You, the petitioner

Updates

De actie is geslaagd

De actie is geslaagd

Reactie Minister op kamervragen Henk Nijboer (PvdA)

Omroep West 03-07-2019 Jurist-over-Parnassiamoorden-Arts-hoeft-zich-niet-achter-beroepsgeheim-te-verschuilen

Jurist over Parnassiamoorden: 'Arts hoeft zich niet achter beroepsgeheim te verschuilen'

DEN HAAG - 'Een arts hoeft zich niet achter het medisch beroepsgeheim te verschuilen', zegt jurist Theo Hooghiemstra. 'Als je weet dat er een seriemoordenaar in je instelling zit, dan ga je dat communiceren.

+Read more...

Het medisch beroepsgeheim biedt ruimte om die afweging te maken.' Hooghiemstra reageert op de petitie die Peter Verhagen is gestart, een van de nabestaanden van de Haagse Parnassiamoorden. Peter wil het medisch beroepsgeheim in moordzaken van tafel krijgen, maar privacy- en gezondheidsjuristen vinden dat geen goed idee.

GESCHREVEN DOOR Anniek Enthoven Anniek Enthoven Politie- en rechtbankverslaggever

De moeder van Peter werd in 2007 dood gevonden in de buurt van psychiatrische instelling Parnassia in Den Haag. Hij weet zeker dat het dossier van een patiënt van Parnassia antwoorden bevat over de dood van zijn moeder, maar de kliniek weigert inzage vanwege het medisch beroepsgeheim. Peter wil dat de wet wordt aangepast, waardoor artsen bij moord openheid van zaken moeten geven.

'Het belang van het medisch beroepsgeheim is groot,' legt Theo Hooghiemstra uit. Hij is jurist en expert op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder in de gezondheidszorg. 'Iedereen heeft recht op zorg, ook als je problemen hebt. Er is ook een collectief belang; denk aan mensen met infecties of soa's. Als zij niet naar een zorgverlener gaan, heb je een veel groter probleem.' Karen Siemers, privacyjurist gespecialiseerd in gezondheidszorg, is dat met hem eens. 'Als Thijs H. vermoedde dat zijn behandelaar direct naar de politie zou stappen, zou hij misschien nooit naar de instelling zijn teruggekeerd.'

Belangenafweging

Hooghiemstra is tegen afschaffing van het beroepsgeheim, maar vindt ook dat artsen zich er niet achter zouden mogen verschuilen. 'Als er een conflictsituatie is, dan mag je als arts je beroepsgeheim doorbreken. Dat is zelfs je morele plicht, vind ik.' Volgens Hooghiemstra moeten artsen steeds afwegen hoe acuut een situatie is.

Siemers vindt dat instellingen niet te rechtlijnig naar het beroepsgeheim moeten kijken. 'Het medisch beroepsgeheim is niet iets absoluuts. Het is altijd een belangenafweging.' Dat artsen zich mogelijk verschuilen achter het beroepsgeheim vindt ze te gechargeerd. 'De kern van het beroepsgeheim is geen schild maar een fundament van de gezondheidszorg.'

Concreet gevaar Karen Siemers schetst de afweging die artsen steeds moeten maken. 'Je moet als arts de patiënt een veilige omgeving bieden, ook als die patiënt een mogelijke verdachte is. Alleen wanneer er een concreet gevaar dreigt dat jij als arts kunt voorkomen door iemand in te schakelen mag je het beroepsgeheim doorbreken.'

Volgens Siemers is een wijziging van het beroepsgeheim bij moordzaken lastig. 'Het gaat om allemaal verschillende zaken. Artsen moeten geen verlengstuk van de politie worden. Het blijft een beoordeling van de arts welk belang hij of zij vooropzet. Ik denk niet dat een wetswijziging de duidelijkheid creëert die je zoekt.'

Kindermishandeling Theo Hooghiemstra legt uit dat de wet in 2013 is aangepast voor kindermishandeling. 'Toen is er een verplicht meldpunt voor kindermishandeling gekomen. Maar eigenlijk was dat onnodig. Bij een acute noodsituatie mag een arts altijd melden. Dan kom je echt niet in de rechtbank terecht omdat je het beroepsgeheim hebt geschonden.'

Hooghiemstra is niet voor een wetwijziging bij moordzaken. 'Dan krijg je straks voor iedere situatie een apart meldpunt. De wet psychische moorden, of een andere wet waarin staat wanneer het beroepsgeheim niet geldig is. Dat wordt heel ingewikkeld, dat is geen doen.' Karen Siemers is het met hem eens. 'Ik begrijp de petitie en de nabestaanden, maar dit gaat niet alleen over die ene verdachte. Het is veel breder.'

AD 28-05-2019 Kritiek op beroepsgeheim: ‘Waarom weegt het recht van de patiënt zwaarder?’

Kritiek op beroepsgeheim: ‘Waarom weegt het recht van de patiënt zwaarder?’

Nu duidelijk is dat de kliniek waar Thijs H. verbleef aanvankelijk zweeg over zijn mogelijke betrokkenheid bij een dubbele moord laait de discussie over het medische beroepsgeheim weer op.

+Read more...

‘Het beroepsgeheim is geen excuus’.

Niels Klaassen en Carla van der Wal 28-05-19, 08:15 Laatste update: 10:08 4

Peter Verhagen is ervan overtuigd dat zijn moeder Tineke, ook wel beschouwd als een van de ‘Parniassiadoden’, geen natuurlijke dood is gestorven. Maar Tineke’s zoon merkt dat het medisch beroepsgeheim een grondig onderzoek daarnaar in de weg zit. Verhagen gelooft dat Tineke -net als een reeks andere slachtoffers- op mysterieuze wijze is omgekomen in en om het terrein van de ggz-instelling Parnassia in Den Haag, maar inzage in het dossier van een patiënt die meer zou weten, kreeg de politie niet. De rechter oordeelde dat het beroepsgeheim hier zwaarder weegt.

Verhagen is nu een petitie gestart omdat hij vindt dat het medisch beroepsgeheim op de schop moet. ,,Ik vraag me af wie de baas is in Nederland: justitie of de psychiatrie? Het is enorm krom dat de rechten van patiënten zo veel zwaarder wegen dan van nabestaanden.”

Pleidooi Politiebonden pleiten ook voor een discussie over het beroepsgeheim naar aanleiding van de zaak Thijs H. Want zijn de risico’s wel goed ingeschat? Was zeker dat er geen gevaar meer dreigde toen H. zich meldde na de moorden?

En had H. in de pakweg veertien uur dat hij woensdag 8 mei rondzwierf mogelijk nog meer slachtoffers kunnen maken, verwoordt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond de vrees: ,,Het medisch beroepsgeheim is belangrijk en een groot goed, maar rechercheurs worstelen ermee. Snel handelen is na een misdrijf belangrijk. Hoe langer na een misdrijf, hoe moeilijker het is bewijs en slachtoffers vinden.’’

Expert medische privacy Theo Hooghiemstra wijst er ook op dat het beroepsgeheim ‘niet absoluut’ is. ,,Dus wat mij betreft is het geen excuus om je eigen persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid niet te nemen als er een ernstige, acute dreiging is.” Het geheim is er niet om ‘je als zorgverlener automatisch achter te verschuilen’, zegt Hooghiemstra.

Uiteindelijk bepaalt de rechter of het beroepsgeheim terecht doorbroken wordt of niet. Dat gebeurt vandaag ook bij de kwestie rond de camerabeelden van de kliniek waar H. verbleef. Justitie wil die beelden betrekken bij het onderzoek, maar GGZ-instelling Mondriaan weigert de video’s te delen, met een beroep op het verschoningsrecht. De rechter-commissaris moet dan de afweging maken tussen de medische privacy van H. en het maatschappelijk belang dat alle feiten ‘in rechte aan het licht komen’, zoals de Hoge Raad in eerdere arresten formuleerde.

https://www.ad.nl/binnenland/kritiek-op-beroepsgeheim-waarom-weegt-het-recht-van-de-patient-zwaarder~ab5bae51/

het kan nog steeds

Mocht u ideeën hebben , plannen ,suggesties voor een betaalbare zorg of aanvulling op het Nationale Zorgfonds dan hoor ik het graag..

2019-07-15 | Petition Nationaal Zorgfonds

geef nooit op >>>

Fietsen steeds minder leuk in Almere [ de fiets en bus stad van het verleden ]........medisch gezien voor mij nu opgelost door een fiets met trapondersteuning.

Ik hoop dat de heuvels minder worden., de begroeiing beter zo dat de wind minder vat op de fietsers.........en een tunnel hier en dar mag ook wel weer..

donderdag 8 augustus 2019 19:30 uur informatiebijeenkomst / Donnerstag 8. August 2019 19:30 Uhr Informationsveranstaltung

Geachte dames en heren, Sehr geehrte Damen und Herren,

Op donderdag 8 augustus 2019 19.30 uur wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis, Voorstraat 31, Wissenkerke, over de "Repowering Jacobahaven". Wie tegen dit project is, moet van de gelegenheid gebruik maken om persoonlijk bezwaar aan te tekenen.

+Read more...

Wij zullen ook ter plaatse zijn!

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke met onderwerp = het ontwerpbestemmingsplan planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkJacobahv-ON01

Die Gemeinde veranstaltet am Donnerstag, 8. August 2019 um 19:30 Uhr eine Informationsveranstaltung zum "Repowering Jacobahaven". Jeder, der gegen dieses Projekt ist, sollte die Gelegenheit nutzen und seine Einwände dort persönlich vorbringen. Wir werden auch vor Ort sein!

Wichtig ist auch, dass Sie bei der Gemeinde bis spätestens zum 14.08.2019 eine schriftliche Beschwerde einreichen. Die Adresse lautet: an het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke, Nederland mit Betreff (Wichtig!) = het ontwerpbestemmingsplan planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkJacobahv-ON01 (Fax: +31 113 377 300). Bitte auf Niederländisch einreichen (- auf Deutsch verfassen und z.B. mit deepl.comübersetzen).

De belangrijkste informatie over het project uit de toepassing Dit zijn alle citaten uit de documenten die door e-connection zijn voorgelegd / Opmerkingen & aanvullingen zijn ophet Website "red het Banjaardstrand" blauw gemarkeerd!

Die wichtigsten Informationen zu dem Projekt aus dem Antrag (Dies sind alles Zitate aus den eingereichten Dokumenten von e-connection / Kommentare & Ergänzungen sind auf der Website "Rettet den Banjaardstrand" blau gekennzeichnet)

De bouwkosten (windturbines en civiele werkzaamheden) worden op dit moment geschat op circa € 8.811.000,-

Die Baukosten (Windkraftanlagen und Tiefbauarbeiten) werden derzeit auf ca. 8.811.000 € geschätzt.

Bestemmingsplan Citaat „verordening ruimte provincie Zeeland" (augustus 2012!) - Bestemmingsplan Noord-Beveland = augustus 2013! "Art. 2.4 In dit artikel worden regels gegeven voor windturbines. Die mogen worden geplaatst binnen op kaart 3 aangegeven locaties. De kaart bevat overigens geen exacte begrenzing van de locaties. Er zijn slechts 'stippen' op de kaart aangegeven. Gemeenten mogen de locaties zelf in hun bestemmingsplannen begrenzen. Het beleidsdoel is hoge windturbines alleen toe te laten binnen begrensde locaties en niet overal in het landelijk gebied (aantasting landschap door verspreide ontwikkeling voorkomen). Kleinere turbines (tot 20 meter hoog) mogen gemeenten ook elders toelaten.“

In de regels van de provincie wordt uitdrukkelijk verwezen naar de mogelijkheid voor de gemeente om haar activiteiten individueel vorm te geven. Het besluit van de provincie dateert van augustus 2012 - het bestemmingsplan van de gemeente werd in augustus 2013 opgesteld. Het is dan ook oneerlijk waarom er nu een ontheffing zou moeten worden verleend!

In het Bestemmingsplan is zelfs de ashoogte beperkt tot maximaal 82 meter! - Bron: "Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Regels" "16.2 Bouwregels De gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels: a. de ashoogte van windturbines bedraagt maximaal 82 meter; b. de bouwhoogte van overige voorzieningen bedraagt maximaal 3 meter; c. de capaciteit per windturbine bedraagt maximaal 3 MegaWatt, met dien verstande dat de gezamenlijke capaciteit per windpark maximaal 14,9 MegaWatt bedraagt."

Daarom moet er een uitzondering worden gemaakt - wij verdedigen ons hiertegen!

Bestemmingsplan / Flächennutzungsplan Zitat " verordening ruimte provincie Zeeland" (August 2012!) - Bebauungsplan Noord-Beveland = August 2013! "Art. 2.4 In diesem Artikel werden Regeln für Windkraftanlagen gegeben. Diese können in folgenden Bereichen platziert werden: auf der Karte 3 angegebene Standorte. Die Karte enthält keine genaue Grenze der Standorte. Es gibt nur "Punkte" auf der Karte. Die Gemeinden dürfen die Standorte selbst in ihren Bebauungsplänen bestimmen. Das politische Ziel ist es, nur die Nutzung hoher Windturbinen durch die Betreiber zuzulassen innerhalb enger Grenzen und nicht überall im ländlichen Raum (Landschaftsschäden durch verstreute Standorte). (z.B. durch weitreichende Entwicklung). Kleinere Turbinen (bis zu 20 Meter hoch) können die Gemeinden auch anderswo erlauben."

Die Bestimmungen der Provinz verweisen ausdrücklich auf die individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Gemeinde. Der Beschluss der Provinz stammt vom August 2012 - der Flächennutzungsplan der Gemeinde wurde im August 2013 erstellt. Wieso dann jetzt eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden soll, ist unredlich!

Im Bestemingplan (entspricht dem deutschen Flächennutzungsplan) wird sogar die Masthöhe auf maximal 82 Meter begrenzt! - Quelle: "Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Regels":

"16.2 Bauvorschriften Für die Gebäude und Anlagen müssen folgende Regeln eingehalten werden: a. Die maximale Masthöhe von Windkraftanlagen beträgt 82 Meter; b. Die maximale Bauhöhe anderer Einrichtungen beträgt 3 Meter; c. die maximale Leistung pro Windturbine beträgt 3 MegaWatt, mit der Maßgabe, dass die kombinierte Kapazität pro Windpark 14,9 Megawatt nicht übersteigt."

Daher muss eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden – gegen diese wehren wir uns!

Geluid / Lärm geluidsbelasting in de nieuwe situatie Die Lärmkarte der neuen Turbinen

Cumulatieve geluidsbelasting na realisatie van de nieuwe windturbines (Lcum) In het MER is onderzocht wat de verandering wordt van het akoestische klimaat in het plangebied als gevolg van de nieuwe windturbineopstelling. Dit is gedaan door aan de hand van de methode Miedema alle relevante geluidsbronnen bij elkaar op te tellen en te vergelijken met de nieuwe situatie, zie figuur 5.2. Op basis van de methode Miedema wordt het huidige akoestische klimaat als zeer slecht beoordeeld. De nieuwe windturbines brengen daar qua geluidsbelasting geen verandering in.

Kumulative Lärmbelastung nach dem Bau der neuen Windkraftanlagen (Lcum) Das MER untersuchte die Veränderung des akustischen Klimas im Planungsgebiet als Folge der neuen Aufstellung der Windturbinen. Dies geschah durch die Verwendung der Miedema-Methode, um alle relevanten Lärmquellen zu addieren und mit der neuen Situation zu vergleichen, siehe Bild 5.2. Basierend auf der Miedema-Methode wird das aktuelle akustische Klima als sehr schlecht bewertet. Daran ändern die neuen Windkraftanlagen nichts in Bezug auf den Geräuschpegel. geluidscontouren cumulatatieve geluidsbelasting

De geluidsbelasting van recreatiewoningen in het park de Banjaard en de camping Anna Friso is eveneens hoog. Recreatiewoningen en campings hoeven echter formeel niet aan geluidsnormen getoetst te worden. Gezien de hoge belasting beveelt de Commissie aan te onderzoeken of hier (toch) verbeteringen mogelijk zijn. Deze informatie kan dan nog een rol spelen bij afwegingen over dit deelproject.

Auch die Lärmpegel der Ferienhäuser im Banjaard-Park und auf dem Campingplatz Anna Friso sind hoch. Freizeithäuser und Campingplätze müssen jedoch nicht formell nach Lärmstandards geprüft werden. Angesichts des hohen Belastungniveaus empfiehlt die Kommission zu prüfen, ob in diesem Bereich Verbesserungen vorgenommen werden können oder nicht. Diese Informationen könnten dann bei der Betrachtung dieses Teilprojekts eine Rolle spielen.

Slagschaduw / Schlagschatten

Bij de normstelling ten aanzien van schaduwwerking wordt aangesloten bij de Activiteitenregeling. In de Activiteitenregeling is voorgeschreven dat een windturbine moet zijn voorzien van een automatische stilstandvoorziening indien de afstand tussen de windturbine(s) en woningen of andere slagschaduwgevoelige objecten minder dan 12x de rotordiameter bedraagt en indien de gemiddelde schaduw meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten valt op een raam van een gevoelig object. Dit is vertaald in een toetswaarde voor de maximale schaduwduur van 6 uur per jaar. Een dergelijke norm kan met een contour in een kaartbeeld worden weergegeven. De mate van slagschaduwhinder wordt in de Activiteitenregeling voorts enkel genormeerd voor geluidsgevoelige objecten. Recreatiewoningen, kampeerterreinen en de delen van het plangebied die in gebruik zijn voor de teelt van zeewier zijn geen geluidsgevoelige objecten.

Die Normen für Schattenwirkungen sind an die Aktivitätsverordnung angepasst. Die Aktivitätsverordnung schreibt vor, dass eine Windturbine mit einer automatischen Abschaltvorrichtung ausgestattet sein muss, wenn der Abstand zwischen der(n) Windturbine(n) und Häusern oder anderen Gegenständen, die empfindlich auf Schlagschatten reagieren, weniger als das Zwölffache des Rotordurchmessers beträgt und wenn der durchschnittliche Schatten mehr als 20 Minuten lang für mehr als 17 Tage pro Jahr auf ein Fenster eines empfindlichen Objekts fällt. Dies wird in einen Testwert für die maximale Schattendauer von 6 Stunden pro Jahr umgesetzt. Ein solcher Standard kann durch eine Kontur in einem Kartenbild dargestellt werden. Der Grad der Schlagschattenbelästigung ist nur für geräuschempfindliche Objekte in der Aktivitätskontrolle normiert. Ferienhäuser, Campingplätze und die für den Algenanbau genutzten Teile des Plangebietes sind keine lärmsensiblen Objekte.

slagschaduw in de nieuwe situatie Schlagschatten in der neuen Situation – die gelbe Linie gibt die Grenze vor, in deren Schlagschatten von mehr als 6 Stunden auftreten kann

Slagschaduw / Schlagschatten Het aantal slagschaduwuren in de nieuwe situatie is hoger dan in de bestaande situatie. Bij de uiteindelijke selectie van het nieuwe turbinetype moet een nieuwe stilstandsregeling bepaald worden.

Die Anzahl der Schlagschattenstunden in der neuen Situation ist höher als in der bestehenden Situation. Bei der Endauswahl des neuen Turbinentyps muss eine neue Stillstandsregelung festgelegt werden.

Natuurgebieden / Naturschutzgebiete Het project bevindt zich tussen twee beschermde natuurgebieden (Voordelta en Ooster-schelde). Uit het MER blijkt dat het project negatieve effecten heeft op beschermde soorten zoals meeuwen, steltlopers, vleermuizen en zeehonden. Ook is aangegeven dat sommige in-formatie over de gevolgen voor de natuur nog ontbreekt, zoals over vogel- en vleermuisaan-tallen. Maatregelen om effecten te beperken, zoals tijdelijk stilzetten van turbines, zijn vol-gens het MER vanwege kennisleemtes in ieder geval (voorlopig) nog nodig om slachtoffers onder vleermuizen te beperken. ...Uit voorzorg wordt daarom voorlopig ge-werkt met een stilstandvoorziening in de periode januari – augustus

Das Projekt liegt zwischen zwei Naturschutzgebieten (Voordelta und Oosterschelde). Die MER zeigt, dass das Projekt negative Auswirkungen auf geschützte Arten wie Möwen, Watvögel, Fledermäuse und Robben hat. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass einige Informationen über die Folgen für die Natur noch fehlen, wie z.B. über Vogel- und Fledermauszahlen. Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen, wie z.B. die vorübergehende Abschaltung von Turbinen, sind nach der MER aufgrund von Wissenslücken zur Begrenzung der Opferzahlen bei Fledermäusen ohnehin (vorerst) noch erforderlich. ...Vorsichtshalber werden daher im Zeitraum Januar - August vorsorglich Stillstandseinrichtungen eingesetzt

**resultaat / Fazit: Door extra stilstandstijden voor de bescherming van de natuur (vleermuizen, etc.) en om te beschermen tegen nog meer schaduwen, wordt de efficiëntie van de installatie echter verminderd! Zonder subsidies geloven wij niet dat de investering economisch verantwoord is.

Daarom is de locatie niet geschikt volgens de beschikbare feiten.

Durch zusätzliche Stillstandzeiten zum Schutz der Natur (Fledermäuse, etc.) und zum Schutz vor noch mehr Schlagschatten, verringern aber die Effizienz der Anlage! Ohne Subventionen ist die Anlage unserer Einschätzung nach nicht wirtschaftlich.

Somit ist der Standort nach den vorliegenden Fakten ungeeignet.**

Bewaar het Banjaardstrand bij ons en dien een schriftelijke zienswijze in! Bitte retten Sie gemeinsam mit uns den Banjaardstrand und reichen Sie eine schriftliche Beschwerde auf niederländisch (z.B. übersetzt durch ein Online-Übersetzer wie deepl.com) ein!

Hartelijk dank! Anke Urban / Petitionaries - Initiatief "Red het Banjaardstrand"

Vielen Dank! Anke Urban / Petitionaries - Initiative "Rettet den Banjaardstrand"

Over de 400 handtekeningen

Het gaat niet heel hard meer, maar d'r komen nog steeds handtekeningen bij. Helemaal top, op naar de 500.

2019-07-14 | Petition Stadsbus Meppel moet blijven