U, de petitionaris

Nieuws

Hoorspel moet terug op de radio

De petitionaris van de petitie Hoorspel moet terug op de radio vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Het doek voor het hoorspel lijkt te vallen. Waarom stoppen de omroepen ermee? Geen draagvlak meer, of kost het teveel geld? Wil je graag mooie verhalen horen, fictief of echt gebeurd, aangrijpende verhalen, emotioneel, spannend en amusant, teken dan de petitie! Het hoorspel verdient een nieuw leven."

https://hoorspelopradio.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

28-10-2021

Zondagavond gaat het volkomen en totaal viraal

Het is meer dan hoopgevend, zoveel ondersteuners in zo'n korte tijd, zonder pers aandacht, zonder budget, zonder geschreeuw, maar rustig, goed onderbouwd door de tekstren van het actiecomite, geen geweld of hinder voor wie dan ook. Trots mogen we zijn op de actie, op patienten die nergens hebben geklaagd, op de waardigheid en de positieve energie waarmee we pal staan voor de kernwaarden van ons vak en de bijbehorende verantwoordelijkheden .

+Lees meer...

10.000 supergemotiveerde professionals op het Malieveld. Trots op dit prachtige beroep en strijdbaar om het te beschermen tegen verloedering. Er was gezien de dreiging die uitgaat van andere acties niet of nauwelijks aandacht in de pers , vandaar dat ook deze sobere, geweldloze niet hinderende petitie volkomen en totaal viraal gaat . Een niet te missen signaal uit de grond van vele harten

Zondagochtend ging onze petitie door het dak.

De petitie gaat momenteel viraal met ruim 400 ondersteuners per uur. Dit komt door het delen.

+Lees meer...

https://toegangtothuisarts.petities.nl

Je kunt deze supergoede ontwikkeling volgen door deze pagina na een minuut te verversen, dan zie je een verschil. Ook als je zelf deelt kun je zien of er mensen uit jouw netwerk meedoen en delen. Het kan een heel positief gevoel geven. Blijf echter wel bewegen!! Pas op voor andere zaken die viraal gaan of Nederland plat kunnen leggen. Wij doen met viraal gaan het tegenovergestelde.

Veel steun, bezoek AD en afspraak Burgemeester

Dank voor alle steun van heel veel mensen. Het AD is inmiddels langs geweest voor een interview en er is een afspraak gemaakt met de Burgemeester en wethouder..

Minister Kuipers bleef in de Ministerraad.

We stonden daar met 10.000 zorgprofessionals, Huisartsen, Assistenten, Praktijkondersteuners. Daar draait het om, en de zorg draaide toch door.

+Lees meer...

Zo doen wij dat . Het is ons belang, onze diepe wens, onze roeping, ons doel dat Nederland niet plat gaat, dat hebben we in de afgelopen jaren vaak ten koste van onszelf en onze meest naasten keer op keer bewezen en ook deze keer kon Nederland op ons vertrouwen. Als de Minister, een collega, de Ministerraad niet verlaat om ons toe te spreken, om te zeggen dat wij de ruggengraat van de samenleving zijn, dan is dat teleurstellend, maar moeten wij dat positief interpreteren. Wij hoeven van deze collega niet te horen wat onze waarde is. Minister Ernst Kuipers, onze collega heeft zijn post in de Ministerraad niet verlaten en kan komende tijd keer op keer in het Parlement en in Ministerraad de stem van de zorgverlening laten horen. Met 40.000 ondersteuners kan dat in een door heel Nederland te volgen Kamerdebat. Teken dus en deel vooral, want 40.000 geregistreerde ondersteuners maakt een Kamerdebat over de kernpunten van onze demonstratie verplicht.

BOEREN in Nederland

Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israëls! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is;

2 Maar vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en bloedschulden raken aan bloedschulden.

3 Daarom zal het land treuren, en een iegelijk, die daarin woont, kwelen, met het gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels; ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden.

4 Doch niemand twiste noch bestraffe iemand; want uw volk is als die met den priester twisten.

5 Daarom zult gij vallen bij dag, ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht; en Ik zal uw moeder uitroeien.

6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

7 Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in schande veranderen.

8 Zij eten de zonde Mijns volks, en verlangen, een ieder met zijn ziel, naar hun ongerechtigheid.

9 Daarom, gelijk het volk, alzo zal de priester zijn; en Ik zal zijn wegen over hem bezoeken, en zijn handelingen hem vergelden.

10 En zij zullen eten, maar niet zat worden, zullen hoereren, maar niet uitbreken in menigte; want zij hebben nagelaten den HEERE in acht te nemen.

11 Hoererij, en wijn, en most neemt het hart weg.

12 Mijn volk vraagt zijn hout, en zijn stok zal het hem bekend maken; want de geest der hoererijen verleidt hen, dat zij van onder hun God weghoereren.

13 Op de hoogten der bergen offeren zij, en op de heuvelen roken zij, onder een eik, en populier, en iepeboom, omdat derzelver schaduw goed is; daarom hoereren uw dochteren, en uw bruiden bedrijven overspel.

14 Ik zal over uw dochteren geen bezoeking doen, omdat zij hoereren, en over uw bruiden, omdat zij overspel doen; want zij zelven scheiden zich af met de hoeren, en offeren met de snoodste hoeren; het volk dan, dat geen verstand heeft, zal omgekeerd worden.

15 Zo gij, o Israël! wilt hoereren, dat immers Juda niet schuldig worde; komt gij toch niet te Gilgal, en gaat niet op naar Beth-aven, en zweert niet: Zo waarachtig als de HEERE leeft.

16 Want Israël is onbandig, als een onbandige koe; nu zal hen de HEERE weiden, als een lam in de ruimte.

17 Efraïm is vergezeld met de afgoden; laat hem varen.

18 Hunlieder zuiperij is afvallig; zij doen niet dan hoereren; hun schilden (het is een schande!) beminnen het woord: Geeft.

19 Een wind heeft hen gebonden in zijn vleugelen, en zij zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden.

.

02-07-2022 | Petitie Uit de Europese Unie

Samendenkennsamenwerkensamendoenissamendelen.

Delendoenwesamendelendenkensamendoendoel10.000 >>Kamervragen delendoetdenkendoetdoen samendelen is vermenigvuldigen > 40.000 =Burgerinitiatief =kamerdebat . .

Ordelijke, de Zorg waardige demonstratie. En nu het vervolg.

Het hele Malieveld stond boos te fluiten toen werd medegedeeld dat Minister Ernst Kuipers had afgezegd. Een spandoek met "Het is ons ernst Ernst" brengt daar aanvankelijk geen verandering in, evenmin als het scanderen van Wij gaan naar Kuipers en Wij zijn een spoedgeval.

+Lees meer...

Een gedeelte van de demonstrerende zorgverleners pikte het niet en ging naar het Binnenhof, waar Kuipers in een paar zinnen zijn betrokkenheid toonde maar geen concreet plan had om de huisartsenzorg te redden. Er moet een Kamerdebat komen, Zorgverzekeraars moeten echt beseffen dat oplossingen moeten komen waar de problemen vandaan komen. Het Nieuwtje is dat de petitie tot en met maandag wordt verlengd in een ultieme poging 40.000 stemmen te halen zodat op basis van een Burgerinitiatief de crisis in de huisartsenzorg letterlijk op de agenda komt van de tweede kamer.

Sluiting petitie.

Helaas is zowel de Tweede als de Eerste kamer al eind mei accoord gegaan met het vrijmaken van 220 miljoen euro voor de aanschaf van aandelen AirFrance- KLM. De aandelen-emissie heeft in imiddels plaatsgevonden en zullen zijn aangeschaft.

Het is heel jammer dat ondanks de bezwaren leefden toch zo'n groot bedrag is besteed aan deze aandelen.

De petitie is daarmee achterhaald.

+Lees meer...

Het aantal ondertekeningen op het moment van de besluitvorming was ook te laag om enige invloed daarop te hebben, en dat is nog steeds het geval. Ik wil daarom de petitie sluiten en intrekken.