You, the petitioner

Updates

De actie is geslaagd

De actie is geslaagd

Overhandigd aan de gemeenteraad van Hengelo

Deze petitie is overhandigd aan de gemeenteraad van Hengelo en in behandeling..

Tijdelijke maatregelen, later drempels

In 2019 is onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen voor de veiligheid bij vijf oversteken voor fietsers en voetgangers op de Goudse Houtsingel. Door het verkeerscirculatieplan neemt het autoverkeer hier toe.

+Read more...

Omdat binnen afzienbare tijd de speelplaats wordt geopend voeren we tijdelijke maatregelen uit. Een definitieve invulling met busvriendelijke drempels volgt.

Bron: Bijlage besluit B&W-Gouda dd 17 december 2019

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Geachte leden van de Gemeenteraad Gouda,

Met instemming hebben wij kennis genomen van het besluit van B&W om begin 2020 korte termijn maatregelen te nemen op de Goudse houtsingel. Dit zien wij als een eerste stap om de oversteken van de Goudse Houtsingel veiliger te maken.

Op 12 december 2018 boden wij de verantwoordelijk wethouder Niezen een petitie aan, met het verzoek om de vijf oversteken veiliger te maken. Sindsdien is, mede dankzij het onderzoeksrapport van Sweco afgelopen zomer (besloten door de wethouder), het belang voor u allen duidelijk geworden. Er is dus sinds het indienen van de petitie een jaar verstreken.

Met name willen wij over die periode onze dank uitspreken voor de inspanningen van uw raadsleden Eppy Boschma en Max de Groot (begin 2019), Frederiek van Stroop Renen, Martijn van der Wind en Max de Groot dit najaar. Eveneens willen wij langs deze weg wethouder Niezen en de heer Mette Corsel danken voor de geboden gelegenheden tot overleg en het leveren van onze inbreng.

De volgende stap om de vijf oversteken veiliger te maken, zal samenvallen met de langere termijn van het realiseren van het nog vast te stellen verkeerscirculatieplan.

Wij rekenen er op daarover met u allen in gesprek te blijven via de daarvoor te banen wegen.

Voor het overige wensen wij u een fijn kerstreces.

Vriendelijk groetend,

de klankbordgroep Veiliger oversteken Goudse Houtsingel, Peter Bos, Fietsersbond Wilfred Franken Martin Kist Gerard Voskuilen

2019-12-22 | Petition Veilig(e) oversteken Goudse Hout

Rapport Traktaat van Wassenaar in boekvorm door Calbona uitgegeven, en is nu te bestellen.

Rapport Traktaat van Wassenaar in boekvorm door Calbona uitgegeven, en is nu te bestellen.

Vele vragen via de telefoon, per email , brieven op ICM stand komen op de redactie binnen, daarom werd besloten tot uitgave boekvorm. Al uw vragen worden met dit rapport beantwoord, ook de wijze waarop de uitbetaling worden voorgesteld.

+Read more...

De stappen die al zijn ondernomen, en de nog te nemen stappen.

Het boek is bestemd voor de groep die het verdrag traktaat van Wassenaar niet kent, de groep die de petitie hebben ondertekend. En de groep die zich hebben ingeschreven als deelnemer van de claimorganisatie ACTW – 66. Wie hebben aan het rapport gewerkt? Bestuur van Nines Zuid, ICM redactie team, en team advocaten.

Om de feiten boven tafel te krijgen werd als leidraad het document “To forget of a promise for the Future" van het Ministerie van Buitenlandse zaken gebruikt. Bij de onderzoeken van de feiten zijn uiteraard mensen ondervraagt. Zo geeft meer dan 15.000 aan nooit van het verdrag te hebben gehoord. Dit wordt min of meer ondersteund door WOB – verzoeken aan de andere Ministeries o.a. Economische zaken.

Het rapport geeft ook aan de momenten dat de NL Staat mogelijkheid had om openbaar te maken. Ook komt aan de orde wat de waarde nu is van het bedrag van traktaat dat in 1966 werd gesloten. Voor de opwaardering van het vermogen (689 miljoen – 39 miljoen) zijn verschillen rekenmethodes. Voor de hand liggend is uiteraard voor welk percentage de 689 miljoen had op de begroting van de miljoenennota 1966 . Niet de rente maar deze percentage dient vervolgens tegen de miljarden van nota 2019 te worden aan gehouden.

Rapport gaat in welke stappen reeds zijn ondernomen in fase I , welke stappen voor Fase II. Niet onbelangrijk is dat wordt voorgesteld de uitbetaling conform het model Het Gebaar te hanteren, dus niet conform de uitdelingswet van Traktaat.

Kortom dit rapport geeft u het inzicht wat zoal staat te gebeuren.

Het rapport boek onder het ISBN nummer 978-94-92575-18-0 is nu te bestellen via schwab@ICM-online.nl . Prijs 50 euro inclusief verzendkosten,

Bestelformulier rapport boek Rapport traktaat van Wassenaar onder het ISBN nummer 978-94-92575-18-0

Aantal ____________ exemplaren

Naam ___________________________________________________________________

Adres____________________________________________________________________

Postcode _________________________________________________________________

Woonplaats _______________________________________________________________

Telefoon __________________________________________________________________

Formulier kan U ook sturen naar F.Schwab/ICM wouterskampen 68 - 3849 BC Hierden

KVK - nummer 72173122

Bijna 300 handtekeningen!

Fantastisch dat het zo ondersteund wordt!

Wil je nog meer helpen? Deel de petitiepagina met je vrienden en familie!

https://a2afritbreukelen.petities.nl.

De koning heeft de brief over de petitie gelezen.

In de brief die ik naar het Kabinet van de Koning stuurde maakte ik melding van het bestaan van de petitie, in de hoop dat dit het nut ervan ten goede zal komen. Met een redelijk egocentrische regering die het totaal niet boeit dat de problemen onder de bevolking zich al jaren opstapelen wilde ik niet het risico lopen dat de petitie wegens te weinig ondertekeningen of om andere redenen niet onder de aandacht van de koning zou komen.

+Read more...

Of het helpt weet niemand, we hebben wat het negeren van het volk genoeg gezien om ons geen illusies te maken. Toch ben ik blij met de ontvangst van het (standaard)briefje waarin staat dat de Koning de brief heeft ontvangen én heeft gelezen. Dat is mooi, want dat was het enige wat ik op dat moment van hem verlangde.

Blijf link naar de petitie dus regelmatig delen, baat het niet, schaden doet het in elk geval niet. En helemaal nutteloos zal het vanaf nu ook niet meer zijn!

notulen van voorlichtingsavond 6 november en aanpassingen voorgesteld door het Buurtcomité

Geachte bewoners van de Geuzenkade (buurt),

Afgelopen week ontvingen wij de notulen van de bewonersvoorlichtingsavond die plaatsvond op 6 november. Deze notulen zijn opgesteld door mevrouw Ter Maat de omgevingsmanager werkzaam bij de gemeente.

+Read more...

Wij hebben in daarop met het buurtcomite een reactie gestuurd met opmerkingen en aanpassingen m.b.t. de notulen. Er zijn ons inziens hier en daar bewoordingen gebruikt die niet overeenkomen met de zorgen van de buurtbewoners welke op die avond zijn geuit. Wij hebben mevrouw Ter Maat verzocht de notulen aan te passen of onze opmerkingen als addendum toe te voegen. Mevrouw Ter Maat heeft toegezegd deze te bekijken en hierop terug te komen in januari.

Hieronder vindt u de notulen en onze voorgestelde aanpassingen:

Notulen voorlichtingsavond als pdf

Aangepaste notulen voorlichtingsavond als pdf

Wij houden jullie op de hoogte!

mvg Buurtcomité 'Red de Geuzenkade'

Vrouw knalt op trekkerfile en haar ambulance wordt tot twee keer toe door boeren gehinderd.

Ter illustratie van het belang van hard ingrijpen van de overheid bij de grensoverschrijdende manier van protesteren van een deel van de boze boeren. Gisterenavond liepen de boerenacties in Groningen behoorlijk uit de hand.

+Read more...

Een vrouw uit Bad Nieuweschans raakte gewond toen ze de door de boeren veroorzaakte file niet meer kon ontwijken en op de trekkers klapte.

Dagblad van het Noorden

Vervolgens werd haar ambulance tot twee keer toe door boeren gehinderd. De politie Groningen verklaarde hetvolgende: "Toen de ambulancechauffeur de landbouwvoertuigen wilde passeren werd deze gehinderd en kon door hard te remmen een aanrijding voorkomen. Later die avond is de 17-jarige jongeman aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit incident. De ambulancechauffeur doet aangifte."

Politie Groningen op Twitter

2019-12-19 | Petition BoerenBeu