Raaijmakers projectleider gentechvrije landbouw 

VNO/NCW wil Noord/zuidlijn ook graag doortrekken naar Schiphol

In de Amsterdamse editie van Spits staat dat de werkgeversvereniging VNO/NCW de Noord/zuidlijn ook graag doorgetrokken wil zien naar Schiphol, in reactie op Jos Nijhuis afgelopen weekend in het Haarlems Dagblad..

22.02.2013 | Petitie Metro naar Schiphol

Teeven bezoekt PI in Ter Apel

DVHN | Gepubliceerd op 21 februari 2013, 19:21 TER APEL - Staatssecretaris Fred Teeven heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel. Hij sprak er met de directie, gemeentebestuurders en voorzitter Karin Kuipers van de ondernemingsraad.

+Lees meer...

De aanleiding voor het bezoek was het feit dat de staatssecretaris fors moet bezuinigen waardoor ook voor de PI in Ter Apel sluiting dreigt. Kuipers ( op de foto met de staatssecretaris) zei na afloop dat ze blij was met het bezoek. "Hij heeft nu gezien hoe we hier werken. Maar hij heeft ook gezegd wat hij al eerder zei, dat elke regio de bezuinigingen gaat merken. We moeten dus afwachten, voor 1 april weten we meer." De woordvoerster van Teeven bevestigde de woorden van Kuipers. "En hij is blij dat hij Ter Apel heeft bezocht, dat hij zich een beeld heeft kunnen vormen van de PI."

http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article9842581.ece/Teeven-bezoekt-PI-in-Ter-Apel

20-02-2013 eind van de dag 4464 ondertekenaars

De stand van de petitie is eind 20-02-2013: 2220(lijst internet bevestigd) + 371 (lijst internet onbevestigd) + 1873 (handtekeningenlijsten) = 4464 personen die de petitie ondertekend hebben.    .

21.02.2013 | Petitie Herindeling Bernisse

Dreigende sluiting van 40% van de 2000 verpleeg- en verzorgingshuislocaties in de ouderenzorg

Voor 800 van de bijna 2000 verpleeg- en verzorgingshuislocaties dreigt sluiting, omdat het scheiden van wonen en zorg in deze locaties financieel niet rendabel is. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot.De verpleeg- en verzorgingshuiscapaciteit zal de komende jaren met ongeveer 40 procent afnemen.

+Lees meer...

Dat komt door veranderingen in de bekostiging van de ouderenzorg. In het regeerakkoord van Rutte II is zijn de zorgzwaartepakketten (zzp’s) 1 en 2 geschrapt per 1 januari 2013. De zzp’s 3 worden per 1 januari 2014 geschrapt en zzp 4 per 1 januari 2016. Sluiting dreigt De gevolgen zijn verstrekkend, heeft Berenschot berekend. Voor 800 van de bijna 2000 verpleeg- en verzorgingshuislocaties dreigt sluiting, omdat het scheiden van wonen en zorg in deze locaties financieel niet rendabel is. Ten eerste zijn in veel gevallen de kosten per vierkante meter van de woonruimten van cliënten hoger dan de huur die per vierkante meter aan nieuwe bewoners kan worden gevraagd. Ten tweede is het ruimtegebruik in veel locaties inefficiënt vanwege de grote omvang van gemeenschappelijke ruimten. Verbouwing is meestal geen optie omdat dit leidt tot nog hogere kosten per vierkante meter. De meerkosten die ontstaan komen door het wegvallen van de verblijfscomponenten bij scheiden van wonen en zorg voor rekening van de zorgaanbieder. Ten slotte komen de kosten van leegstand vanaf 2018 geheel voor rekening van de zorgaanbieder door het volledig afbouwen van de nacalculatie (invoering normatieve huisvestingscomponent) in de komende vijf jaar. Afschrijven op boekwaarde Volgens Berenschot-onderzoeker Wine te Meerman kunnen veel verpleeg- en verzorgingshuizen de extrumalisering alleen succesvol doorvoeren wanneer ze rigoureus op de boekwaarde van de locaties afschrijven (impairment). Het doel daarvan is een nieuw evenwicht te bereiken tussen kosten en (huur)opbrengsten. Wanneer locaties in eigendom zijn van de zorgaanbieder is het de vraag of het eigen vermogen van de zorgaanbieder dusdanige afschrijvingen toelaat zonder dat hij failliet gaat. Als de zorgaanbieder locaties huurt, is het de vraag of de verhuurders bereid zullen zijn tot huurverlaging. Zeker wanneer zij recent hebben geïnvesteerd in deze locaties. Tekort aan verpleeghuisplaatsen Wine te Meerman verwacht vanwege de economische crisis weinig van nieuwbouw. Hij heeft uitgerekend dat er eind 2017 ongeveer 95.000 plaatsen over zullen zijn. Dat is één plek per 7,1 80-plussers. ‘Op korte termijn leidt het beleid tot grote onrust in de ouderenzorg, op de lange termijn dreigt er een tekort aan verpleeghuisplaatsen.’ Afname intramurale plaatsen Het aantal verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen is in de periode 1980 tot 2010 gedaald van 196.000 naar 158.000 plaatsen. In dezelfde periode verdubbelde het aandeel 80-plussers. Was er in 1980 nog 1,6 80-plusser per verpleeg- en verzorgingshuisplaats, in 2010 waren er 4,2 80-plussers voor één plaats, blijkt uit cijfers van het ministerie van VWS. Bron: Zorgvisie.nl

Gehandicapten.info - Informatie Platform Zorg en Welzijn Gehandicapten.info de website voor informatie vertrekking, de plek waar professionals en zorgvragers elkaar ontmoeten en discussies voeren over alles rondom gehandicapten en zorg. Lees verder en kom

Advocaten steunen acties om PI's open tehouden in het Noorden

Advokaten stypje finzenissen Omrop Fryslân 21 febrewaris, 2013 - 12:50 De ried fan tafersjoch fan de Oarder fan Advokaten stipet de aksje fan de ûndernimmingsrieden fan de noardlike finzenissen om iepen te bliuwen. Foar advokaten is it wichtich dat de lokaasjes yn it Noarden net slute.

+Lees meer...

It kostet in soad jild as advokaten folle fierder reizgje moatte om by kliïnten del te gean. It kontakt wurdt dêrtroch behindere en de tarieding fan it strafproses is dreger. Fierders sille neffens de advokaten logistike problemen ûntstean as fertochten út bygelyks de Rânestêd komme moatte foar in sitting. De petysje fan de Noardelike ûndernimmingsrieden is al hast 1600 kear tekene. Yn maart wurdt de hantekenlist oanbean oan steatssekretaris Teeven fan Justysje en Feiligens.

http://www.omropfryslan.nl/nijs/advokaten-stypje-finzenissen

Eindhoven: dwangarbeiders in verzet

http://www.doorbraak.eu/?p=12833#more-12833    Doorbraak verzet zich tegen dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden, en probeert de ervaringen en het verzet van de dwangarbeiders op te tekenen.   Eerder kwamen al verhalen naar buiten uit:- Amsterdam- Deventer- Eindhoven- Helmond- Hoogeveen- Leiden- Vlissingen Wil je ook je verhaal kwijt? Mail dan naardwangarbeid@doorbraak.eu. We kennen uit eigen ervaring de repressieve sfeer die er kan heersen op en rond de dwangarbeidplaatsen.

+Lees meer...

Daarom brengen we vanzelfsprekend alleen verhalen naar buiten waar jij expliciet toestemming voor geeft.