U, de petitionaris
Anouk moet blijven

Verleng contract van Anouk als directeur Schoenenkwartier

2.018 ondertekeningen

Twee jaar geleden is Anouk van Heesch met veel lof binnen gehaald als directeur van het Schoenenkwartier en heeft het in zeer korte tijd tot een succes gebracht. Dankzij haar netwerk staat het museum ook landelijk op de kaart. Zij wordt door iedereen op handen gedragen.

Het is vijf voor twaalf en door deze petitie te ondertekenen kunnen wij samen een duidelijk signaal afgeven aan het bestuur en de gemeente Waalwijk.

Petitie

Wij

Inwoners van Waalwijk eo, vrienden Schoenenkwartier, donateurs, vrijwilligers en schoenindustrie.

 

constateren dat:

  • Wat is er door Anouk en haar team keihard gewerkt, van 's morgens vroeg tot laat in de avond, jaren aan een stuk en dat met grote gedrevenheid en veel passie.
  • Met als eindresultaat een museum en een directeur waar wij als Waalwijk trots op mogen zijn.
  • Het museum heeft deze week de 10.000ste bezoeker mogen ontvangen. Een kers op de taart voor al het vele werk dat er verricht is.
  • Er moet iets vanuit de gemeenschap gebeuren om duidelijk te maken dat wij het niet eens zijn met om haar contract niet te verlengen!

 

en verzoeken

heroverweeg het besluit om haar contract niet te verlengen en draai het terug. Anouk van Heesch moet blijven.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Waalwijk 
Petitieloket:
Einddatum:
06-12-2022 
Petitionaris:
Christine Vesters  

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Vragen aan het College van Burgemeester en wethouders door fractie Samen Waalwijk

Aan het college van Burgemeester en wethouders Waalwijk, 2 september 2022 Onderwerp: vragen ex art. 47 RvO over: niet verlengen arbeidsovereenkomst directeur Schoenenkwartier/rol gemeente bij het museum.

Geacht college,

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het vertrouwelijke bericht dat het bestuur van het Schoenenkwartier heeft besloten om de arbeidsovereenkomst met de directeur per 1 december 2022 niet te verlengen.

+Lees meer...

De woordvoerder van het bestuur geeft hiervoor geen verklaring. De directeur geeft aan ook geen verklaring te hebben gehad. Zij geeft aan graag door te gaan in deze functie. Zij geeft aan dat zij aan alle voorwaarden van het bestuur heeft voldaan. De waarnemend portefeuillehouder heeft -zo hebben wij in het Brabants Dagblad gelezen- aangegeven dit te zien als een intern conflict, waar de gemeente geen bemoeienis in heeft.

Inmiddels heeft het bericht ook volop aandacht gekregen in de media en is vanuit de samenleving een petitie gestart dat inmiddels al door meer dan 1600 personen, waaronder gezaghebbende personen o.a. uit de schoenenbranche is ondertekend. Dit om te bewerkstelligen dat de directeur haar werkzaamheden ook na 1 december als directeur kan voorzetten. Ook medewerkers en vrijwilligers hebben ons benaderd en zijn verontrust over de ontstane situatie. Wij hebben van hen het verslag van de bijeenkomst van het bestuur met staf en vrijwilligers d.d. 26 augustus jl. ontvangen. De verklaring van het bestuur -zoals in het verslag is weergegeven is voor ons als buitenstaanders moeilijk te beoordelen, maar komt volgens de vrijwilligers weinig overtuigend over.

Deze vrijwilligers staan volledig achter de huidige directeur. De bevlogenheid, enthousiasme, betrokkenheid bij medewerkers en vrijwilligers en haar landelijk netwerk hebben volgens hen gezorgd voor een vliegende en succesvolle start van het museum. Dit na de vele tegenslagen. Zij vrezen dat de bemoeienis van het bestuur bij de uitvoeringsorganisatie juist zal leiden tot het afhaken van vrijwilligers: de kurk waarop het Schoenenkwartier drijft. Deze vrijwilligers geven aan weinig vertrouwen te hebben in het huidige bestuur en een aantal overweegt sterk hun werkzaamheden voor het museum te beëindigen.

Ook onze fractie heeft geconstateerd dat het Schoenenkwartier in aanloop en na de opening in juni jl. gigantische positieve aandacht heeft gegenereerd. Dit is ook nodig, omdat het Schoenenkwartier een niche museum is, dat zich juist landelijk blijvend moet onderscheiden. De huidige ontwikkeling doet het Schoenenkwartier niet goed. Zeker niet gezien de langdurige aanloop en de scepsis die is ontstaan bij het faillissement van het SLEM. We zijn erkentelijk voor de inspanningen van de huidige 2 bestuursleden om samen met gemeente, staf en vrijwilligers een doorstart van het museum te realiseren. Maar we zien ook de kwetsbaarheid van dit bestuur in relatie tot de professionaliseringsslag die nodig is om de ambities van gemeente èn museum waar te maken. In die zin verbaast het ons dat de omschakeling naar een bredere raad van toezicht nog steeds niet is voltooid (dit zou al in 2021 gerealiseerd moeten zijn).

Naar wij hebben vernomen speelt hierbij nog het volgende. Op 27 september 2018 heeft de raad ingestemd met de door ontwikkeling van het museum. In dat kader is er een stuurgroep geformeerd, waarin naast de projectleider, de architect, de vormgever, het museumbestuur, enkele ambtenaren, waaronder de gemeentesecretaris en de portefeuillehouder zitting hebben. Na haar aanstelling is ook de nieuwe directeur toegetreden tot de stuurgroep. Uiteindelijk heeft het werk van de stuurgroep ertoe geleid dat op maandag 10 januari door middel van een symbolische overhandiging van de sleutel het gebouw werd overgedragen aan de directeur en het bestuur. Vanaf dat moment trok de gemeente zich officieel terug en kon het bestuur samen met de directeur en het personeel toewerken naar de opening van het Schoenenkwartier. We realiseren ons dat voor de stuurgroep er nog afrondende bouwkundige werkzaamheden kunnen zijn. Vanaf het moment van opening zou het logisch en wenselijk zijn dat de stuurgroep – vanuit het oog punt van good governance- zich niet meer bezighoudt met de exploitatie en beheer van het museum en dit moet overlaten aan de directeur en het bestuur. Wij hebben echter begrepen dat de stuurgroep nog steeds niet is opgeheven en zich o.a. ook bezig houdt met de exploitatie van het museum.Het feit dat de Stuurgroep officieel nog actief is, is volgens het bestuur van het museum één van de redenen is om nog niet over te gaan tot een raad van toezicht.

Als dat zo is, bevreemdt het ons dat deze bemoeienis vanuit het stadhuis plaats vindt. Op de eerste plaats is- zoals hiervoor geschetst- inhoud en exploitatie een verantwoordelijkheid van de directeur en bestuur. De gemeente gaat immers ook niet over de programmering van De Leest. Tegen die achtergrond zouden wij het wenselijk vinden, zoals ook de bedoeling was, dat de nieuwe bestuursstructuur al voor de opening operationeel had moeten zijn. Doordat de stuurgroep nog steeds actief is, is het bestuur kennelijk genoodzaakt de invoering van nieuwe bestuursstructuur uit te stellen totdat de stuurgroep is opgeheven. Op deze wijze kan de stuurgroep (lees gemeente) direct en indirect bepalen wanneer de nieuwe bestuursstructuur ingaat en heeft de gemeente een stevige greep op de directie en bestuur van het museum. Wij vinden- gezien de ontstane situatie- dit zeer ongewenst. Het is zaak dat de raad van toezicht zo snel mogelijk de werkzaamheden kan oppakken.

Vragen: 1. Klopt het dat de stuurgroep nog steeds actief is en ook belast is met het toezicht op de exploitatie van het Schoenenkwartier? Zo ja, hoe beoordeelt u dit in het kader van good governance, waarin verantwoordelijkheden gescheiden dienen te blijven? Wat is de exacte opdracht voor de Stuurgroep? Ligt hier een collegebesluit aan ten grondslag? Zo ja, kunt u deze met de raad delen? 2. Kunnen de werkzaamheden van de stuurgroep worden beëindigd en kunnen de resterende werkzaamheden worden afgewikkeld door de werkorganisatie? Zo nee, kunt u motiveren waarom niet? 3. Kunt u bevorderen dat dit in ieder geval ruim voor 1 december plaatsvindt? Zo nee, kunt u motiveren waarom niet? Het huidige bestuur bestaat feitelijk op dit moment uit twee personen. Een ANBI-stichting moet volgens de regels altijd uit minimaal 3 personen bestaan. Uit het KvK register blijkt dat het huidige

bestuur uit drie personen bestaat; waaronder de huidige directeur. Nog los van de vraag of dit statutair rechtmatig is, en of de ANBI status nog wel valide is, vinden we het wenselijk dat op zeer korte termijn of het bestuur wordt aangevuld of nog beter de nieuwe raad van toezicht in werking treedt. De fractie wil zich niet mengen in een ‘schuldvraag’. We zien wel dat er veel onrust en onbegrip is in de samenleving en onder het personeel en vrijwilligers van het museum en vinden dit zeer onwenselijk en noodzakelijk dat deze onvrede wordt weggenomen. Het afbreukrisico voor de gemeente is te groot om zich afzijdig te houden: niet alleen in financiële zin, maar ook vanwege imagoschade. Hoewel we ons realiseren dat het college in juridische zin niet rechtstreeks kan interveniëren in de arbeidsverhouding tussen het bestuur van het Schoenenkwartier en de directeur, zijn de banden tussen gemeente en het Schoenenkwartier zoals hiervoor geschetst ‘innig’; al was het maar vanuit de nauwe betrokkenheid van de gemeente bij de bouw en inrichting van het museum (dit nog los van de door de raad beschikbare kredieten) en de subsidierelatie. Bovendien is het (politieke) afbreukrisico voor de gemeente groot, wanneer het Schoenenkwartier door interne ontwikkelingen wederom een imagoprobleem krijgt. Laat staan als het Schoenenkwartier door het afhaken van vrijwilligers een inhoudelijke aderlating moet doen. Het mag duidelijk zijn dat we het liefst zien dat dit conflict op zo kort mogelijke termijn wordt opgelost. De huidige succesvolle start kan op het conto van velen geschreven worden, waaronder niet in de laatste plaats het huidige bestuur. Maar ook de huidige directeur heeft ondanks tegenwind (onder andere door de Coronacrisis en vertragingen) een belangrijke bijdrage geleverd aan de positieve reacties; mede dankzij het enthousiasme en het gebruik van haar landelijke netwerk. Wij zouden graag zien dat bestuur en directie in de gelegenheid worden gesteld om na de uiterst succesvolle start de ambities van gemeente en Schoenenkwartier in de komende jaren waar te maken. Een directiewisseling draagt altijd het risico in zich dat het aanvankelijke enthousiasme tempert. Daarnaast zijn botsingen in de culturele sector niet uniek; deze hoeven niet tot blijvende onwerkbare situaties te leiden. We begrijpen de formele reactie van de wethouder. Maar we vinden het in het licht van de actieve bemoeienis van de Stuurgroep met de exploitatie/bedrijfsvoering, zoals wij dit toegelicht hebben gekregen, niet opportuun om in de openbaarheid te volstaan met de formele mededeling dat het hier om een interne kwestie tussen bestuur en directeur. Daarom leggen wij u toch de vraag voor: 4. Bent u bereid om het initiatief te nemen om te bemiddelen tussen bestuur van het Schoenenkwartier en de huidige directeur, dan wel partijen door het inschakelen van een onafhankelijke bemiddelaar bij elkaar te brengen? Samen Waalwijk vindt dat - vanuit het financiële en bestuurlijke afbreukrisico dat ook de gemeente loopt, het college ook naar de samenleving toe een actieve rol heeft. Om deze reden leggen we u deze vragen in volle openbaarheid voor. Gelet op de ontstane situatie verzoeken we u om onze vragen op zo kort mogelijke termijn te beantwoorden.

Met vriendelijke groet, Samen Waalwijk Bea de Jongste en Luuk Ottens

14-09-2022

College vergadering 14 sept. antwoorden op gestelde vragen fractie Samen Waalwijk

Aan de fractie van Samen Waalwijk

Ons kenmerk 2022-048401 Behandeld door E. de Vries Uw brief Documentnummer D2022-09-004656 Uw kenmerk Datum verzonden 14 september 2022

Betreft Beantwoording schriftelijke vragen

Geachte fractie, U heeft het college op 5 september 2022 vragen gesteld op basis van artikel 47 van het Reglement van Orde.

+Lees meer...

Hieronder vindt u in cursief uw vragen met daaronder de antwoorden.

Vraag 1 Klopt het dat de stuurgroep nog steeds actief is en ook belast is met het toezicht op de exploitatie van het Schoenenkwartier? Zo ja, hoe beoordeelt u dit in het kader van good governance, waarin verantwoordelijkheden gescheiden dienen te blijven? Wat is de exacte opdracht voor de Stuurgroep? Ligt hier een collegebesluit aan ten grondslag? Zo ja, kunt u deze met de raad delen?

Antwoord 1 De werkzaamheden van de stuurgroep worden deze maand beëindigd. Het toezicht op de exploitatie heeft vooral betrekking op monitoring van de exploitatiecijfers. Zoals bij elke grote gesubsidieerde organisatie worden de cijfers door het jaar heen gemonitord, net als de prestatieafspraken. De opdracht voor de stuurgroep is als volgt: het monitoren en zo nodig bijsturen op de volgende punten: Bouw, projectfinanciën, projectplanning, museumexploitatie en de communicatie. Hieraan ligt geen collegebesluit ten grondslag.

Vraag 2 Kunnen de werkzaamheden van de stuurgroep worden beëindigd en kunnen de resterende werkzaamheden worden afgewikkeld door de werkorganisatie? Zo nee, kunt u motiveren waarom niet? Antwoord 2

Ja, de werkzaamheden van de stuurgroep worden deze maand (september) beëindigd.

Vraag 3 Kunt u bevorderen dat dit in ieder geval ruim voor 1 december plaatsvindt? Zo nee, kunt u motiveren waarom niet?

Antwoord 3: Ja, zie antwoord 2.

Vraag 4 Bent u bereid om het initiatief te nemen om te bemiddelen tussen bestuur van het Schoenenkwartier en de huidige directeur, dan wel partijen door het inschakelen van een onafhankelijke bemiddelaar bij elkaar te brengen?

Antwoord 4 Nee, het College is niet degene die als bemiddelaar gaat optreden tussen het bestuur en de directeur, omdat het hier formeel gaat over een werkgever-werknemer relatie. We voelen wel de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het museum. De verantwoordelijk wethouder heeft de afgelopen maanden meerdere gesprekken gevoerd met het bestuur en de directeur van het Schoenenkwartier. Eerder hebben wij aangegeven dat het College geen redenen heeft om besluiten van het bestuur in twijfel te trekken en dat het college geen verantwoordelijkheid draagt in het personeelsbeleid van een stichting. Wel heeft het college zich laten informeren door alle betrokkenen en op dit moment zijn er gesprekken met het bestuur over de overgang naar de nieuwe governance structuur en de continuïteit.

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend, HET COLLEGE VAN WAALWIJK, de secretaris, de burgemeester,

Michel Tromp Sacha C.A.M. Ausems

14-09-2022

Livestream bekijken overhandiging petitie en betoog oproep aan college & B&W

De live uitzending van de Podiumavond overhandiging van de petitie, en het betoog van Dhr.Joep Hamburg, is te volgen via de agenda in Notubiz. U komt bij deze agenda via onderstaande link: https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/951054

Maandag 12 sept. zal deze naar alle waarschijnlijkheid niet meer te bekijken zijn!.

10-09-2022