U, de petitionaris
Anouk moet blijven

Verleng contract van Anouk als directeur Schoenenkwartier

2.018 ondertekeningen

Twee jaar geleden is Anouk van Heesch met veel lof binnen gehaald als directeur van het Schoenenkwartier en heeft het in zeer korte tijd tot een succes gebracht. Dankzij haar netwerk staat het museum ook landelijk op de kaart. Zij wordt door iedereen op handen gedragen.

Het is vijf voor twaalf en door deze petitie te ondertekenen kunnen wij samen een duidelijk signaal afgeven aan het bestuur en de gemeente Waalwijk.

Petitie

Wij

Inwoners van Waalwijk eo, vrienden Schoenenkwartier, donateurs, vrijwilligers en schoenindustrie.

 

constateren dat:

  • Wat is er door Anouk en haar team keihard gewerkt, van 's morgens vroeg tot laat in de avond, jaren aan een stuk en dat met grote gedrevenheid en veel passie.
  • Met als eindresultaat een museum en een directeur waar wij als Waalwijk trots op mogen zijn.
  • Het museum heeft deze week de 10.000ste bezoeker mogen ontvangen. Een kers op de taart voor al het vele werk dat er verricht is.
  • Er moet iets vanuit de gemeenschap gebeuren om duidelijk te maken dat wij het niet eens zijn met om haar contract niet te verlengen!

 

en verzoeken

heroverweeg het besluit om haar contract niet te verlengen en draai het terug. Anouk van Heesch moet blijven.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Waalwijk 
Petitieloket:
Einddatum:
06-12-2022 
Petitionaris:
Christine Vesters  

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Oproep aan College, Gemeenteraad Waalwijk en bestuur Schoenenkwartier

Oproep aan College, Gemeenteraad van Waalwijk en Bestuur Schoenenkwartier.

Eindelijk was er dan de opening van het nieuwe museum in het hart van Waalwijk. Het bezoek van grote aantallen zeer enthousiaste bezoekers overtrof alle verwachtingen.

+Lees meer...

De lovende persberichten in landelijke - en regionale kranten en op sociale media werden versterkt door de verhalen van trotse Waalwijkers over het prachtige nieuwe museum. De loftrompet werd gestoken over een alom aanwezige, zeer toegankelijke en enthousiaste directeur met haar energieke team, ondersteund door een groot aantal gemotiveerde vrijwilligers. Geen wanklank was er te horen. Een mooier begin van een uitdagende functie als directeur en staf is er niet te bedenken. Het bestuur heeft destijds uit een groot aantal kandidaten deze directeur gekozen, waarschijnlijk om haar goede kwaliteiten. Visie, doortastendheid en creativiteit zijn eigenschappen die in de omgeving van een leder- en schoenen Kwartier niet misstaan. Directie en haar team hebben bewezen daarover in hoge mate te beschikken. Bij musea zijn de bezoekersaantallen van eminent belang, ze vormen de basis voor een gezonde bedrijfsvoering. Ook daar is de directie meer dan in geslaagd, getuige de indrukwekkende aantallen bezoekers (10.000) in de eerste maanden na de opening. Ook uw Raad heeft in het verleden veel terechte vragen over de te verwachte aantallen bezoekers gesteld. Om deze aantallen ook in de toekomst veilig te stellen is er creativiteit en daadkracht vereist. Bezoekers moeten blijven komen en daar is de huidige directeur de juiste persoon voor om dat ook waar te maken. Er is dus op de plek van de directeur geen persoon gewenst die alleen maar op de winkel past. Een museale achtergrond en een hoge mate van creativiteit zijn essentieel!

En dan na de geweldige opening van het Schoenenkwartier, als een donderslag bij heldere hemel, verschijnt er een persbericht dat de directeur na 1 december a.s. niet meer gewenst is. Dat moet toch zeker een vergissing zijn! Niemand begrijpt deze beslissing van het bestuur. Dus wordt het speculeren: Toch niet genoeg kwaliteiten? Te weinig financieel onderlegd? Het botert niet tussen Bestuur en Directie? De vele vragen zonder duidelijke antwoorden roepen alleen maar reacties en onbegrip op.

Ook bij ons, een groep verontruste burgers, die tijdelijk het ‘Comité Goed Bestuur Schoenen-kwartier’ hebben gevormd, zijn er veel vraagtekens over de werkelijke reden van het niet verlengen van het contract van de directeur.

Het blijkt onmogelijk te achterhalen wat er werkelijk speelt. Het bestuur geeft geen opening van zaken vanwege privacy, maar dat versterkt nu juist de onrust. Ook al blijven de verschillende bronnen gesloten, het beeld wordt bij het comité steeds helderder. We constateren feiten, hebben vragen en een voorstel. We hebben voor U alles op een rij gezet:

• Er is een bestuur dat uit slechts twee personen bestaat. Dat bestuur neemt dan in deze kwestie voor de directeur verregaande stappen zonder dat voor betrokkene helder is hoe dit besluit tot stand is gekomen. • Het bestuur wil het bestaande model van een bestuur met een directeur transformeren naar een raad-van-toezicht model. De invoering van dat besluit werd uitgesteld en is nu nog ‘in voorbereiding ‘. Daardoor is al te lang sprake van een onzuivere situatie. Hoe staat het nu met deze transitie? Wie bereidt dat voor? Wie stelt de nieuwe statuten vast? • Er is naast het bestuur ook sprake van een stuurgroep met onder andere een wethouder, gemeentesecretaris, ambtenaren, bestuursleden en directeur die in de bouw- en startperiode het bestuur en/of de directeur adviseerde bij zaken die rond de opening konden spelen. In deze heikele kwestie tussen bestuur en directeur is de stuurgroep niet gehoord. Gaat dat alsnog gebeuren? • Inmiddels zijn kandidaten voor de nieuwe RvT geworven. Hun namen zijn nog niet bekend, terwijl de code voor goed bestuur juist transparantie en openheid propageert. Hoe kan de nieuw te vormen raad van toezicht voldoende vertrouwen en draagvlak creëren? • Er is een vertrouwensbreuk in het bestuur (gezamenlijke bevoegd) en de directeur ontstaan. Ook over deze kwestie is meer transparantie en betere verantwoording gewenst. • Er is inmiddels niet alleen onrust bij museummedewerkers maar ook een groot aantal vrijwilligers overweegt te vertrekken als de huidige directeur wordt ontslagen. Datzelfde gaat gebeuren met een aantal sponsoren, die ook aangeven de sponsoring te zullen stoppen. Hoe gaat u deze leegloop opvangen in een cruciale periode voor het Schoenenkwartier zo kort na de opening? • Ook daarbuiten komen vrienden van het Schoenenkwartier in actie. De directeur wil zich formeel verweren tegen de motieven waarop haar contract niet wordt verlengd en beroept zich op afspraken en toezeggingen waaraan geen gevolg is gegeven. • Recent is deze directeur nog door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek over de meest actuele cijfers. Deze cijfers kwamen op de gemeente helder én positief over.

Kortom: Als er geen oplossing wordt gevonden dreigt er niet alleen escalatie, maar ook een juridische procedure die voor het museum en daarmee de Waalwijkse gemeenschap grote financiële gevolgen kan hebben. Bovendien zou dat schadelijk zijn voor de reputatie van het Schoenenkwartier en voor alle personen die bij deze zaak betrokken zijn. In deze belangrijke opstartperiode dient er rust en saamhorigheid te zijn. De wankele bestuurdersconstructie voldoet volgens ons Comité niet aan de eisen voor goed bestuur en heeft een groot afbreukrisico. Het is van belang dat hieraan snel een eind komt en dat de kwestie tussen bestuur en directeur opnieuw wordt beoordeeld.

Zowel het college als de raad hebben hierin hun verantwoordelijkheid om de besteding van het jaarlijkse subsidie ad € 1,16 miljoen (2022) bij een stichting waar conflicten zijn, goed te controleren en bij te sturen als dat nodig is. Het gaat uiteindelijk om veel gemeenschapsgeld.

Wij vragen de bestuursleden van het Schoenenkwartier om ruimte te maken voor een oplossing en geven het college, de raad en het bestuur van het museum de volgende procedure in overweging:

• De voorzitter van de stuurgroep nodigt op korte termijn betrokkenen uit voor een bijeenkomst, waarbij namens elke raadsfractie een vertegenwoordiger als auditor aanwezig kan zijn. Het inzetten van een mediator is gewenst. Daarvoor lijkt, naar onze mening, de Nederlandse Museumvereniging, die de belangen van 450 brancheorganisaties behartigt, de meest aangewezen instantie. Die bijeenkomst heeft als doel om de procedure vast te stellen om tot een helder bestuursmodel en bestuurlijke invulling te komen Dus graag een oplossingsgerichte actie. In die bijeenkomst kunnen dan de beoogde raad van toezicht kandidaten zich presenteren. • De huidige bestuursleden benoemen direct daarna de beoogde raad van toezichtleden in het bestuur en dragen hun taken en verantwoordelijkheden per direct aan hen over. • Het nieuw gevormde bestuur zal de omvorming van het bestuursmodel naar het raad van toezichtmodel oppakken en vormt zich na een informatieronde bij gemeente/politiek, personeel, vrijwilligers, directeur en andere direct betrokkenen. Bovendien zal zij een oordeel formuleren over de invulling van de bestuursfunctie (nu nog: de directiefunctie) na de omvorming. Naar verwachting komt het doen en laten bij het Schoenenkwartier dan snel in een rustiger vaarwater en kan het museum gaan doen waar het goed in is: het tentoonstellen van prachtige museale objecten, het ontwikkelen van een breed programma voor de Maaklabs en het Kenniscentrum. Kortom een Museum Plus, waarmee vele nog te verwachte bezoekers een onvergetelijke dag in Waalwijk kan worden bezorgd. Moge deze wens snel waarheid kunnen worden.

Dank voor uw aandacht, namens het (ad hoc) Comité “Goed Bestuur Schoenenkwartier”,

Christine en Jan Vesters, Jan Dumoulin, Nico Klerx, Hans Brekelmans, Kees Verschure, Charles Bergmans, Joep Hamburg.

10-09-2022

Tekst Overhandiging Petitie aan voorzitter van de Raad!

Geachte Leden van de gemeenteraad, Waalwijk; 8 sept.2022

Namens alle meer dan 1900 betrokken en verontruste ondertekenaars van de petitie, “ Verleng contract Anouk als directeur Schoenenkwartier”, wil ik de Raad de voorlopige tussenstand van deze petitie op papier overhandigen.

Graag wil ik u toelichten wat de redenen zijn geweest waarom we deze petitie te zijn gestart.

Het nieuws in het Brabants dagblad, “Directeur Schoenenkwartier vertrekt tegen haar zin in” Waarom? Dat weet je zelf ook wel zeiden ze tegen Anouk, en daarmee moest ze het doen ?

Dit kwam niet alleen bij mij in als een donderslag bij heldere hemel, maar ook bij de personeelsleden , de vrijwilligers en een groot aantal inwoners van Waalwijk en ver daarbuiten. Een directeur die door iedereen op handen gedragen wordt en er samen met haar team en vrijwilligers heel hard aan heeft gewerkt om te komen tot het uiteindelijke resultaat…….

+Lees meer...

Een museum, Het Schoenenkwartier waar wij als Waalwijk heel trots op zijn.

Om een zeer capabel gebleken directeur, twee maanden na de opening, nu zomaar aan de kant te zetten omdat één bestuurslid van het voltallige tweekoppige bestuur besluit dat er nu een nieuwe fase is bereikt, wat dat dan ook in mag houden, wordt door een groot gedeelte van de gemeenschap niet geaccepteerd.

Het museum is van de hele samenleving! De verantwoordelijkheid voor dit museum zou gezamenlijk gedragen moeten worden door, museumbestuur, directie, en de gemeente Waalwijk.

De Waalwijkse samenleving die 11 miljoen heeft toevertrouwd aan een bestuur om dit museum in stand te houden. Veel gemeenschapsgeld en waar jaarlijks ook veel gemeenschapsgeld naar toe gaat!

Het kan daarom toch niet zijn, dat de gemeente zich volledig afzijdig houdt, en zich niet zou mogen bemoeien met de ontstane situatie, die het imago van het museum zo enorm schaadt?

Waarom wordt de nieuwe bestuursstructuur met de Raad van Toezicht niet ingesteld? Dat had veel eerder, nog voor de opening van het museum moeten gebeuren. Misschien ligt daar de oplossing voor de impasse en het conflict dat is ontstaan!

Alle redenen dus, ook aan u, om onze bezorgdheid te uiten middels een petitie die voor het bestuur en andere geïnteresseerden zichtbaar is onder de naam: “ Verleng contract van Anouk als directeur van het Schoenenkwartier op de site: petities.nl

Wij vragen de Raad, het college, en de burgemeester, namens alle ondertekenaars van de petitie een bemiddelende rol te spelen en hopen dat het signaal, dat uit deze petitie wordt gegeven, bijdraagt tot een goed einde voor alle betrokkenen in deze voor Het Schoenenkwartier en Waalwijk negatieve situatie!

Ondergetekende, Met vriendelijke groet, Christine Vesters, Petitionaris

10-09-2022

Uitnodiging bijwonen Podiumbijeenkomst Gemeenteraad Waalwijk.

De tussenstand van de petitie wordt overhandigd aan het bestuur en de Gemeenteraad. Dit gaat plaats vinden op,

Donderdag 8 September 2022 Podiumbijeenkomst in de raadzaal van Gemeentehuis Waalwijk Tijd: 19.30 uur Adres: Taxandriaweg 6 , bezoekersingang Winterdijk.

Podiumbijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk en iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze overhandiging.

Graag nodig ik dan ook iedereen, die het schoenenkwartier, Anouk, het team en de vele onmisbare vrijwilligers en warm hart toe dragen, hiervoor uit ! We laten zien waar we voor staan! Samen sterk!

Hoop u donderdag 8 september te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Christine Vesters .

07-09-2022